• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Flödesmätning i smörjoljesystem med bärbar ultraljudsmätare : Underlag till en arbetsinstruktion

Magnusson, Daniel January 2016 (has links)
This thesis was conducted at Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) under a period of ten weeks. Siemens service department at this company takes care of the aftermarket of the turbines and provides inspection, spare parts and measures to increase the efficiency of the machines. SIT provides also oil lubrication systems. Because the turbomachines have a variety of pipe systems and flows, it may need to perform flow measurements for troubleshooting, optimization and detection of oil leaks. Through the years, SIT has gathered data from flow measurements that may suggest that a tubomachine system is operating at over or under the designed capacity. However, SIT does not have enough knowledge about proper flow measurements, evaluation of the test results and necessary measures to be taken, therefor no clear work instruction has been established. The goal of this work is therefore to provide a document about applicable flow measurement methods, based on which the company at a later phase can establish necessary work instruction. In order to write this document, necessary theory was gathered in order to understand how oil lubrication systems and flow measurement systems work. The author and some of SIT employees attended a training course in portable ultrasound measurement system provided by PEMA Control AB in Gothenburg. After the course, practical data collection and a summary of the entire flow measurement process was documented. This process was later tested in two experiments. The experiment results, as well as the practical measurement steps were then analyzed and discussed. After the analysis and evaluation a proposal of measurement procedure was compiled. Conclusions of the report include recommendations for improvement of the measurement process. The recommendations include necessary information about what the staff should think about before-, during- and after the measurement. This is to make the measurement as efficient as possible and to minimize the risk of engine failure and personal injuries. Other recommendations were to add necessary equipment to the existing flow measurement bag.
2

Arbetsinstruktioner för beskrivning av arbetsmetoder på byggplats : En studie av arbetsinstruktioners uppbyggnad utifrån yrkesarbetares behov

Sundlöf, Josefine January 2020 (has links)
Åtgärdande av fel som uppstår på grund av missar av beställare, projektörer och entreprenörer i bygg- och anläggningsprojekt uppnår idag till stora kostnader. En av orsakerna till detta är bristande kompetens. Denna studie handlar om att undersöka hur kunskap från yrkesarbetare och information kring arbetsmoment kan fångas upp genom att undersöka hur arbetsinstruktioner kan tas fram och utvecklas för att skapa förståelse och kunskap för moment inom byggproduktionen. Detta examensarbete har skrivits i samarbete med, och i uppdrag av, Lindbäcks bygg där en undersökning av arbetsinstruktioner ute på byggarbetsplats har genomförts. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur arbetsmetoder på byggarbetsplats kan beskrivas för att motsvara yrkesarbetarnas behov. Arbetet har genomförts som en kvalitativ studie där det empiriska materialet har inhämtats genom kvalitativa intervjuer och observationer. Litteraturstudier har genomförts med datainsamling för att skapa förståelse för olika typer av arbetsinstruktioner men även olika metoder för inlärning har studerats. Resultaten visar på att information kring arbetsuppgifterna på byggarbetsplats idag främst ges via en kombination av auditiv och visuell kommunikation mellan yrkesarbetare och platsledning, på yrkesarbetarnas begäran. Enligt studiens resultat efterfrågar yrkesarbetarna främst byggnadsteknisk information. Analysen och resultaten visar på att informationen bör presenteras i form av steg-för-steg-beskrivningar av arbetsmetoderna, där fokus bör ligga på konstruktionsmässiga- och utförandetekniska detaljer. Resultaten visar även på att yrkesarbetarna efterfrågar instruktioner med hög nedbrytningsgrad av olika arbetsmoment där de olika stegen presenteras illustrativt, i form av bilder i serie eller animerade filmer. Analysen av resultaten lyfter även fram att instruktionerna bör fånga utförandet i handling med korta instruerade direktiv för att minska risken för missförstånd och vara anpassade efter olika personers sätt att lära och förstå.    Den genomförda studien visar på att behovet av information kring utförande av arbetsuppgifter idag uppfylls genom en kombination av flera olika informationskanaler. En strukturerad uppbyggnad av detaljerade arbetsinstruktioner skulle kunna samla och koncentrera merparten av denna information, vilket kan öka möjligheterna att arbetsuppgifterna utförs på samma sätt varje gång samt att alla yrkesarbetare får samma information. Studien visar även på att det vid framtagandet av arbetsinstruktioner för byggplats både är viktigt att beakta instruktionens innehåll men även hur och för vem instruktionerna tas fram, detta för att säkerställa att arbetsinstruktionen skapar förståelse och bidrar med kunskap till den som utför arbetsuppgiften.
3

Process for preparing work instructions : A multiple case study at Volvo Group Trucks Operations / Kartläggning av beredningsprocessen : En multipel fallstudie på Volvo Lastvagnar

Jansson, Sofie, Delin, Frida January 2015 (has links)
A study made by Johansson, Fast-Berglund and Moestam (in press) shows that diversity regarding how information is used exists in global production networks. To be closer to markets, organizations have chosen to globalize their business which is one reason for why diversity arises. This because product types and brands historically have been different. One company that is currently working with improving consistency among processes is Volvo Group Trucks Operations (GTO). The company wants to evaluate how the process for preparing assembly work instructions looks like at different sites within their production network. This enables Volvo GTO to start their work towards a standardized process and uniformity. A starting point for this is to make a current state analysis of the process for preparing assembly work instructions when producing Volvo trucks, engines and transmissions in Sweden. The purpose is to identify key activities within the process and important factors to consider when standardizing the process. This is done on three sites, one for each area. Volvo GTO is the part of the Volvo Group that covers all production of engines and transmissions as well as the production of Volvo, Renault, Mack, and UD trucks. In 2012 the group choose to reorganize from brand based where each brand was an own organization to joint units, for example center of development, operations etc. This has led to a greater need of one common process for preparing assembly work instructions in order to create uniformity among the brands Volvo, Renault, Mack, and UD trucks. The result of the current state analysis shows that the process for preparing assembly work instructions is differently performed depending on the site studied. Despite this, some activities in each process are similar. These were found to be: design, review, time setting, time analysis, balancing, station marking, create assembly work instructions, and share information. Since some activities actually are similar, it would be possible to standardize the process for preparing assembly work instructions in the future. Important to consider when standardizing a process is to create awareness and involvement among employees. It is also important to have the management committed as well as uniformity among IT systems used when performing a process. One last thing to consider is that the process needs to be adaptable because sites are located all over the world and have different culture and regulations. / En studie gjord av Johansson, Fast-Berglund och Moestam (i tryck) visar variation i hur information hanteras i globala produktionsnätverk. För att komma närmre marknader har organisationer valt att globalisera sin verksamhet, vilket är en anledning till varför variation uppstår. Detta eftersom produkttyper och märken historiskt har varit annorlunda. Ett företag som för närvarande arbetar med att förbättra enhetligheten mellan processer är Volvo Group Trucks Operations (GTO). De vill utvärdera hur processen för framställning av monteringsarbetsinstruktioner ser ut på olika siter inom produktionsnätverket. Detta gör det möjligt för Volvo GTO att starta sitt arbete mot en standardiserad process och enhetlighet mellan siter. En början i detta arbete är att göra en nulägesanalys av processen för framställning av monteringsarbetsinstruktioner vid produktion av Volvo lastvagnar, motorer och växellådor i Sverige. Syftet är att identifiera nyckelaktiviteter inom processen och viktiga faktorer att tänka på när man standardisera processen. Detta sker på tre siter, en inom varje område. Volvo GTO är den del av Volvokoncernen som omfattar all tillverkning av motorer och växellådor samt produktion av Volvo, Renault, Mack och UD lastvagnar. År 2012 valde Volvokoncernen att omorganisera från varumärkesbaserad till organisatoriska enheter, till exempel utveckling, tillverkning etc. Detta har lett till ett ökat behov av en gemensam process för framställning av monteringsarbetsinstruktioner för att skapa enhetlighet mellan varumärkena. Resultatet av denna nulägesanalys visar att processen för framställning av monteringsarbetsinstruktioner utförs annorlunda beroende på siten som studerats. Trots detta är vissa aktiviteter i varje process liknande. Dessa visade sig vara: design, granskning, tidsättning, tidsanalys, balansering, stationsmärkning, skapa monteringsarbetsinstruktioner och dela information. Eftersom vissa aktiviteter faktiskt är lika skulle det vara möjligt att standardisera processen för framställning av monteringsarbetsinstruktioner i framtiden. Viktigt att tänka på när man standardisera en process är att skapa medvetenhet och engagemang bland medarbetarna. Det är också viktigt att ha ledningens engagement och stöd samt enhetlighet mellan IT system som används för att utföra processen. En sista sak att tänka på är att processen måste kunna anpassas då siter är placerade över hela världen och har olika kultur och lagar. / GAIS (Global Assembly Instruction Strategy)

Page generated in 0.1085 seconds