• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1868
 • 906
 • 10
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 2801
 • 2801
 • 2763
 • 271
 • 136
 • 96
 • 92
 • 86
 • 85
 • 85
 • 84
 • 82
 • 80
 • 78
 • 76
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

How starbucks succeeds in a business world with csr

harnrungchalotorn, Sornchai, phayonlerd, Yaowalak January 2010 (has links)
No description available.
22

IAS 21- Effekterna av ändrade valutakurser : Val av valutaomräkningsmetod för utländska dotterbolag

Johnson, Karin, Sandberg, Caroline January 2007 (has links)
<p>Titel IAS 21- effekterna av ändrade valutakurser Val av valutaomräkningsmetod för utländska dotterbolag Syfte Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur några svenska koncerner väljer att se på sina utländska dotterbolag, huruvida de är självständiga eller integrerade och vilken valutaomräkningsmetod de då väljer att tillämpa. Vi vill också se om kriterierna för valet av metod efterföljs. Problemformulering Hur lyder företagens motivering till valet av omräkningsmetod för deras utländska dotterbolag? Hur har företagen tolkat IAS 21? Innebär införandet av IAS 21 stora förändringar för företagen? Metod Vi har både använt oss av kvalitativ och kvantitativ metod i vår uppsats då vi dels har gjort intervjuer och dels tittat i företags årsredovisningar. Undersökning Vi har tittat på 12 svenska koncerner hur de ser på sina utländska dotterbolag. Det finns två valutaomräkningsmetoder att tillämpa. Den monetära metoden och dagskursmetoden. Moderbolagen måste se ifall de utländska dotterbolagen är integrerade eller självständiga och ifall de använder samma funktionella valuta som de. Med funktionell valuta menas den valuta som företagen har i sin primära ekonomiska miljö. Vi ville undersöka motiveringen till valet av omräkningsmetod och hur företagen har tolkat IAS 21, den standarden som heter effekter av ändrade valutakurser. Det enda företaget som använde den monetära metoden var SwitchCore och deras utländska dotterbolag har samma funktionella valuta som moderbolaget. Slutsats Att uppnå vårt syfte var svårare än vad vi först trodde. Detta eftersom vårt ämne är relativt nytt och företagen inte var så insatta i ämnet. Det visade sig att dagskursmetoden var den metod som de flesta använde sig av och införandet av IAS 21 verkar inte ha påverkat företagen så mycket.</p>
23

Gymnasieelevers attityd mot högskole-/universitetsstudier

Åberg, Anna, Stigers, Hanna, Skjervik, Line January 2007 (has links)
<p>Eftersom antalet gymnasieelever som går direkt till universitetsstudier har minskat och även de totalt antal sökande har minskat måste universitet/högskolor arbeta på att öka sin marknadsföring för att försöka påverka eleverna till att börja läsa. För att på bästa sätt kunna påverka eleverna måste marknadsföraren hitta de bakomliggande åsikterna i attityden mot vidareutbildning för att kunna utforma eller justera marknadsföringsstrategin. Uppsatsen bygger på två frågor, den första handlar om elevers attityder gentemot vidareutbildning och den andra belyser vad som är viktigt vid valet av högskola/universitet.</p><p>Genom en enkätundersökning som vi genomfört på olika gymnasieskolor i Sverige har vi undersökt elevernas attityder gentemot vidareutbildning. Vi fann att 80 % av eleverna har positiva attityder till att läsa vidare efter gymnasiet. 18 % vill läsa vidare direkt efter gymnasiet, 62 % vill läsa vidare men först efter ett till tre år. 40 % av eleverna vill läsa vidare för att de anser att vidareutbildning är viktigt för framtida jobb. Det viktigaste vid valet av högskola/universitet är påverkan av vänner och bostadsmöjligheterna på studieorten.</p>
24

The Mortgage Rate Choice

Hullgren, Maria January 2010 (has links)
No description available.
25

Utbildningens inverkan på ledarskapsstil : En studie mellan civilingenjörer och ekonomer

Särhammar, Erik, Ericsson, Johan January 2008 (has links)
No description available.
26

Pensionsstiftelsers tryggande av pensionsåtaganden : Matchning eller satsning?

Danielsson, Lasse, Hamberg, Peter January 2008 (has links)
No description available.
27

Aktiesplit och överavkastning

Klein, Daniel, Juhlin, Anders January 2008 (has links)
<p>Författarna har i denna studie tagit reda på om överavkastning kan påvisas i samband med tiden före och efter genomförandet av en aktiesplit. Efter ett avstamp i den effektiva marknadshypotesen och tidigare forskning inom området så har en eventstudie med hjälp av marknadsmodellen satts upp. Författarna har valt att använda data för en period på tio år bakåt i tiden och därefter rensat för felaktiga eller inkompletta observationer. Man kan därefter i resultatet statistiskt säkerställa att det föreligger överavkastning under perioden på ett år innan split-dag. Dock kan man inte påvisa överavkastning under någon av perioderna efter split-dagen. Något som till viss del överrensstämmer med tidigare forskning.</p>
28

Vilken påverkan har Skolverkets utbildningsinspektion på lärarprofessionen? : - En studie på tre skolor i Södertälje

Jerning, Louise, Strandin, Mattias January 2008 (has links)
<p>Det här arbetet syftar till att ge en ökad förståelse för hur Skolverkets utbildningsinspektion, som startade 2003, har påverkat lärarna i deras professionella roll. Dessutom har också lärarnas åsikter om hur inspektionen kan utvecklas och förbättras förts fram. Insamlingen av information har främst skett genom intervjuer med lärare och rektorer på tre grundskolor i Södertälje kommun. Olika teorier och studier kring professioner, lärarprofessionen samt utvecklingen av den svenska skolan har använts som teoretisk grund i arbetet.</p><p>Det har visat sig att lärarna själva inte i någon större omfattning har reflekterat över hur inspektionen påverkar deras profession. Däremot har lärarna mycket åsikter kring inspektionen och dess utformning. Lärarna anser bland annat att inspektionen skulle kunna förbättras genom mer återkoppling från Skolverket efter genomförd skolinspektion, för att få en bättre dialog mellan skolan och Skolverket. Vidare betonades vikten av att de som granskar skolan har pedagogisk bakgrund. Dessutom framkom att lärarna anser att inspektionen också, i större utsträckning, borde se till elevernas sociala förhållanden då de påverkar arbetet i skolan.</p>
29

What affects the choice of entry mode? : - A study made on Swedish Companies in the United Arab Emirates.

Ozlati, Roosbeh, Abrami, Sarine January 2008 (has links)
<p>When firms decide to enter a new country there are many considerations to be made, and one of the most important one’s is the choice of entry mode. Previous research indicates that there are several factors that affect the choice of entry mode in the internationalization of a company. The authors decided to look at the following factors: government ownership restrictions, country risk, market attractiveness, cultural distance, and control.</p><p>The study focuses on Swedish companies that have entered the United Arab Emirates. The forms of entry that were examined were representative offices, wholly owned (branch offices), joint ventures (LLC) and wholly owned firms located in free zones. A quantitative</p><p>approached was used where information was gathered from the respondents through a web survey. In addition to this a qualitative interview was conducted with a representative from the Swedish Trade Council in Dubai in order to get a deeper insight to the business climate. The results of the study are based on the responses from 39 Swedish firms. The results of the study indicate that market attractiveness is the most important factor that affects the choice of entry mode followed by the need for control. The affect of government</p><p>ownership restrictions was also considered to have an effect on the entry mode choice. However, the authors found a very weak connection between cultural distance and the choice of entry mode, the results also indicate that country risk had very little affect on the choice of entry mode.</p>
30

Skapande av mervärde på en priscentrerad markand : En studie av hur webbutiker skapar mervärde

Olsson, Peter, Larsson, Henrik January 2008 (has links)
<p>This paper investigates the phenomenon of retail trading over the Internet, something that was non-existent fifteen years ago. The purpose of the paper is to find out if and how large companies competing in a market with standardize products is adding value for their customers. The study is done using a qualitative method to compare two of Sweden’s largest customer electronics firms El-Giganten and ONOFF. Data is collected by observations made on the firm’s web shops and telephone interviews with Mr. Andreas Lalander, manager at El-Giganten’s web store and Mr. Fredric Söderberg, trade sector manager at ONOFF’s web shop. Using theories from both transactional marketing and service marketing an analysis is done leading to the conclusions that both companies is trying to add values by the usage of both hidden and supplementary services. The main difference between the companies is found to be that El-Giganten is more strongly focused on price while ONOFF instead tries to makes their customers feel safe.</p>

Page generated in 0.1111 seconds