Return to search

Arbetsinstruktioner för beskrivning av arbetsmetoder på byggplats : En studie av arbetsinstruktioners uppbyggnad utifrån yrkesarbetares behov

Åtgärdande av fel som uppstår på grund av missar av beställare, projektörer och entreprenörer i bygg- och anläggningsprojekt uppnår idag till stora kostnader. En av orsakerna till detta är bristande kompetens. Denna studie handlar om att undersöka hur kunskap från yrkesarbetare och information kring arbetsmoment kan fångas upp genom att undersöka hur arbetsinstruktioner kan tas fram och utvecklas för att skapa förståelse och kunskap för moment inom byggproduktionen. Detta examensarbete har skrivits i samarbete med, och i uppdrag av, Lindbäcks bygg där en undersökning av arbetsinstruktioner ute på byggarbetsplats har genomförts. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur arbetsmetoder på byggarbetsplats kan beskrivas för att motsvara yrkesarbetarnas behov. Arbetet har genomförts som en kvalitativ studie där det empiriska materialet har inhämtats genom kvalitativa intervjuer och observationer. Litteraturstudier har genomförts med datainsamling för att skapa förståelse för olika typer av arbetsinstruktioner men även olika metoder för inlärning har studerats. Resultaten visar på att information kring arbetsuppgifterna på byggarbetsplats idag främst ges via en kombination av auditiv och visuell kommunikation mellan yrkesarbetare och platsledning, på yrkesarbetarnas begäran. Enligt studiens resultat efterfrågar yrkesarbetarna främst byggnadsteknisk information. Analysen och resultaten visar på att informationen bör presenteras i form av steg-för-steg-beskrivningar av arbetsmetoderna, där fokus bör ligga på konstruktionsmässiga- och utförandetekniska detaljer. Resultaten visar även på att yrkesarbetarna efterfrågar instruktioner med hög nedbrytningsgrad av olika arbetsmoment där de olika stegen presenteras illustrativt, i form av bilder i serie eller animerade filmer. Analysen av resultaten lyfter även fram att instruktionerna bör fånga utförandet i handling med korta instruerade direktiv för att minska risken för missförstånd och vara anpassade efter olika personers sätt att lära och förstå.    Den genomförda studien visar på att behovet av information kring utförande av arbetsuppgifter idag uppfylls genom en kombination av flera olika informationskanaler. En strukturerad uppbyggnad av detaljerade arbetsinstruktioner skulle kunna samla och koncentrera merparten av denna information, vilket kan öka möjligheterna att arbetsuppgifterna utförs på samma sätt varje gång samt att alla yrkesarbetare får samma information. Studien visar även på att det vid framtagandet av arbetsinstruktioner för byggplats både är viktigt att beakta instruktionens innehåll men även hur och för vem instruktionerna tas fram, detta för att säkerställa att arbetsinstruktionen skapar förståelse och bidrar med kunskap till den som utför arbetsuppgiften.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:ltu-78749
Date January 2020
CreatorsSundlöf, Josefine
PublisherLuleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0129 seconds