Return to search

Operational-cost optimisation and cost management in the sourcing and supply chain : a conceptual framework for a medium-sized service company without a central procurement function

Thesis (MBA (Business Management))--Stellenbosch University, 2009. / ENGLISH ABSTRACT: A typical medium-sized service company in South Africa faces definite challenges and misses
opportunities in optimising and managing its operational expenses in its sourcing and supply
chain. Medium-sized companies generally do not have the benefit of sophisticated in-house
procurement divisions and extensive buying power but they still have to optimise their
expenses in order to ensure maximum profitability and business longevity.
The study addresses these challenges and opportunities by developing and proposing a
framework for a typical medium-sized service company that does not have a central
procurement function related to the cost optimisation and management of the identified
sourcing and supply-chain elements.
The research process entails the development of a conceptual framework developed from
literature analysis and a representational practical environment as well as the testing,
reviewing and validating of the test implementation of the framework. The results flowing
from the testing and implementation of the framework are excluded from the research project.
The results are displayed in the form of a summary of specific relevant information around
each framework element as well as a conceptual framework. Recommendations are made in
relation to the implementation and practical adaptation of the framework.
It is concluded that a medium-sized service company can successfully optimise and manage
its costs in the sourcing and supply-chain elements in the absence of a central procurement
function. This requires the effective implementation of the developed framework, which was
adapted from sophisticated larger companies. Implementation and the measurement process
need to be driven or, preferably, conducted by the medium-sized company owner or
management. Buy-in of the framework and the processes around it needs to be obtained from
employees, suppliers and other stakeholders. / AFRIKAANSE OPSOMMING: ’n Tipiese mediumgrootte diensverskaffingsonderneming in Suid-Afrika staar spesifieke
uitdagings in die gesig en ontbeer geleenthede met betrekking tot die optimalisering en
bestuur van die bedryfsuitgawes in sy aankoop- en verskaffingsketting. Mediumgrootte
ondernemings beskik in die algemeen nie oor die voordeel van ’n gesofistikeerde interne
aankoopafdeling en groot aankoopkrag nie, maar hierdie ondernemings moet nog steeds hulle
koste-uitgawes optimaliseer in die nastreef van maksimale wins en besigheidsukses.
Die navorsingstudie neem hierdie uitdagings en geleenthede onder die loep deur die
ontwikkeling en aanbeveling van ’n raamwerk vir ’n tipiese mediumgrootte
diensverskaffingsonderneming wat nie oor ’n sentrale interne aankoopafdeling beskik nie. Die
raamwerk is gebaseer op koste-optimalisering en -bestuur van die geïdentifiseerde aankoop- en verskaffingskettingelemente.
Die navorsingsproses behels die ontwikkeling van ’n konseptuele raamwerk deur
literatuuranalise en ’n verteenwoordigende praktiese omgewing, sowel as die toetsing,
hersiening en geldigverklaring van die raamwerk tydens die toets-implementering daarvan in
die praktiese omgewing. Die resultate van die toets en implementering van die raamwerk
vorm nie deel van hierdie studie nie.
Die navorsingsresultate word ten toon gestel in die vorm van ’n opsomming van die relevante
raamwerkelemente sowel as ’n ontwikkelde raamwerk. Aanbevelings ten opsigte van die
implementering en praktiese aanpassing van die raamwerk word dan gemaak.
Die gevolgtrekking word gemaak dat ’n mediumgrootte diensverskaffingsonderneming wel in
die afwesigheid van ’n sentrale interne aankoopafdeling sy kostes in die aankoop- en
verskaffingsketting suksesvol kan optimaliseer en bestuur. Dit kan gedoen word deur die
doeltreffende implementering en aanwending van die ontwikkelde raamwerk wat vanaf groter
ondernemings aangepas is. Die raamwerk se implementering- en metingsproses moet deur die
eienaar of bestuur van die mediumgrootte onderneming gelei, of verkieslik uitgevoer, word.
Die werknemers, verskaffers en ander belanghebbendes se ondersteuning vir die raamwerk en
gepaardgaande prosesse is baie belangrik vir die implementering en sukses van die raamwerk.

Identiferoai:union.ndltd.org:netd.ac.za/oai:union.ndltd.org:sun/oai:scholar.sun.ac.za:10019.1/997
Date12 1900
CreatorsVisser, Riaan
ContributorsButler, Martin, Stellenbosch University. Faculty of Economic and Management Sciences. Graduate School of Business.
PublisherStellenbosch : Stellenbosch University
Source SetsSouth African National ETD Portal
LanguageEnglish
Detected LanguageUnknown
TypeThesis
Format129 pages
RightsStellenbosch University

Page generated in 0.0025 seconds