Return to search

Jämförelse mellan beräknad och verklig energiförbrukning på Östra Lugnet / Comparision between the estmated and the actual energy consumption on Östra Lugnet

Undersökningen som görs i det här examensarbetet följer upp energianvändningen på delar av området Östra Lugnet i Växjö. Energianvändningen jämförs mot de energikrav som BBR och Växjö kommun ställer. Arbetet tar också fram differenserna mellan faktisk och beräknad energianvändning, utifrån den specifika energianvändningen för bostäderna för år 2015. De differenser som resultatet visar jämförs sedan mot olika faktorer som kan påverka att det finns en skillnad. De faktorer den här undersökningen studerar närmare är framförallt energiberäkningsprogrammen som används i projekteringen, men också boendevanor och vad för typ av människor som brukar bostäderna.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:lnu-53581
Date January 2016
CreatorsEdvardsson, Ida, Martinsson, Ida
PublisherLinnéuniversitetet, Institutionen för byggteknik (BY), Linnéuniversitetet, Institutionen för byggteknik (BY)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0021 seconds