• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 104
 • 3
 • Tagged with
 • 107
 • 107
 • 84
 • 63
 • 33
 • 19
 • 19
 • 17
 • 17
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Att balansera maktförhållanden : Sjuksköterskors upplevelser av att medverka vid tvångsvård och tvångsåtgärder riktade mot barn

Nordström, Malin January 2017 (has links)
Bakgrund: Denna studie beskriver sjuksköterskors upplevelser av att medverka vid tvångsvård och tvångsåtgärder riktade mot barn. I dagsläget finns en brist på forskning som fokuserar på forskningsområdet, vilket stärker nyttan med studien. I bakgrunden beskrivs tidigare forskning som finns inom ämnet och visar bland annat att det finns konflikter mellan sjuksköterskeprofessionen och tvångsvård och tvångsåtgärder. Eftersom tvångshandlingar går emot sjuksköterskors terapeutiska roll, samtidigt som det är svårt att hitta andra lösningar vilket gör det hela komplext. Metod: Datainsamling genomfördes via intervjuer där berättelser om det valda fenomenet kunde ta form. Urvalet av forskningspersoner var sjuksköterskor verksamma inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård.  Insamlade data har analyserats via fenomenologisk hermeneutisk metod, där man strävar efter att få en fördjupad förståelse genom att röra sig mellan att förklara och att förstå det valda fenomenet. Resultat: I resultatet beskrivs sjuksköterskors möjliga upplevelser, och skall ses som en belysning för att få en fördjupad förståelse för vad det kan innebära att arbeta som sjuksköterska inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård. I resultatet framkom att sjuksköterskor upplever en maktobalans och ett maktövertag som orsakar en samvetsstress, där både maktpositionen man har som vårdare och där vårdformen i sig gör det svårt att arbeta via fullmakt istället för allmakt. Trots dessa svårigheter så kämpar sjuksköterskor med denna maktobalans och slits på så vis mellan allmakt och fullmakt i strävan efter att skapa en balans i maktförhållanden med syfte att undvika att skapa för stor vanmakt hos patienterna. Diskussion: Genom den valda analysmetoden finns en önskan om att beskriva möjliga sätt att vara på i världen. Det är ingen absolut sanning om det valda fenomenet, men däremot går det att erhålla en ökad förståelse. Det mest framträdande i resultatet som helhet är att medverkandet vid tvångsvård och tvångsåtgärder riktade mot barn är laddat med olika etiska aspekter av makt. Där sjuksköterskor kämpar för att balansera dessa maktförhållanden som finns. Forskningsfrågan är av känslig natur, och sjuksköterskor behöver både få erkännande och stöd av ledningsorganisationer då arbetsuppgifterna är krävande. Nyckelord: barn- och ungdomspsykiatri, maktförhållanden, sjuksköterskors upplevelser, tvångsvård, tvångsåtgärder, yrkesetik.
2

En grupp psykiatrisjuksköterskors upplevelse av sin yrkesfunktion : en intervjustudie

Stålheim, Ami January 2003 (has links)
No description available.
3

Närståendes upplevelser av möten med personal inom psykiatrisk vård : en intervjustudie

Andersson, Gunilla, Larsson, Ulrik January 2004 (has links)
No description available.
4

Närståendes upplevelser av möten med personal inom psykiatrisk vård : en intervjustudie

Andersson, Gunilla, Larsson, Ulrik January 2004 (has links)
No description available.
5

En grupp psykiatrisjuksköterskors upplevelse av sin yrkesfunktion : en intervjustudie

Stålheim, Ami January 2003 (has links)
No description available.
6

Specialistsjuksköterskors beskrivning av yrkesroll och omvårdnadshandlingar inom den psykiatriska heldygnsvården

Ekberg, Maria, Henning Lindblad, Sofia January 2015 (has links)
Background: The goal of psychiatric nursing interventions is to enhance people’s ability to cope with feelings of futility, to get control of their lives and to learn coping strategies in order to manage their mental illness and its consequences. Specialist nurses in psychiatric care coordinate and direct nursing care based on evidence-based knowledge. Aim: The aim of this study was to investigate what kind of nursing acts specialist nurses use in the psychiatric inpatient unit and investigate how they perceive their professional role. Method: The design used was a descriptive qualitative interview study. Nine specialist nurses working in psychiatric inpatient units were interviewed. Six of the participants were women and three were men aged 28-53 years. Qualitative content analysis was used as the analytical method. Results: The main results of the study were summarized in two broad areas: Nursing treatments specialist nurses use in the psychiatric inpatient unit and Specialist nurse’s perception of their professional role. The following six categories were placed in the two areas; planning nursing care, prevention and health promotion nursing, care of the environment significance, nursing in compulsory psychiatric care, broader knowledge and experiences of colleagues ' view of specialist nurses' role. Five of the categories contain two to three subcategories. The result shows that the difference between the basic nurses and specialist nurses perceived as diffuse in practical nursing. Conclusion: The findings show that specialist nurses in this study work in accordance to the national psychiatric association’s competence description. Specialist nurses are nursing experts and with their broad knowledge about psychiatric nursing give them a holistic approach to the psychiatric care. Keywords: Psychiatric nursing, Specialist nurse, Inpatient unit
7

Omvårdnad av patienter som behandlas med ECT - Elektrokonvulsiv terapi : Sjuksköterskans erfarenheter

Berggren, Berit January 2012 (has links)
No description available.
8

Kontakt i flera tonarter - Musikens effekter på personer med schizofreni

Högfeldt, Åsa January 2008 (has links)
<p>Schizofreni orsakar stort lidande för många människor, både för patienten och för dess närstående. Den totala samhällskostnaden är hög för vård av patienter med schizofreni. Behandling sker på ett flertal olika sätt. Det ingår i sjukdomsbilden att en del patienter drar sig undan behandling och det har visat sig att musik är ett sätt att nå patienten. Syftet med föreliggande arbete var att belysa musikens effekter på personer med schizofreni och som metod har litteraturstudie använts. Resultatet visar att musik minskar psykiatriska symtom och att livskvaliteten ökar. För patienten är även mänsklig kontakt betydelsefull, både relationen till en musikterapeut och till övriga medpatienter. I omvårdnad kan musik användas för att bygga upp en terapeutisk omvårdnadsallians så att återhämtning möjliggörs. Det råder stor brist på forskning inom området och fortsatt forskning är viktig eftersom schizofreni är en allvarlig och svårbehandlad sjukdom och vi bör därför utveckla och variera olika verksamma behandlingsalternativ.</p>
9

Patienters upplevelser av möten med sjuksköterskan i psykiatrisk vård : en litteraturstudie

Claesson, Veronica, Magnusson, Petra January 2008 (has links)
<p>The aim of this study was to illuminate how patients with mental illness experience encounters with the nurse in psychiatric care, in order to acquire increased understanding for the patients needs. A litterature study was used to analyse previously published scientific articles within psychiatric nursing care. Content analysis inspired by Graneheim and Lundman was used to perform the analysis. The result showed that the patients recovery depended on the relationship with the nurse. If the relationship was good, the patient was moore likely to regain his mental health, than if the relationship with the nurse was poor. If the nurse was able to take the time for the good conversation, the relationship was moore likely to carry out well. In order to do so, the nurse had to have gained the patients trust. If the nurse had an open attitude and a good dialogue with the patient, he could grow and acquire insight and learn to live with his mental illness. More empirical studies on patients experiences of psychiatric care are needed so that nurses can gain a deeper understanding for how to best meet these patients needs.</p>
10

Kontakt i flera tonarter - Musikens effekter på personer med schizofreni

Högfeldt, Åsa January 2008 (has links)
Schizofreni orsakar stort lidande för många människor, både för patienten och för dess närstående. Den totala samhällskostnaden är hög för vård av patienter med schizofreni. Behandling sker på ett flertal olika sätt. Det ingår i sjukdomsbilden att en del patienter drar sig undan behandling och det har visat sig att musik är ett sätt att nå patienten. Syftet med föreliggande arbete var att belysa musikens effekter på personer med schizofreni och som metod har litteraturstudie använts. Resultatet visar att musik minskar psykiatriska symtom och att livskvaliteten ökar. För patienten är även mänsklig kontakt betydelsefull, både relationen till en musikterapeut och till övriga medpatienter. I omvårdnad kan musik användas för att bygga upp en terapeutisk omvårdnadsallians så att återhämtning möjliggörs. Det råder stor brist på forskning inom området och fortsatt forskning är viktig eftersom schizofreni är en allvarlig och svårbehandlad sjukdom och vi bör därför utveckla och variera olika verksamma behandlingsalternativ.

Page generated in 0.212 seconds