• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 55
 • 1
 • Tagged with
 • 56
 • 14
 • 12
 • 11
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Grupparbete som arbetsmetod : Elevers och lärares syn på grupparbete vid ett Frigymnasium i Mellansverige

Strömqvist, Patrik January 2008 (has links)
Denna uppsats handlar om elever och lärare vid en gymnasiefriskola i Mellansverige och om dessa anser att grupparbete är en bra arbetsmetod. Genom intervjuer med lärare och elever samt observationer av grupparbeten har denna undersökning blivit verklighet. Slutsatserna i denna uppsats är att grupparbete är ett komplext arbetssätt med flera olika faktorer som ska stämma överens. Eleverna och lärarna är överlag positivt inställda, men vissa elever anser att grupparbete inte fungerar som arbetssätt. Framförallt är det ambitionsnivån vissa trycker på som ett problem eftersom eleverna inom grupperna strävar efter olika betyg varpå vissa i gruppen gör mer än andra och en del gör ingenting alls. Ibland delas även arbetet upp i mindre delar varpå det blir små individuella arbeten inom grupperna vilket inte är önskvärt. Då blir själva grupparbetsprocessen lidande vilket spolierar hela syftet med att kunskapa tillsammans. Annars påtalar flertalet lärare och elever fördelar med arbetsmetoden likt social utveckling, fler perspektiv på uppgiften, större trygghet under redovisningar, ökad frihet etc. Grupparbete är bra om hänsyn tas till gruppsammansättningen (storleken på gruppen, hur väl känner medlemmarna varandra, medlemmarnas ambitionsnivå etc.). Andra faktorer som måste stämma är en tydlig struktur, ett klart och väl genomtänkt syfte samt goda instruktioner.
2

Går det att förena nytta med nöje? : Vilken betydelse matematikspel har för lärandet i årskurs 1-3 utifrån lärares perspektiv / Is it possible to combine business with pleasure? : What significance math games have on learning in grades 1-3 based on teachers’ perspecitve.

Engqvist, Linda January 2015 (has links)
Syftet med denna studie var att undersöka vad olika typer av spel anses ha för betydelse i matematikundervisningen i årskurs 1-3 ur lärares perspektiv. I studien har fem aktiva lärare i årskurs 1-3 intervjuats. Resultatet visar bland annat att spel kan stödja inlärningen inom de flesta matematiska områden. Dessutom innehåller matematikspel många betydelsefulla delar som kan stödja elevernas inlärning, till exempel genom motivation och kollegialt lärande. Däremot kan spel också stjälpa inlärningen för att spelen anses så roliga att eleverna glömmer att reflektera och vara medvetna om sitt lärande.
3

”Det är väl det att det står ju i den nya läroplanen att vi ska individualisera…”

Johansson, Matilda January 2008 (has links)
<p>Mitt examensarbete handlar om den, i skolan, vanligt förekommande metoden eget arbete. Metoden bygger på att eleverna arbetar utefter någon form av planeringsbok där de har en tidsbestämd eller icke tidsbestämd planering som de ska följa. Antalet arbetspass i veckan med eget arbete, skiljer sig från skola till skola, men handlar vanligtvis om minst fem arbetspass. Mitt syfte med uppsatsen var att få en uppfattning om varför lärare arbetar med eget arbete som metod och om det fanns några särskilda mål att uppnå den. Jag fann det också intressant att se om det fanns några tydliga skillnader mellan olika lärares tankegång, detta jämfört med hur länge de arbetat med metoden. Min studie baserades på fyra intervjuer med lärare som alla arbetar med barn i lägre åldrarna (F-5). Resultatet visade att lärarna börjat använda metoden för att den redan fanns inarbetad på skolan. Vidare menade lärarna att metoden motsvarade kravet på individualisering i läroplanen (Lpo94). Metodens svaghet, att tillfällena för lärande i grupp blev färre med eget arbete understryktes. Vidare diskuteras andra aspekter exempelvis metodens disciplinerande effekt och det begränsade elevinflytandet</p>
4

”Det är väl det att det står ju i den nya läroplanen att vi ska individualisera…”

Johansson, Matilda January 2008 (has links)
Mitt examensarbete handlar om den, i skolan, vanligt förekommande metoden eget arbete. Metoden bygger på att eleverna arbetar utefter någon form av planeringsbok där de har en tidsbestämd eller icke tidsbestämd planering som de ska följa. Antalet arbetspass i veckan med eget arbete, skiljer sig från skola till skola, men handlar vanligtvis om minst fem arbetspass. Mitt syfte med uppsatsen var att få en uppfattning om varför lärare arbetar med eget arbete som metod och om det fanns några särskilda mål att uppnå den. Jag fann det också intressant att se om det fanns några tydliga skillnader mellan olika lärares tankegång, detta jämfört med hur länge de arbetat med metoden. Min studie baserades på fyra intervjuer med lärare som alla arbetar med barn i lägre åldrarna (F-5). Resultatet visade att lärarna börjat använda metoden för att den redan fanns inarbetad på skolan. Vidare menade lärarna att metoden motsvarade kravet på individualisering i läroplanen (Lpo94). Metodens svaghet, att tillfällena för lärande i grupp blev färre med eget arbete understryktes. Vidare diskuteras andra aspekter exempelvis metodens disciplinerande effekt och det begränsade elevinflytandet
5

Med sinne för sinnen : Handledning utan verbal manual

Bjerkevik, Yvonne January 2012 (has links)
I mitt arbete vill jag medvetengöra sinnens betydelse. Motivationen till examensarbetets upplägg och frågeställning har vuxit fram, i takt med arbetet som blivande musikterapeut. Av den litteratur jag använt och den metod jag utbildats i, har det både stärkt och inspirerat. Människans sinne är av stor betydelse. De slutsatser jag drar är utifrån arbetet med två barn med autism, FMT-metodens grundidéer, samt faktadelar, som i citat presenteras. Det är möjligt att förstå ny kunskap utan att den är verbalt instruerad.
6

Matematikundervisning via problemlösning: Hur lärare kan arbeta för att utveckla elevers matematiska kunnande / Mathematics Teaching Through Problem Solving: How Teachers May Work in order to Develop Pupils’ Mathematical Knowledge

Kellén, Agnetha January 2014 (has links)
Syftet med detta konsumtionsarbete är att genom granskning av tidigare forskning undersöka hur grundskollärare kan arbete med matematikundervisning via problemlösning för att utveckla elevers matematiska kunnande; arbetets fokus är undervisning i årskurs 4–6. För att ta reda på hur lärare kan arbeta med matematikundervisning via problemlösning har olika studier avseende arbetsmetoder, uppgiftstyper och lärarroller samt deras effekt på elevers kunnande bearbetats. Resultatet av denna studie visar att matematikundervisning via problemlösning kan ha positiva effekter på elevers kunnande i matematik. Lärare kan genom att överlåta ansvar åt eleverna, arbeta för en god klassrumskommunikation som utgår ifrån vad elever kan och skapa möjligheter för elever med olika förkunskaper, stödja dem i deras kunskapsutveckling. Resultatet visar att elever har möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga genom detta arbetssätt. Huruvida elevers procedurförmåga utvecklas är inte lika tydligt men några av studierna tyder på att procedurförmågan kan utvecklas genom val av problem och hur lärare följer upp problemet. Studien tyder på att utformning och val av problem är en central del av matematikundervisning via problemlösning eftersom läraren genom detta kan styra vilket matematiskt innehåll eleverna ska arbeta med.
7

Lära genom att spela : möjligheter och begränsningar med tärningsspelet Yatzy i matematikundervisningen i åk 1-3 / Learning through games : possibilities and limitations in using the dice game Yatzy for educational purposes in mathematics in grade 1-3

Hernborg, Jennifer January 2016 (has links)
Syftet med denna studie var att se hur Yatzy går att använda i matematikundervisningen i årskurs 1-3. Genom observationer och intervjuer med tre lärare har möjligheter och begränsningar med spelet i undervisningen undersökts. Vidare har syften och sammanhang då Yatzy kan vara givande för elevernas lärande undersökts. Resultatet visar att spelet går att anpassa till undervisning inom flera områden. Spelets potential är som störst vid undervisning av addition, multiplikation, huvudräkning och vid synliggörande av strategier. Yatzy är också givande vid sannolikhetslära. Spelet gav också möjlighet för eleverna att lära av varandra, samarbeta och utvecklas socialt. Vidare framkom att planering och anpassning av spelet var av avgörande roll för utfallet av aktiviteten.
8

Arbetsinstruktioner för beskrivning av arbetsmetoder på byggplats : En studie av arbetsinstruktioners uppbyggnad utifrån yrkesarbetares behov

Sundlöf, Josefine January 2020 (has links)
Åtgärdande av fel som uppstår på grund av missar av beställare, projektörer och entreprenörer i bygg- och anläggningsprojekt uppnår idag till stora kostnader. En av orsakerna till detta är bristande kompetens. Denna studie handlar om att undersöka hur kunskap från yrkesarbetare och information kring arbetsmoment kan fångas upp genom att undersöka hur arbetsinstruktioner kan tas fram och utvecklas för att skapa förståelse och kunskap för moment inom byggproduktionen. Detta examensarbete har skrivits i samarbete med, och i uppdrag av, Lindbäcks bygg där en undersökning av arbetsinstruktioner ute på byggarbetsplats har genomförts. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur arbetsmetoder på byggarbetsplats kan beskrivas för att motsvara yrkesarbetarnas behov. Arbetet har genomförts som en kvalitativ studie där det empiriska materialet har inhämtats genom kvalitativa intervjuer och observationer. Litteraturstudier har genomförts med datainsamling för att skapa förståelse för olika typer av arbetsinstruktioner men även olika metoder för inlärning har studerats. Resultaten visar på att information kring arbetsuppgifterna på byggarbetsplats idag främst ges via en kombination av auditiv och visuell kommunikation mellan yrkesarbetare och platsledning, på yrkesarbetarnas begäran. Enligt studiens resultat efterfrågar yrkesarbetarna främst byggnadsteknisk information. Analysen och resultaten visar på att informationen bör presenteras i form av steg-för-steg-beskrivningar av arbetsmetoderna, där fokus bör ligga på konstruktionsmässiga- och utförandetekniska detaljer. Resultaten visar även på att yrkesarbetarna efterfrågar instruktioner med hög nedbrytningsgrad av olika arbetsmoment där de olika stegen presenteras illustrativt, i form av bilder i serie eller animerade filmer. Analysen av resultaten lyfter även fram att instruktionerna bör fånga utförandet i handling med korta instruerade direktiv för att minska risken för missförstånd och vara anpassade efter olika personers sätt att lära och förstå.    Den genomförda studien visar på att behovet av information kring utförande av arbetsuppgifter idag uppfylls genom en kombination av flera olika informationskanaler. En strukturerad uppbyggnad av detaljerade arbetsinstruktioner skulle kunna samla och koncentrera merparten av denna information, vilket kan öka möjligheterna att arbetsuppgifterna utförs på samma sätt varje gång samt att alla yrkesarbetare får samma information. Studien visar även på att det vid framtagandet av arbetsinstruktioner för byggplats både är viktigt att beakta instruktionens innehåll men även hur och för vem instruktionerna tas fram, detta för att säkerställa att arbetsinstruktionen skapar förståelse och bidrar med kunskap till den som utför arbetsuppgiften.
9

Anpassning av BIM : Datorstöd för entreprenadföretag / Adaptation of BIM : Computer aid for a contractor company

Carlsson, Therese, Kilpelä Lindstrand, Emelie January 2019 (has links)
Trots att Building Information Modelling (BIM) existerat i byggbranschen en tid är entreprenadföretagen inte långt fram i utvecklingen. BIM är en arbetsmetod som samlar all information om ett byggprojekt digitalt och att alla ingående aktörer samarbetar. Utvecklingen av BIM har hindrats på grund av en investeringskostnad och kunskapsbrist på entreprenadsidan. Detta leder till att det tar lång tid för företagen att införa BIM. Genom att skapa ett likartat arbetssätt frambringas tydligare riktlinjer. Detta ökar tryggheten och fler känner sig bekväma med att använda BIM och att lära sig den nya tekniken. Detta arbete undersöker om ett standardiserat arbetssätt kan vara till hjälp hos ett entreprenadföretag inom vidare införande av BIM med hjälp av programvaran Revit. Arbetet började med hjälp av litteraturstudier och kritisk granskning av referenser. Intervjuer från entreprenadföretaget har genomförts på ett semi-strukturerat vis för en bredare förståelse gällande den påbörjade implementeringen av BIM samt vilka arbetsmetoder som används idag. Det genomfördes studier av befintliga arbetsmetoder för djupare förståelse gällande vad som krävs vid framtagandet av ett standardiserat arbetssätt. Intervjuerna visar på att det är välkommet med ett standardiserat arbetssätt hos företaget. Det efterfrågas stöd för användningen av programvaran Revit och effektivisering av deras arbetsmetod vid mängdavtagning. Arbetssättet kommer agera i form av en manual som anpassas utefter företagets egna Revit-mall. I framtiden kan manualen användas i utbildningssyfte. Visionen är att allt flera på företaget skall kunna etablera arbetsmetoden successivt i deras framtida projekt. Detta bidrar där med till företagets framgång och utveckling på marknaden. / Though Building Information Modelling (BIM) has existed in the building business for a time the construction companies are not as far in the process. BIM is a working method that handles all the information included in the building project digitally and how everyone involved collaborate. The BIM progress has been constrained because of the investment costs and lack of knowledge in the construction companies. This concludes that it takes time to establish BIM into the companies. By creating a similar working method a clearer guideline will be generated. This will increase self-assurance and more will feel comfortable using BIM and learn the new technology. This essay investigates if an equivalent working method will be of use at a contractor company that are establishing BIM with the software Revit. This essay started with literature studies and critical reviews of references. Interviews at the construction company have been made in a semi-structured way for a wider understanding about the started implementation of BIM and what working methods they are currently using. Studies of existing working methods have been made for a deeper understanding considering developing an equivalent working method. The interviews show that an equivalent working method for the company is welcome. There are requests for software support in Revit and make the existing working method more efficient while making material quantities. The equivalent working method will act in form of a manual that is custom for the company’s own Revit template. I the future the manual can be used in educational purposes. Therefore contribute for the company’s prosperity and growth in the business market.
10

Du måste brinna för att skapa glöd hos andra! : En studie om utomhuspedagogik i förskolan som begrepp och arbetsmetod / You need spirit to glow! : A study on preschool outdoor education as a concept and work method

Persson, Annalina, Victorson, Carin January 2011 (has links)
BAKGRUND:Utomhuspedagogik är en mycket aktuell pedagogisk avgrening med komplex innebörd. I vårt bakgrundsavsnitt närmar vi oss en begreppsförklaring så väl som en spegling av det utomhuspedagogiska fältet. Detta görs ur ett historiskt såväl som nutida perspektiv med en didaktisk aspekt.SYFTE:Vår studie syftar till att undersöka verksamma utomhuspedagogers uppfattning om utom-huspedagogik som arbetsmetod och vad som särskiljer denna sorts pedagogik.METOD:Vi använder oss av kvalitativa intervjuer, på så vis kan vi undersöka verksamma utomhus-pedagogers uppfattningar. Vi har vänt oss till åtta verksamma utomhuspedagoger som dagli-gen arbetar med utomhuspedagogik och därmed förhoppningsvis besitter den kunskap vi är intresserade utav.RESULTAT:Vårt resultat leder till slutsatsen att den utomhuspedagogiska arbetsmetoden ställer höga krav på pedagogen. Det egna engagemanget är nödvändigt för en givande och fungerande utomhuspedagogik. Utomhuspedagogikens särskiljande drag utröns och redovisas. / Program: Lärarutbildningen

Page generated in 0.051 seconds