• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1868
 • 906
 • 10
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 2801
 • 2801
 • 2763
 • 271
 • 136
 • 96
 • 92
 • 86
 • 85
 • 85
 • 84
 • 82
 • 80
 • 78
 • 76
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Revidering av Svensk Kod för bolagsstyrning : Ett mästerverk i administration för de mindre bolagen?

Keijser, Maria, Wickman, Emma January 2008 (has links)
<p>Kollegiet för svensk bolagsstyrning, ett samarbete mellan det privata näringslivet och den statliga Förtroendekommissionen, har arbetat fram en kod vars syfte är att ge en samlad bild av god svensk praxis på området och bidra till en förbättrad styrning av svenska bolag. Denna uppsats bygger på en kvalitativ undersökning, där intervjuer har gjorts med fyra mindre företag och två sakkunniga inom ämnet bolagsstyrning. Uppsatsen ämnar undersöka hur revideringen av Svensk Kod för bolagsstyrning påverkar våra intervjuföretag, Oasmia Pharmaceutical AB, Tretti.se AB, Avalon Enterprise AB och Firefly AB. Analysen utvärderar skillnaderna mellan Kollegiets syfte med Koden och företagens inställning till den. Ett flertal observationer kunde göras, genom vilka författarna har dragit slutsatsen att företagen i dagsläget inte är fullt insatta i Kodens syfte och att de har en varierande inställning till revideringen av Koden. För att kunna implementera Koden på bästa sätt måste företagen utnyttja möjligheten till självreglering, dels för att hålla kostnaderna nere och dels för att kunna anpassa den till sin verksamhet.</p>
32

Budgetlös styrning : En fallstudie av Svenska Handelsbanken

Ågren, Per, Frisk, Niklas January 2008 (has links)
No description available.
33

Problem vid intern marknadsföring i små tjänsteföretag?

Jansson, Sofia, Laan, Pernilla January 2006 (has links)
No description available.
34

Aktiefonders avkastning

Gustafsson, Natalia January 2006 (has links)
<p>Med denna uppsats har jag haft för avsikt att försöka besvara följande frågor, som jag tycker är relevanta för investerare inom fondsparande.</p><p>Finns det ett samband mellan en aktiefondkategoris avkastnning och dess placeringsinriktning?</p><p>Vad kan påverka skillnaderna i avkastningen mellan aktiefondkategorier med olika placeringsinriktningar?</p>
35

Ombyggnad av lokaler till bostäder : en studie av fastighetsmarknaden i Stockholm

Lundvall, Roger, Stenhorn, Patricia January 2006 (has links)
<p>The situation that one can discern on the Swedish real estate market is that while there are several offices vacant, the need for apartments is high – the vacancy rate for apartments is non-existent. According to the rebuilding of Skatteskrapan one will realise that the project requires a lot of money, even though it promotes the residential situation. The real estate owner experiences a risk in rebuilding real estates – whether it will generate good yield or not. This results in a great need to construct a solid basis of decision before a rebuilding is made. Our purpose is to analyse the basis of decision that is constructed before a rebuilding from offices to apartments that takes place in Stockholm. Within the basis of decision that is constructed before a rebuilding from office to apartment, we intend to examine the process that real estate owner experiences before a rebuilding is possible. The result we received from the examination shows that all of the real estate owners calculate on expected revenues and costs. Furthermore, we discovered that almost every real estate owner didn’t construct a thorough marketing analysis. The yield of demand differs between the private real estate owners and those run by the state.Concerning laws and restrictions, it’s something real estate owners must subordinate and take into consideration. Our conclusion is that there are several elements that could change or improve – which moreover could increase the number of rebuilds from offices to apartments – which are noiserestriction, the handling process with complaints and so forth.</p>
36

Branch- och företagsanalys av kommersiella fastighetsbolag

Falcone, Nicole, Jerrewing, Cecilia January 2006 (has links)
No description available.
37

Marknadsföring av identiska läkemedel : En serveyundersökning på två akut-p-piller tillverkande läkemedelsföretag

Collin, Clara, Lindberg, Petra January 2006 (has links)
<p>Läkemedelsbranschen har under de senaste åren förändrats. Konkurrensen har ökat och det har blivit allt viktigare att utmärka sina läkemedel och dess varumärken för att kunna behålla, hitta nya kunder samt öka sina marknadsdelar. Pressade priser, större utbud och sämre patentskydd är ytterligare bidragande orsaker till det tuffa klimatet.</p><p>Som en följd av det hårdnande konkurrensklimatet försöker läkemedelsföretagen i allt större utsträckning finna nya konkurrensfördelar för att överleva på marknaden som karaktäriseras av likvärdiga produkter. Detta har lett till nya trender inom branschen, såsom varumärkesbyggande, ökad marknadsföring och Customer Relation Management (CRM).</p><p>Schering och Nycomed är två läkemedelsföretag som är verksamma i denna bransch och konkurrerar med deras nästintill identiska akut-p-piller Postinor och Norlevo. Det är ett preparat som förhindrar oönskade graviditeter då man inte har skyddat sig vid samlag, felaktig användning av kondom eller utebliven p-pilleranvändning. Akut-p-piller är idag ett läkemedel som visat sig högst aktuellt då undersökningar gällande svenska ungdomars sexualvanor tyder på ökad sexuell aktivitet och fler utförda aborter.</p><p>Problemformulering för denna undersökning lyder:</p><p>Vilka faktorer i ett läkemedelsföretags marknadsföringsåtgärder är viktiga då man konkurrerar med identiska produkter?</p><p>Syftet med undersökningen är:</p><p>Att undersöka vad de stora skillnaderna i försäljningssiffror och försäljningsökning mellan akut-p-pillren Norlevo och Postinor beror på. Detta är intressant då dessa produkter har samma innehåll och kostar nästan exakt lika mycket. Vi vill även öka förståelsen kring effekterna av marknadsföring av läkemedel, då området kontinuerligt utvecklas och marknadsföringen samt konkurrensen inom detta område ständigt ökar.</p><p>Resultaten visade att de stora försäljningssiffror som skiljer Norlevo och Postinor åt, beror på ett flertal orsaker. De mest framträdande var att Norlevo funnits längst på marknaden, och är mer välkänd än Postinor. Den stora prisökning som Norlevo genomförde i kombination med marknadsföring i samarbete med den omdiskuterade dokusåpan Paradise Hotell samt vissa andra bidragande orsaker gjorde att Postinor lyckades öka med 283 % under år 2005. Vidare kan Scherings satsning på information även ha varit bidragande. Slutsatser som drogs utifrån detta var att, de viktigaste faktorerna i ett läkemedelsföretags marknadsföringsåtgärder är bl.a. att fånga kunden vid den första användningen, då det visade sig att läkemedelskunder köper samma märke på produkten vid upprepad användning. Ytterligare faktorer som är viktiga är, att ha informativ och seriös marknadsföring, passande kringtjänster samt att förmedla ett budskap i sin marknadsföring som inte skapar badwill.</p>
38

Svenska företag i Turkiet : Hur väl svenska företag lyckats med etableringen i Turkiet

Melkemichel, Marcelle, Akdeve, Gülay January 2006 (has links)
<p>Allt fler svenska företag och organisationer väljer att etablera sig utomlands och Turkiet är en av de viktigaste marknaden för dessa framförallt för att det är ett billigare land än Sverige när det gäller arbetskraft, levnadskostnader samt det är billigare produktionskostnader där .</p><p>För att bli framgångsrik på en främmande marknad är det viktigt att besitta kunskap om affärskultur i det nya landet. Den turkiska marknaden är idag högintressant för den internationella industrin. Det sker ständigt nya etableringar i landet. I denna uppsats beskriver vi hur svenska företag lyckats med etableringen i Turkiet och vilka svårigheter de stöter på samt Turkiets roll för svenska företag i marknadsexpandering.</p><p>Handeln mellan Sverige och Turkiet sträcker sig ut över en lång tid. Turkiet är genom sin höga tillväxt och det strategiska läget mellan Europa och Asien mycket intressant för den svenska industrin.</p><p>Vi har intervjuat sju svenska dotterbolag etablerade i Turkiet, samtliga var nöjda med att finnas där. Alla företag som vi intervjuat har valt att etablera sig i Turkiet dels för att det är billigt där och dels för att öka sina marknadsandelar. Billig, kompetent och engelsk språkkunnig arbetskraft är andra viktiga faktorer.</p><p>Inledningsvis lyfter vi fram lite fakta om Turkiet och dess handel med Sverige. I teorin beskriver vi de kulturella effekterna på en internationell etablering med hjälp av Hofstede modell samt den turkiska kulturens effekt på affärer. I uppsatsen presenteras de tre olika sätten att göra investeringar; Greenfield, Brownfield och David Ricardos teori om komparativa fördelar. I empirin framgår intervjuundersökningarna.</p><p>Samtliga intervjuer genomförde vi genom elektronisk post.</p>
39

Människan som resurs

Garnefält, Frida, Kyhlstedt, Sara January 2006 (has links)
No description available.
40

Internkommunikationens roll vid en organisationsförändring : En fallstudie på den ortopediska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhus

Grudzinska, Tatiana, Salom, David January 2007 (has links)
<p>Sedan 1995 har ett 40-tal svenska sjukhus varit involverade i olika strukturella förändringar. För de flesta av dem har organisatoriska sammanslagningar med andra sjukhus genomförts. Huvudsakliga drivkrafter till de organisatoriska förändringarna har varit besparingskrav inom landstingens ekonomi.</p><p>Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sjukhusledningen på Karolinska Universitetssjukhuset fortlöpande hanterade internkommunikationen under organisationsförändringen i samband med sammanslagningen med Huddinge Sjukhus. Vi vill se hur personalen uppfattade denna information och kommunikation samt om det varit en effektiv förändringsprocess.</p><p>Internkommunikation är en nyckel till en effektiv förändringsprocess. Dålig kommunikation och bristfällig information kan vara de främsta anledningarna till att organisationsförändringar misslyckas.</p><p>Uppsatsen baseras utifrån en fallstudie framarbetad av personliga intervjuer och en enkätundersökning gjord vid vårdavdelning A22 på den ortopediska kliniken på Karolinska Universitetssjukhus. Ämnet som behandlas är internkommunikationens roll vid en organisationsförändring.</p><p>I vår undersökning har vi kommit fram till att internkommunikation under en organisationsförändring spelar en betydande roll för att skapa förändringsvilja hos anställda. Dålig kommunikation och bristfällig information leder till att förändringsviljan hos de anställda blir låg. Allt detta resulterar i en ineffektiv förändringsprocess.</p>

Page generated in 0.1169 seconds