• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1868
 • 906
 • 10
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 2801
 • 2801
 • 2763
 • 271
 • 136
 • 96
 • 92
 • 86
 • 85
 • 85
 • 84
 • 82
 • 80
 • 78
 • 76
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
51

Mobila affärssystemlösningar i små företag : Kan en mobil IT-lösning skapad för större företag vara tillämpbar för mindre företag med anställda som arbetar i fält? / Mobile enterprise solutions in small business : Can a mobile IT-solution made for bigger companies be applied for smaller companies with employees that works in the field?

Franzén, Erika January 2008 (has links)
<p>Sogeti har tillsammans med Lawson utvecklat en mobil lösning, kallad EASY, åt Toyota Material Handling Europe (TMHE) som deras 2000 servicetekniker använder. I denna rapport redovisas vilka behov mindre företag har kring mobila lösningar och om besparingar kan göras vid användning av ett mobilt system. Undersökningen fokuserar på företag som i dagsläget inte har en mobil lösning och med cirka 10-70 användare med arbetsuppgifter i fält. Rapporten diskuterar om EASY i modifierad form kan användas av mindre företag. Samt bland annat om mindre företag kan effektivisera sin verksamhet, öka kassaflödet, öka kvaliteten i arbetet och minska pappersarbetet genom att investera i en mobil lösning. Slutligen undersöks om det finns en marknad för mobila lösningar för mindre företag.</p><p>Tre stycken intervjuer med mindre företag har genomförts för att undersöka hur de arbetar idag och om de kan vara i behov av ett mobilt system. Företagen har analyserats och beräkningar har gjorts för att se om det kan vara lönsamt för företagen att investera i en mobil lösning.</p><p>Rapporten visar, efter att investeringskalkyler har gjorts med hjälp av nuvärdesmetoden, att det i dagsläget inte är lönsamt för de tre undersökta företagen att investera i en mobil lösning. För att det ska bli lönsamt krävs att utvecklingskostnaderna kan delas mellan två eller flera företag för att grundinvesteringen ska minska. För det minsta företaget av dem som undersökts, med sju anställda, blir det fortfarande inte lönsamt, för dem krävs att grundinvesteringen minskar ännu mer eller att inbetalningsöverskottet ökar.</p> / <p>Sogeti has together with Lawson developed a mobile solution, called EASY, for Toyota Material Handling Europe (TMHE), which their 2000 service technicians are now using. This report investigates which needs smaller companies have of mobile solutions and if savings can be done by using a mobile solution. The investigation focuses on companies with around 10-70 employees who work in the field and who do not have a mobile solution today. The report discusses if EASY in modified form can be a solution for smaller companies: if smaller companies can be more effective, increase cash flow, increase quality in the work and decrease paperwork by investing in a mobile solution. Finally it investigates if there is a market for mobile solutions for smaller companies.</p><p>Three interviews with smaller companies have been done to examine how they work today and if they can be in need of a mobile solution. The companies have been analyzed and calculations have been done to see if it can be profitable to the companies to invest in a mobile solution.</p><p>This report shows, based on the performed net present value investment assessment that it is today not profitable for the companies to invest in a mobile solution. For this to change, the development cost needs to be shared between two or more companies to decrease the total investment cost. For the smallest of the examined companies with seven employees it is according to the calculations still not profitable to invest in a mobile system.</p>
52

Practice what you preach!? : A study of the gap between attitude and behaviour towards organic milk / Lev som du lär!? : En studie av gapet mellan attityd och beteende mot ekologisk mjölk

Lindgren, Karin, Olsson, Elin January 2009 (has links)
<p>The trend of environmentally friendly consumption permeates our whole society and the general attitude towards the consumption of it is strongly positive. However, the existence of an attitude-behaviour gap became clear to us since the actual green consumption does not reflect the positive attitude. In this thesis focus is on one specific product - organic milk. Therefore, the purpose of this thesis is to explain the dissonance between attitude and behaviour towards organic milk. In order to reach our purpose we chose to perform a pilot study targeting students at the University of Linköping. Both qualitative and quantitative methods have been used in the collection of data. It has been done using a survey and interviews. We were able to establish the existence of an attitude-behaviour gap towards organic milk amongst students at the university, and that this gap in fact arises before an intention to buy organic milk is even formed. Since a behavioural intention is not formed, an actual corresponding behaviour will not occur. The attitude-behaviour gap is explained by the fact that other factors than attitude influence the formation of the intention. In this case the factors strongly counteracting the attitude are consumer habits, social influence, to what extent the consumer feels an ethical obligation to buy organically and whether the consumer identifies herself with the issue. Together, these factors are so strong that they succeed in neutralizing the positive attitude.</p> / <p>Dagens moderna samhälle genomsyras av en stark trend att konsumera miljövänligt och den allmänna attityden gentemot detta sätt att konsumera är starkt positiv. Dock blev det tydligt för oss att en dissonans mellan attityd och beteende finns, då den faktiska konsumtionen inte speglar den positiva attityden. I denna uppsats läggs fokus på konsumtionen av en specifik produkt, ekologisk mjölk. Därmed blir syftet med uppsatsen att förklara den dissonans som uppkommer mellan attityd och beteende vad gäller konsumtionen av ekologisk mjölk. För att uppnå vårt syfte valde vi att utföra en pilotstudie på studenter vid Linköpings universitet. Både kvantitativa och kvalitativa metoder i form av en enkätundersökning och intervjuer har använts i insamlandet av empirisk data. Vi kunde fastställa att det finns en dissonans mellan attityd och beteende mot ekologisk mjölk bland studenterna på universitet, och även att dissonansen uppkommer redan innan en intention att köpa har bildats. Detta attityd-beteende gap förklaras av att andra faktorer än attityd spelar in i bildandet av intentionen. I detta fall motverkas den starkt positiva attityden av faktorer såsom konsumentens vanor, social påverkan, graden av upplevd etisk förpliktelse mot att köpa ekologiskt och huruvida konsumenten idenfierar sig med frågan. Dessa faktorer är så pass starka att attitydens effekt neutraliseras och gapet uppstår.</p>
53

Pest eller kolera!? : Kan lönesänkningar vara ett lämpligt alternativ tilluppsägningar? / Plague or Cholera!? : Can wage cuts be a suitable option to layoffs?

Axelsson, Ann, Weinholt, Åsa January 2009 (has links)
<p>Den rådande finanskrisen har gjort att arbetslösheten i Sverige spås stiga under de kommande åren. Då en stor del av Sveriges befolkning arbetar inom den svenska industrin anses det oroväckande att det just är denna sektor som nu drabbats hårdast av finanskrisen. Därför har både företag och arbetstagare börjat söka efter alternativa lösningar till uppsägningar för att undvika massarbetslöshet. En lönesänkning, i form utav en arbetstidsförkortning, är det alternativ som varit mest omdiskuterat. Syftet med denna uppsats är därmed att undersöka huruvida lönesänkningar kan vara ett bra alternativ till uppsägningar. Detta genom att utreda hur de olika aktörerna på arbetsmarknaden ställer sig till en lönesänkning och vilka faktorer som påverkar respektive parts åsikt.</p><p>Litteraturstudier gällande lönebildning och lönestelhet samt närmare studier om hur arbetstagaren respektive arbetsgivaren resonerar då de bjuder ut eller efterfrågar arbetskraft har fungerat som referensram till den empiriska undersökningen. Denna har i sin tur främst byggts upp av personliga intervjuer med representanter från de mest uppmärksammade aktörerna i diskussionen; IF Metall, Teknikföretagen och Unionen.</p><p>De slutsatser vi kunnat dra utifrån vår utförda undersökning är att en lönesänkning, i form av en arbetstidsförkortning, kan vara ett bra alternativ till uppsägningar för de branscher som är hårdast drabbade av arbetslöshet och där arbetstagarna saknar ett tillräckligt starkt skydd vid en eventuell uppsägning. Detta kräver dock att det går att försäkra sig om att de företag som sänker lönerna är bärkraftiga nog att överleva finanskrisen.</p>
54

K2-regelverket : en empirisk studie om K2-regelverkets förenklingar och dess effekter / The K2-regulations : an empirical study about K2- regulations simplification and its effects

Draganovic, Arman, Hasic, Jasmina, Hell, Hanna January 2009 (has links)
<p><strong>Bakgrund:</strong> Under det senaste decenniet har det skett stora förändringar inom redovisningsområdet.Detta har, i sin tur, lett till att regelverken har blivit för komplicerade för mindre företag.BFN har, på regeringens uppdrag, arbetat fram ett förenklingsprojekt, vars syfte är att samla redovisningsreglernai ett dokument. Vidare innehåller detta projekt många förenklingar och förtydliganden.K2 har bemötts av massiv kritik från olika instanser.</p><p>Uppsatsen behandlar följande forskningsfrågor:·</p><ul><li>Vad är den generella uppfattningen av K2 och upplever användarna regelverket som förenklande?· </li><li>Finns det några anledningar att inte tillämpa K2 i dagsläget?· </li><li>Medför K2 några skillnader jämfört med gällande regler eller är det allmänna rådet redanpraxis hos mindre företag?</li></ul><p><strong>Syfte:</strong> Syftet med uppsatsen är att undersöka de befintliga åsikterna om detta regelverk samt undersökaom användningen av K2 reglerna har inneburit en förenklad redovisning för användarnaav det nya regelverket.</p><p><strong>Metod: </strong>Uppsatsen är skriven utifrån ett kvalitativt förhållningssätt och med en induktiv forskningsansats.Primärdata är insamlad genom semistrukturerade intervjuer.</p><p><strong>Regelverket:</strong> De största förändringarna med K2 är att reglerna är samlat i ett komplett dokument.Dessutom innehåller K2 färre redovisningsalternativ. Endast kostnadsslagsindelad resultaträkningtillåts, samt förenklade regler för periodisering och avskrivningar och förbud mot att aktiveraegenupparbetade immateriella tillgångar. Vidare har antalet tilläggsupplysningar minskat kraftigt.Slutsats: Respondenterna är tveksamma till om fler företag kommer att applicera K2 i dagsläget,eftersom resultat av flera pågående projekt kommer att ha inverkan på K2. Redovisningsexpertisenanser inte att de strukturella förändringarna nödvändigtvis kommer att medföra förenkling ipraktiken.</p>
55

The Law of One Price : Evidence from Three European Stock Exchanges / Lagen om ett pris : Bevis från tre europeiska börsmarknader

Olkkonen, Sanna January 2009 (has links)
<p>For the last decades the Efficient Market Hypothesis (EMH) has had a vital role in the financial theory. According to the theory assets, independent of geographic location, always are correctly priced due to the notion of information efficiency across financial markets. A consequence of EMH is the Law of One Price, hereafter simply the Law, which is the main concept of this thesis. The Law extends the analysis by stating that in a perfectly integrated and competitive market crosstraded assets should trade for the same common-currency price in every country. This becomes a fact due to the presence of arbitrageurs’ continuous vigilance in the financial markets, where any case of mispricing is acted upon in a matter of seconds by buying the cheaper asset and selling it where the price is higher in order to make a profit from the price gap.</p><p>Past research reveals that mispricing on cross-traded assets does exist, indicating that there exists evidence of violations of the Law on financial markets. However, in the real world most likely only a few cases of mispricing equal arbitrage opportunities due to the fact that worldwide financial markets are not characterized by the perfect conditions required by Law. Consequently, it is of relevance to include factors that may have an impact on mispricing when implementing a validation test of the Law on cross-traded assets, as these may as well eliminate the assumed arbitrage opportunities.</p><p>In this study the author implements a validation test of the Law by examining the degree of mispricing on 19 cross-traded assets in three European stock exchanges. Consequently, from the prevalent theoretical point of view, the author maps and analyzes the possible impact of market imperfections on the detected mispricings.</p><p>The major finding of this study is that mispricing does exist to significant degree on the considered markets. However, by examining the possible impact of market imperfections, the author cannot disregard the fact that these may explain a considerable part of the detected price discrepancies. The final conclusion of this study is that the main focus when discussing mispricing should revolve round analyzing its underlying causes, rather than resting on tenacious financial theories, in order to be able to draw more comprehensive and fair conclusions about mispricing on cross-traded assets.</p>
56

Riskhantering vid Outsourcing : Risker och riskhantering utifrån ett aktieägarperspektiv vid outsourcing till Indien / Risk Management and Outsourcing : Risks and risk management when outsourcing to India seen from a shareholders perspective

Eriksson, Helena, Eriksson, Patrik January 2009 (has links)
<p>Med dagens ökande globalisering och ökande konkurrens på marknaderna söker bolag efter nya vägar för att minimera sina kostnader. På senare år har outsourcingen till Indien ökat markant. Detta då landet erbjuder en stor mängd välutbildad personal till relativt låga kostnader.</p><p>Syftet med denna studie är att redogör för vilka eventuella risker som uppkommer i och med outsourcing till Indien. Dessutom ämnar studien om den riskhantering som sker är rationell både med utgångspunkt i den finansiella riskhanteringsteorin och ur ett ägarperspektiv.</p><p>Studien kan klassificeras som en kvalitativ fallstudie. Den empiriska informationen som samlats in har utförts via intervjuer. De respondenter som valts har o lika erfarenhet av outsourcing. Den insamlade empirin har analyserats genom användande och jämförande med modern finansiell riskhanteringsteori.</p><p>Slutsatserna med uppsatsen är att det finns betydliga risker som måste beaktas i och med en outsourcingprocess. Ytterligare kan det sägas att den riskhantering som sker stämmer väl överens med de teorier som finns inom ämnet. Huruvida den riskhantering som sker är rationell utifrån ett aktieägarvärde är mer tvetydlig. Ur en rent finansiell riskhanteringsteori är den inte helt rationell. Men den riskhantering som sker är rationell utifrån det perspektiv att den säkerställer de positiva effekterna som outsourcingen vill uppnå. Detta leder till att den ändå i slutändan påverkar bolagets värde på ett positivt sätt vilket gynnar aktieägarna.</p>
57

Vad orsakar bankkriser? : En studie om vad som orsakat 1990-talets och dagens bankkris i Sverige / What causes banking crisis? : A Study of systematic banking crisis in Sweden during the 1990’s and today

Cöster, Per, Sennehed, Madelene January 2009 (has links)
<p>Bankkriser genom historien följer ofta ett liknande mönster, men problemet är attmarknadsaktörerna ofta tror att varje kris är unik och tar därför inte hjälp av tidigare erfarenheterav kriser. Under perioden 1970-2007 har inte mindre än 42 bankkriser ägt rum i 37 länder. Desenaste exemplen för Sverige är 1990-talskrisen och den nuvarande bankkrisen. Genom att ha enstörre förståelse och kunskap för hur en bankkris uppkommer skulle eventuellt framtidabankkriser undvikas eller i alla fall förmildras.</p><p>Sverre Knutsen och Hans Sjögren har vidareutvecklat en cykelmodell för vilka stadier en bankkrisgenomgår utifrån Charles Kindlebergers stegmodell för bankkriser som bygger påkonjunkturansatsen. Denna studie syftar beskriva och förklara 1990-talskrisen och dagensbankkris utifrån Knutsen och Sjögrens cykelmodell för bankkriser. För att kunna besvara dettasyfte har insamlingen skett genom textanalys, där böcker och artiklar till största del utgjortinformationskällan. Vidare har kvantitativ data från främst Riksbanken och StatistiskaCentralbyrån (SCB) inhämtats.</p><p>Studien har visat att det är omöjligt att peka ut en grundläggande orsak då det finns flera i bådakriserna. Vi har kommit fram till att stora orsaker till 1990-talets bankkris var kombinationen aven avreglering av kreditmarknaden samtidigt som en gynnsam avdragsrätt gav upphov till en alltstörre efterfrågan på krediter i samhället, spekulation och en skadlig skuldtillväxt. Denamerikanska ideologin att alla skulle ha rätt att äga sitt eget boende förstärktes genom krav påbankerna angående utlåning till personer med lägre kreditvärdighet och är en av orsakerna tilldagens bankkris. Avregleringen 1999 möjliggjorde att blanda bank-, försäkrings ochinvestmentverksamhet i samma bolag samt tillät värdepappersiering i allt större omfattning. Närden amerikanska bolånemarknaden drabbades av problem i mitten av 2000-talet var osäkerhetenstor vem som var exponerad mot dessa problem på grund av värdepapperisering ochompaketering vilket gjorde att bankkrisen spred sig internationellt.</p><p>Vidare har studien visat att grundläggande i att bankkriserna uppkom har att göra medmarknadsaktörernas girighet att tjäna pengar under en högkonjunktur. Speciellt när dennagirighet kombineras med problem av sorten moral hazard och asymmetrisk information.</p>
58

Konsumentens krav, producentens lag : En studie om äkthet i reklam / Consumer demand, producer law : A study of authenticity in advertising

Johansson, Jenny January 2009 (has links)
<p>Konsumenternas efterfrågan på äkthet har bidragit till att fler och fler varumärkesägare strävar att inkludera äkthet i sina varumärken. Syftet med denna uppsats är ge svar på hur företag, via sina reklambyråer och kommunikationsstrateger, kan använda begreppet äkthet för att möta konsumenternas krav samt analysera på vilket sätt äkthet kan förmedlas genom reklam och hur reklamen påverkar upplevelsen av ett varumärkes äkthet. Studien är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer med representanter från stockholmsbaserade kommunikationsbyråer under sommaren 2009.</p><p>Definitionen av begreppet äkthet är mycket central i denna uppsats. Begreppet går inte att isolera från vare sig varumärke, kommunikation eller konsument, varje del hänger mycket tätt samman för att begreppet ska kunna diskuteras inom marknadsföringen. Analysen påvisar skillnad mellan den teoretiska och den empiriska begreppsförklaringen. Skillnaden kan tänkas bestå i att man definierar begreppet på två skilda nivåer. Resultatet för hur företag kan använda äkthet för att möta konsumenternas krav skiljer sig beroende utifrån vilken definition man väljer att tolka begreppet.</p><p>Reklam anses enligt båda begreppsdefinitionerna vara ett effektivt kommunikationsverktyg, således verkar paradoxen mellan kommersialism och äkthet vara överdriven. Reklamen kan förmedla äkthet på olika sätt; via produktattribut, genom symbolik och via intentioner. Dessutom spelar reklamen en viktig roll för att minska glappet mellan verklig identitet och konsumenternas bild av varumärket. Även om reklam sägs vara ett bra kommunikationsverktyg finns ändå anledning att fundera på om andra kanaler kan fungera bättre för att tala till konsumenten på ett mer personligt och nära sätt för att upplevas som mer äkta.</p> / <p>More and more brand owners are striving to include authenticity in their brands as a consequence of consumer demand. The purpose of this thesis is to provide an answer as to how companies, through the medium of their communication agencies, can use authenticity to match the increase in authenticity demand. A further purpose of the thesis is to analyse the part played by advertising as an authenticity communicator, and how a brand’s authenticity is affected by advertising. These objectives are pursued using a qualitative strategy including interviews with four informants from the Swedish advertising industry, conducted during the summer of 2009.</p><p>The definition of authenticity is a crucial component of this thesis. The brand, consumers and communication are all closely linked to the concept of authenticity and neither of them can be excluded from the discussion, when taken in a marketing context. The analysis proves that there are certain differences between the theoretical and the empirical definitions of authenticity. These differences might be explained by the fact that the notion is defined on two different levels. Moreover, the answer as to how companies can use authenticity to match the increase in authenticity demand is dependent on which definition one chooses to interpret the concept with.</p><p>Regardless of definition, however, advertising seems to function as an effective communication tool to convey authenticity; thus the paradox between commercialism and authenticity appears exaggerated. Authenticity can be conveyed through advertising in different ways: through product attributes, through symbolism and by conveying the brand’s intentions. Furthermore, advertising plays an important role in decreasing the gap between the brand’s actual identity and consumers’ mental images of the brand. Even though advertising is seen as an effective tool in communicating authenticity, there are still grounds to consider other communication channels in order to communicate in a more intimate and personal way – and in doing so, being perceived as more authentic by the target group.</p>
59

”Rätt från mig” : En implementering av standardiserat arbetssätt på Väderstad Verken AB

Ågren, Mikael, Wahlberg, Emma January 2010 (has links)
<p>Denna rapport är resultatet av ett examensarbete vid Linköpings Universitet och utförts på uppdrag av Väderstad Verken AB.Väderstad Verken AB, som är en ledande tillverkare inom jordbruksmaskiner, har ända sedan starten 1962 ansett att kvaliteten varit mycket viktig. Under den vikande konjunkturen tog företaget tillfället i akt och genomförde en omorganisation av produktionsområdet. Manuellsvetsarna, som tidigare tillhörde den monteringslina som de försörjde med komponenter, bildade efter omorganisationen ett helt nytt lag där samtliga manuellsvetsare ingick. Vad som uppdagades var att manuellsvetslaget håller en lägre produktivitet än önskat samt att företaget har svårt att fastställa om det som tillverkas håller de mål som finns för kvalitet, leverans och ekonomi. Detta ledde fram till vårt syfte som är att påbörja en implementering av standardiserat arbetssätt i manuellsvetsen med fokus på svetsarnas förutsättningar att utifrån begreppet ”Rätt från mig” förbättra kvaliteten.För att besvara det nyss nämnda syftet genomfördes en nulägesanalys för att fastställa inom vilka områden arbete med det nya arbetssättet behövdes. Under denna analys uppdagades fyra problemområden: arbetsplatsutformning, arbetsinstruktioner, fixturhantering och utformning av tillverkningsorder. Inom dessa områden genomfördes en implementering av standardiserat arbetssätt i en pilotgrupp bestående av tre svetsare.För att lyckas med implementeringen krävdes ett hårt arbete med medarbetarna för att skapa förståelse för arbetssättet och förankra det i gruppen. Detta gjordes genom att utbilda svetsarna och engagera dem i arbetet med att ta fram många av de verktyg som de sedan skulle arbeta med. Inom arbetsplatsutformningen arbetades det med att skapa ordning och reda genom 5S samtidigt som två olika tavlor, bås- och stationstavla, togs fram där dokument och information kunde samlas upp. På tavlorna återfanns bland annat arbetsinstruktioner i form av metodbeskrivningar och rutiner som togs fram för att standardisera arbetet och se till att samma moment alltid utfördes. Metodbeskrivningen togs fram tillsammans med svetsarna själva för att ge en så bra beskrivning som möjligt som de sedan skulle vilja följa. Rutinerna skapades tillsammans med experter inom de områden vilka rutinerna berörde, till exempel fixturunderhåll och maskinunderhåll.En ordentlig genomgång av fixturerna genomfördes samt en lösning av förvaringen av de mindre fixturerna togs fram. Dessutom togs förslag fram för hur en tillverkningsorder bör utformas för att underlätta för svetsaren, det sistnämnda implementerades dock inte på grund av tekniska svårigheter.Resultatet blev mer involverade medarbetare som tyckte det var intressant att jobba med förbättringar, bättre ordning i svetsbåsen samtidigt som ledare och tekniker nu lättare kan följa produktionen i svetsbåsen.</p>
60

The Integration Within: What <em>is </em>internal integration in SCM? : An Indicative Study of the Definition of Internal Integration / Integration inifrån: Vad <em>är</em> intern integration inom SCM? : en Indikativ Studie i Definitionen av Intern Integration

Toivo, Emma January 2010 (has links)
<p>The definition of internal integration is not complete. This state of integration holds an essence and elements that encompass a complex network of characteristics stemming from its origin(s), SCM and SCI, as well as stemming from its unique nature. Its modest acknowledged presence in the competitive world today compared to other integration forms testifies to the difficulty there is in defining and understanding the true form of internal integration.</p><p>The definition of internal integration is not complete. This state of integration holds an essence and elements that encompass a complex network of characteristics stemming from its origin(s), SCM and SCI, as well as stemming from its unique nature. Its modest acknowledged presence in the competitive world today compared to other integration forms testifies to the difficulty there is in defining and understanding the true form of internal integration.</p>

Page generated in 0.2728 seconds