Return to search

Närståendes upplevelser när en familjemedlem eller någon i närkretsen lever med HIV/AIDS - En litteraturstudie / Next of kins experiences when a family member or someone in their proximity is living with HIV/AIDS - A literature study

I världen är det idag 30-35 miljoner människor som lever med HIV/AIDS och i Sverige lever idag 6 500 människor med HIV. Den HIV-drabbade är inte den enda som drabbas, då även de närstående drabbas av sjukdomens påfrestningar. Syftet med litteraturstudien var att beskriva närståendes upplevelser när en familjemedlem eller någon i närkretsen lever med HIV/AIDS. Metoden var litteraturstudie, som genomfördes med Polit och Becks niostegsmodell. Artikelrsökningen genomfördes på databaserna CINAHL och PubMed. De artiklar som inkluderades i litteraturstudien gick igenom en urvalsprocess med inklusionkriterier och granskningsmallar. Det var 11 artiklar som behölls efter urvalsprocessen med sex kvalitativa, tre kvantitativa och två med blandad metod. Resultatet är uppdelat i två huvudkategorier Emotioner samt Psykisk belastning. Underkategorierna var frustration/ilska, rädsla/oro, hopp och hopplöshet, sorg/besvikelse respektive stigmatisering, ansvar/brist på stöd samt stress. Slutsats: Dessa olika upplevelser påverkar den närstående negativt på olika sätt och kan medföra ohälsa och försämrad livskvalitet hos de närstående. Ytterligare forskning behövs.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kau-32102
Date January 2014
CreatorsAllard, Gabriella, Gustafsson, Alexander
PublisherKarlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0021 seconds