• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1868
 • 906
 • 10
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 2801
 • 2801
 • 2763
 • 271
 • 136
 • 96
 • 92
 • 86
 • 85
 • 85
 • 84
 • 82
 • 80
 • 78
 • 76
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
61

Causal Relationship between export and economic growth : The Poland and Sweden Case

Taspinar, Aytac January 2010 (has links)
No description available.
62

Prestudy of potential business case for a new transmission regulation device aimed for the USA market

Lidstrom, Patric January 2006 (has links)
<p>This thesis is performed as a pre-study to find some marketing guidelines for Saturnus TRD, with concentration on the potential business case for a new product on the USA market. The USA market for TRD´s is currently not growing organically in matter of new power lines, though an increase of TRD delivery to USA can be predicted the coming years due to replacement of Transformers equipped with old TRD´s. For Sat-urnus to be more competitive on the USA market it is almost a necessity to improve their product portfolio to better match with the regional requirements, mainly in re-gards of product rating and maintenance aspects. Such product aspects have been evaluated in this study along with potential order increase for Saturnus TRD if such a new product is realized.</p><p>In this study I have mainly gained information by interacting with people within the Saturnus organization who have direct access to important customer preferences for Transformers as well as TRD´s i.e. Front End Sales persons and technical experts. To get valuable information of general character such as marketing principles, organiza-tional aspects and competitor insights a lot of colleagues within the Saturnus organi-zation have contributed with their knowledge, such knowledge combined with excel-lent marketing literature and industry documentation have all together built the infor-mation foundation of this report.</p><p>This study shows that there are good possibilities for potential increase of business in USA if Saturnus TRD develop a new product, better suited to existing market re-quirements. Such product is found to be designed as an on-tank type of TRD, operat-ing with vacuum technology at a current rating of 1000A. The cost for development of the suggested TRD would be in the range of 30% above the cost for developing the existing TRD. Estimated annual increase in order-intake with a new TRD is evaluated to be approximately 250 units. With estimated sales volumes, development cost will be covered after 1,5 years and the profit scenario is good due to the fact that the mar-gins will be better for the vacuum TRD compared to the existing technology.</p><p>In addition to improved product technology, the study points out significant im-provements to be made in matter of marketing strategies. Specifically customer seg-mentation is assumed to be a key factor for improved market orientation by focusing on customers organizational size and choice criteria.</p>
63

Revisionsbyråernas syn på jävsregeln i Aktiebolagslagen

Dizdarevic, Almira, Uveby, Mikaela, Nourbehesht, Shadi January 2008 (has links)
<p>Abstract</p><p>Title: Accounting firms´ view on the (new law) in joint-stock companies</p><p>Course: Business Administration, Financial Accounting in Corporations and Groups, Ad-vanced Course, 15 ECTS</p><p>Authors: Mikaela Uveby, Shadi Nourbehesht, Almira Dizdarevic</p><p>Advisor: Kent Trosander</p><p>Problem: During the last few years, more importance and emphasis has been put on auditors and accounting in general due to a number of company and business scandals on both national and international levels. The United States as well as the EU consid-ered it a necessity to make regulations stricter when it comes to auditing and ac-counts in order to increase the public trust to accounting. At January 1st, 2007, Sweden also changed its law concerning accounting firm challenges. The new law states that as soon as someone of the auditor’s co-workers assists a client with some part of the basic bookkeeping, the main bookkeeping or the drawing-up of the an-nual account, the challenge situation becomes a fact.</p><p>Purpose: The purpose of the essay is to examine and inquire into how the renewed law con-cerning accounting firm challenges, that was established and put to action at Janu-ary 1st, 2007, has affected accounting firms.</p><p>Method: The writers have chosen to complete qualitative interviews in order to get a deeper insight to and an understanding of the topic.</p><p>Conclusion: One year after the renewal of the law, the writers have reached the conclusion of that the new law has not had a great impact on the accounting firms. There are laws, rules and controls that the auditor has to adjust his work to and these are enough to keep the high level of capacity and quality that is required and do not depend on the accounting itself. As a result of the renewal of the law, the costs will increase for the clients while the charge per hour for the firms will remain the same regardless of whether it is a private or a combination assignment.</p>
64

Bankers kreditbedömning av tillverkande företag och tjänsteföretag

Ericsson, Ida, Ingemarsson, Emma January 2006 (has links)
<p>Denna uppsats behandlar hur bankernas kreditbedömning går till då tillverkande företag respektive tjänsteföretag ansöker om lån.</p><p>Syftet med studien är att beskriva vilka komponenter och informationskällor som bankerna lägger störst vikt vid vid kreditbedömningen av tillverkande företag respektive tjänsteföretag avseende långfristiga lån, samt att uppnå en djupare förståelse för om det finns någon skillnad i kreditbedömningen mellan dessa typer av företag.</p>
65

Den finansiella marknadens reaktion på företagsavknoppningar

Maksod, Mariann, Bjordahl, Carin January 2007 (has links)
<p>Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur den finansiella marknaden reagerar på företagsavknoppningar enligt Lex Asea. För att kunna göra denna studie använde vi metoden för eventstudie. Denna eventstudie utgjorde alla de företag som har genomfört avknoppningar mellan åren 2000-2005. Sammanlagt var det 43 avknoppningar under denna period. Under studiens gång blev det ett bortfall och därmed uppgick undersökningspopulationen till 25 företag varav vissa av företagen knoppat av flera gånger. Därmed blev totalpopulationen 30 avknoppningar enligt Lex Asea. För våra beräkningar av den onormala över-/underavkastningar användes marknadsmodellen. Data för insamling av kurshistorik för aktier togs främst från Affärsvärldens hemsida och indexhistoriken hämtades också från Affärsvärldens generalindex AFGX. Detta är ett brett Index som mäter den genomsnittliga kursutvecklingen på Stockholmsbörsen. Komplettering av kurshistorik hämtades från SixTrusts databas. Resultatet från studien visade på en positiv onormal över-/underavkastning inom det studerade eventfönstret. Denna utveckling inträdde redan fem dagar före dagen då företagen meddelar marknaden om en avknoppning. I utredningen om huruvida motiven som angetts av företagen har något samband med den onormala över-/underavkastningen kunde inte bestämmas. Det gick heller inte att tyda ifall ett företags branschtillhörighet skulle medföra en bättre onormal över-/underavkastning.</p>
66

Mervärde som konkurrenskraft inom detaljhandeln : Vilka faktorer är viktiga för att kunna skapa en organisationsstruktur som stöttar mervärde?

Giurgius, Ban, Masoud, Farah January 2006 (has links)
<p>Globaliseringen på marknaden har bidragit till att konkurrensen blivit hårdare, och marknaden blivit mättad. Detta medför ett antal svårigheter bl. a. att företagen inom detaljhandeln måste ständigt försöka hitta nya sätt att särskilja sig på. Det har blivit viktigare att konstruera en långsiktig relation till kunden, för att överleva konkurrensen som finns på den rådande marknaden.</p><p>Det är nödvändigt att företagen inom detaljhandeln lockar kunderna med något utöver själva kärnprodukten, detta för att kunna skapa eller bibehålla kundrelationer bland en population som är mättad av det traditionella köpet. Människor är inte längre priskänsliga utan söker något utöver det hon konsumerar.</p><p>Denna studie belyser vilka faktorer som är vitala för att kunna skapa en organisationsstruktur som stöttar mervärde. Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie analysera och utvärdera hur två stycken olika varuhus, Åhléns city och Debenhams, arbetat med sin interna marknadsföringsprocess för att på så sätt hitta dessa faktorer.</p><p>Relevanta teorier har används så som mervärde, intern marknadsföring, organisationsstruktur, styrform, samt teorier som har varit relevant för denna undersökning. Undersökningen har grundats på en kvalitativ och en kvantitativ metod som tagit sig form genom fyra djupintervjuer med två avdelningschefer och två personalchefer, men även en enkätundersökning har genomförts på avdelningschefers anställda på respektive företag.</p><p>Empirin har samlats och analyserats vilket har givit resultatet och slutsatsen som tillkommer i denna undersökning.</p><p>Undersökningens resultat styrker delvis vår syntes beträffande hur den interna relationen mellan de anställda och chefer bör se ut för att man ska kunna leverera mervärde till kunden. Dock visade det sig att en av de avgörande faktorerna är även uppmuntringen till initiativtagandet från avdelningschefen såväl som vilket sätt avdelningschefen inspirerar och engagerar sina anställda.</p><p>De företag som har minst antal gap inom sin interna marknadsföringsprocess lyckas därav levererar mervärde och vinna konkurrensen för att få kunden till sin fördel.</p>
67

IT som marknadsstrategiskt hjälpmedel - en studie om långsiktiga relationer

Pernbeck, Camilla, Granath, Ann-Charlotte January 2007 (has links)
<p>The most dominating channel for communication, connecting companies and customers, during the 1900 century was those who included either physical contact or phone contact. However, when Internet started to make its way as a channel for communication, a whole new opportunity opened up for the companies. Since then Internet has grown to be an important part for any company that wants to gain market shares. One of those markets is the market of travelling.</p><p>This paper discusses the Swedish industry of travelling, and different travel organizers use of Internet as a mediate for long-term relationships. The paper is built on a comparison between three companies that all distributes journeys, this is to examine the Internet communications effect on the electronic relationship (e-relation) with customers.</p><p>Three travel organizers with similar visions and objectives are compared in this paper, these are Apollo, Fritidsresor and Ving. The informants from the three travel organizers have been interviewed during autumn 2006. These companies are together reaching a new record this year (2006) with a total profit of 600 million Swedish kronor. This can be interpreting as these companies are large in their industry, and therefore interesting for this paper. The examination is based on a method of quality, through personal interviews with each company.</p><p>This paper adopts a business perspective and therefore a certain type of theories is chosen. Primarily treated theories are communication and relationships. These theories are significant when the author’s trying to find factors that are important in travel organizers work with creating long-term e-relationships.</p><p>All together three factors create favourable conditions for a good Internet communication with the customer. The first factor is confidence and foremost includes building a strong companyprofile. The second factor is customer co-operation and aim to the importance of knowledge about the customer. The third and last factor is value-added and treats to surpass expectations. Our result also shows the importance of giving and receiving feedback.</p><p>One of our conclusions establishes that communication with Internet involved, demands a lot from the travel organizers. This Internetbased interaction is of great meaning when it comes to create long-term relations and thereby loyal customers.</p> / <p>Under större delen av 1900-talet var den dominerande kommunikationskanalen, mellan företag och dess kunder, den som innefattade en fysisk kontakt och/eller en telefonkontakt. Under senare delen kom dock Internet att utvecklas vilket öppnade upp för en helt ny typ av kommunikation mellan företaget och kunden. Internet har kommit att bli av stor vikt för de företag som vill vara konkurrenskraftiga på marknaden. Resemarknaden är en marknad vilken präglats av Internets inverkan.</p><p>Denna uppsats behandlar den svenska resemarknaden och om olika researrangörers användning av Internet som medlare för långsiktiga relationer. Arbetet bygger på en jämförelse mellan tre företag som alla distribuerar resor, detta för att undersöka Internetkommunikationens verkan på den elektroniska relationen (e-relationen).</p><p>Tre reseföretag med liknande visioner och målsättningar jämförs i uppsatsen, dessa är Apollo, Fritidsresor och Ving. Informanterna på de tre stora reseföretagen har intervjuats under hösten år 2006. Dessa företag går tillsammans mot ett rekordår (år 2006) med en sammanlagd vinst på över 600 miljoner kronor. Detta kan tolkas som att dessa företag är stora inom sin bransch och därmed intressanta som studieobjekt i denna uppsats. Undersökningen baseras på en kvalitativ metod genom personliga intervjuer med respektive företag.</p><p>Arbetet antar ett företagsperspektiv och därmed har teorier valts efter detta. Teorierna behandlar främst kommunikation och relationer. Dessa är av betydelse i författarnas arbete med att finna de faktorer som är viktiga för företag i deras arbete med att skapa långsiktiga e-relationer.</p><p>Vi har kommit fram till i huvudsak tre faktorer vilka tillsammans skapar gynnsamma förutsättningar för en god Internetkommunikation med kunden. Den första faktorn är förtroende, och handlar då främst om att bygga en stark företagsprofil. Den andra faktorn är kundsamverkan, och syftar framför allt på vikten av att besitta kunskap om kunden. Den tredje och sista faktorn är mervärde, och gäller främst ett överträffande av förväntningar. Våra resultat visar även på vikten av att ge och ta emot feedback.</p><p>Som slutsats kan konstateras att kommunikation med Internet som medlare kräver mycket av reseföretagen. Denna nätbaserade interaktion är av stor betydelse när det kommer till att alstra långsiktiga relationer och därmed lojala kunder.</p>
68

Offshore IT Outsourcing : hot eller möjlighet för svenska IT-konsulter

Moshiri, Reza, Kerachi, Ali January 2007 (has links)
No description available.
69

Vad styr kunden till köp inom elektronikbranschen? : En studie av tre ONOFF-butiker

Tepper, David, Wennlund, David January 2007 (has links)
<p>En färsk undersökning visar att en av tre köper ny mobil vartannat år, var femte har tre tv-apparater och fler än var fjärde svensk äger en spelkonsol. Konkurrensen i hemelektronikbranschen hårdnar med den tyska kedjan Media Markts intåg i Sverige. De etablerade kedjorna får det allt tuffare och risken för utslagning ökar. Konsumenterna blir vinnarna som gagnas av lägre priser och ett större utbud. Många företag går i den fälla som innebär att de konkurrerar med låga priser, vilket ibland kan vara effektivt, men som många gånger bara betyder att man ger bort de vinster som krävs för att skapa och upprätthålla bestående fördelar gentemot konkurrenterna. Pris är aldrig en bestående fördel. I samma stund som en konkurrent kan erbjuda lägre priser förlorar man kunden.</p><p>Syftet med denna uppsats är att klarlägga vad som styr kunder till köp av elektronikprodukter på tre olika ONOFF butiker, belägna inom tre olika geografiska miljöer i Stockholm.</p><p>För att kunna besvara syftet har det utförts enkätundersökningar vid tre olika geografiska områden i stockholm. Totalt har har 300 enkäter besvarats. Den teori som tillämpats i studien utgår i huvudsak från Philip Kotlers Principles of marketing om konsumentens köpbeteende.</p><p>Vårt resultat pekar på att det föreligger viss skillnad vad gäller faktorer som styr kunder till köp vid olika butiker inom ONOFF. Kunderna på ONOFF i Kungens Kurva anser att bra service är den viktigaste faktorn vid köp av elektronik pryl, därefter kommer kvalité och sedan kompetent personal när det rör faktorer som styr kund till köp i Kungens Kurva. Även på ONOFF Hötorget anser de att service är den viktigast faktorn dock kommer varumärke därefter och sedan pris. Respondenterna från ONOFF Barkarby rangordnade faktorerna enligt följande: pris, kvalité, service och varumärke. För respondenterna i alla tre butikerna är priset och ett bra erbjudande den viktigaste orsaken till besök eller köp i ONOFF – butikerna. De kunder som besökte ONOFF Hötorget var betydligt yngre än de som besökte förortsbutikerna. Vi tolkar resultatet här att de yngre vill få ett rätt varumärke till ett förmånligt pris. Det föreligger en skillnad mellan ONOFF Hötorget–kunders och ONOFF- kranskommunernas kunders uppfattning om företagets varumärke, kvalité service – Hötorgskunderna värderade ONOFF lägre i samtliga aspekter.</p>
70

IAS 40 : Förändringar i företags redovisning samt eget kapital sedan införandet av IAS 40

Singh, Emmarina, Frez Peirano, Andrea January 2007 (has links)
<p>Från och med år 1 januari 2005 tillämpar svenska noterade bolag IAS 40 i sin koncernredo-visning. Företag har möjlighet att värdera sina förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärdet – ackumulerade avskrivningar eller till verkligt värde.</p><p>Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur införandet av IAS 40 har påverkat företa-gens redovisning samt eget kapital dvs. ifall eget kapital har ökat eller minskat.</p><p>För att uppfylla syftet har vi studerat 10 bolags årsredovisningar från år 2005 för att analysera skillnader i det egna kapitalet. Dessutom har vi utfört fem intervjuer med bolagen samt en intervju med en redovisningsexpert.</p><p>Teoridelen grundas i huvudsak på standarden IAS 40 och RR 24 som behandlar redovisning av förvaltningsfastigheter samt värderingsmetoder. Där redogörs även skillnader mellan IAS 40 och RR 24.</p><p>Den empiriska undersökningen analyseras utifrån uppsatsens teoriavsnitt.</p><p>Genom denna undersökning kom vi fram till att det egna kapital har förändrats i både positiv och negativ riktning samt att varje bolag värderar sina förvaltningsfastigheter till verkligt vär-de. Dessutom har införandet av IAS 40 bidragit till en bättre förmögenhetsredovisning i ba-lansräkningen.</p>

Page generated in 0.0916 seconds