Return to search

Hur man utvecklar automatiserad kunskap av multiplikationstabellerna : En jämförelse av två undervisningsaktiviteter i årskurs 3

För att eleverna ska nå de kunskapsmål som Skolverket suttit upp inom matematik, behöver de utveckla och behärska flera matematiska förmågor. För att kunna lösa uppgifter utifrån de fyra grundläggande räknesätten underlättar det om elever har utvecklat utantillkunskaper för b.la. multiplikationstabellerna. Syftet med denna studie är att jämföra två olika undervisningsaktiviteter, grundade i behaviorismen respektive pragmatismen, för att se vilken som är mest framgångsrik för automatisering av multiplikationstabeller. Studien har genomförts i årskurs 3 i två parallellklasser inriktat på sjuans, åttans och nians multiplikationstabell. Varje klass fick ta del av varsin undervisningsaktivitet och det genomfördes flera skriftliga tester för att jämföra resultaten. Resultaten visade en marginell skillnad mellan de två grupperna som båda hade förbättrat sina kunskaper av multiplikationstabellerna. Slutsatsen blev därför att båda aktiviteterna var lika framgångsrika för studiens syfte.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:mdh-32165
Date January 2016
CreatorsBjörkman Gomez, Linn, Wetterfall, Lina
PublisherMälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationLÄRARUTBILDNINGEN,

Page generated in 0.0024 seconds