• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 16
 • 3
 • Tagged with
 • 19
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Branch- och företagsanalys av kommersiella fastighetsbolag

Falcone, Nicole, Jerrewing, Cecilia January 2006 (has links)
No description available.
2

Branch- och företagsanalys av kommersiella fastighetsbolag

Falcone, Nicole, Jerrewing, Cecilia January 2006 (has links)
No description available.
3

Miljöcertifieringar : Certifiera befintliga byggnader ur ett konkurrenskraftigt perspektiv

Sandberg, Marcus January 2023 (has links)
The rising trend with environmental certifications creates high pressure on the demand of property owners and results in many buildings requiring to be environmentally certified at the same time, both new and existing buildings. These environmental certifications give a stamp on how good the building's environmental and energy performances are. The competition in the real estate market is increasing and prices are rising on the real estate market. Many real estate companies strive to expand their portfolio with environmentally certified buildings. It has become a tool for property owners to use for their benefit, both financially and in terms of sustainability.This study aims to contribute to a comprehensive understanding and knowledge about the competitive perspective in environmental certifications in the real estate market for existing buildings. The study is of an investigative variety and contains three interviews with people who work in the real estate market and environmental certifications.This study aims to contribute to a comprehensive understanding and the business value of environmental certifications is examined and explained from both a theoretical and real point of view. The real estate market and environmental certifications are examined with reflections from experts to give the reader a good picture of environmental certifications. This contributes to an understanding of what the points and purpose of an environmental certification is and what they contribute to a property. The responses from the people in the interview study tended to be in the same direction with similar opinions and ideas. The interviews produced desired results and thoughts about a new perspective was proposed.
4

En ny finans- och fastighetskris i antågande? : En komparativ analys av 1980-talet och 2000-talet. / A new finance- and real estate crisis on the way? : A comparative analysis of the 1980s and the 21th century

Persson, Andreas, Sandberg, Carl Philip January 2006 (has links)
<p>Bakgrund: Under hösten 2005 innehöll dagstidningarna i allt högre grad artiklar som uttryckte oro inför de eskalerande fastighetspriserna, främst de ökande priserna på bostäder. Det förekom argument såväl för som emot påståendet att det skulle råda en fastighetsbubbla i Sverige. Frågan huruvida det rörde sig om en fastighetsbubbla samt vetskapen om den djupa finansiella kris som fastighetsbubblan ledde till på 1990-talet väckte vår undran ifall paralleller mellan år 2005 och finans – och Fastighetskrisen på 1990-talet gick att dra.</p><p>Syfte: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av perioden som föregick den svenska finans- och fastighetskrisen (1991-1994) Undersöka risken för huruvida en ny fastighetskris, och i förlängningen en bankkris, kan inträffa på 2000-talet.</p><p>Genomförande: En intervju vid Finansinspektionen samt insamlande av kvantitativ data från främst Riksbanken, Finansinspektionen och Statistiska Centralbyrån (SCB).</p><p>Resultat: Genom att se på de likheter och skillnader som fanns mellan tidigt 1990-tal och 2005 kom vi fram till att de allra Flesta mätbara faktorer pekade på att finans- och fastighetsmarknadens aktörer vid utgången av år 2005 var betydligt bättre förberedda på oförutsedda händelser än vad de var vid tiden som föregick finans- och fastighetskrisen</p> / <p>Background: During the autumn of 2005 the Swedish newspapers to a great extent contained articles which expressed concern about the rising real estate prices, and mainly the rising dwelling prices. Arguments for, as well as against the statement that a real estate bubble was prevailing in Sweden were to be found. The question whether this could be a real estate bubble or not, and the knowledge about the deep financial crisis that the real estate bubble back in the early 1990s led to, made us curious about how much the situation 2005 resembled the situation back in the early 1990s.</p><p>Purpose: The purpose of this thesis is by looking at the period preceding the Swedish finance- and real estate crisis (1991-1994), to examine the risk of whether a new real estate crisis, and in continuation a bank crisis, could happen again.</p><p>Procedure: One interview with Finansinspektionen and collecting of quantitative data mainly from Riksbanken, Finansinspektionen and SCB.</p><p>Result: By looking at similarities and differences between the early 1990s and 2005 we found out that most measurable factors indicated that most participants on the real estate- and financial market were better prepared for unpredictable incidents 2005 than they were during the time preceding the real estate – and financial crisis.</p>
5

En ny finans- och fastighetskris i antågande? : En komparativ analys av 1980-talet och 2000-talet. / A new finance- and real estate crisis on the way? : A comparative analysis of the 1980s and the 21th century

Persson, Andreas, Sandberg, Carl Philip January 2006 (has links)
Bakgrund: Under hösten 2005 innehöll dagstidningarna i allt högre grad artiklar som uttryckte oro inför de eskalerande fastighetspriserna, främst de ökande priserna på bostäder. Det förekom argument såväl för som emot påståendet att det skulle råda en fastighetsbubbla i Sverige. Frågan huruvida det rörde sig om en fastighetsbubbla samt vetskapen om den djupa finansiella kris som fastighetsbubblan ledde till på 1990-talet väckte vår undran ifall paralleller mellan år 2005 och finans – och Fastighetskrisen på 1990-talet gick att dra. Syfte: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av perioden som föregick den svenska finans- och fastighetskrisen (1991-1994) Undersöka risken för huruvida en ny fastighetskris, och i förlängningen en bankkris, kan inträffa på 2000-talet. Genomförande: En intervju vid Finansinspektionen samt insamlande av kvantitativ data från främst Riksbanken, Finansinspektionen och Statistiska Centralbyrån (SCB). Resultat: Genom att se på de likheter och skillnader som fanns mellan tidigt 1990-tal och 2005 kom vi fram till att de allra Flesta mätbara faktorer pekade på att finans- och fastighetsmarknadens aktörer vid utgången av år 2005 var betydligt bättre förberedda på oförutsedda händelser än vad de var vid tiden som föregick finans- och fastighetskrisen / Background: During the autumn of 2005 the Swedish newspapers to a great extent contained articles which expressed concern about the rising real estate prices, and mainly the rising dwelling prices. Arguments for, as well as against the statement that a real estate bubble was prevailing in Sweden were to be found. The question whether this could be a real estate bubble or not, and the knowledge about the deep financial crisis that the real estate bubble back in the early 1990s led to, made us curious about how much the situation 2005 resembled the situation back in the early 1990s. Purpose: The purpose of this thesis is by looking at the period preceding the Swedish finance- and real estate crisis (1991-1994), to examine the risk of whether a new real estate crisis, and in continuation a bank crisis, could happen again. Procedure: One interview with Finansinspektionen and collecting of quantitative data mainly from Riksbanken, Finansinspektionen and SCB. Result: By looking at similarities and differences between the early 1990s and 2005 we found out that most measurable factors indicated that most participants on the real estate- and financial market were better prepared for unpredictable incidents 2005 than they were during the time preceding the real estate – and financial crisis.
6

Berlins fastighetsmarknad igår, idag och imorgon - Historik och aktuella mediabilder av prisutveckling, attraktivitet och gentrifiering

Eklöf, Miriam January 2014 (has links)
Denna uppsats undersöker vilka utvecklingstendenser som kan urskiljas för Berlins fastighetsmarknad utifrån ett urval av artiklar från tryck-media både i Tyskland och utomlands. De frågor som ställts är: Vilka kategorier köpare kan man se investera i Berlin idag? Vilka stadsdelar anses vara attraktiva och av vilka skäl? Hur har dessa utvecklats genom tiden från Berlinmurens fall? Hur framställs Berlins fastighetsmarknad i media och vilka utvecklingstendenser kan urskiljas för framtiden? En tematisk innehållsanalys av artiklarna har gjorts, och under studiens gång upptäcktes ofta förekommande teman: Stigande priser, Gentrifiering, Bubbla på fastighetsmarknaden? och Omdefiniering av lyxboende. Diskussionen relaterar de funna temana med Berlins historiska utveckling; hur uppdelningen och återföreningen har påverkat fastighetsmarknaden, och vad det i media på senare tid talas om för utveckling av marknaden. Det diskuteras vilka likheter och skillnader som upptäckts i innehållet mellan de tyska och de utländska artiklarna. Bilden som framträder är att innerstadsområdena i Berlin i framtiden kan komma att domineras av internationella fastighetsägare, medan de tyska ägarna dominerar i stadens utkanter. Både kommersiella investerare och privatpersoner köper bostäder och fastigheter i Berlin idag, och skälen till investeringarna varierar. Vidare kan det urskiljas tendenser till vidare prisökning på bostäder. Trendområden som Neukölln växer fram, och kan i framtiden tänkas erbjuda bostäder i en högre prisklass, vilket kan spä på gentrifieringsprocessen i dessa områden. I utländska media framställs en positiv, nästan marknadsförande bild av Berlins fastighetsmarknad, vilket kan väcka intresset hos fler potentiella köpare. Denna bild skiljer sig något från de tyska artiklarna, där de negativa aspekterna med förändringen av fastighetsmarknaden tydligare belyses. / This bachelor thesis discovers which development tendencies that can be found for the future of the real estate market in Berlin. To be able to find answers to the questions for the thesis, ten articles both from international and German magazines and newspapers have been chosen and analyzed. The questions that are explored in the thesis are: Which categories of buyers invests in Berlin today? Which parts of the city are considered attractive for investments today and why? How have they developed since the unification? How does media illustrate the change of the real estate market in Berlin, and which tendencies can be found for the future development? A thematic content analysis has been made, and a couple of interesting themes has been found and discussed: Increasing property prices, Gentrification, Is there a bubble on the real estate market? and Re-definition of the meaning of luxury homes. The discussion relates these themes to the historic development of the real estate market in Berlin; what heritage the real estate market the city has been given from the historic happenings, and what prognosis media indicates for the future development of the real estate market in Berlin. Differences and similarities in the content between the international and the German articles are also discussed. The depiction that emerges, is that in the future, international real estate owners might dominate in the central parts of Berlin, whilst German real estate owners dominate in the outskirts of the city. Furthermore, tendencies for further increasing property prices has been discerned, and both commercial and private buyers are found to invest in real estate in the city. The reasons for the investments vary. New, trendy areas will continue to transform through gentrification processes. An example of an area like this is Neukölln that in the future might be able to provide homes in a higher price range; a development that may speed up the gentrification process in these areas. In the international articles, the real estate market of Berlin is presented in an almost selling way, which can make an impact on new potential buyers. This presentation differs a bit from the German articles, where focus lies both on the possibilities that comes with the increasing prices, but also on the problems that has occurred and might develop in the future.
7

A Real Property Register to Support the Property and Credit Market in Uganda.

Wabineno Oryema, Lilian Mono January 2016 (has links)
An efficient property and credit market can be used by a government of a country to empower its citizens to achieve sustainable development. To improve the property and credit market government needs to ensure that its land records contain information that is beneficial to the actors in both the property and credit market. Studies have shown that land records in Uganda experience problems which have affected the property and credit market. The Government of Uganda has had attempts to solve these problems and one of the recent efforts include computerization of the land records. However the aspect of the information content and its adequacy for the property and credit markets has not attracted much attention.  Therefore this research investigated the content of the real property register in relation to the requirement of the property and credit market in Uganda. The main aim of the research was to develop a model of a real property register that supports both the property and credit market in Uganda. The research established the needs of the different actors in the property and credit market. Based on the analysis of the needs of the property and credit market in Uganda, the gaps in the information provided by the current real property register were identified. The research methods included literature review, interviews, and questionnaires. Furthermore the registers were inspected at the different land offices. A conceptual model of a real property register was designed based on the information needs of actors and gaps in the current real property register.  The study revealed that the basic information required by the property and credit market included information on size of the property, location, occupancy rights, easements, regulations among others. Although things such as location and size are there, easements, occupancy rights and public restrictions are not there. This has impacted negatively on the property and credit market by contributing to land speculation, insecure rights, high transaction costs, prolonged transactions, high information costs, principle agent problems, land grabbing, land conflicts among others.   The study recommended that the current register should be remodelled to include the vital information such as easements, occupancy rights and public regulation that is needed by actors in the property and credit market. The register should be dynamic and create incentives to have people register the land. / Effektiva fastighets- och kreditmarknader kan användas av en regering i ett land för att stödja sina medborgare att uppnå en hållbar utveckling. För att förbättra fastighet- och kreditmarknaderna måste regeringen se till att landets fastighetsregister innehåller information som är till nytta för aktörerna i både fastighets- och kreditmarknaderna. Studier har visat att det befintliga fastighetsregistret i Uganda har brister som inverkar negativt på fastighets- och kreditmarknaderna. Ugandas regering har försök att lösa dessa problem och en av de senaste insatserna inkluderar digitalisering av fastighetsregistret. Däremot har frågan om registrets informationsinnehåll, och dess ändamålsenlighet för fastighets- och kreditmarknaderna, inte rönt någon större uppmärksamhet. Av dessa skäl har detta forskningsprojekt närmare undersökt informationsinnehållet i fastighetsregistret i relation till de behov som fastighets- och kreditmarknaderna i Uganda uppvisar. Det främsta syftet med forskningen var att utveckla en modell för ett fastighetsregister som kan gynna både fastighets- och kreditmarknaderna i Uganda. Forskningen inventerade inledningsvis behoven hos de olika aktörerna inom fastighets- och kreditmarknaderna. Baserat på en analys av dessa behov identifierades brister och svagheter i den information som tillhandahålls av det nuvarande fastighetsregistret. Forskningsmetoden innefattade litteraturstudier, intervjuer och enkäter. Därutöver granskades fastighetsregistret på plats vid olika registerförande kontor. En konceptuell modell av ett utvecklat fastighetsregister skapades utifrån de informationsbehov hos aktörerna och brister i nuvarande fastighetsregistret som identifierats. Studien visade att den grundläggande information som behövs för fastighets- och kreditmarknaderna innefattar bl.a. information om fastighetens area, lokalisering, olika rättigheter samt markanvändningsplaner. Information om area och lokalisering finns idag, men rättigheter och markanvändningsplaner saknas. Detta har inverkat negativt på fastighets- och kreditmarknaderna genom att bl.a. bidra till markspekulation, otrygga rättigheter, höga transaktions- och informations-kostnader, principal-agent-problem och markkonflikter. Studien rekommenderar att nuvarande registret bör utvecklas och struktureras för att kompletteras med viktig information såsom rättigheter och markanvändnings-regleringar vilket efterfrågas av marknadsaktörerna. Registret bör vidare vara dynamiskt och skapa incitament för att underlätta registrering av mark. / <p>QC 20160316</p>
8

Five development areas in Stockholm - factors that influenced the development and similarities between them / Fem utvecklingsområden i Stockholm - faktorer som påverkat utvecklingen och samband mellan dem

Wong, Nina January 2014 (has links)
The study examines five different development areas in Stockholm, factors that influenced the development and similarities between them. The term "Trendline 5S" is coined and includes Stockholm City, Stockholm Odenplan, Stockholm, Sollentuna and Sigtuna. The results indicate many similarities between the areas and the most crucial elements are the short distance to the airport, transport links and major construction projects. Other factors, which were not as measurable as the previous ones but yet important, were the popularity of the area, desire to settle down, access to services such as supermarket, shopping, culture, etc. and also the "hustle and bustle". Previous research has highlighted the importance of sustainable development and concepts such as "The Creative Class" and "Smart City" are efforts to accelerate the process through creative thinking and new information technology. The phenomenon of the so-called trendline could possibly be found in studies of other areas in the world and thus provide a decision support system for many stakeholders in the property market. / Den här studien undersöker fem olika utvecklingsområden i Stockholm, faktorer som påverkat utvecklingen och samband mellan dem. Begreppet "Trendlinjen 5S" myntas och innefattar Stockholm City, Stockholm Odenplan, Solna, Sollentuna och Sigtuna. Resultatet pekar på många likheter områdena emellan och de mest centrala faktorerna är närheten till flygplats, kommunikationsförbindelser och större nybyggnadsprojekt. Andra faktorer som inte varit lika mätbara, men dock minst lika viktiga, har varit attraktiviteten av området, viljan att bostätta sig där, närhet och tillgänglighet till service såsom mataffär, shopping, kultur o.s.v. och även "liv och rörelse". Tidigare forskning har belyst vikten av en hållbar utveckling och koncept såsom "The Creative Class" och "Smart City" är satsningar för att påskynda den processen genom kreativt tänkande och ny informationsteknologi. Fenomenet med den så kallade trendlinjen skulle möjligen kunna påträffas vid studier av andra områden i världen och därmed också kunna fungera som beslutstödsystem för flera intressenter på fastighetsmarknaden.
9

Covid-19 och påverkan på fastighetsmarknaden : En undersökning av transaktionsmönster för fritidshus innan respektive under pandemin / Covid-19 and Effect on the Real Estate Market : A Study of Transaction Patterns for Vacation Homes Before and During the Pandemic

Thorfinn, Axel, Sonnelid, Love January 2022 (has links)
Sverige och omvärlden har de senaste åren varit under påverkan av den, än idag, rådande Covid-19 pandemin. Pandemin har påverkat vardagen som resultat av nedstängningar, riktlinjer och lagar som medfört ett förändrat förhållningssätt till samhället. Arbete, studier och diverse sysselsättningar anordnades digitalt och bostaden fick därmed en mer central roll i vardagen, men så även sekundära bostäder i form av fritidshus. Studien har till avsikt att undersöka hur pandemin påverkat transaktionsmönstret för dessa fritidshus på den svenska fastighetsmarknaden. För att gå tillväga med detta har pandemi- och transaktionsdata inhämtats. Ett säreget poängsystem har sedan tillämpats för att utse 10 av Sveriges mest representerbara kommuner för rekreationsändamål. Dessa 10 kommuner i fråga har sedan studerats utifrån transaktionsdata och hur denna i sin tur förhåller sig till pandemidata på nationell respektive internationell nivå. Resultatet av studien visar på en tydlig ökning av transaktioner för fritidshus under pandemin, i jämförelse med innan pandemin. De underliggande faktorerna för transaktionsökningen är dock svårpreciserade. Studien bidrar till att kartlägga pandemins påverkan på den svenska fastighetsmarknaden och då, mer preciserat, transaktionsmönstret av svenska fritidshus. / Sweden and the rest of the world have under recent years been, and are still to this day, affected by the Covid-19 pandemic. The pandemic has affected everyday life and our approach to society as a direct consequence of the implementation of various shutdowns, laws and guidelines. Work, study and other occupations have therefore been digitally arranged, which gave the residence a more prominent role in everyday life, something that also applies to secondary residences, in terms of vacation homes. The purpose of this study aims to answer how the pandemic has affected the transaction pattern for vacation homes on the Swedish property market. To proceed and enable this has data regarding the pandemic and transaction history been gathered. Furthermore were 10 counties selected by using a unique, point based system to ensure that these counties were the most representative counties for recreational purposes in all of Sweden. These 10 counties in question were subsequently studied, in regards to their transaction data, and compared to the pandemic data on a national, respectively, international level. The result of the study indicates a noticeably increased number of transactions throughout the course of the pandemic. The underlying causes for this increase are however harder to precise. The study contributes to concretize the actual effect of the pandemic on the Swedish property market, and more precisely, the transaction pattern of Swedish vacation homes.
10

Arenabygget, ris eller ros? : en hedonisk prisstudie av kommuninvånarnas värdering av den nya arenan. / Stadium construction, criticism or praise? : a hedonic price study of local residents evaluation of the new stadium.

Engstedt, Andreas January 2015 (has links)
This study is an examination of the stadium fever prevailing in Sweden. It is built stadiums in Sweden as never before. The high cost of these constructions end up in the end at the Swedish taxpayers. The study examines through the hedonic pricing of real estate how local residents value the new stadiums. The result indicates that local residents put a positive value in the costly and sumptuous buildings. The study includes 44 stadium constructions in 37 municipalities and is the first of its kind in Sweden. / Denna studie är en granskning av den arenafeber som råder i Sverige. Det byggs idrottsarenor i Sverige som aldrig förr. De stora kostnaderna för dessa byggen hamnar i slutändan hos de svenska skattebetalarna. Studien undersöker genom hedonisk prissättning av fastighetsmarknaden hur kommuninvånarna värderar de nya arenorna. Resultatet indikerar att kommuninvånarna lägger ett positivt värde i de kostsamma och praktfulla byggena. Studien omfattar 44 arenabyggen i 37 kommuner och är den första i sitt slag i Sverige.

Page generated in 0.0416 seconds