• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 185
 • 25
 • Tagged with
 • 210
 • 130
 • 115
 • 92
 • 91
 • 63
 • 52
 • 44
 • 24
 • 23
 • 22
 • 21
 • 21
 • 19
 • 19
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Kundnöjdhet - hur får tjänsteföretag nöjda kunder?

Renman, Marie, Johansson, Maria January 2007 (has links)
<p>Konkurrensen bland tjänsteföretag ökar ständigt och det leder till att kunderna kräver mera av företagen och dess service. De tjänster som företagen erbjuder är oftast väldigt lika konkurrenternas vilket gör att kunderna kräver mer av företagen än dem bästa tjänsterna eller de lägsta priserna, det som skiljer dessa företag åt är kvalitén på servicen. Kvaliteten på servicen upplevs väldigt individuellt från kund till kund men som regel krävs det att kundens förväntningar överträffas för att känslan av bra service ska infrias. Om dessa förväntningar överträffas kan bero på flera olika faktorer såsom engagemang och god attityd hos personalen, för att företaget kan bjuda andra tjänster utöver huvudtjänsten och även att problem och missnöjen hanteras på ett tillfredsställande sätt.</p><p>Tillsammans med den informationen samt vilja att hjälpa ett företag med någon slags problem tog vi kontakt med mäklarbyrån Boporten och inledde ett arbete med att hjälp dem förbättra sin service och bli mer konkurrenskraftiga. Detta gör att studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som kunderna värdesätter i kontakten med sina fastighetsmäklare och dess byrå. Delsyftet i studien är att undersöka hur kunderna upplever servicen och vad som kan förbättras. För att svara på studiens syfte har vi skapat en enkät utifrån de teoriavsnitt som ingår i uppsatsen och enkäten har vi skickat ut via post till Boportens 100 senaste kunder.</p><p>I vår enkät ställde vi flera olika påståenden som sedan mynnade ut i faktorer och deras medelvärde visade hur viktiga dessa faktorer var samt hur väl de stämde in på respondentens upplevelse av Boporten. Enkäten bestod också av frågor rörande kundernas totala upplevelse samt om de upplevde något problem eller missnöje under försäljningsprocessen.</p><p>Resultatet av studien visar på att kunderna över lag är mycket nöjda med den totala upplevelsen av Boporten och deras tjänster då endast ett fåtal kunder är missnöjda. Detta tyder på att inga stora åtgärder måste göras av Boporten utan endast några få för att skapa en total tillfredsställelse och nöjdhet hos kunderna. Boporten har idag ett gott ryckte om sig och det kommer att bli ännu bättre om de ständigt sätter kunderna i fokus samt tänker på kundernas bäst. De bör även fortsätta att utveckla företaget och mäklarnas egen yrkesskicklighet, detta för att kunna vara en ledande fastighetsmäklarbyrå på marknaden.</p>
2

Kundlojalitet : Kundnöjdhet och kundlojalitet i researrangörsbranschen

Nordin, Christina, Rasilainen, Katja January 2010 (has links)
No description available.
3

Kundnöjdhet

Habte Selassie, Sara, Törn, Emelie January 2008 (has links)
No description available.
4

Kundnöjdhet hos Sundqvists Resor : - en enkätundersökning

Sundby, Maj-Len Unknown Date (has links)
<p>The main purpose of this work has been to make a questionnaire survey for the travel- and bus company Sundqvists Resor, the survey should find out what their customers think about their one-day arranged trips to Stockholm, Sweden. There were different questions in the survey and all the different questions were divided into three different categories; before the trip, during the trip and what the customers’ general impressions of the trip were. There were 88 persons answering the questionnaire and the total answering frequency became 73 percent. On the basis of the questionnaire survey and some theories about service, customer satisfaction and quality discussions have been made to find out what reasons could be involved in the customer’s answers and what changes that could be done.</p><p> </p><p>The survey showed that the strongest point of Sundqvists Resors is where the direct service meeting occurs, that is when direct meetings between the customer and the personnel occurs, as 94 percent of the customers were very satisfied with these meetings. From the survey I also could see some kind of pattern as the older customers often were more satisfied than the younger customers, and in this case is the older customer is over 50 years and the younger is under 50 years. Despite these positive aspects there were also questions where the customers not were as positive as they could be. This was mainly in services that the travel agency hired from other companies as the breakfast on Rosella and in some cases also the event in Stockholm. What also came up was that the younger customers were less satisfied with the booking of the trip and one reason to this might be that Sundqvists Resor doesn’t have any internet based booking so the only way for the customers to book their trip is to call the company or send an e-mail. Finally the customer might be said to be very satisfied with their trip as 95 percent of the customers who filled in the survey would like to travel with Sundqvists Resor again!</p><p> </p><p>This and much more could be read in the essay and one interesting part is the theoretical explanation to some answers from the survey and some proposals for changes and improvements that could be done.</p> / <p> </p><p>I detta arbete har syftet varit att för Sundqvists Resors räkning göra en enkätundersökning för att kunna se vad deras kunder anser om de arrangerade endagsresorna till Stockholm. I enkäten ställdes frågor om vad kunderna ansåg om bokningstillfället, det vill säga inför resan, vad de tyckte om själva resan och vad de hade för total helhetsuppfattning om resan. Det var 88 personer som svarade på enkäterna och den totala svarsfrekvensen var 73 %. Utifrån det som kom fram under enkätundersökningen och teorier kring tjänster, kundnöjdhet och kvalitet har sedan en hel del diskussioner förts kring vad som kan vara orsaken till vissa svarsresultat och vad som skulle kunna förändras.</p><p> </p><p>Det visade sig att Sundqvists Resor är som starkas på de punkter där ett direkt tjänstemöte sker, det vill säga direkta möten mellan kund och personal sker, då totalt 94 % av alla respondenter var väldigt nöjda med detta. Ur enkäterna kunde det även ses ett mönster, det vill säga att de äldre i regel är mer nöjda än de yngre resenärerna, i detta fall är de äldre resenärerna över 50 år med de yngre är under 50 år. Trots dessa positiva aspekter fanns det även punkter där kunderna inte var fullt så nöjda och det var främst bland de tjänster som Sundqvists Resor köper in, det vill säga inte arrangerar själva. Dessa externa tjänster var bland annat frukosten ombord på Rosella samt i vissa fall även evenemanget i Stockholm. Det visade sig även att de yngre resenärerna var mindre nöjda med bokningen, här ska det påpekas att dessa resor inte går att boka via Internet och det kan vara en bidragande faktor till att de yngre inte var riktigt nöjda. I stort har det visat sig att kunderna i helhet har varit väldigt nöjda med sin resa då 95 % av alla resenärer som fyllde i enkäten kan tänka sig att resa med Sundqvists Resor igen.</p><p>Detta och mycket mer går det att läsa vidare om i uppsatsen och då främst de teoretiska förklaringarna till vissa svar och de förslag till förändringar och förbättringar som har kommit upp under arbetets gång.</p>
5

Kundlojalitet : Kundnöjdhet och kundlojalitet i researrangörsbranschen

Nordin, Christina, Rasilainen, Katja January 2010 (has links)
No description available.
6

Kundnöjdhet - hur får tjänsteföretag nöjda kunder?

Renman, Marie, Johansson, Maria January 2007 (has links)
Konkurrensen bland tjänsteföretag ökar ständigt och det leder till att kunderna kräver mera av företagen och dess service. De tjänster som företagen erbjuder är oftast väldigt lika konkurrenternas vilket gör att kunderna kräver mer av företagen än dem bästa tjänsterna eller de lägsta priserna, det som skiljer dessa företag åt är kvalitén på servicen. Kvaliteten på servicen upplevs väldigt individuellt från kund till kund men som regel krävs det att kundens förväntningar överträffas för att känslan av bra service ska infrias. Om dessa förväntningar överträffas kan bero på flera olika faktorer såsom engagemang och god attityd hos personalen, för att företaget kan bjuda andra tjänster utöver huvudtjänsten och även att problem och missnöjen hanteras på ett tillfredsställande sätt. Tillsammans med den informationen samt vilja att hjälpa ett företag med någon slags problem tog vi kontakt med mäklarbyrån Boporten och inledde ett arbete med att hjälp dem förbättra sin service och bli mer konkurrenskraftiga. Detta gör att studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som kunderna värdesätter i kontakten med sina fastighetsmäklare och dess byrå. Delsyftet i studien är att undersöka hur kunderna upplever servicen och vad som kan förbättras. För att svara på studiens syfte har vi skapat en enkät utifrån de teoriavsnitt som ingår i uppsatsen och enkäten har vi skickat ut via post till Boportens 100 senaste kunder. I vår enkät ställde vi flera olika påståenden som sedan mynnade ut i faktorer och deras medelvärde visade hur viktiga dessa faktorer var samt hur väl de stämde in på respondentens upplevelse av Boporten. Enkäten bestod också av frågor rörande kundernas totala upplevelse samt om de upplevde något problem eller missnöje under försäljningsprocessen. Resultatet av studien visar på att kunderna över lag är mycket nöjda med den totala upplevelsen av Boporten och deras tjänster då endast ett fåtal kunder är missnöjda. Detta tyder på att inga stora åtgärder måste göras av Boporten utan endast några få för att skapa en total tillfredsställelse och nöjdhet hos kunderna. Boporten har idag ett gott ryckte om sig och det kommer att bli ännu bättre om de ständigt sätter kunderna i fokus samt tänker på kundernas bäst. De bör även fortsätta att utveckla företaget och mäklarnas egen yrkesskicklighet, detta för att kunna vara en ledande fastighetsmäklarbyrå på marknaden.
7

Kundnöjdhet

Habte Selassie, Sara, Törn, Emelie January 2008 (has links)
No description available.
8

Kundnöjdhet hos Sundqvists Resor : - en enkätundersökning

Sundby, Maj-Len Unknown Date (has links)
The main purpose of this work has been to make a questionnaire survey for the travel- and bus company Sundqvists Resor, the survey should find out what their customers think about their one-day arranged trips to Stockholm, Sweden. There were different questions in the survey and all the different questions were divided into three different categories; before the trip, during the trip and what the customers’ general impressions of the trip were. There were 88 persons answering the questionnaire and the total answering frequency became 73 percent. On the basis of the questionnaire survey and some theories about service, customer satisfaction and quality discussions have been made to find out what reasons could be involved in the customer’s answers and what changes that could be done.   The survey showed that the strongest point of Sundqvists Resors is where the direct service meeting occurs, that is when direct meetings between the customer and the personnel occurs, as 94 percent of the customers were very satisfied with these meetings. From the survey I also could see some kind of pattern as the older customers often were more satisfied than the younger customers, and in this case is the older customer is over 50 years and the younger is under 50 years. Despite these positive aspects there were also questions where the customers not were as positive as they could be. This was mainly in services that the travel agency hired from other companies as the breakfast on Rosella and in some cases also the event in Stockholm. What also came up was that the younger customers were less satisfied with the booking of the trip and one reason to this might be that Sundqvists Resor doesn’t have any internet based booking so the only way for the customers to book their trip is to call the company or send an e-mail. Finally the customer might be said to be very satisfied with their trip as 95 percent of the customers who filled in the survey would like to travel with Sundqvists Resor again!   This and much more could be read in the essay and one interesting part is the theoretical explanation to some answers from the survey and some proposals for changes and improvements that could be done. / I detta arbete har syftet varit att för Sundqvists Resors räkning göra en enkätundersökning för att kunna se vad deras kunder anser om de arrangerade endagsresorna till Stockholm. I enkäten ställdes frågor om vad kunderna ansåg om bokningstillfället, det vill säga inför resan, vad de tyckte om själva resan och vad de hade för total helhetsuppfattning om resan. Det var 88 personer som svarade på enkäterna och den totala svarsfrekvensen var 73 %. Utifrån det som kom fram under enkätundersökningen och teorier kring tjänster, kundnöjdhet och kvalitet har sedan en hel del diskussioner förts kring vad som kan vara orsaken till vissa svarsresultat och vad som skulle kunna förändras.   Det visade sig att Sundqvists Resor är som starkas på de punkter där ett direkt tjänstemöte sker, det vill säga direkta möten mellan kund och personal sker, då totalt 94 % av alla respondenter var väldigt nöjda med detta. Ur enkäterna kunde det även ses ett mönster, det vill säga att de äldre i regel är mer nöjda än de yngre resenärerna, i detta fall är de äldre resenärerna över 50 år med de yngre är under 50 år. Trots dessa positiva aspekter fanns det även punkter där kunderna inte var fullt så nöjda och det var främst bland de tjänster som Sundqvists Resor köper in, det vill säga inte arrangerar själva. Dessa externa tjänster var bland annat frukosten ombord på Rosella samt i vissa fall även evenemanget i Stockholm. Det visade sig även att de yngre resenärerna var mindre nöjda med bokningen, här ska det påpekas att dessa resor inte går att boka via Internet och det kan vara en bidragande faktor till att de yngre inte var riktigt nöjda. I stort har det visat sig att kunderna i helhet har varit väldigt nöjda med sin resa då 95 % av alla resenärer som fyllde i enkäten kan tänka sig att resa med Sundqvists Resor igen. Detta och mycket mer går det att läsa vidare om i uppsatsen och då främst de teoretiska förklaringarna till vissa svar och de förslag till förändringar och förbättringar som har kommit upp under arbetets gång.
9

Effektivisering : En utredning om åtgärder på en industrifastighet

Rahmström, Marie, Andersson, Kii January 2012 (has links)
Abstract Delta Terminal owns an outdated industrial building which they now rent out to businesses. This property currently has a high energy con-sumption and therfore it is desirable to improve the efficiency. In ordet to reduce the energy consumption within the industrial building enve-lope, the heating systems and lighting are being investegated. A good building envelope emits less heat and thus reduces the energy consump-tion. An energy audit is a tool used to determine the energy loss. A good working environment is essential for customer satisfaction when indus-trial buildings are used as offices. The investigation was carried out through a literature review, oral sources and interviews with tenants. In order to improve the condition of the industrial building from its current situation, a poll based on the View Capture model has been implemented. The model is based on open questions put to the tenants. Worke has been conducted with regards to the problems and sugges-tions for improvement have been developed in appropriate and profita-ble actions. Using regression analysis, the internal rate of return and break-even method has been developed for energy efficiency measures. To implement a new pellet system, a ventilation system and the re-placement of both the lighting and interior windows will provide an industrial building with a more efficient standard. To increase customer satisfaction, new sealing stripes and a refreshment of the common spaces is also recommended. The investigation shows that certain investments meet both energy efficiency and customer satisfaction. The investigation regarding the recommended measures for industrial property was relevant. The objectives of the investigation have been met. Keywords: Efficiency, customer satisfaction, energy
10

Ett cupcakekafé i Uppsala : En studie om vad som skapar nöjda kunder

Näslund, Ida, Wiklund, Annie January 2011 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0483 seconds