Return to search

Electric Vehicles & Fuel Retailers : Challenges with the Provision of Fast Charging in Swedish Fuel Stations / Elektriska fordon & drivmedelsbolag : Utmaningar med tillhandhållandet av snabbladdning på svenska drivmedelsstationer

Battery-Electric Vehicles (BEVs) are gaining increasing momentum and their adoption is projected to continue at a rapid pace. In contrast to the predominate vehicle type, Internal-Combustion Engine Vehicles (ICEVs), the BEVs rely on electricity rather than conventional fuels for propulsion. For the fuel retailers, the actors managing fuel stations and supply fuel to vehicle users, the shift towards BEVs may impose a demand decline for their core product. One way of mitigating the effects of this transition for fuel retailers, has been attributed to the provision of charging for electric vehicles in fuel stations, something that is offered to a limited extent by a few fuel retailers in Sweden today. The purpose of this study has been to explore the main challenges associated with the provision of fast charging in Swedish fuel stations.  Anchored in a study of the four largest fuel retailers in Sweden, the findings suggest that the provision of fast charging is subject to financial challenges in terms of long investments horizons, with the associated investment risk being negatively influenced by uncertainties of technology development, future price levels for fast charging and future utilization rates of the chargers. Furthermore, with the lack of direct financial incentives of charging sales in the short-term, other motives have been observed for the provision of fast charging, namely goodwill and traffic building. The prevalence of different types of fuel retail formats have been shown to influence the extent of which benefits can be claimed from fast charging provision, and that this is manifested in a bias towards certain formats and locations for the choice of fuel stations to provide fast charging in. Challenges have also been identified in the sense of fulfillment of necessary preconditions to facilitate a business model suitable for fast charging provision. The study concludes that the main challenges revolve around the attainment of a financially sustainable business case for fast chargers. / Elfordon blir allt mer populära och utvecklingen förväntas försätta i hög takt. I kontrast med den vanligast förekommande motortekniken för vägfordon, förbränningsmotorn, så använder elfordon just el istället för konventionella bränslen för framdrift. För drivmedelsbolagen, de aktörer som ansvarar för drivmedelstationer och tillhandhåller drivmedel till fordonsanvändare, kan en övergång mot elfordon innebära en minskad efterfrågan på deras kärnprodukt. Ett sätt att hantera konsekvenserna av en minskad efterfrågan på drivmedel, har tillskrivits tillhandahållandet av laddning för elfordon på drivmedelsstationerna, ett erbjudande som idag tillhandahålls av ett fåtal drivmedelsbolag på ett begränsat antal stationer i Sverige. Syftet med den här studien har varit att undersöka de huvudsakliga utmaningarna med tillhandhållandet av snabbladdning på drivmedelsstationer i Sverige.  Baserat på en studie av de fyra största drivmedelsbolagen i Sverige, pekar resultaten på att tillhandahållandet av snabbladdning medför stora finansiella utmaningar. Detta innefattar långa investeringshorisonter, med en investeringsrisk som påverkas negativt av osäkerheter kring teknikutveckling, framtida prisnivåer för snabbladdning och framtida användningsgrad av snabbladdare. Med en avsaknad av direkt kortsiktig finansiell vinning från försäljning av snabbladdning, så har det framgått att det finns andra motiv för tillhandahållandet av snabbladdning, det handlar då om kundflöde och goodwill. Förekomsten av olika stationsformat för drivmedelsförsäljning har visat sig påverka till vilken grad skapat värde från snabbladdningserbjudandet kan tillgodoses, och att det har påverkat val av stationsformat och plats för tillhandahållandet av snabbladdning. Ytterligare utmaningar har identifierats gällande att skapa nödvändiga förutsättningarna för att möjliggöra en affärsmodell anpassad för snabbladdning. En slutsats har dragits att de huvudsakliga utmaningarna med tillhandahållandet av snabbladdning handlar om att uppnå en finansiellt hållbar affär.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kth-278885
Date January 2020
CreatorsThorsell, Gustav
PublisherKTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationTRITA-ITM-EX ; 2020:324

Page generated in 0.0026 seconds