• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 37
 • Tagged with
 • 37
 • 22
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

High-rise buildings; structural design, prefabrication and logistics

Lukanovic, Bozo, Strid, Fredrik January 2008 (has links)
<p>In the report we have investigated four high-rise buildings with the intentions to find out witch parts are prefabricated and what relation can be found between structural design, prefabrication and the logistics. </p><p>After the investigation we noticed that the grad of prefabrication in each one of the projects is good in relation to what purpose the building have and the given background. During the report we found that layout – structural design – prefabrication – logistics is an order that we think can make the production of the building more effective if followed. We believe that the prefabrication of high-rise buildings have potential to grow and get more optimized in the future.</p>
2

High-rise buildings; structural design, prefabrication and logistics

Lukanovic, Bozo, Strid, Fredrik January 2008 (has links)
In the report we have investigated four high-rise buildings with the intentions to find out witch parts are prefabricated and what relation can be found between structural design, prefabrication and the logistics. After the investigation we noticed that the grad of prefabrication in each one of the projects is good in relation to what purpose the building have and the given background. During the report we found that layout – structural design – prefabrication – logistics is an order that we think can make the production of the building more effective if followed. We believe that the prefabrication of high-rise buildings have potential to grow and get more optimized in the future.
3

UTFACKNINGSVÄGGAR : En jämförelse mellan platsbyggda och prefabriceradebyggmetoder / CURTAIN WALLS : A comparison between site-builtand prefabricated construction methods

Strömberg, Patrik, Pettersson, Marcus January 2013 (has links)
In conjunction with today’s increasing competition within the construction sector, more pressure is being placed on building contractors. Efficiency and improvements are necessary but without impairment to an ergonomic and safe construction site. This in is in order to reduce the construction costs and time but to retain the ability to deliver a high-quality contract. Various methods and prefabrication degrees are used, depending on the project's requirements and conditions. This analysis sets out to investigate and exhibit what qualifications are important when choosing a construction method for curtain walls. Advantages and disadvantages with each method have been analyzed and recommendations have been given to show when different methods are best suited. This diploma work is limited to the study of site-built, semi-prefabricated and fully-prefabricated curtain walls. The study was conducted in collaboration with Peab Bostad AB Uppsala, Sweden, who utilizes the studied methods within their company. Relevant information was obtained throughout a comprehensive study of literature, on-site examinations and interviews with people working with the different methods of constructing curtain walls. The study shows that half-prefabricated curtain walls are the best method in today´s current circumstances. This method makes the building phase shorter, reduces stress- and strain-related injuries compared to on-site built methods and allows estimators to make a more accurate project budget. On-site built curtain walls are to be used in renovation and restoration projects or if special conditions occur, for example to keep company labors busy during a low conjunction. The method is slower and makes staffing charts irregular. The use of fully prefabricated curtain wall is fast, but it is also the method containing the greatest risks, mainly problems with moisture. The method will become more common in the future as safer designs and more precise handling will be possible. / I samband med dagens ökade konkurrens i byggbranschen sätts det press på byggentreprenörer. Effektiviseringar, material- och metodval blir allt mer viktiga för att kunna minska byggtid, reducera kostnader men även leverera en entreprenad med hög kvalitet samt med ergonomiska- och säkra utföranden. Idag används olika metoder och prefabriceringsgrader beroende på projekts olika förutsättningar. Detta examensarbete syftar till att redovisa vilka förutsättningar som är av vikt vid val av utfackningsmetod. Studien behandlar även för- och nackdelar med olika metodval samt när dessa bör användas eller undvikas. Rapporten är avgränsad till studier av platsbyggda, halvprefabricerade och helprefabricerade utfackningsväggar. Studien har gjorts i sammarbete med PEAB Bostad AB Uppsala, som tillämpar de här studerade metoderna inom företaget. Metoder för att få fram relevant och intressant information har främst gjorts i form av litteraturstudier, arbetsplatsbesök och intervjuer med nyckelpersoner i produktionen. Studien redovisar att halvprefabricerade utfackningsväggar är det bästa alternativet i dagsläget, för att kunna uppnå god kvalitet, minska kostnader och reducera byggtider. Metoden är snabb och minskar belastnings- och förslitningsskador jämfört med platsbyggnation samt att de ekonomiska riskerna är små vilket gör att en pricksäker budget kan göras före byggstart. Vid renoverings- och tilläggsarbeten samt vid mindre projekt kan platsbyggnation vara lönsamt men bör undvikas i allmänhet då arbetsmiljön och ergonomin försämras. Metoden tar även längre tid och bemanningskurvan blir ojämnare. Helprefabricerade utfackningsväggar är den snabbaste metoden men innefattar även de största riskerna. Metoden kommer att bli vanligare i framtiden i takt med säkrare utföranden och noggrannare hantering. I dagsläget är denna metod problematisk då eventuella problem kan vara omfattande.
4

Betong, Prefabricera eller Platsbygga : Vad är det Billigaste, Snabbaste och Miljövänligaste alternativet?

Osbäck, Adam January 2021 (has links)
Jag har jämfört de två vanligaste sätten att bygga med betong på byggarbetsplatser, Prefabricerade byggdelar eller Platsbyggda. Det är ofta svårt att veta vilket man ska välja då det bästa alternativet inte alltid är detsamma. Det finns många faktorer som kan påverka så som avstånd, storlek, kvantitet, egenskaper med mera.Prefabricering är förtillverkning av byggdelar som vanligtvis görs i en fabrik, där har jag inriktat mig på prefabricering av betong. I och med prefabricering har man industrialiserat en stor del av byggprocessen då man flyttat stora delar av arbetsmomentet från en provisorisk arbetsplats till en väletablerad fabrik. Detta medför ett mindre spill och svinn av betong och formvirke tack vare den standardiserade processen. Standardiserat betyder att man har begränsat sig till vissa mått och former för att öka produktionstakten. De flesta studier pekar åt att prefabricering är ett miljövänligare arbetssätt, under byggskedet har en platsgjuten betongstomme med kvarsittande form ett utsläpp på 331kg CO2-ekv/m2 jämfört med en prefabricerad betongstomme som har endast 276kg CO2-ekv/m2. Prefabricering kräver en noggrannare och längre projektering men resulterar i ett mycket snabbare och effektivare byggskede. En prefabricerad stomme byggs färdigt på mindre än halva tiden jämfört mot en platsbyggd vilket är uppskattat då en byggnadsentreprenör oftast har stor press på sig att hinna färdigt med byggnationen inom en viss tid.Men att platsbygga har också sina fördelar, det blir en mer homogen konstruktion med en tätare anslutning av vägg mot bjälklag. Man har mer anpassningsmöjligheter för oväntade fel och oftast blir transportkostnaden lägre då tillgängligheten är större av betongstationer samt byggvaruhus än fabriker som tillverkar Prefabricerade betongelement. Platsbyggt är ett byggsätt som använts under en längre tid och är mer beprövad, det är oftast ett bättre val om man ska bygga i små skalor eller i ovanliga former. Att specialbeställa egna mått och former på prefab tar bort den största fördelen som är standardiserade mått och former.Den kortfattade slutsatsen blev att kostnadsvis är prefab generellt billigare, speciellt vid större projekt. Det är även ett snabbare och miljövänligare byggnadssätt. Tidsåtgången för montering av prefab är näst intill omöjlig att matcha med att gjuta på plats.
5

Effektivisering av produktionen : Tillämpning av "Lean Production" vid prefabricering av betongelement

Aruste, Maria, Cristvall, Katarina January 2004 (has links)
No description available.
6

Projektering av träprefabricerade byggelement : Jämförelse mellan 2D-CAD och BIM

Forss, Arvid January 2018 (has links)
Träbyggnadsindustrin   har stora möjligheter att utvecklas. Idag består beskrivningarna till   produkten av 2D-ritningar och från dessa kan endast 50-70 % av informationen   som behövs hämtas. Inom byggbranschen blir det idag vanligare med digitala   modeller av byggnader kallat byggnadsinformationsmodeller, förkortat BIM.   Flera studier pekar på att BIM kan minska projektkostnaderna med 10-20 %.   Detta examensarbete kommer undersöka om projektering med BIM jämfört med   2D-CAD kan effektivisera och höja kvaliteten av träprefabricerade   byggelement. Examensarbetet har genomförts på ett konstruktionsföretag som   tar fram ritningar till prefabricerade byggnadselement i trä. Företagets   arbetssätt att ta fram 2D-ritningar i AutoCAD har undersökts genom   observationer vid deltagande av projekteringen. Därefter har en undersökning   gjorts för hur projektering kan ske med BIM verktyget Revit genom studier av   litteratur till programmet. En jämförelse har slutligen gjorts för att se   skillnader mellan de två projekteringsmetoderna. Med BIM är alla ritningar   beroende av varandra vilket bidrar till mindre ritningsfel. BIM-modellen kan   ge högre informationsinnehåll i färdiga ritningar. BIM ger 3D-modeller som   blir tillgängliga för alla. Samarbete med andra projektörer kan underlättas   med BIM genom bland annat kollisionskontroller. Nackdelen med BIM är att   modelleringen är mer tidskrävande och avancerad jämfört med 2D-CAD.   Slutsatsen är att projektering med BIM kan effektivisera och höja kvaliteten   av träprefabricerade byggelement. Detta genom bland annat att 3D modellering   ger ökad kontroll på det som projekteras, färdiga ritningarna har högre   informationsinnehåll och samarbete med andra projektörer kan underlättas. / The wood engineering industry has   great potential for development. Today the descriptions of the product   consists of 2D-CAD, but they only contain 50-70 % of the necessary   information. Digital building models called “building information modeling”   (BIM) have become more common in the building industry. Several studies   indicate that BIM can reduce the project cost by 10-20 %. In this study BIM   will be compared with 2D-CAD in order to find out if BIM can lead to   increased efficiency and quality of the construction design. The study is   conducted at a construction company that works with prefabricated wooden   building elements. The method of how the company produces the 2D-CAD using   AutoCAD is being explained trough observations. Later an investigation was   made concerning the company’s possibility to design the construction using   the BIM tool, Revit. Finally a comparison to examine the two different   methods was made. Making models using BIM is more advanced than using 2D-CAD   because of the added dimension and sometimes unexpected automatic   displacement of objects. In Revit, building elements can be made to an   assembly which creates unlimited drawing views without having to draw them   one by one. Cutting lists can be made automatically in Revit whilst in   AutoCAD they need to be manually calculated. Revit projects can also be   exported to IFC format which enables improved collaboration. The conclusion   is that using BIM leads to increased efficiency and quality of prefabricated   wooden elements. 3D modeling leads to increased control. The drawings done   with BIM have more information and collaboration is being facilitated.   However, it takes longer time to make the models using BIM. / <p>Betyg 2018-06-05</p>
7

Möjliggörande av högreproduktionstakt vid tillverkning av kundanpassade ytterväggselement

Tingström, Björn, Gunnarsson, Anton January 2014 (has links)
Inom trähusbranschen har den ökade kundanpassningen av bostäder gjort att företag fått allt svårare att möta efterfrågan utan att tappa i lönsamhet. Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur ett medelstort svenskt trähusföretag, som tillverkar en stor mängd kundanpassade bostäder ska kunna erbjuda en stor mängd kundvariation utan att förlora i effektivitet och lönsamhet. Flera av lösningsförslagen som presenteras handlar om att öka flexibiliteten på produktionslinan för väggar. Om flera olika väggmodeller ska kunna tillverkas på samma linje utan att komplexiteten minskar måste arbetet kunna utföras snabbare, eller bli gjort snabbare. Våra förslag, som bygger på teorier från mass customization handlar om att skapa initiativ till att omfördela arbetskraft och resurser, så att rätt personer finns på rätt plats för rätt typ av vägg. Det handlar också om att minimera skillnaderna mellan de två typer av väggmodeller som finns för att göra det lättare för montörer att lära sig memorera moment, och därmed påskynda processen av inlärning.
8

Att effektivisera armeringsarbete : Från idé till genomförande

Olander, Martin, Kung, Ingvill January 2010 (has links)
<p>Most of today’s concrete structures that are built on site are mainly constructed in a traditional fashion with a lot of artisanal operations. One step towards industrializing the in-situ construction of concrete is to use prefabricated reinforcement. Through this method there can be a lot of savings when each bar doesn’t have to be placed and fixed separately on site. The option is to use reinforcement baskets or carpet (roll) reinforcement to decrease the construction time and increase the profitability, while still maintaining or improving the quality and make a significant improvement on the work environment.</p><p> </p><p>This report discusses and describes various alternative methods concerning reinforcement, for example prefabricated reinforcement cages and carpet (roll) reinforcement.</p><p> </p><p>That the construction industry is in need of a higher degree of industrialization than today is a generally accepted view. This is confirmed by a number of industrializing attempts like opening factories for building-elements, using weather protection and prefabricated construction parts. Industrialized construction has a different meaning today than it had in the 60s and 70s when the most important factors were quantity, economy and time. These factors are also important today but there are other important factors like quality, customer satisfaction and work environment.</p><p> </p><p>Through interviewing some key persons inside Skanska, it was possible to identify some important factors and areas where problems and difficulties can occur when introducing more prefabricated reinforcement to Skanska civil construction department. Surveys based on these answers were sent to persons inside Skanska Sweden that have leading positions within the production. From the result of the interviews and the surveys problem areas, key figures and benefits have been identified. When the case study was performed it was possible to recognize the result from the interviews and the surveys were in fact the main issues discussed; total cost, time, work environment, simplicity in the construction, repetition, cooperation in an early stage, communication et cetera.</p><p> </p><p> </p><p>There has been a case study of a bridge where the planning of an already built bridge has been changed and adapted to the idea of rationalizing the reinforcement work through using as much prefabricated reinforcement as possible. The result is a theoretical bridge with a new way of building that promotes the idea of using as much prefabricated reinforcement as possible. Other keywords in this case study are standardization, simplicity and industrialization. The case study shows that through cooperation and above all a good communication between the involved parties during the planning, it was possible to shorten the construction time with approximately 25%. The cost savings were lower and not as striking as the time savings. The total cost for building the bridge was reduced with approximately 3.5%. The work environment would also be very much improved because a lot of the operations, that are dangerous and demands bad working postures, are eliminated. The concept that was developed through this bridge is a standardization that Skanska hopes to introduce on similar projects in the future.</p>
9

Prefabricerade byggelement : En konceptbeskrivning

Fröjdfeldt, Ida, Leijon, Aino January 2008 (has links)
<p>Byggandet idag går allt mer åt det industriella hållet. Många företag har övergått från platsbyggnation till att använda sig av mer eller mindre förtillverkade element i sin produktion. Viktiga begrepp inom prefabricering är slutna respektive öppna system och ytrespektive</p><p>volymelement. I Falun finns företaget Panorera AB som med företagsegna (slutet system) prefabricerade komponenter bygger en- och flerbostadshus. De har även utvecklat ett färdigt koncept med standardiserade ytelement som bildar moduler. I denna uppsats beskrivs</p><p>konceptet utifrån främst arkitektoniska aspekter och tanken är att ge företaget ett underlag för säljmaterial. Panorera är inte det enda företaget på marknaden som utvecklat ett färdigt koncept utan det finns ett flertal andra, t.ex. Ikea, Skanska, Lindbäcks Bygg AB och</p><p>Riksbyggen. Dessa företags koncept används för att jämföras med Panoreras för att bilda en uppfattning om det finns några skillnader mellan yt- och volymelement. Trots att koncepten bygger på samma tanke att använda förtillverkade element finns flera olikheter dem emellan. Olikheterna gör att flexibiliteten kan skilja mer eller mindre mellan koncepten vilket gör att vissa koncept kan anses bättre än andra.</p>
10

Prefabricerade Passivhus / Prefabricated Passive House

Andersson, Marie, Eriksson, Sophie January 2011 (has links)
European Union has made a new decision that all new built houses by 2020 shallbe near-zero energy houses. Boverket’s definition of near-zero energy housesintends buildings with good energy performance in which a proportion of theamount of energy that must be added to the building is made of renewable energy.Passive House is a set of requirements from FEBY designed to build energyefficient buildings. This is achieved by reducing loss of heat through the buildingenvelope and to take advantage of the passive heat from solar radiation,installation and heat sources like people living in the house.This project has been made with help of Anebyhus and one of their model houseshave been examined from the report’s issues, including Anebyhus’s energyperformance, requirements for the manufacturing and assembly, how theenvelope must be improved to fulfill the requirements for the Passive House andwhat energy calculation programs are available on the market.The report aims to provide solutions for energy efficient houses that are adaptedfor production of house building.Two visits to Anebyhus has been done to study their manufacture and assemblyof building elements. The Energy calculation programs that have beeninvestigated calculates the specific energy consumption of a building.Anebyhus manage today BBR’s requirement of 55 kWh/m2 and year, but has notbegun designing or building any Passive Houses. They have no specialrequirements for the design of their houses only that it should be possible to buildusing their present manufacturing and assembly process. The dimentions of thebuilding elements is mainly restricted by the ability to transport the items on thetruck to the construction sites.The important part of prefabricated construction is the assembly because it isimportant that the house is built tightly so that no moisture or air leakage gets into or out of the building. This is particularly important in Passive House buildingas the construction making demands higher accuracy.The focus of the report is on the building envelope to Anebyhus’s model house.To manage the stricter requirements that Passive House needs the whole buildingenvelope needs to be replaced with better insulated constructions. Also theheating and ventilation systems must be changed to handle the requirements.Energy calculations were made both by hand and by using the energy calculationprogram TMF. The results show that the Passive House we studied just manageFEBY’s demands for a Passive House, which is 50 kWh/m2 and year when solarpanels are installed on the roof to cover the needs for hot water in the summer.The conclusion is that Anebyhus doesn’t have a particularly long way to go in thePassiv House technique, as the house Sadelvägen, which we studied, basicallyfulfill the requirements for a low-energy house. To meet the requirement withoutthe solar panels, extra insulation would be needed, though the machines atAnebyhus aren’t capable of that today. / EU har tagit ett nytt beslut om att alla nyproducerade hus år 2020 ska vara näranollenergihus.Boverkets definition på nära-nollenergibyggnader avser byggnadermed god energiprestanda där en hög andel av den mängd energi som måstetillföras byggnaden utgörs av förnybar energi.Passivhus är en uppsättning krav från FEBY som syftar till att bygga energisnålahus. Detta uppfylls genom att minska förlusterna av värme genom klimatskaletsamt att ta tillvara den passiva värmen från solinstrålning, installationer ochmänniskor i huset.Detta examensarbete har gjorts i samarbete med Anebyhus. Ett av deras typhushar undersökts utifrån rapportens frågeställningar som bland annat tar uppAnebyhus energiprestanda, krav från tillverkning och montering, hur klimatskaletska kunna förbättras för att uppfylla kraven för ett Passivhus samt vilkaenergiberäkningsprogram som finns att tillgå på marknaden.Syftet med rapporten är att ta fram lösningar för energieffektiva hus som ärproduktionsanpassade för småhusindustrin.Två besök på Anebyhus har gjorts för att ta reda på hur deras tillverkning ochmontering av byggnadselement fungerar. Energiberäkningsprogrammen som harundersökts räknar ut den specifika energianvändningen för en byggnad.Anebyhus typhus klarar idag BBR:s krav på 55 kWh/m2 och år, men har intebörjat utforma eller bygga några Passivhus. De har inga speciella krav påutformningen på sina hus bara det går att bygga. Byggnadselementens måttpåverkas främst av möjligheten att kunna frakta elementen på lastbil tillbyggarbetsplatserna.Den viktigaste delen vid prefabricerade byggen är själva monteringen då det ärviktigt att huset blir tätt så inte fukt kommer in i byggnaden samt att det inteuppstår luftläckage. Detta är särskilt viktigt vid Passivhusbyggen eftersomkonstruktionen ställer högre krav på noggrannheten.Fokus i rapporten ligger på förbättringen av klimatskalet till Anebyhus typhus. Föratt klara de strängare Passivhuskraven behöver hela klimatskalet bytas ut motbättre isolerade konstruktioner. Även värme- och ventilationssystem måste bytasut för att klara kraven.Energiberäkningar gjordes både för hand och med energiberäkningsprogrammetTMF. Resultatet visar att Passivhuset vi studerat precis klarar FEBY:s krav för ettPassivhus som ligger på 50 kWh/m2 och år då solfångare installeras på taket föratt täcka varmvattenbehovet på sommarhalvåret.Slutsatsen är Anebyhus inte har speciellt lång väg att gå tills de nårPassivhuskraven, eftersom typhuset Sadelvägen, som vi studerat, i stort sett klararkraven för ett Minienergihus. För att klara kravet utan solfångare skulle dock extraisolering behövas, vilket maskinerna på Anebyhus inte klarar av idag.

Page generated in 0.0555 seconds