• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 26
 • Tagged with
 • 26
 • 17
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Fastighetsbranschen och energibesparing

Winter, Kristoffer January 2010 (has links)
<p><strong>Syfte: </strong>Att analysera och diskutera utifrån ett hållbarhetsperspektiv vad som är kostnads- och energieffektivt för ett mindre fastighetsföretag och resonera kring om det ger nöjdare hyresgäster.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Metod: </strong>Litteraturstudier har genomförts för att ta reda på hur fastighetsbranschen och dess klimatpåverkan ser ut idag. Teori om kundnöjdhet för att se hur man skapar nöjda hyresgäster. I detta arbete har både, kvantitativ och kvalitativ metod används. En enkätundersökning till Winter Fastigheter AB:s hyresgäster, för att få en bild av hur de ser på sitt boende. Den kvalitativa metoden användes vid intervjuer med två privata fastighetsbolag i Oskarshamn för att se hur andra aktörer ser på fastighetsbranschen och energieffektivitet. Fallstudie på Winter Fastigheter AB:s fastighet Måsen 3, för att se vilka olika alternativ som finns för att förbättra fastighetens energiprestanda.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Resultat & slutsats: </strong>Det finns stora pengar att tjäna, för små fastighetsföretag på effektivare energilösningar. Tilläggsisolering är ett alternativ som på kort tid blir en lönsam investering. För Winter Fastigheter AB:s fastighet Måsen 3 är den största investeringen att konvertera från direktverkande el till ett vattenburet system. Det finns möjlighet att utnyttja konverteringsbidraget som staten subventionerar för att minska installationskostnaden. Enkätundersökningen som jag genomfört visar att hyresgäster inte är beredda att betala mer i hyra för att boendet ska vara mer klimatvänligt. Däremot visar enkäten att hyresgästerna uppskattar en god kommunikation med fastighetsförvaltaren.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Förslag till fortsatt forskning: </strong>Detta arbete har begränsats till Winter Fastigheter AB:s fastighet Måsen 3. För framtida studier bör man göra studier av större fastighetsbolag, som har fler fastigheter, där man kan få ett större underlag från fler hyresgäster.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Uppsatsens bidrag: </strong>Jag ser detta arbete som ett hjälpmedel för mindre nystartade fastighetsföretag att få en bild av fastighetsbranschen och dess klimatpåverkan. Nystartade företag kan få insikt om hur hyresgästerna ser på klimatförbättringar i boendet. Man kan även se vilka olika energikällor som finns samt olika energibesparingsåtgärder. Uppsatsen visar även vilka bidrag man kan söka, för att minimera kostnaderna vid nyinstallationer av effektivare värmekällor.</p>
2

Fastighetsbranschen och energibesparing

Winter, Kristoffer January 2010 (has links)
Syfte: Att analysera och diskutera utifrån ett hållbarhetsperspektiv vad som är kostnads- och energieffektivt för ett mindre fastighetsföretag och resonera kring om det ger nöjdare hyresgäster.   Metod: Litteraturstudier har genomförts för att ta reda på hur fastighetsbranschen och dess klimatpåverkan ser ut idag. Teori om kundnöjdhet för att se hur man skapar nöjda hyresgäster. I detta arbete har både, kvantitativ och kvalitativ metod används. En enkätundersökning till Winter Fastigheter AB:s hyresgäster, för att få en bild av hur de ser på sitt boende. Den kvalitativa metoden användes vid intervjuer med två privata fastighetsbolag i Oskarshamn för att se hur andra aktörer ser på fastighetsbranschen och energieffektivitet. Fallstudie på Winter Fastigheter AB:s fastighet Måsen 3, för att se vilka olika alternativ som finns för att förbättra fastighetens energiprestanda.   Resultat &amp; slutsats: Det finns stora pengar att tjäna, för små fastighetsföretag på effektivare energilösningar. Tilläggsisolering är ett alternativ som på kort tid blir en lönsam investering. För Winter Fastigheter AB:s fastighet Måsen 3 är den största investeringen att konvertera från direktverkande el till ett vattenburet system. Det finns möjlighet att utnyttja konverteringsbidraget som staten subventionerar för att minska installationskostnaden. Enkätundersökningen som jag genomfört visar att hyresgäster inte är beredda att betala mer i hyra för att boendet ska vara mer klimatvänligt. Däremot visar enkäten att hyresgästerna uppskattar en god kommunikation med fastighetsförvaltaren.   Förslag till fortsatt forskning: Detta arbete har begränsats till Winter Fastigheter AB:s fastighet Måsen 3. För framtida studier bör man göra studier av större fastighetsbolag, som har fler fastigheter, där man kan få ett större underlag från fler hyresgäster.   Uppsatsens bidrag: Jag ser detta arbete som ett hjälpmedel för mindre nystartade fastighetsföretag att få en bild av fastighetsbranschen och dess klimatpåverkan. Nystartade företag kan få insikt om hur hyresgästerna ser på klimatförbättringar i boendet. Man kan även se vilka olika energikällor som finns samt olika energibesparingsåtgärder. Uppsatsen visar även vilka bidrag man kan söka, för att minimera kostnaderna vid nyinstallationer av effektivare värmekällor.
3

Energikrav i upphandling av bygg- och anläggningsprojekt

Tarnawski, Mikaela January 2013 (has links)
The building and plant sectors represent a large part of Sweden’s energy use. Putting energy requirements in public procurement as a tool for reducing energy consumption in the building and plant sectors is therefor an opportunity that operators can take advantage of. The aim of this thesis was to map the energy requirements in procurement that operators in the public sector use today in building and plant projects. The analysis was made with respect to if the energy requirements corresponded to the parts with large energy use in building and plant projects and also in which way energy requirements in procurement are written in the contract. From the mapping were also good examples further investigated to serve as recommendations to operators who want to develop their work with energy requirements in procurement. The study show that participants in the building sector use the greatest number of energy requirements in the operational phase of the building, which studies have shown to be the phase with greatest energy use. The plant sector uses most energy requirements for fuel, vehicles and machinery used in the construction phase. Building materials are also a major energy user in both sectors, but neither of them has energy requirements for that. Both sectors consider more requirements on the service that the contractor shall perform than on the contractor. The study also shows that efforts to make sure that the requirements are fulfilled are a critical point where there are major flaws today. The best operators identified in case studies are Dalarna County, Akademiska Hus, Transport Administration and Tyreso municipality. Based on the mapping, these operators all proved to have distinctive energy requirements or working method with energy requirements in contracts.
4

Uppvärmningssystem : Ekonomi, miljö och drift

Töreman, Sara, Grundmark, Sofia January 2012 (has links)
This bachelor thesis aims at investigate how a specified house can optimize its energy consumption. Today the house often stands for the major part of the energy consumption in a consumers’ life, whereas an energy optimization creates economic as well as environmental advantages. It is important to make old houses more energy efficient, but putting high energy demands on new houses could be argued to be more important. The installations functions as both the heart and brain in a house, thus making it important to energy optimize these. Since the background describes the importance of energy efficiency and optimization in a house, the focus area of this report will be an investigation of different types of heating systems in order to be able to choose the one most suited for the house. Aspects considered when choosing the heating system was how economic the system is both in service- and investment costs and how environmental and operational friendly the system is. Through literature reviews there were sufficient information gathered that served as a foundation when comparing and choosing between the four systems - district heating, pellet-fired boiler, geothermal heating and solar heating. The comparison aims at investigate which of the systems that will suit the house best, based on given conditions. Solar heating could be eliminated since the angel of the roof is too flat. Pellet-fired boiler was deemed too demanding for the consumer since it requires constant maintenance – something which is not desirable given that the house is designed for a family. Depending on what is combusted in the district heating the environmental impact could either be minimized or maximized, but even with the environmental impact minimized district heating is still more expansive in the longer run than geothermal heating. This led to that geothermal heating was considered the most suitable heating system option for the house, a cheap system that requires no maintenance and does not affect the environment.
5

Jämförelse mellan beräknad och verklig energiförbrukning på Östra Lugnet / Comparision between the estmated and the actual energy consumption on Östra Lugnet

Edvardsson, Ida, Martinsson, Ida January 2016 (has links)
Undersökningen som görs i det här examensarbetet följer upp energianvändningen på delar av området Östra Lugnet i Växjö. Energianvändningen jämförs mot de energikrav som BBR och Växjö kommun ställer. Arbetet tar också fram differenserna mellan faktisk och beräknad energianvändning, utifrån den specifika energianvändningen för bostäderna för år 2015. De differenser som resultatet visar jämförs sedan mot olika faktorer som kan påverka att det finns en skillnad. De faktorer den här undersökningen studerar närmare är framförallt energiberäkningsprogrammen som används i projekteringen, men också boendevanor och vad för typ av människor som brukar bostäderna.
6

Prefabricerade Passivhus / Prefabricated Passive House

Andersson, Marie, Eriksson, Sophie January 2011 (has links)
European Union has made a new decision that all new built houses by 2020 shallbe near-zero energy houses. Boverket’s definition of near-zero energy housesintends buildings with good energy performance in which a proportion of theamount of energy that must be added to the building is made of renewable energy.Passive House is a set of requirements from FEBY designed to build energyefficient buildings. This is achieved by reducing loss of heat through the buildingenvelope and to take advantage of the passive heat from solar radiation,installation and heat sources like people living in the house.This project has been made with help of Anebyhus and one of their model houseshave been examined from the report’s issues, including Anebyhus’s energyperformance, requirements for the manufacturing and assembly, how theenvelope must be improved to fulfill the requirements for the Passive House andwhat energy calculation programs are available on the market.The report aims to provide solutions for energy efficient houses that are adaptedfor production of house building.Two visits to Anebyhus has been done to study their manufacture and assemblyof building elements. The Energy calculation programs that have beeninvestigated calculates the specific energy consumption of a building.Anebyhus manage today BBR’s requirement of 55 kWh/m2 and year, but has notbegun designing or building any Passive Houses. They have no specialrequirements for the design of their houses only that it should be possible to buildusing their present manufacturing and assembly process. The dimentions of thebuilding elements is mainly restricted by the ability to transport the items on thetruck to the construction sites.The important part of prefabricated construction is the assembly because it isimportant that the house is built tightly so that no moisture or air leakage gets into or out of the building. This is particularly important in Passive House buildingas the construction making demands higher accuracy.The focus of the report is on the building envelope to Anebyhus’s model house.To manage the stricter requirements that Passive House needs the whole buildingenvelope needs to be replaced with better insulated constructions. Also theheating and ventilation systems must be changed to handle the requirements.Energy calculations were made both by hand and by using the energy calculationprogram TMF. The results show that the Passive House we studied just manageFEBY’s demands for a Passive House, which is 50 kWh/m2 and year when solarpanels are installed on the roof to cover the needs for hot water in the summer.The conclusion is that Anebyhus doesn’t have a particularly long way to go in thePassiv House technique, as the house Sadelvägen, which we studied, basicallyfulfill the requirements for a low-energy house. To meet the requirement withoutthe solar panels, extra insulation would be needed, though the machines atAnebyhus aren’t capable of that today. / EU har tagit ett nytt beslut om att alla nyproducerade hus år 2020 ska vara näranollenergihus.Boverkets definition på nära-nollenergibyggnader avser byggnadermed god energiprestanda där en hög andel av den mängd energi som måstetillföras byggnaden utgörs av förnybar energi.Passivhus är en uppsättning krav från FEBY som syftar till att bygga energisnålahus. Detta uppfylls genom att minska förlusterna av värme genom klimatskaletsamt att ta tillvara den passiva värmen från solinstrålning, installationer ochmänniskor i huset.Detta examensarbete har gjorts i samarbete med Anebyhus. Ett av deras typhushar undersökts utifrån rapportens frågeställningar som bland annat tar uppAnebyhus energiprestanda, krav från tillverkning och montering, hur klimatskaletska kunna förbättras för att uppfylla kraven för ett Passivhus samt vilkaenergiberäkningsprogram som finns att tillgå på marknaden.Syftet med rapporten är att ta fram lösningar för energieffektiva hus som ärproduktionsanpassade för småhusindustrin.Två besök på Anebyhus har gjorts för att ta reda på hur deras tillverkning ochmontering av byggnadselement fungerar. Energiberäkningsprogrammen som harundersökts räknar ut den specifika energianvändningen för en byggnad.Anebyhus typhus klarar idag BBR:s krav på 55 kWh/m2 och år, men har intebörjat utforma eller bygga några Passivhus. De har inga speciella krav påutformningen på sina hus bara det går att bygga. Byggnadselementens måttpåverkas främst av möjligheten att kunna frakta elementen på lastbil tillbyggarbetsplatserna.Den viktigaste delen vid prefabricerade byggen är själva monteringen då det ärviktigt att huset blir tätt så inte fukt kommer in i byggnaden samt att det inteuppstår luftläckage. Detta är särskilt viktigt vid Passivhusbyggen eftersomkonstruktionen ställer högre krav på noggrannheten.Fokus i rapporten ligger på förbättringen av klimatskalet till Anebyhus typhus. Föratt klara de strängare Passivhuskraven behöver hela klimatskalet bytas ut motbättre isolerade konstruktioner. Även värme- och ventilationssystem måste bytasut för att klara kraven.Energiberäkningar gjordes både för hand och med energiberäkningsprogrammetTMF. Resultatet visar att Passivhuset vi studerat precis klarar FEBY:s krav för ettPassivhus som ligger på 50 kWh/m2 och år då solfångare installeras på taket föratt täcka varmvattenbehovet på sommarhalvåret.Slutsatsen är Anebyhus inte har speciellt lång väg att gå tills de nårPassivhuskraven, eftersom typhuset Sadelvägen, som vi studerat, i stort sett klararkraven för ett Minienergihus. För att klara kravet utan solfångare skulle dock extraisolering behövas, vilket maskinerna på Anebyhus inte klarar av idag.
7

Nordstjärnan som nära-nollenergibyggnad / Nordstjärnan as a nearly-zero energy building

Lundholm Ljungkvist, Hampus January 2018 (has links)
Examensarbetets syfte var att utvärdera hur Umeå kommuns egna energikrav står sig mot det kommande kravet på nära-nollenergibyggnader, NNE-byggnader. Som underlag för utvärderingen på Umeå kommuns kombinerade förskola/äldreboende Nordstjärnan gjordes en energibalansberäkning i simuleringsverktyget IDA ICE. Genom att bestämma byggnadens energiprestanda enligt NNE-kravets författning Boverkets Byggregler, BBR, 26 och enligt tidigare författningar, BBR 24 och 25, kunde utvärdering ske. Byggnadens energiprestanda jämfördes med Umeå kommuns och BBR 24, 25 och 26 krav. Resultatet av utvärderingen visade att Nordstjärnan klarade kraven med kombinerad fjärr- och bergvärme som uppvärmning. Marginalen till BBR 26 krav och Umeå kommuns krav blev 4 % respektive 3 %. Utvärderingen visade också att byggnaden inte hade klarat något av de två kraven om uppvärmningen endast utgjorts av fjärrvärme. Slutsatsen är att Umeå kommuns energikrav är hårdare än BBR 26 krav för byggnader liknande Nordstjärnan. Någon generell slutsats om Umeå kommuns krav mot BBR 26 krav kunde inte dras. Detta på grund av att kraven bygger på olika författningar med olika metoder för bestämning av byggnadens energiprestanda. Vidare undersöktes en egen energiproduktions påverkan på Nordstjärnans energiprestanda. En solcellsanläggning simulerades i programmet PV*SOL. Den mängd solel som momentant kunde nyttjas till byggnadens energianvändning och byggnadens nya energiprestanda beräknades. Resultatet visade att den simulerade solcellsanläggningen förbättrade Nordstjärnans energiprestanda enligt BBR 26. Förbättringen blev 12 % vid fjärrvärme och 14 % vid kombinerad fjärr- och bergvärme som uppvärmning. Byggnaden klarade då NNE-kravet vid både fjärrvärme och kombinerad fjärr- och bergvärme med 4 % respektive 16 % marginal. Det noterades att byggnadens utformning var bristfällig, sett ur ett energiperspektiv. En enklare undersökning av hur en förbättring av formfaktorn påverkar byggnadens uppvärmningsbehov gjordes. Byggnadens specifika uppvärmningsbehov förbättrades med 5 % samtidigt som byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, Umedel , försämrades. Slutsatsen av detta blev att energiteknisk kompetens bör kopplas in i ett tidigt skede för att i samråd med arkitekten kunna göra förändringar av byggnadsutformningen. Den visade också på att en byggnads Umedel inte räcker för att bedöma en byggnads konstruktion ur energisynpunkt. Även formfaktorn bör beaktas.
8

Näranoll-energikravens påverkan på ett eluppvärmt småhus i södra Norrland : Fallstudie för ett småhus i ett plan

Ullberg, Per January 2017 (has links)
Boverket har lämnat en remiss på hur de har tänkt att Sverige ska anpassa sig till EU:s direktiv om nära-nollenergibyggnader. Förslaget innebär ett nytt sätt att beräkna energianvändningen med hårdare krav än tidigare. Det som tidigare benämndes som specifik energianvändning ersätts med ett primärenergital (Boverket, 2015). Beräkningar har gjorts för att mäta hur stor skärpningen av energianvändningen de föreslagna kraven leder till. Denna studie är en fallstudie som undersöker vilka förändringar av klimatskärmen som behöver att göras på ett eluppvärmt småhus i södra Norrland. För att de nya föreslagna skärpta energikraven ska uppfyllas. Studien är inriktad på energiförluster som uppstår på grund av transmissionsförluster genom klimatskärmen. Beräkningarna har utförts på en befintlig husmodell som använts som referensbyggnad, referensbyggnaden har sedan fått föreslagna åtgärder för att nå upp till den föreslagna kravgränsen. Studien är inriktad på kategorin eluppvärmda småhus 90-130 m2. Energiberäkningar har utförts på referensbyggnaden för att få en indikation om vilka U-värden som kommer att krävas för att uppfylla kraven. Energiberäkningarna resulterade i åtgärdsförslag för att sänka byggnadens Um-värde och därmed transmissionsförlusterna genom klimatskärmen. Studien resulterade i att åtgärder av husets ytterväggsstomme är det billigaste av de studerade åtgärdsförslagen för att få referensbyggnaden att understiga de maximala primärenergitalet. Den resulterade även i att en sänkning av fönstrens U-värde har den största påverkan på primärenergitalet. / The National Board of Housing has left a referendum on how they   intended Sweden to adapt to the EU directive on near-zero energy buildings.   The proposal represents a new way of calculating energy use with more   stringent requirements than before. What was previously referred to as   specific energy use is replaced with a primary energy (Boverket, 2015).   Calculations have been made to measure how much energy efficiency is expected   by the proposed requirements.   This study is a case study that explores the changes in the climate screen   that need to be done at an electric heated house in southern Norway. In order   for the new proposed energy requirements to be met. The study focuses on   energy losses arising from transmission losses through the climate shell. The   calculations have been carried out on an existing house model used as a   reference building. The reference building has then received proposed   measures to reach the proposed requirement limit. The study focuses on the   category of electric heated houses 90-130 m2. Energy calculations have been   made on the reference building to get an indication of which U-values ​​will   be required to meet the requirements.     The energy bills   resulted in action proposals to reduce the building's U-average value mean   and thus the transmission losses through the building envelope. The study   resulted in measures of the house's outer wall body being the cheapest of the   measures studied to make the reference building less than the maximum primary   energy. It also resulted in a reduction of the window's U-value having the   greatest impact on primary energy. / <p>Betyg 170707, H14.</p>
9

Fjällstuga som permanentbostad : Hur kan fritidshus med permanentbostäders krav gynna Åre kommun i framtiden?

Ölund, Caroline January 2021 (has links)
På cirka 130 år har Åre gått från ett mindre jordbrukssamhälle till en storskalig turistort med ett ständigt ökande utbud av aktiviteter och växande näringsliv, vilket gör att antalet turister och personer som bosätter sig permanent inom kommunen ökar. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur bostäder inom kommunen kan utformas för att fungera som både fritidshus och permanentbostäder, då gränsen mellan de olika boendeformerna sägs suddas ut alltmer och då allt fler fritidshus inom kommunen antas bli permanentade i framtiden. Studien har avgränsats till ett antal teorier som behandlar fritidshusets utveckling och Åres byggnadshistoria för att undersöka grunden till de problem som behandlas i rapporten, samt relevanta lagar och regler som beskriver skillnaden på de krav som ställs på fritidshus respektive permanentbostäder. En intervju har genomförts för att få svar på hur Åre kommunen förhåller sig till de lagar och regler som behandlas i teoriavsnittet samt för att ta del av hur de ställer sig till att allt fler fritidshus permanentas inom kommunen. Vidare har en enkätundersökning gjorts för att undersöka hur privatpersoner vill utforma sina permanentbostäder och fritidshus inom kommunen, där svaren har legat i grund till en idé av hur en husmodell kan se ut för att fungera som både fritidshus och permanentbostad speciellt anpassad för Årefjällen. Resultatet av intervjun visar att kommunen ser mycket positivt på att fler fritidshus följer permanentbostädernas krav. I dagsläget försöker kommunen få allt fler fritidshus att nå samma nivåer av krav som ställs på permanentbostäder då fördelarna är många. Däremot begränsas kommunens strävan att uppnå högre krav på fritidshus av svensk lag, där fritidshus och permanentbostäder fortfarande separeras efter dess nyttjandegrad. Anges en nyttjandegrad på under 25 % i bygglovsansökan betyder det att bostaden klassas som ett fritidshus och omfattas därför av ett antal undantag av PBL:s utformningskrav på byggnader. Av enkätundersökningen stärks teorin av att allt fler önskar samma bekvämligheter i sitt fritidshus som sin permanenta bostad. Till viss del skiljer sig önsmålen kring önskad utformning för de olika boendeformerna, vilket i en husmodell kan regleras genom olika tillval som flexibel rumsindelning, utvändig huskomplettering och olika inrednings- och möbleringsmöjligheter. Svårigheterna är inte att utforma ett fritidshus efter permanentbostädernas krav, det är att motivera personer att bygga fritidshus efter högre krav än vad lagen kräver. Vilket kan betyda en begränsning vid utformning och högre kostnader vid uppförandet av bostaden. Slutsatsen för studien är att det går utmärkt att utforma en bostad som fungerar som både fritidshus och permanentbostad genom att följa de krav som ställs på permanentbostäder och genom god planering med smarta lösningar. För Åre kommun och för fritidshusägare anses det vara fördelaktigt att fritidshus utformas efter permanentbostäders krav ifall de i ett senare skede kan komma att användas som permanentbostäder. / In about 130 years, Åre has gone from a small agricultural community to a largescale tourist resort with an ever-increasing range of activities and growing business, which means that the number of tourists and people who settle permanently within the municipality is increasing. The purpose of this thesis has been to investigate how housing within the municipality can be designed to function as both holiday homes and permanent housing, as the boundary between the various forms of housing is said to be blurred more and more and more holiday homes in the municipality are assumed to become permanent in the future. The study has been limited to a number of theories that deal with the development of the holiday home and Åre's building history to examine the basis for the problems addressed in the report, as well as relevant laws and regulations that describe the difference between the requirements for holiday homes and permanent housing. An interview was conducted to get answers on how Åre municipality relates to the laws and rules that are dealt with in the theory section and to take part in how they view that more and more holiday homes are made permanent within the municipality. Furthermore, a survey has been conducted to investigate how private individuals want to design their permanent homes and holiday homes within the municipality, where the answers have been based on an idea of what a house model can look like to function as both a holiday home and permanent home specially adapted for Årefjällen. The results of the interview show that the municipality views very positively that more holiday homes follow the requirements of permanent housing. At present, the municipality is trying to get more and more holiday homes to reach the same levels of requirements for permanent housing as the benefits are many. On the other hand, the municipality's efforts to achieve higher requirements for holiday homes are limited by Swedish law, where holiday homes and permanent housing are still separated according to their degree of utilization. If a utilization rate of less than 25% is stated in the building permit application, this means that the home is classified as a holiday home and is therefore covered by a number of exceptions to PBL's design requirements for buildings. The survey strengthens the theory that more and more people want the same amenities in their holiday home as their permanent home. To some extent, the wishes differ regarding the desired design for the different forms of housing, which in a house model can be regulated through different options such as flexible room division, exterior house additions and different interior and furnishing options. The difficulty is not to design a holiday home according to the requirements of permanent housing, it is to motivate people to build holiday homes according to higher requirements than what the law requires. Which can mean a limitation in design and higher costs in the construction of the home. The conclusion of the study is that it is excellent to design a home that functions as both a holiday home and a permanent home by following the requirements for permanent housing and through good planning with smart solutions. For the municipality of Åre and for holiday homeowners, it is considered advantageous that holiday homes are designed according to the requirements of permanent housing if they can be used as permanent housing at a later stage. / <p>Betyg 2021-08-18</p>
10

Energiberäkning : En jämförelse mellan småhus och passivhus

Holopainen, Viktor, Alhilali, Sanan January 2020 (has links)
The energy questions has been increased the recent years, specifically when it comes to the energy smart houses. In Sweden the interest for building energy smart houses has been increased yet it is not really popular to build passivhouses compairing with Germany but some people has started to understand the importance of building energy smart houses. It is possible to find some passivhouses around Sweden but yet it is hard to find new built passivhouses. This study is based on a comparison between passivhouses and regular little houses in Sweden. The Purpose: of the study is to lift up the difference of the energy requirements between respective houses. The Method: used to complete the study is literature study and object study. Information were taken of BBR, FEBY, other civil engineering related websites and it has even studied some bachelor thesis and scintefic articles. Results: this part is based on the energy calculations that has been done for both of the houses. The thermal transmittance and other concepts were taken on consideration. Conclusion: this part is all about to take up the differences and the similarities of the energy requirements of the houses that has been studied. And the end of the study is about to make sure if the houses fullfills the requirements or not.

Page generated in 0.0387 seconds