• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 89
 • 3
 • Tagged with
 • 92
 • 41
 • 25
 • 18
 • 18
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Bygga hus i traditionell härjedalsstil

Andersson, Monica January 2008 (has links)
No description available.
2

Strukturering av besiktingsfeloch information : En undersökning av besiktningsbilagor

Rosén, Gabriel, Wallén, Victor January 2012 (has links)
Inspection errors are nowadays usually written with pen and paper during building inspections. A company in Stockholm is developing a method by which inspections are made digitally from the beginning and where the inspection attachments shall be stored in a database. The idea of this method is that entrepreneurs can use the database to get an experience feedback from previous surveys so that they can improve their production processes. One problem that occurs is how inspection errors will be sorted into the database. They have to be sorted so that contractors or clients can use and sort out the information in a sensible way when they want to evaluate and make improvements in their production processes. This thesis examines how the inspection errors can be sorted in a structured manner. The structure should be useful for contractors and clients in their efforts to improve theirs productions. The thesis also examines if information can be tied to inspection errors so the experience feedback becomes more informative. The work has shown that it is possible to sort the inspection errors into the existing Swedish AMA structure. It is also possible to link useful information to inspection errors. It may be possible to link more information to the inspection errors then we have done in this thesis.
3

Energieffektivisering av K-märkt hyreshus i Skellefteå / Energy efficiency of a heritage listed building in Skellefteå

Levin, Marcus January 2013 (has links)
I det här arbetet studeras och utvärderas olika metoder för att energieffektivisera ett K-märkt hyreshus i Skellefteå som jag har valt att jobba med. Mitt arbete har tagits fram genom olika beräkningsmetoder för energieffektivisering. Dessa förslag lämnas till hyresvärden för beaktning. Energibesparingarna kommer på sikt att leda till ökad lönsamhet för fastigheten. Vid studiens beräkningar och diagram konstaterades att fönster, självdragsventilationen samt ett dåligt isolerat tak var de största energibovarna. En totalrenovering var inte aktuell eftersom det är privata ägare av fastigheten som inte har ekonomiska resurser till detta. Tilläggsisolering i takbjälklaget och insättning av energiglas gör dock att man sänker kostnaderna rejält i förhållande till investeringskostnaden. En återbetalningstid på ca 15år har uppskattats vilket i sammanhangen känns rimligt. Energiförbrukningen har beräknats sjunka från 278 till 223 MWh per år. Transmissionsförlusterna minskade från 1069 till 766 W/K, alltså hela 28% efter åtgärderna. Fönster och dörrar har förbättrats genom energiglas och nya tätningslister med 54%. Efter utförande av energieffektiviserande åtgärder för det här huset har beräkningar visat att de kommer att sänka energiförbrukningen med 21 % vilket får anses bra med tanke på den förhållandevis låga investeringen vad gäller både tid och pengar. / In this work I studied and evaluated different approaches to energy efficiency of a heritage listed building in Skellefteå that I have chosen to work with. My work has been produced by different calculation methods for energy efficiency. These proposals are submitted to the landlord for consideration. Energy savings will ultimately lead to increased profitability for the property. Baseline calculations and graphs showed that windows, natural ventilation, and a poorly insulated roof were the biggest energy culprits. A complete renovation was not timely because the private owner of the property does not have the financial resources to do so. However, additional insulation in the ceiling beams and introduction of energy-efficient glass can lower the costs significantly, in relation to the investment cost. A payback of about 15 years has been estimated that in context seems reasonable. Energy consumption has been estimated to fall from 278 to 223 MWh per year. Transmission losses decreased from 1069 to 766 W / K, in other words 28% after the proposals. Windows and doors have been improved by energy glass and new seals by 54%. After the carrying out energy-efficiency measures for this house, the calculation have shown that they will reduce energy consumption by 21%, which is considered good given the relatively low investment in terms of time and money.
4

Konceptutveckling av del i produktionslinje

Johansson, Henrik, Olsson, Torbjörn January 2008 (has links)
<p>Examensarbetet utfördes i samarbete med Randek Bautech och hade som syfte att utveckla ett koncept, vilket skulle möjliggöra en sammanslagning av två stationer i deras produktionslinje som för övrigt är deras huvudprodukt. Dessa linjer används främst för tillverkningen av vägg- och takelement. Konceptet skulle även innebära en minskning av cykeltiden för spikstationen.</p><p>För att få en inblick i hur tillverkningsgången fungerade i nuläget har observationer och intervjuer utförts. Nulägesanalysen har sedan kompletterat de krav och önskemål som företaget hade till att bilda en kravspecifikation. Vidare har författarna använt sig av benchmarking för att få insikt i den senaste tekniken och utvecklingen inom olika branscher, det tillsammans med brainstorming har genererat ett antal möjliga koncept som utvärderats av författarna och handledaren på företaget. För att sedan nå en slutgiltig lösning har viktning utförts mellan de utvalda koncepten. Det slutgiltiga konceptet visualiserades och simulerades därefter i Catia V5. I den mer specificerande delen har även en del förslag lagts på vilken typ av drivning konceptet skulle kunna använda sig av. </p><p>Projektet har resulterat i ett slutgiltigt koncept som upptar halva ytan gentemot de gamla stationerna, cykeltiden har också förbättrats då den nya spikar en 1200 mm bred gipsskiva på 30 sekunder och den gamla spikar en motsvarande på 50 sekunder.</p>
5

Konceptutveckling av del i produktionslinje

Johansson, Henrik, Olsson, Torbjörn January 2008 (has links)
Examensarbetet utfördes i samarbete med Randek Bautech och hade som syfte att utveckla ett koncept, vilket skulle möjliggöra en sammanslagning av två stationer i deras produktionslinje som för övrigt är deras huvudprodukt. Dessa linjer används främst för tillverkningen av vägg- och takelement. Konceptet skulle även innebära en minskning av cykeltiden för spikstationen. För att få en inblick i hur tillverkningsgången fungerade i nuläget har observationer och intervjuer utförts. Nulägesanalysen har sedan kompletterat de krav och önskemål som företaget hade till att bilda en kravspecifikation. Vidare har författarna använt sig av benchmarking för att få insikt i den senaste tekniken och utvecklingen inom olika branscher, det tillsammans med brainstorming har genererat ett antal möjliga koncept som utvärderats av författarna och handledaren på företaget. För att sedan nå en slutgiltig lösning har viktning utförts mellan de utvalda koncepten. Det slutgiltiga konceptet visualiserades och simulerades därefter i Catia V5. I den mer specificerande delen har även en del förslag lagts på vilken typ av drivning konceptet skulle kunna använda sig av. Projektet har resulterat i ett slutgiltigt koncept som upptar halva ytan gentemot de gamla stationerna, cykeltiden har också förbättrats då den nya spikar en 1200 mm bred gipsskiva på 30 sekunder och den gamla spikar en motsvarande på 50 sekunder.
6

Planering av material, upplag &amp; flöden / Planning of material, storage and flows

Oskar, Vikström January 2016 (has links)
Byggindustrin står för en betydande del av Sveriges ekonomi, samtidigt blir det allt dyrare att bygga i landet vilket slår tillbaka på företagen inom branschen. Materialhanteringen under ett byggprojekt tar mycket tid och pengar i anspråk, och är ett av de områden som från många håll anses kunna effektiviseras. Detta arbetes ansats grundar sig i utvärderande forskning gjord av andra och har ett primärt förändringsinriktat fokus. Syftet med arbetet var att effektivisera produktionen på byggarbetsplatser genom en utökad planering av arbetsplatslogistik. Målet var att hitta en princip för hur detta skulle gå till. Under arbetet utformades en planeringsmall för att kunna systematisera materialet vid planeringen. Nyttan med mallen blev dels att synliggöra möjligheter och begränsningar vid stora inköp av material men framför allt underlätta skapandet av en funktionell och visuell materialupplagsplan. Denna materialupplagsplan redovisas som lägesindelningar på situationsplanen och är till för att använda vid leveranser av material. Arbetets resultat redovisas som en materialplanering av en reell byggarbetsplats. Slutsatsen från arbetet är att planering av materialupplag och materialhantering är viktigt för att materialflödet ska flyta på optimalt och därmed att slippa dubbelarbete och omstruktureringar. Det är viktigt att det finns bra verktyg för att utföra planeringen och den bör utföras innan byggskedet startar. Bland annat planeringsmallen som tagits fram i detta arbete kan vara ett sådant verktyg, men än mer principen bakom. En bra materialplanering effektiviserar byggprocessen och kan således vara resultatpåverkande. / The construction industry accounts for a significant part of the Swedish economy, while it is becoming more expensive to build in the country which rebounds on companies in the industry. Material handling during a construction project takes a lot of time and money in claim, and is one of the areas many areas considered to be more efficient. This labor approach is based on evaluative research done by others, and has a primary change-oriented focus. The aim of this work was to improve production efficiency at construction sites through an expanded planning of logistics work. The goal was to find a principle for how this should be done. During the work designed a planning template to systematize the material at the planning. The usefulness of the model was partly to identify possibilities and limitations for large purchases of materials but above all facilitate the creation of a functional and visual materials storage plan. This material plans are situated divisions on the situation of the plan and is for use in the delivery of materials. Work results are reported as a material planning of a real construction site. The conclusion is that the planning of material storage and material handling are important to the material flow should flow optimally and to avoid duplication of work and restructuring. It is important that there are good tools to perform planning and should be carried out before the construction phase starts. Including planning model developed in this work can be such a tool, but more the principle behind it. A good material planning more efficient construction process and thus may be affecting earnings.
7

Åtgärdsförslag för erosionsskador i Kölaälv

Alfredsson, Patrik, Haeffner, Fredric January 2006 (has links)
No description available.
8

Egenkontrollsystem : Con-Form Töcksfors AB

Hansson, Anna January 2006 (has links)
<p>Con-Form Töcksfors AB är ett företag som tillverkar badrumsmoduler, de har ett egenkontrollsystem för att säkra kvaliteten. Det finns dock brister i det, bland annat har moduler som levererats inte alltid innehållit det som kunden har beställt, till exempel har det varit fel handfat eller kakel De har ett egenkontrollsystem men det är bristfälligt och saknar rutin. Till följd av detta har det till exempel blivit problem att bevisa att en skada som upptäckts efter leverans inte har varit orsakad av Con-Form Töcksfors. Syftet med arbetet är att utforma ett egenkontrollsystem åt Con-Form Töcksfors AB som omfattar både projektering och produktion.</p><p>Problemställningen för arbetet är: Hur ska det nya egenkontrollsystemet vara utformat för att Con-Form Töcksfors AB ska veta att de levererar varor med rätt kvalitet och hur ska systemet utformas till en rutin som blir en del av det nuvarande arbetet?</p><p>För att egenkontrollsystemet ska bli så heltäckande som möjligt, krävs en ingående studie av både projektering och produktion. För att komma fram till ett nytt fungerande egenkontrollsystem har författaren varit ansvarig för projekteringen av badrumsmodulerna på Steinhammerveien i Oslo. En längre studie av fabrikens framställning av badrumsmoduler, med noggranna iakttagelser av tillvägagångssättet, är också gjord.</p><p>Det befintliga egenkontrollsystemet omfattar tre olika delar: egenkontroll av ritningshantering i projekteringen, en inplastad planritning och en checklista i produktionen.</p><p>I det nya egenkontrollsystemet har det tillkommit tre nya delar: en checklista i projekteringen, planscher och en innehållsförteckning i produktionen. De här delarna kan inte ersätta den gamla egenkontrollen utan blir istället ett komplement. Alla delar i det tidigare systemet kommer därmed att finnas kvar.</p> / <p>The company Con-Form Töcksfors AB manufactures bathroom modules. Their existing self control system is lacking and it’s missing in routine. From this follows that it is hard to prove that damages discovered after delivery are not caused by Con-Form Töcksfors AB. The goal of this project is to design a self control system for Con-Form Töcksfors AB encompassing both planning and production.</p><p>The working thesis for this paper is as follows: How should a self control system be constructed so that Con-Form Töcksfors AB know they deliver goods of the right quality and how should this new system become routine and a natural part of the work procedure.</p><p>To do the self control system as thorough as possible a study of both planning and production is necessary. In order to design a new control system, the author was responsible for the planning of Steinhammerveien, Oslo. A longer on-site study of the manufacturing of bathroom modules, with detailed observations of the procedures, has also been made.</p><p>The present system consists of three parts, control of the managing of drawings, plasticized drawings and a checklist in the production stage.</p><p>In the new system three parts have been added: a checklist to be used in the planning stage, posters and an index to be used in the production stage.</p><p>These new additions cannot replace the old control system but should be seen as a complement. All parts of the old system will there for remain.</p>
9

Frå BKR till Eurokod : Dimensionering i Eurokod

Soto, Andres January 2011 (has links)
From January 1st 2011 the use of Eurocode will be mandatory for all construction projects. Eurocode is the common European set of struc-tural design codes which will replace BKR (Boverkets Kon-struktionsregler). BKR is the Swedish set of structural design codes that was used up until December 31 2010. For consulting firms this will cre-ate a need for them to invest in the standards and in education for the coworkers. This will involve both time and costs for the company. The purpose and aim of this master thesis is the development of compute examples and calculations aid by dimensioning with Euro-code. The content of the report consists of a short introduction of Euro-code; its description and its purpose. A short retrospective of the elderly structural designs and BKR. The main part consists of the compute mode for the different structural parts in different materials. Different expressions and coefficients will be explained. This master thesis is created to meet the needs of Byggkonsulten Widberg. Byggkonsulten Widberg is a consultant firm in Uppsala which carries out different structural assignments. With help of the developed compute examples the coworkers can learn and understand the compute mode in a quicker way. They will also be able to dimension different structural parts in an effective and simple way with help of the compute aid. &amp;#8195;
10

Åtgärdsförslag för erosionsskador i Kölaälv

Alfredsson, Patrik, Haeffner, Fredric January 2006 (has links)
No description available.

Page generated in 0.039 seconds