Return to search

Att balansera maktförhållanden : Sjuksköterskors upplevelser av att medverka vid tvångsvård och tvångsåtgärder riktade mot barn

Bakgrund: Denna studie beskriver sjuksköterskors upplevelser av att medverka vid tvångsvård och tvångsåtgärder riktade mot barn. I dagsläget finns en brist på forskning som fokuserar på forskningsområdet, vilket stärker nyttan med studien. I bakgrunden beskrivs tidigare forskning som finns inom ämnet och visar bland annat att det finns konflikter mellan sjuksköterskeprofessionen och tvångsvård och tvångsåtgärder. Eftersom tvångshandlingar går emot sjuksköterskors terapeutiska roll, samtidigt som det är svårt att hitta andra lösningar vilket gör det hela komplext. Metod: Datainsamling genomfördes via intervjuer där berättelser om det valda fenomenet kunde ta form. Urvalet av forskningspersoner var sjuksköterskor verksamma inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård.  Insamlade data har analyserats via fenomenologisk hermeneutisk metod, där man strävar efter att få en fördjupad förståelse genom att röra sig mellan att förklara och att förstå det valda fenomenet. Resultat: I resultatet beskrivs sjuksköterskors möjliga upplevelser, och skall ses som en belysning för att få en fördjupad förståelse för vad det kan innebära att arbeta som sjuksköterska inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård. I resultatet framkom att sjuksköterskor upplever en maktobalans och ett maktövertag som orsakar en samvetsstress, där både maktpositionen man har som vårdare och där vårdformen i sig gör det svårt att arbeta via fullmakt istället för allmakt. Trots dessa svårigheter så kämpar sjuksköterskor med denna maktobalans och slits på så vis mellan allmakt och fullmakt i strävan efter att skapa en balans i maktförhållanden med syfte att undvika att skapa för stor vanmakt hos patienterna. Diskussion: Genom den valda analysmetoden finns en önskan om att beskriva möjliga sätt att vara på i världen. Det är ingen absolut sanning om det valda fenomenet, men däremot går det att erhålla en ökad förståelse. Det mest framträdande i resultatet som helhet är att medverkandet vid tvångsvård och tvångsåtgärder riktade mot barn är laddat med olika etiska aspekter av makt. Där sjuksköterskor kämpar för att balansera dessa maktförhållanden som finns. Forskningsfrågan är av känslig natur, och sjuksköterskor behöver både få erkännande och stöd av ledningsorganisationer då arbetsuppgifterna är krävande. Nyckelord: barn- och ungdomspsykiatri, maktförhållanden, sjuksköterskors upplevelser, tvångsvård, tvångsåtgärder, yrkesetik.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:mdh-35293
Date January 2017
CreatorsNordström, Malin
PublisherMälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0023 seconds