• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Möjligheter och utmaningar med öppna geodata / Opportunities and challanges with open geodata

Holm, Noah January 2016 (has links)
Öppna geodata är idag (2016) ett ofta debatterat ämne och många aktörer i samhället får mer och mer intresse för frågan, i synnerhet i offentlig sektor. Även på riksnivå har politiker börjat verka för öppna geodata, där riksdagen nyligen har beslutat kring ett flertal motioner i frågan. Regeringen har dessutom uppdragit om studier om öppna geodata. Sverige ligger efter övriga nordiska länder, men även andra länder har kommit längre i utvecklingen mot öppna geodata. Idag arbetas mycket på området och myndigheten med ansvar för geodata i Sverige, Lantmäteriet, har börjat öppna datamängder, och fortsätter verka för vidare öppnanden. Detta kandidatexamensarbete har genomförts vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i samarbete med Agima Management AB. Arbetet syftar till att studera vilka möjligheter öppna geodata medför och vilka utmaningar en organisation ställs inför när organisationen ska öppna geodata. Genom en litteraturstudie kring olika åsikter, främst ifrån offentlig sektor, och intervjuer med personer verksamma inom geodataområdet sammanfattas dessa möjligheter och utmaningar med öppna geodata. Resultaten av arbetet visar att de främsta möjligheterna med öppna geodata är näringslivsutveckling och innovationskraft samt effektiviseringspotential i offentlig sektor. Vidare leder detta till positiva samhällsekonomiska effekter. De utmaningar en offentlig organisation ställs inför vid ett öppnande av geodata är framför allt finansieringen av geodata. Detta eftersom geodata idag delvis finansieras av avgifter från användare. I förlängningen finns utmaningar med att upprätthålla en hög kvalitet på geodata om geodata till exempel skulle skattefinansieras. Detta blir därför en ständig fråga för tjänstemän och politiker. Slutsatsen är att eftersom möjligheterna övervinner många av utmaningarna, då dessa inte är direkta nackdelar utan något som behöver lösas på ett annat sätt än idag, kan öppna geodata antas bli vanligare i Sverige på sikt. En av anledningarna till den relativt låga hastighet Sverige håller på området verkar vara att tjänstemän och politiker inte är på samma nivå i frågan idag. / Open geodata is today (2016) a highly debated topic and the interest for the matter is increasing, especially for the public sector. In the parliament, politicians have started to work for open geodata, where the parliament recently decided about several motions on the matter. Recently, there have also been assignments from the government about studying open geodata impacts. Sweden is behind the other Nordic countries and several other countries have evolved further towards open geodata as well. Today there is a lot of work on open geodata questions and the Swedish mapping, cadastral and land registration authority, Lantmäteriet, has started to open some of its data, and is aiming towards opening more. This Bachelor of Science thesis has been conducted at KTH Royal Institute of Technology, in cooperation with Agima Management AB. The study aims towards describing the opportunities that open geodata brings, and the challenges that an organization faces when opening data. These opportunities and challenges are summarized through a literature review of different opinions, mostly from the public sector, and personal interviews with persons in the geodata field. The results show that the foremost opportunities with open geodata is in developing business and innovation as well as efficiency improvements in the public sector which leads to economic gains. The challenges a public organization faces when trying to open geodata is mainly financial. The financial issues come from the current model where fees from users are financing the operations. In extension, there will also be challenges with sustaining a high quality of geodata, which will be a constant question for officials and politicians if geodata, for example is financed by taxes. The conclusion is that since the opportunities overcome the challenges, as many of the challenges are not direct drawbacks, but rather something that has to be solved in a different way than it is today, open geodata may become more normal in Sweden eventually. One of the reasons for Sweden’s relatively low speed in the area seems to be that public officials and politicians are at different levels in the matter today.

Page generated in 0.0286 seconds