• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 556
 • 12
 • Tagged with
 • 568
 • 346
 • 208
 • 146
 • 115
 • 108
 • 75
 • 67
 • 66
 • 64
 • 60
 • 59
 • 54
 • 54
 • 50
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Problemlösning i matematik : hur samarbete mellan eleverna påverkar deras inlärning i matematik

Mustafa, Anna January 2007 (has links)
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur samarbete mellan eleverna påverkar deras inlärning i matematik och hur eleverna samarbetar när de löser problem. I min undersökning deltar gymnasieelever som löser två matematiska problem i grupper och individuellt. Arbetet i en utvald grupp på 4-5 elever har dokumenterats genom videoinspelning och elevernas skriftiga anteckningar. Genomgången av min studie har visat att eleverna är ovana att redovisa sina lösningar i grupper, men deras samarbete kan bidra till ett bättre resultat för gruppen som helhet. Med det menar jag att grupparbete skapar en möjlighet för eleverna att se problemet ur ett annat perspektiv, samt se hur andra elever tänker och därigenom få ett tillfälle till att finna olika lösningsstrategier.
2

Matematisk problemlösning

Carlsson, Andreas January 2008 (has links)
Matematiskproblemlösning blir en större och viktigare del av matematikundervisningen när tekniska hjälpmedel, som miniräknare och datorer, kan utföra många beräkningar. Undersökningens syfte är att se hur gymnasieelever löser matematiska problem. Vilka faktorer som påverkar vid problemlösning samt vilka moment eleverna har svårt för. Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola I Halmstad där atta elever med varierande matematikkunskaper löste fyra problem och ingående redogjorde för hur de tänkte och gick tillväga. Teorikapitlet tar upp olika matematikdidaktikers syn på problemlösning, modeller för hur problemlösning går till och faktorer elever besitter som påverkar möjligheten att lösa problem. Jag har med hjälp av dessa modeller och påverkansfaktorer analyserat eleverna lösningar enligt en modell bestående av tre delar: Identifiering, genomförande och kontroll av uppgiften. Jag har kommit till de slutsatser att det viktigaste för att kunna lösa en uppgift är att eleven förstår uppgiften och texten i uppgiften. Undersökningen visar också att eleverna har svårt för att sätta upp ekvationer och använda ekvationslösningar för att lösa problem.
3

Matematisk problemlösning

Carlsson, Andreas January 2008 (has links)
<p>Matematiskproblemlösning blir en större och viktigare del av matematikundervisningen när</p><p>tekniska hjälpmedel, som miniräknare och datorer, kan utföra många beräkningar.</p><p>Undersökningens syfte är att se hur gymnasieelever löser matematiska problem. Vilka faktorer som påverkar vid problemlösning samt vilka moment eleverna har svårt för. Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola I Halmstad där atta elever med varierande matematikkunskaper löste fyra problem och ingående redogjorde för hur de tänkte och gick tillväga. Teorikapitlet tar upp olika matematikdidaktikers syn på problemlösning, modeller för hur problemlösning går till och faktorer elever besitter som påverkar möjligheten att lösa problem. Jag har med hjälp av dessa modeller och påverkansfaktorer analyserat eleverna</p><p>lösningar enligt en modell bestående av tre delar: Identifiering, genomförande och kontroll av uppgiften. Jag har kommit till de slutsatser att det viktigaste för att kunna lösa en uppgift är att eleven förstår uppgiften och texten i uppgiften. Undersökningen visar också att eleverna har svårt för att sätta upp ekvationer och använda ekvationslösningar för att lösa problem.</p>
4

Problemlösning i matematik : hur samarbete mellan eleverna påverkar deras inlärning i matematik

Mustafa, Anna January 2007 (has links)
<p>Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur samarbete mellan eleverna påverkar deras inlärning i matematik och hur eleverna samarbetar när de löser problem. I min undersökning deltar gymnasieelever som löser två matematiska problem i grupper och individuellt. Arbetet i en utvald grupp på 4-5 elever har dokumenterats genom videoinspelning och elevernas skriftiga anteckningar. Genomgången av min studie har visat att eleverna är ovana att redovisa sina lösningar i grupper, men deras samarbete kan bidra till ett bättre resultat för gruppen som helhet. Med det menar jag att grupparbete skapar en möjlighet för eleverna att se problemet ur ett annat perspektiv, samt se hur andra elever tänker och därigenom få ett tillfälle till att finna olika lösningsstrategier.</p>
5

Problemlösning i matematikundervisningen

Flygman, Mari-Lois January 2011 (has links)
Syftet med den här undersökningen är att få veta vad eleverna tycker om att räkna med problemlösningsuppgifter, se om det kan finnas några nackdelar med att enbart använda sig av olika arbetsmaterial som innehåller problemlösningsuppgifter, samt att se hur dagens läroböcker behandlar området med problemlösning.
6

Elevers proportionella strategier och uttrycksformer vid problemlösning i åk 2 och åk 3 : Konkret en självklarhet?

Boarcas, Dumitra, Ericsson, Elin January 2013 (has links)
I olika undersökningar får svenska elever sämre resultat i matematik. Proportionalitet är ett område som enligt Skolverkets rapportering över TIMSS 2007 och PISA 2012 hamnar särskilt lågt resultatmässigt. Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka strategier och uttrycksformer elever i åk 2 och åk 3 kan använda sig av för att lösa proportionalitetsproblem. Vår undersökning gjordes med 23 elever i åk 2 och åk 3 på två olika skolor i Mellansverige. Datainsamlingen grundar sig på elevernas lösningar samt på en kvalitativ intervju kring två proportionalitetsproblem av typen associerade mängder. Elevernas strategier och uttrycksformer analyseras med hjälp av Langrall och Swaffords respektive Hagland, Hedrén &amp; Taflins ramverk och kategoriseras i tre proportionella resonemang: Icke proportionellt, Informellt och Kvantitativt resonemang. Det resultat vi ser är att elever i åk 2 och åk 3 överlag har svårt att förstå proportionalitet men att de med hjälp av konkret material i kombination med aritmetisk eller grafisk uttrycksform i högre utsträckning klarar problemen. Nyckelord:
7

Problemlösning i matematik för årskurs 1-3 : 25 lärares syn på problemlösningsundervisning inom matematiken för årskurs 1-3

Björk, Tomas, Eklöf, Hans January 2014 (has links)
Syftet med detta arbete har varit att försöka ta reda på vad 25 lärare i årskurs 1-3 anser om problemlösning. Hur stor del som problemlösning har inom matematik undervisningen för årskurs 1 till 3, ta reda på hur lärarna arbetar med det i skolan samt vilken inställning, positiv eller negativ, de har till att arbeta på detta sätt. Vi har valt att arbeta med en explorativ enkätstudie för att få in svar till vårt arbete. Den var uppdelad i tre olika frågedelar: bakgrundsfakta om lärarna, 2 öppna frågor samt 58 frågor med fasta svarsalternativ. Respondenterna var alla lärare i lågstadiet för årskurs 1-3. Resultatet sammanställdes i form av diagram för att göra resultatet överskådligt för läsaren. I vår studie framkommer det att samtliga 25 lärare arbetar med problemlösning inom matematikämnet. De flesta lärare anser att genom att arbeta med problemlösning blir matematiken mer intressant för eleverna. Många anser också att eleverna får till fälle att prata matematik, använda olika uttrycksformer samt att eleverna får träna på att tänka utanför "ramarna".
8

Om matematisk problemlösning och hur det kan stödja elevers kommunikativa förmåga : Ur ett lärarperspektiv / Mathematical problem solving and how it can develop students' communicative abilities : From a teacher's perspective

Mako, Andrea January 2015 (has links)
Syftet med studien var att få en djupare förståelse och kunskap om hur lärare arbetar med problemlösning och hur elever kan utveckla den kommunikativa förmågan genom arbete med problemlösning. Studien har en kvalitativ inriktning och genomfördes med hjälp av intervjuer. Intervjuerna genomfördes med fem verksamma matematiklärare som arbetar kontinuerligt med problemlösning. Resultatet visar att lärare använde sig av flera olika tillvägagångssätt i arbetet med problemlösning så som olika parsammansättningar, Ipads och små whiteboards. Studien visade även på att lärarna ansåg att elevers kommunikationsförmågor kan utvecklas i arbetet med problemlösning. Trots att samtliga lärare ansåg att elevers kommunikationsförmågor utvecklas vid en undervisning som bygger på problemlösning skilde deras arbetssätt och motivering till arbetsätt något. Lärarna beskrev bland annat betydelsen av ordlistor vid arbetet med problemlösning och att elever lär sig resonera och lyssna på varandra.
9

Perspektiv på problemlösning : En studie av problemlösning i matematikdidaktisk litteratur och läromedel i grundskolan

de Ron, Anette January 2009 (has links)
Problemlösning kan beskrivas på olika sätt och ges olika betydelser. Problemlösning är en viktig del av matematiken och matematikämnet i skolan. Ordet har positiva konnotationer. Det ses som viktigt, eftersträvansvärt och önskvärt att kunna lösa problem. Varför är det så och vilken substans har ordet problemlösning? Genom att tolka vad som sägs och hur det diskuteras kring och skrivs om problemlösning kan ordet ges andra innebörder än bara det sagda eller skrivna. I denna uppsats synliggör jag och ger exempel på olika sätt att se på och beskriva området problemlösning i matematikämnet i grundskolan. Jag synliggör också vilka spår av lärandeteorier jag kan se i beskrivningarna av problemlösning. Studien bygger på litteraturstudier. Undersökningsmaterialet är litteratur inom matematikämnets didaktik och läromedel i matematik i grundskolan.
10

Hur löser gymnasieelever ett rikt problem? : En undersökning om vilka uttrycksformer gymnasieeleveranvänder när de löser ett rikt matematiskt problem

Pettersson, Noelle January 2013 (has links)
I denna uppsats lägger jag fokus på att undersöka de olika matematiska uttrycksformer someleverna tillämpar när de löser ett rikt problem. Svaret söks med hjälp av empirisk data. Syftetmed arbetet är att undersöka hur några elever som går första året på gymnasiet löser ett riktproblem. Två grupper elever som går i två olika program deltar i undersökningen. Analysengjordes med hjälp av ”KLAG-matrisen”, dvs. en matris som innehåller uttrycksformerna Konkret,Logisk/språklig, Algebraisk/aritmetisk samt Grafisk/geometrisk. Resultatet av litteratur- ochempiristudien visar att oavsett hur eleverna uttrycker sig i sina lösningsförslag innehåller det alltidnågon form av algebraisk/aritmetisk uttrycksform. Detta kan bero på att det för dessa elever ärlättare att kommunicera med algebraisk/aritmetisk uttrycksform än med någon annan. Resultatetvisar också vikten av att använda problemlösning som ett medel i en lärandeprocess även för attutveckla andra förmågor. Eleverna har olika uppfattningar och gör olika tolkningar av problemet.De har olika förutsättningar och använder varierande lösningsmetoder. Detta skulle kunna varaen förklaring till varför deras användning av uttrycksformer är olika.

Page generated in 0.1588 seconds