• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1057
 • 28
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 1088
 • 493
 • 448
 • 205
 • 174
 • 169
 • 142
 • 128
 • 128
 • 127
 • 109
 • 106
 • 105
 • 101
 • 97
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Sagor i matematikundervisningen : en inledning till det pedagogiska samtalet

Drozdjibob, Joanna January 2010 (has links)
No description available.
2

Att vardagsanknyta skolmatematiken

Johansson, Jessica, Persson, Åsa January 2006 (has links)
<p>Anledningen till att vi valde att skriva om vardagsanknuten skolmatematik är vi som blivande lärare förstår vikten av att forma undervisningen utifrån elevernas verklighet för att fånga deras intresse och göra matematiken mer meningsfull. Om man hela tiden utgår från matematikboken finns det en risk för att eleverna tror att matematik bara handlar om att lösa tal i räkneboken. Matematiken finns överallt och ska ses som ett redskap att lösa problem i både skola och vardagsliv. Vårt syfte med studien är att undersöka hur och varför pedagoger anknyter matematikundervisningen till vardagslivet i skolan. Vi vill ta reda på hur pedagogen ser på vardagsanknuten matematik, ser pedagogen några möjligheter eller svårigheter? Vi har i vår studie haft ett kvalitativt perspektiv och genomfört en intervjuundersökning. Vi har i vårt angreppssätt varit inspirerade av fenomenografin, där vi söker efter strukturen hos fenomen. Vår tolkningsansats är hermeneutisk inspirerad där delen endast kan förstås om den sätts i samband med helheten. Våra informanter är 10 pedagoger från västsvenska skolor. I studien har vi båda medverkat i intervjuerna. Intervjuerna har bandats och skrivit ut. Resultatet visade att samtliga pedagoger vardagsanknöt sin matematikundervisning och arbetade regelbundet med att förankra elevernas matematikkunskaper i vardagliga sammanhang. Vi kunde urskilja både möjligheter och svårigheter med vardagsanknytning där möjligheterna låg på barnnivå och svårigheterna hade direkt relation till strukturella faktorer. Vi kunde se tre olika aspekter till varför pedagogen vardagsanknyter matematikundervisningen; genom att konkretisera får eleven en ökad förståelse, meningsfullt och social aspekt.</p>
3

Barns upplevelse av matematik i årskurs ett

Uppström, Mona January 2006 (has links)
No description available.
4

Att vardagsanknyta skolmatematiken

Johansson, Jessica, Persson, Åsa January 2006 (has links)
Anledningen till att vi valde att skriva om vardagsanknuten skolmatematik är vi som blivande lärare förstår vikten av att forma undervisningen utifrån elevernas verklighet för att fånga deras intresse och göra matematiken mer meningsfull. Om man hela tiden utgår från matematikboken finns det en risk för att eleverna tror att matematik bara handlar om att lösa tal i räkneboken. Matematiken finns överallt och ska ses som ett redskap att lösa problem i både skola och vardagsliv. Vårt syfte med studien är att undersöka hur och varför pedagoger anknyter matematikundervisningen till vardagslivet i skolan. Vi vill ta reda på hur pedagogen ser på vardagsanknuten matematik, ser pedagogen några möjligheter eller svårigheter? Vi har i vår studie haft ett kvalitativt perspektiv och genomfört en intervjuundersökning. Vi har i vårt angreppssätt varit inspirerade av fenomenografin, där vi söker efter strukturen hos fenomen. Vår tolkningsansats är hermeneutisk inspirerad där delen endast kan förstås om den sätts i samband med helheten. Våra informanter är 10 pedagoger från västsvenska skolor. I studien har vi båda medverkat i intervjuerna. Intervjuerna har bandats och skrivit ut. Resultatet visade att samtliga pedagoger vardagsanknöt sin matematikundervisning och arbetade regelbundet med att förankra elevernas matematikkunskaper i vardagliga sammanhang. Vi kunde urskilja både möjligheter och svårigheter med vardagsanknytning där möjligheterna låg på barnnivå och svårigheterna hade direkt relation till strukturella faktorer. Vi kunde se tre olika aspekter till varför pedagogen vardagsanknyter matematikundervisningen; genom att konkretisera får eleven en ökad förståelse, meningsfullt och social aspekt.
5

Barns upplevelse av matematik i årskurs ett

Uppström, Mona January 2006 (has links)
No description available.
6

Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik : en skolstudie i postmodern tid /

Kling Sackerud, Lili-Ann, January 2009 (has links)
Diss. Umeå : Univ., 2009.
7

"Vad skulle x kunna vara?" : andragradsekvation och andragradsfunktion som objekt för lärande /

Olteanu, Constanta, January 2007 (has links)
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2007.
8

Preservice teachers' view on the concept of function : a study including the utilization of concept maps /

Hansson, Örjan. January 2004 (has links)
Lic.-avh. (sammanfattning) Luleå : Luleå tekniska univ., 2004. / Härtill 3 uppsatser.
9

Tidig aritmetisk kunskapsbildning : ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv /

Eriksson, Göta, January 2004 (has links)
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2005.
10

Limits of functions : university students' concept development /

Juter, Kristina. January 2006 (has links)
Diss. (sammanfattning) Luleå : Luleå tekniska univ., 2006. / Härtill 6 uppsatser.

Page generated in 0.1382 seconds