• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1868
 • 906
 • 10
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 2801
 • 2801
 • 2763
 • 271
 • 136
 • 96
 • 92
 • 86
 • 85
 • 85
 • 84
 • 82
 • 80
 • 78
 • 76
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
91

IAS 41 - Värdering av skog

Hellsten, Fredric, Thorsson, Johan January 2006 (has links)
<p>Införandet av standarden IAS/IFRS i Sverige är en effekt av den internationalisering som skett de senaste åren. En stor skillnad märks bland de företag som nu måste redovisa tillgångar till verkliga värden istället för som tidigare till historiska värden. Skogskoncernerna ställs inför ett sådant faktum. Effekten blir att en mer rättvisande bild av skogens värde uppkommer.</p><p>De intervjuade företagen, Bergvik Skog AB, Holmen, SCA, Sveaskog och Öhrlings PricewaterhouseCoopers håller med om att dolda värden försvinner och en mer rättvisande bild uppkommer men anser även att IAS 41 inte är direkt anpassat för nordiskt skogsbruk och att endast en approximation av det verkliga värdet kan uppnås. Respondenterna åsyftar särskilt på de lagstadgade återplanteringskostnader som inte får vara med i beräkningarna enligt en bokstavstolkning av IAS 41 men som ändå tas med av svenska skogsbolag.</p><p>IAS 41 förespråkar främst att skogstillgångarna ska värderas enligt rådande marknadspriser. Då det saknas transaktioner av skogsmark i de storlekar våra respondenter har blir följden att marknadspris inte kan tillämpas. Företagen får därför använda sig av en alternativregel, nuvärdesberäkningen. Denna baseras på att de närmaste 100 årens kassaflöden diskonteras tillbaka till nutid med en diskonteringsränta som för samtliga företag i uppsatsen visade sig vara 6,25 %.</p><p>Uppsatsens arbete startades med att den teori som finns inom området samlades in och senare ställdes mot de telefonintervjuer som vi genomförde. Analysen ställer således empirin mot teorin och leder till en slutsats.</p><p>Vår uppsats visar att IAS 41 inte är fullt tillämpad för svenskt skogsbruk men att den ändå fungerar tillfredställande om inte en bokstavstolkning av standarden efterlevs.</p> / <p>The implementation of IAS/IFRS in Sweden is an outcome of the internationalization which has occurred in the past years. A huge difference can be noticed among the companies that now have to draw account using a fair value instead of earlier historical costs. The forest product companies are the ones facing this change. The effect of this is that a more true and fair view on the forest assets can be achieved.</p><p>The interviewed companies in our essay, Bergvik Skog AB, Holmen, SCA, Sveaskog and Öhrlings PricewaterhouseCoopers all agree that the hidden value disappears and that a more true and fair value appears when dealing with IAS 41. Moreover, it is their opinion that the standard is not suited for the Nordic agriculture and the fair value is only an approximation. They especially refer this to the restoration costs, set by law in Sweden, which according to IAS 41 literally not can be included in the calculations.</p><p>IAS 41 says that the quoted market price should be used as a first option for calculating the fair value. However, because there are no markets in the Swedish forest sector that accurately measure the sizes of the companies forest assets, market values can not be used to give a fair value. This is why the companies have to use the alternative rule, calculating the present value of expected net cash flows. The calculation is based on 100 year cash flows that is discounted back to today with a discount rate witch appeared to be 6,35% in all of the included companies in our essay.</p><p>The essay started with collecting the available theory on our topic and witch we later tested on our empirical interviews. This then resulted in a conclusion.</p><p>Our findings in this study is that IAS 41 not suited for Swedish forest companies, but it works if they don’t apply the standard literally.</p>
92

Internrevision och styrelse : - En studie om vilken användning styrelsen har av internrevisorerna?

Eriksson, Martina January 2009 (has links)
<p>Denna uppsats handlar om internrevisorer och hur deras rapporter används av styrelsen. Under de senaste åren har många olika företagsskandaler inom näringslivet uppdagats både i Sverige och utomlands. Skandalerna har gjort att en större fokusering har lagts på företagens interna kontroller. Styrelsen är ytterst ansvarig för de interna kontrollerna men det nya regelverket utgår ifrån att ett aktiebolag har en självständig granskningsfunktion, en internrevisionsavdelning. Syftet är att undersöka hur styrelsen ser på internrevisorernas arbete och kunskap och om de anser att internrevisorerna är till någon nytta i styrelsens eget arbete. Samtidigt vill jag utröna vilken betydelse införandet av hårdare regler rörande internrevision har haft för styrelser.  Slutsatserna som jag kan dra är</p><p>Alla respondenter är mycket positiva till internrevision och menar att de har stor nytta av intern revisorernas kunskaper och att man använder de rapporter som de gör, men det framkommer att man anser att den svenska koden inte har påverkat företagen så mycket.</p>
93

Värdering av tillväxtföretag : Jämförelser av resultatet mellan olika värderingsmodeller och det noterade börsvärdet / Valuation of Growth Companies : Comparison of Results between Different Valuation Models and the Value Quoted on the Stock Exchange

Bergmann, Andreas, Strömberg, Per-Martin January 2006 (has links)
<p>Syftet med uppsatsen är att undersöka, analysera, diskutera och dra slutsatser för att komma fram till vad det beror på att det uppstår skillnader mellan våra framräknade företagsvärden och det noterade börsvärdet.</p><p>De företag vi valt att granska är Boss Media, Cherryföretagen och Unibet. Företagen bedriver liknande verksamhet med fokus på spel över internet. Denna tillväxtbransch har vuxit lavinar-tat de senaste åren eftersom efterfrågan bland spelarna ökat.</p><p>De värderingsmodeller vi arbetat med är, den diskonterande kassaflödesmodellen, P/E-talsvärderingen och substansvärderingen. De två förstnämnda är så kallade avkastnings-modeller, som fokuserar på framtida värden, medan substansvärderingsmodellen pekar på vad företaget historiskt sett presterat.</p><p>Empirin i uppsatsen har hämtats ur företagens årsredovisningar för år 2005. Informationen har sedan applicerats i de berörda modellerna för att på så sätt komma fram till ett företagsvärde.</p><p>Varför det uppstår skillnader mellan företagsvärdet och börsvärdet, samt i vilken grad upp-satsens syfte har uppnåtts, presenteras i kapitlet Diskussion och slutsats.</p> / <p>The aim of this essay is to investigate , analyse, discuss and draw conclusions in order to find out the reasons why differences arise between the values of the companies which we have worked out and the listed stock-exchange quotations.</p><p>The companies which we have chosen to scrutinize are Boss Media, Cherryföretagen and Unibet. These companies deal with similar sort of business, focusing on gambling over the Internet. This growing line of business has expanded enormously the latest years, due to an increase in demand from the gamblers.</p><p>As valuation models we have used the discounted cashflow model, price-earning multiple (P/E) and the substance valuation. The first two mentioned models, known as yield models, focus on future values, while the substance valuation model indicates the economic efficiency of the companies in a historical perspective.</p><p>The empirical facts of this essay have been taken from the 2005 annual financial reports of the companies referred to. The information from these reports has then been applied to the models concerned in order to establish the values of the companies in question.</p><p>Why differences arise between the values of the companies and the listed stock-exchange quotations, and to what extent the aim of this essay has been fulfilled, is presented in the chapter titled Diskussion och slutsats.</p>
94

Entreprenörskap : Starta eget med Drivhusets hjälp

Hjerpe, Mats, Nilsson, Ola, Rådström, Fredrik January 2006 (has links)
<p>Denna uppsats behandlar ämnet entreprenörskap, svårigheter med att starta eget och</p><p>vilken hjälp Drivhuset i Karlstad har bidragit med vid nyföretagande. Uppdraget gavs av</p><p>Drivhuset, en entreprenörskapsorganisation som inriktar sitt arbete mot studenter.</p><p>Syftet med uppsatsen var att skapa en bild av vilka problem som kan förekomma vid</p><p>uppstart av ett företag och på vilket sätt Drivhuset kan hjälpa till i dessa situationer. Vi</p><p>har även undersökt universitetets eventuella inverkan på entreprenörerna.</p><p>Arbetets inriktning har delats upp på dels en kvalitativ och en kvantitativ analys, där vi</p><p>skall stå för den kvalitativa delen medan den kvantitativa analysen görs av en annan</p><p>uppsatsgrupp på universitetet. Datainsamling har skett i form av intervjuer, där vi har haft</p><p>kontakt med fyra företag som startat sin verksamhet med hjälp av Drivhuset. Intervjuerna</p><p>har varit relativt öppna och genomförts med hjälp av en delvis strukturerad intervjuguide.</p><p>De data vi samlat in har vi analyserat i tre steg och sedan sammanställts i vårt resultat.</p><p>I teoriavsnittet behandlar vi olika syner på vad som är entreprenörskap och dess roll i</p><p>samhället samt redogör för Drivhuset och andra organisationer i närområdet som arbetar</p><p>för att främja nyföretagandet. Vi beskriver också kortfattat de vanligaste</p><p>företagsformerna samt svårigheter med att starta och driva eget företag.</p><p>De företag vi valt att intervjua är Attityd i Karlstad som är verksamma inom</p><p>marknadsundersökningsbranschen, Finanslab som arbetar med makro- och fondanalyser,</p><p>Wellcase som jobbar med produktutveckling samt tagit fram ett CD- och Dvd-fodral och</p><p>slutligen Propria som tidigare bedrev en internetbaserad bokhandel.</p><p>I det avslutande kapitlet har vi diskuterat resultatet av intervjuerna och bland annat</p><p>kommit fram till att antagligen alla kan starta eget företag men en viktig egenskap är att</p><p>kunna marknadsföra och sälja sin produkt. Det finns vissa förkunskaper som kan vara bra</p><p>att ha, men de flesta kunskaper kan förvärvas efterhand. Huvudanledningen till att starta</p><p>eget anses vara friheten att kunna planera sitt arbete på egen hand och ingen av</p><p>respondenterna menade att det var ett svårt beslut.</p><p>De mest uppskattade delarna i Drivhusets verksamhet är hjälp med praktiska problem och</p><p>att ha någon att diskutera sina idéer med. En annan viktig del är förmedlingen av</p><p>kontakter även om detta inte värdesätts riktigt lika högt. Ett antal idéer till förbättring har</p><p>även framkommit under intervjuerna. När vi ser till Karlstads Universitets roll kan det</p><p>konstateras att ingen av respondenterna har fått någon direkt hjälp av dem vid uppstarten</p><p>av företaget.</p>
95

Public Transport in JABODETABEK Area

Joice, Joice January 2009 (has links)
No description available.
96

STUDY OF SERVICE QUALITY IN THE PUBLIC BUS TRANSPORT: CUSTOMER COMPLAINT HANDLING AND SERVICE STANDARDS DESIGN : CASE STUDY: TRANSJAKARTA BUSWAY AND VÄRMLANDSTRAFIK AB BUS

Wijaya, Doddy Hendra January 2009 (has links)
No description available.
97

SERVICE FAILURE IN JAKARTA PUBLIC BUS TRANSPORT

Wijaya, Doddy Hendra January 2009 (has links)
No description available.
98

Value Creation through Services inManufacturing Cluster : A Case Study in the Paper Province

Junwei, Chen January 2009 (has links)
No description available.
99

Kundens förtroende och bild av fastighetsmäklare i Karlstad

Berg, Veronica, Niesel, Victoria, Åkerstedt, Carina January 2006 (has links)
No description available.
100

Hantering av skillnader i monteringstid : en fallstudie på Volvo Construction Equipment / Methods to handle variation in assembly time : a case study at Volvo Construction Equipment

Hermansson, Johanna January 2010 (has links)
No description available.

Page generated in 0.1119 seconds