• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2739
 • 1366
 • 167
 • 10
 • 6
 • 6
 • 1
 • Tagged with
 • 4295
 • 4295
 • 2896
 • 1650
 • 1387
 • 1387
 • 1385
 • 466
 • 261
 • 239
 • 236
 • 230
 • 204
 • 204
 • 186
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Kanon är kanon! - eller? : En undersökning om den västerländska kanon kan fungera inkluderande i skolan

Hultegård, Johanna, Sundling, Annie January 2016 (has links)
I dagens svenskundervisning står kanoniserade verk för en stor del av det stoff som används. Under många år har dock detta varit en omdiskuterad fråga och åsikterna har gått isär om huruvida den västerländska kanon bör användas i skolan och på vilket sätt. Vissa forskare menar att den västerländska kanon bör undervisas till eleverna eftersom den ger alla elever en gemensam referensram och tillgång till ett kulturellt kapital. Den västerländska kanon kan också användas inkluderande i skolundervisningen eftersom den ger eleverna ett historiskt perspektiv och ger dem insikt om andra människors situationer vilka de kan relatera till deras egen samtid. Andra forskare menar att kanoniserad litteratur är exkluderande dels genom att litteraturen är äldre och därmed inte har någon relevans för eleverna och dels för att den västerländska kanon är baserad på exkluderande urvalskriterier. Utifrån ett inkluderingsperspektiv och med grund i läroplanen och skollagen ska eleverna få en likvärdig utbildning. Detta går genom ett inkluderande klassrumsarbete att ge eleverna både genom klassikerläsning och läsning av annan litteratur. En blandning av kanoniserad litteratur och icke-kanoniserad litteratur kan användas i litteraturundervisningen och förenas genom den didaktiska frågan hur.
2

Matematikundervisning för nyanlända elever : En undersökning om språkutvecklande och ämnesundervisning i matematik för språkintroduktionselever

Arianpour, Kourosh January 2017 (has links)
Denna uppsats handlar om språkinriktad och -utvecklande undervisning i ett ämne. Syftet är att undersöka stödjande och utvecklande undervisningsmetoder i matematik för nyanlända elever. Undersökningen försöker kunna besvara två frågeställningar: – Hur organiseras undervisningen i matematik för nyanlända elever i språkintroduktionsprogrammet för att de ska nå kunskapsmålen? – Vilka metoder använder matematiklärare för att undervisningen skall vara stödjande och utvecklande ur språkliga aspekter? Undersökningen berör hur fem matematiklärare arbetar med språkinriktad och – utvecklande undervisning för sina elever. Lärarna beskriver sina metoder och erfarenheter inom matematikundervisningen och hur de arbetar med utformningen av språkutvecklande matematikundervisning för att eleverna kan nå kunskapsmålen. Två matematiklektioner observerades och en analys per lektion har genomförts. Resultatet visar att matematiklärarna anser att de är medvetna om hur de ska arbeta med nyanlända elever samt på vilket sätt de kan undervisa med en språkutvecklande arbetsmetodik. Samtliga anser att de försöker att arbeta med ord och begreppsinlärning. En lärare använder olika material och lärobok under sina lektioner beroende på elevernas förkunskapsnivå. Ett samarbete mellan svensklärare och berörda matematiklärare saknas. Två lärare har jobbat med studiehandledare och hade erfarenhet av detta. En lärare anser att studiehandledare kan vara i klassrummet och andra tycker att det är bättre att studiehandledning sker parallellt utanför klassrummet. Samtliga lärare anser att de inte arbetar aktivt för att föräldrarna/godemän/personal på boende skall vara delaktiga i skolans matematikundervisning. Måluppfyllelsen påverkas också enligt en av lärarna av elevernas situation. Det är oroligt i klasserna med olika avhopp, familjeangelägenheter, osäkerhet kring beslut från migrationsverket och kommunala frågor som stör en kontinuerlig undervisning.
3

Newtons kraftlagar – från ord till begrepp med interaktiva metoder

Ryderfors, Linus January 2017 (has links)
Elevers konceptuella förståelse för begrepp som kraft och rörelse studeras inom ramen för Fysik 1 vid en gymnasieskola . Ett diagnostiskt prov togs fram och genomfördes före och efter genomgången kurs. Under kursen betonades interaktiva moment och fyra stycken interaktiva workshops utvecklades där eleverna mötte koncepten i praktiken. Intervjuer och statistisk analys av resultaten på det diagnostiska provet före och efter kursen visar att eleverna tillägnat sig koncepten ovanligt väl under kursen.
4

Hälsa i fritidshem : En kvalitativ intervjustudie om fritidspedagogers hälsofrämjande arbete / Health in after school programs : A qualitative interview study in after school programs about health enhancing work of after school teachers

Bergvall, Caroline, Skeppstedt, Mirjam January 2017 (has links)
Syftet med denna studie var att undersöka hur det hälsofrämjande arbetet kunde se ut på fritidshemmet. Detta har gjorts med hjälp av semistrukturerade intervjuer som genom kvalitativ innehållsanalys tolkats och kategoriserats upp i teman. Resultatet pekade på att barns valmöjlighet, delaktighet, trygghet och rörelse, kan vara hälsofrämjande faktorer. Samtidigt ställer Skolverket (2016d) krav på att rekreation och vila ska erbjudas barnen. Rekreation innebar enligt respondenterna sådant som barnen själva väljer att göra. Fritidspedagogernas hälsofrämjande arbete kan därmed vara att erbjuda barnen valmöjligheter. Det som erbjuds kan bland annat vara styrda aktiviteter där pedagogen planerar och utför leken. Slutsatsen som framkommit är att det hälsofrämjande arbetet i fritidshemmet pågår ständigt och anpassas utifrån barnens behov, verksamhetens förutsättningar samt personal och lokal tillgång. Nyckelord: Fritidshem, hälsa, rekreation, vila, fysisk aktivitet, fysisk miljö.
5

Revisiting the children in the coral island : Cruelty and perversity represented in the children of William Golding's Lord of the flies

Rashid, Aminur January 2011 (has links)
This essay aims at a group of little boys, aged between six and twelve, who once happen to meet in an isolated island having been cut off from their home. These boys are the characters of William Golding’s Lord of the Flies. Aiming at these children, this essay attempts to analyze their characters and actions. This essay describes the cultural background of the boys and later concentrates on the boys. They are not innocent. They are involved in violence and murder. This essay finds out that Golding is the person, who thinks that human is imprisoned to innate evil and that evil can be active even in the children. So, the children cannot be framed in innocence and vulnerability only. This essay also draws on R.M. Ballantyne’s The Coral Island children, who maintain the traditional idea of innocence and vulnerability in their actions. Actually, R.M. Ballantyne is referred to deepen the analysis of the topic. However, Lord of the Flies has a pessimistic tone of the loss of the childhood and innocence. This is seen when Golding’s Jack along with his gang savagely murders Simon at first and, at the second attempt killed Piggy, a wise boy. Jack takes over the island and establishes anarchy in the island. His and his gang’s cruelty continues until they pay the last visit to Ralph to destroy him. In short, this essay is placed in the theme of creative cruelty and perversity of the children Golding describes in Lord of the Flies.
6

Barn skapar konstverk mellan lektionerna : Tecknandet som arbetsmetod i fritidshem och skola

Söderholm, Belinda January 2016 (has links)
Den här undersökningen handlar om åsikter till tecknandet i skolverksamheten som jämförs med de åsikter som finns i fritidshemsverksamheten med barn från 6-9 år. Anledningen till att undersökningen gjordes var för att ta reda på hur tecknandet används och hur det kan användas för att utveckla barns utveckling. Undersökningen behandlar hur barn väljer att teckna under sin fria tid i verksamheterna. För att få vidare förståelse för hur verksamheterna ser ut som de gör är det viktigt att titta på vad skolverket säger om tecknandet och gå in på hur bildpedagogiken i skolan har förändrats genom åren. Jag sände ut Missivbrev (2 & 3) där jag försäkrade att namn eller annan känslig information skulle utelämnas. I undersökningen deltog fem respondenter varav två fritidspedagoger och en klasslärare deltog i intervjuer. En klasslärare och en fritidspedagog sände sina svar genom mail eftersom de inte hade tid att delta i en intervju. I resultatet kom det fram att alla respondenter ansåg att tecknandet var viktigt. De växlade mellan att använda benämningen teckna och rita. Respondenterna var överens om att tecknandet kunde utveckla olika områden såsom finmotorik, kreativitet och att det kan användas som hjälpmedel för att förtydliga sammanhang i exempelvis svenska. Tecknandet kan också användas för att uttrycka tankar och känslor. Det kom fram att respondenternas åsikter hade spår från de pedagogiker som Fröbel, Goe och Sjöholm, Dewey, Read och Malaguzzi förespråkade. Många pedagoger tog till sig dessa pedagogiker eller inspirerades till att utveckla egna idéer som sedan presenterades i skolverksamheterna.
7

Hur väljer de egentligen? : En lokal studie om de faktorer som påverkar eleverna i Strömsunds kommun när de gör sitt gymnasieval.

Johannesson, Angelica January 2017 (has links)
Syftet med detta examensarbete var att göra en lokal undersökning i Strömsunds kommun över vad som påverkar elever i årkurs 9 när de gör sitt gymnasieval. I undersökningen finns samtliga elever i årkurs 9 fördelade på fem grundskolor som ligger i kommunens fem tätorter. De har fått svara på frågor via enkät. Svaren visar att familjen är den faktor som påverkar eleverna mest, vilket inte skiljer sig från tidigare forskning. Två skolor i kommunen utmärker sig i antalet elever som söker sig till annan gymnasieskola än den kommunala gymnasieskolan där man utifrån karriärteorier kan anta att familjen som viktigaste påverkningsfaktor har varit avgörande.
8

Ska vi ha idrott ihop? Ja, nej eller kanske? : En studie av gymnasieelevers uppfattning om sam- respektive könsuppdelad undervisning i ämnet idrott och hälsa

Westring, Robin January 2017 (has links)
Syfte & frågeställningar Idag finns det inget krav på vilken undervisningsform som skall användas i ämnet idrott och hälsa vilket ger läraren stor möjlighet till att ändra utefter vad hen ser som mest lämpligt och mest gynnande för eleverna. För att göra detta enklare för idrottsläraren är det viktigt att få elevernas perspektiv och få veta hur de ser på olika undervisningsformer. Detta självständiga arbete hade som syfte att undersöka vad gymnasieelevers (i årskurs tre) uppfattning gällande sam- och könsuppdelad undervisning i ämnet idrott och hälsa. För att undersöka syftet fanns följande frågeställningar: (1) Vilken undervisningsform föredrar pojkar respektive flickor? (2) Vilka för- och nackdelar finns det med respektive undervisningsform? (3) Finns det vissa moment då eleverna skulle föredra att ha sam- respektive könsuppdelad undervisning? (4) Anser eleverna att bedömningen påverkas av vilken undervisningsform som råder? Metod För att undersöka syfte och frågeställningar har 50 stycken enkäter blivit besvarade och tre intervjuer har utförts, samtliga av gymnasieelever i årskurs tre. Enkäterna sammanställdes så snabbt som möjligt efter att de blivit ifyllda och intervjuerna transkriberades också omgående. Bearbetning av enkäterna skedde genom en statisk analys och intervjuerna genom en innehållsanalys. Resultat Resultat kommer fram till att det finns en majoritet av eleverna som tycker att samundervisning är att föredra framför könsuppdelad. Dock är det inte alla elever som anser att samundervisningen alltid är att föredra utan en del elever anser att idrottsundervisningen ska vara uppdelad i någon utsträckning. Detta kan gälla vissa specifika moment medan några elever tyckte att undervisningen alltid skulle vara könsuppdelad. Det finns några moment som framförallt framkommer som fördelaktiga med en könsuppdelad undervisningsform. Slutsats Elevernas svar har sedan diskuterats gentemot genussystemet och annan forskning på området. De slutsatser man kunde komma fram till av resultaten i denna studie var att de speglar tidigare studiers resultat väldigt väl men det krävs fortsatt forskning för att kunna dra slutsatser som är applicerbara på svensk idrottsundervisning som helhet.
9

Att planera och skriva olika typer av texter : - En kvalitativ textgranskning av elevboken Zick Zack Skrivrummet årskurs 4

Englund, Lina January 2017 (has links)
Eftersom läromedelsgranskning inte längre görs av staten, utan urvalet av läromedel i svenskämnet avgörs numera på skolorna, kan vilket läromedel som helst användas i dagens undervisning. Det ställer höga krav på skolorna att läromedel som används är anpassat till dagens kursplaner. Syftet med studien är att granska läromedlet Zick Zack Skrivrummet utifrån den avsiktsförklaring författarna har och diskutera resultatet i förhållande till den genrepedagogiska teorin. Denna studie baseras på en kvalitativ hermeneutisk brukstextgranskning med kvantitativa inslag och de teorier som använts i studien för att förstå resultaten är den sociokulturella teorin samt den genrepedagogiska teorin. Zick Zack Skrivrummet bygger på genrepedagogik och ”cirkelmodellen” som arbetsmetod och är utarbetad utifrån kursplanerna i ämnet svenska och svenska som andraspråk i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Resultatet visar att Zick Zack Skrivrummet är anpassad efter Lgr11 och behandlar alla sex texttyper ur kursplanen. Med hjälp av cirkelmodellen som arbetsmetod lär sig eleverna att planera och skriva olika typer av texter och resultatet visar även att innehållet så som arbetsuppgifter i elevboken är oförändrad sedan den utkom 2011. / The Swedish state does not longer decide the selection of teaching materials used at schools. Today, the teachers select by themselves which teaching material that should be used in Swedish schools. Which means that the content in the textbooks doesn’t need to be adapted for a particular syllabus. The aim of this study is to review the content in a textbook, called Zick Zack Skrivrummet, based on the intentions the authors have and discuss the outcome in relation to the theory of genrepedagogy. This study is based on a qualitative method with quantitative elements with a hermeneutic interpretation. The socio-cultural theory as well as genre pedagogy has been used in this study to understand the result. Zick Zack Skrivrummet is based on genre pedagogy and “the curriculum circle” and is adapted to the Swedish syllabus. The study shows that the textbook is adapted to Lgr11 and contains all six different texttypes. Working with “the curriculum circle” in the textbook, the students is getting better at planning and writing different texttypes. The study also shows that the content in the textbook is still the same and have not been updated since it first was relesead in 2011.
10

Gitarrundervisning på mellanstadiet : Lärares syn på individualiseringsmöjligheter när det gäller ackordspel

Magnusson, Peter January 2013 (has links)
No description available.

Page generated in 0.1075 seconds