• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 14
 • 3
 • 1
 • Tagged with
 • 18
 • 18
 • 18
 • 17
 • 16
 • 16
 • 10
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

'n Ondersoek na die oorsprong en betekenis van plek- en plaasname in die landdrosdistrik Namakwaland

Burger, Christiaan Rudolf 03 1900 (has links)
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 1986. / ENGLISH ABSTRACT: no abstract available / AFRIKAANSE OPSOMMING: geen opsomming
2

Die laat-Victoriaanse Mosselbaai 1870-1902

Scheffler, Helena Maria 03 1900 (has links)
Thesis (PhD) -- Stellenbosch University, 1990. / ENGLISH ABSTRACT: The development of Mossel Bay was subject to the opening of passes accross the two mountain ranges between the coast and the interior of the country. As the harbour gradually became more accessible to its hinterland, the Karoo, imports and exports increased. The granting of municipal status in 1852 precipitated a period of growth and by 1871, the town even had its own newspaper. Until the mid eighties, Mossel Bay was an arid town with little vegetation and scarcely enough water for domestic use. The serious shortage of water hindered the inhabitants in almost every way. With the completion of a water scheme in 1886 whereby water was received from the Outeniqua mountains, not only was the town embellished by the planting of trees but the drains could be cleaned and the fires successfully extinguished. The Town Council had to deal with squatters, roaming dogs and other stray animals. The general hygienic conditions left much to be desired. The drains were dirty, sanitation poor, dumping sites unfavourably situated and until 1891, animals were slaughtered in town. Typhus and Bubonic Plague broke out in the late nineties. The town had its own doctor and pharmacist, while a dentist made sporadic visits. A Cottage Hospital was established. The crime rate was low and the judge of the Circuit Court often had no criminal cases to hear. Commercially a market was established and an unusually high number of wholesalers began trading in the bay. Three large hotels accommodated the many visitors. Travelling ph.o tographers visited regularly and at one stage Mossel Bay even had its own resident photographer. The Mossel Bay Advertiser made an important contribution in influencing public opinion and in participating in the struggle for obtaining a rail link. This struggle was the major issue of the time. The link was frequently promised but it was only the last assurance in 1895 that was ultimately honoured. Major development took place in Shipping: Steam cranes and steam tugs were acquired and large oceanliners called, first fortnightly and then weekly. In so doing, regular contact was established with England. However the Coode Report found that the bay was becoming shallower and for this reason harbour development was rejected. Immense dissatisfaction prevailed after steam ships began calling in on Sundays, thereby forcing the inhabitants to work on the Sabbath. With the completion of the railway lines linking Port Elizabeth and Cape Town to the diamond fields, these ports gradually took over the trade generated by the Karoo. The services of the steamship companies were curtailed in the nineties resulting in diminished trade. At the end of the decade, it was announced that the harbour would receive a new breakwater and wharf. The number of shipwrecks were relatively small in comparison with other places. After the completion of the Kleinbosch Water Scheme in 1886, the town was marketed as a watering place and health resort. Many holiday makers flocked to the bay to swim in the natural bathing place at the Point. Farmers from the interior began to camp near the beach at Diepkloof. After the introduction of a halfday holiday on Saturdays, sporting activities became popular and sports clubs were established. Societies enabled participants to spend their leisure time in a constructive manner. The contribution of the church was large. A few ministers held their posts for lengthy periods and left their stamp on the community. Education was characterised by the struggle between the state supported schools and those run by the church. Although small, the schools produced outstanding students. / AFRIKAANSE OPSOMMING: Mosselbaai was aanvanklik moeilik van sy natuurlike hinterland, die Karoo, bereikbaar aangesien dit deur twee bergreekse van die binneland geskei word. Met die oopstelling van passe het die hawe algaande meer toeganklik geword en het die nedersetting, soos die in- en uitvoer toegeneem het, gegroei. Die Munisipaliteit is in 1852 gestig en daarna het die dorp in so 'n mate ontwikkel dat dit in 1871 'n koerant gehad het. Mosselbaai was tot in die middel tagtigerjare 'n droe, boomlose dorpie met skaars genoeg water vir huishoudelike gebruik. Die ernstige gebrek aan water het stremmend op bykans elke gebied ingewerk. Nadat water in 1886 van die Outeniekwaberge aangel~ is, kon die dorp nie slags verfraai word nie, maar kon afvoerslote gewas en brande met sukses geblus word. Die Dorpsraad het te kampe gehad met plakkers, loslopende diere. Die algemene higiene het veel rondloperhonde en ander te wense gelaat. Die afvoerslote was vuil, sanit~re geriewe swak, stortingsterreine ongunstig gelee en daar is tot in 1891 midde-in die dorp geslag. Tifus en builepes het in die negentigerjare uitgebreek. Die dorp het oor 'n geneesheer en apteker beskik en tandartse het sporadies op besoek gekom. 'n ·"cottage Hospital" is gestig. Die misdaadsyfer was laag en die regter van die Rondgaande Hof het dikwels geen strafsake gehad om te verhoor nie. Op sakegebied was daar 'n mark, 'n ongewoon hoe aantal groothandelaars en verskeie ander sakeondernemings. Drie groot hotelle het huisvesting aan besoekers verskaf. Reisende fotograwe het die dorp gereeld besoek en 'n dekade lank was daar ook 'n residensiele fotograaf. Die Mossel Bay Advertiser het 'n belangrike bydrae gelewer deur die openbare mening te be1nvloed. Die blad het eweneens 'n groot rol gespeel van die stryd om spoorverbinding, wat die grootste deel van Victoriaanse Tydperk gekenmerk het. Alhoewel 'n spoorlyn meermale is dit eers in 1895 toegestaan. ten opsigte die Laatbeloof is, Op maritieme gebied was daar groot ontwikkeling: stoomhyskrane en · -sleepbote is bekom en groot oseaanskepe het Mosselbaai tweeweekliks en later weekliks aangedoen en sodoende gereelde verbinding met Engeland bewerkstellig. Die Coode-verslag het egter bevind dat die baai besig was om vlakker te word en haweontwikkeling is afgekeur. Stoomskepe het op Sondae begin aandoen en het sodoende Sondagwerk op die inwoners afgedwing. Nadat die spoorweg tussen die Diamantveld en die hawestede Kaapstad en Port Elizabeth voltooi is, is Mosselbaai stadig as hawe vir die Groot Karoo verdring. In die negentigerjare is die diens van die stoomskiprederye ingekort, wat 'n geweldige slag vir die handel was. Aan die einde van die dekade is aangekondig dat die hawe 'n golfbreker en nuwe kaai sou kry. Alhoewel verskeie skepe deur die jare vergaan het , was dit min in vergelyking met die skipbreuke elders. Na die voltooiing van die Kleinbosch-waterskema in 1886 is die dorp as badplaas en gesondheidsoord bemark en het groot getalle vakansiegangers na die Baai gestroom om veral in die natuurlike swemsloep by die Punt te baai. Boere van die binneland het ook naby die strand by Diepkloof begin kampeer. Na die installing van 'n halfdagvakansie op Saterdae het sport groot aftrek geniet en is verskillende klubs gestig. Inwoners het ook by verskillende verenigings aangesluit om hul vryetyd op 'n opbouende wyse te verwyl. Op kerklike gebied het 'n paar leraars besonder lank op Mosselbaai gearbei en het veel tot die ontwikkeling van die gemeenskap bygedra. Die onderwys is gekenmerk deur 'n stryd tussen die staatsondersteunde skole en die van die kerke. Alhoewel klein, het die plaaslike skole goeie uitslae behaal en uitstekende studente opgelewer.
3

Die 2 1/2 eeu van Genadendal : 'n kultuurhistoriese ondersoek

Balie, Isaac Henry Theodore,1948- January 1986 (has links)
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 1986. / No Abstract Available
4

Die volksvertelling as kultuuruiting met besondere verwysing na Afrikaans

Grobbelaar, Pieter W. (Pieter Willem) January 1981 (has links)
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 1981. / Some digitised pages may appear illegible due to the condition of the microfiche copy. / ENGLISH ABSTRACT: no abstract available / AFRIKAANSE OPSOMMING: geen opsomming
5

'n Genealogiese en kultuurhistoriese studie van die Coreejes-familie in Suid-Afrika : 1800-2000

Coreejes Roberts, Anna Petronella 03 1900 (has links)
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2001. / 204 Leaves printed single pages, preliminary pages and numberd pages 1-123..Includes bibliography and list of symbols and abbreviation.Appendix A pages A1-A 22, Appendix B pages B1-B21, Appendix C family photo’s pages C1-C18, Appendix D inventory pages D1-D4, Appendix E question list pages E1-E2.Photo’s digitized at 330 dpi color PDF format (OCR),using ,KODAK i 1220 PLUS scanner and the rest digitized at 600 dpi grayscale to pdf format (OCR), using a Bizhub 250 Konica Minolta Scanner.Digitized, Ivan Jacobs on request of Niel Hendriksz 1Augustus 2011. / ENGLISH ABSTRACT: This study deals with the Coreejes family over the past 200 years. Genealogical and cultural historical research methods were used to conduct this research. Anthonio(y) Coreejes, ancestor of the Coreejes family, came from Livomo, Tuscany (Italy) and settled in the district of Stellenbosch. He was a wine farmer and a cooper. On the 26th of October 1800 he married Anna Magdalena Delport, daughter of Gerhardus Ignatius De1port and Maria Susanna Odendaal. Four children were born out of this marriage: two daughters and two sons. The Coreejes family was a very small family, who in the 19th century made a living by cultivating agricultural products and trading with them. In the 20th century, various wars such as the Anglo-Boer War and the two world wars, had an influence on the day to day life of this family. After World War II life changed dramatically, a fact which was interalia reflected in name giving customs. The tradition of naming amongst Afrikaans speaking people, had become less important in this family and previous naming traditions gave way to more indirect name giving, thereby indicating people's creativity and adaptability. The social importance of names is discussed and this is merely one aspect of the philosophy ofa group ofpeople. People have been conducting genealogical research for many centuries. In South Africa it is a popular pastime, however the female line of descendants are seldom researched. The purpose of this research is to give a complete picture of the Coreejes family, including the male and female descendants since 1800. / AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie is 'n familiegeskiedenis van die Coreejes-familie oor die afgelope 200 jaar wat deur middel van genealogiese en kultuurhistoriese navorsingsmetodes opgestel is. Die stamvader Anthonio(y) Coreejes het voor 1800 van Livomo, Toskane (Italie) gekom en hom in die distrik van Stellenbosch gevestig. Hy was 'n wynboer en kuipmaker. Op 26 Oktober 1800 is hy met Anna Magdalena Delport, 'n dogter van Gerhardus Ignatius Delport en Maria Susanna Odendaal, getroud. Uit die huwelik is vier kinders gebore: twee dogters en twee seuns. Die Coreejes-familie is 'n baie klein familie wat in die 19de eeu hoofsaaklik 'n lewe uit die verbouing van landbouprodukte gemaak het en handel met die produkte gedryfhet. In die 20ste eeu was daar verskeie oorloe, onder meer die Anglo-Boereoorlog en die twee wereldoorloe, wat 'n invloed op die familie gehad het. Na die Tweede Wereldoorlog het baie veranderinge in die samelewing ingetree, wat ondermeer weerspieel word in naamgewinggebruike. Vemoeming, soos dit deur baie jare heen gebruik was onder Afrikaanssprekers, het in die Coreejes-familie al minder belangrik geword. Ander vorme van vemoeming wat minder direk was, het die plek ingeneem van tradisionele gebruike. Dit dui op die mens se kreatiwiteit en aanpasbaarheid. Name as sosiale gegewe word hier bespreek. Dit is maar net een aspek waardeur 'n groep mense se lewensbeskouing tot uiting kom. Genealogiese navorsing word al baie eeue lank ondemeem. In Suid-Afrika is dit 'n populere studieveld, maar daar word seide navorsing oor die vroulike afstammelinge van 'n stamvader gedoen. Hierdie studie poog om as voorbeeld van genealogiese navorsing 'n meer volledige beeld van die Coreejes-familie daar te stel deur ook die vroulike lyne so ver as moontlik na te speur.
6

Die ontwerp van 'n ordeningstelsel en vindmiddel vir 'n kultuurhistoriese navorsingsentrum

Ekermans, Brönnhilde 12 1900 (has links)
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2000. / ENGLISH ABSTRACT: A research centre for cultural history is an important key to the study of cultural heritage. The Research Centre for Cultural History at the University of Stellenbosch is at present (2000), as far as could be ascertained, the only centre of its kind in South Africa, although the conservation of certain aspects of cultural heritage is also practised by a number of related institutions. There is a need for a system of arrangement and finding aids through which the contents of these institutions and specifically research centres for cultural history can be made accessible to researchers. In this study a system is proposed in answer to the above mentioned deficiency. It is based on a thesaurus in which the most important themes of cultural history are identified and assigned to a number of main categories. The system consists of a set of guidelines, rather than a prescribed framework and it should therefore be appliable to ail cultures in South Africa as well as cultural groups and institutions outside the South African context. A variety of media found in research centres for cultural history are identified. The contents of the Research Centre for Cultural History at the University of Stellenbosch serve as an important model in this regard. It is suggested that the different media are housed separately in the centre and that there is a code assigned to each by which they can be identified in the integrated finding aid. It was found that the proposed system could be applied to research centres for cultural history and related institutions in a variety of ways. It provides the .researcher with an image of the structure and nature of cultural history. It can also be used as a tool in the research and collection of oral history and the structuring of research projects. Other applications of the system will be revealed by usage. / AFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Sentrum vir kultuurhistoriese navorsing is 'n belangrike sleutel tot die bestudering van 'n kultuurerfenis. Die Sentrum vir Kultuurhistoriese Navorsing aan die Universiteit van Stellenbosch is tans (2000), sover vasgestel kon word, die enigste sentrum van sy soort in Suid-Afrika, hoewel die bewaring van sekere aspekte van die kultuurerfenis ook in 'n mate deur verwante instansies bedryf word. Daar is 'n behoefte aan 'n volledig uitgewerkte ordeningstelsel en vindmiddel waardeur die inhoud van sulke instansies en spesifiek kultuurhistoriese navorsingsentrums toeganklik gemaak kan word. In hierdie studie word 'n stelsel voorgestel waardeur bogenoemde leemte gevul kan word. Die basis van die stelsel is 'n tesourus waarin die belangrikste temas van kultuurgeskiedenis uiteengesit en in 'n aantal hoofkategorieë verdeel word. Die stelsel is 'n stel riglyne eerder as 'n rigiede raarnwerk en behoort dus toepasbaar te wees op alle kulture in Suid-Afrika sowel as kultuurgroepe en instansies buite die Suid-Afrikaanse konteks. 'n Verskeidenheid brontipes wat in 'n sentrum vir kultuurhistoriese navorsing gevind sou kon word, word geïdentifiseer. Die inhoud van die Sentrum vir Kultuurhistoriese Navorsing aan die Universiteit van Stellenbosch dien as 'n belangrike voorbeeld. Daar word voorgestel dat die brontipes in die bergproses van mekaar geskei word en dat daar 'n kode aan elkeen toegeken word om hulle in die geïntegreerde vindmiddel van mekaar te onderskei. Daar is gevind dat die voorgestelde stelsel op 'n verskeidenheid van maniere in sentrums vir kultuurhistoriese navorsing en verwante instansies toegepas kan word. Dit verskaf aan die navorser 'n beeld van die struktuur en aard van die vakdissipline. Verder kan dit as 'n belangrike stuk navorsingsgereedskap vir die insameling van mondelinge oorlewering en die strukturering van veldwerkprojekte dien. Ander toepassings daarvan sal deur die praktyk blootgelê word.
7

Die aanwending en integrasie van pikturale en geskrewe bronne vir 'n kultuurhistoriese evaluering van geselekteerde temas van die Wellington-omgewing, 1657-1900

Smit, Susanna Elizabeth January 1900 (has links)
Thesis (MA)-- Stellenbosch University, 2001. / ENGLISH ABSTRACT: In this study pictorial Africana are used to sketch a socio-historical image of certain aspects of Wellington (previously known as Waggonmakers Valley) during the period 1657 to 1900. Together with written sources such as letters, diaries and travel diaries, the pictorial sources (in this case paintings, pictures and maps) are considered primary sources. Although the inhabitants of Waggonmakers Valley and later Wellington clearly developed an own identity, Wellington cannot be viewed in isolation. The town and region are placed in the broader context of the Drakenstein Valley and the Western Cape. The establishment and development of the town are placed within the prevalent political and economic climate of that time. Historical highlights of the town's history are given in short. A list of artists, pictorial works and place of conservation where these pictorial works are being conserved was compiled. It was attempted to determine the artists' connection with the Drakenstein Valley, Waggonmakers Valley and Wellington in each discussion. In the discussion of the territory (bodem) the Waggonmakers Valley is placed in the context of the Drakenstein Valley. In this discussion the discovery and settlement of the valley are considered, as well as the naming of the Drakenstein Valley, Waggonmakers Valley and Wellington. The appearance of the valley, mountains, hills, as well as the vegetation, animal life and bird life are discussed. The influence of the Berg River and other rivers on the inhabitants' lives is included in the discussion, as well as relevant folk-tales and popular beliefs. Where applicable, various uses for plants (e.g. medicinal) in these people's daily lives are discussed. In the discussion of the church the following aspects are considered: the beginning of missionary work in the Waggonmakers Valley, the secession of the church and the subsequent establishment of Wellington, as well as some religious aspects such as the "Wederdoper" Sect and the big revival of 1860. Festivals, sports and recreation depict the social activities of the Wellington people up to the end of the nineteenth century. In the discussion of the architecture, aspects such as political, economic and social influences on building style as well as building materials and building methods were taken into account. To illustrate: the opening of the Wellington railway line and the opening of Bainskloof Pass influenced the architecture of the town and region. Influencing factors on the lay-out of the town as well as the meaning of BainskloofPass for Wellington were considered. / AFRIKAANSE OPSOMMING: Pikturale Africana word in hierdie studie as 'n bron aangewend om 'n kultuurhistoriese beeld met betrekking tot sekere aspekte van Wellington, voorheen bekend as Wagenmakersvallei, gedurende die periode 1657 tot 1900, te skets. Die pikturale bronne is saam met die geskrewe bronne, wat briewe, dagboeke en reisjoernale insluit, as primere bronne beskou. Die pikturale bronne verwys in hierdie geval na skilderye, tekeninge, prente en kaarte. Alhoewel die inwoners van die Wagenmakersvallei en later Wellington duidelik 'n eie identiteit ontwikkel het, kan Wellington nie in isolasie gesien word nie. Die dorp en omgewing word binne die groter geheel van die Drakensteinvallei en Wes-Kaap geplaas. Die ontstaan en groei van die dorp is binne die heersende politieke en ekonomiese klimaat van die tyd geplaas. Historiese hoogtepunte in die dorp se geskiedenis is kortliks aangedui. 'n Lys van kunstenaars en pikturale werke, asook die plek van bewaring van hierdie pikturale bronne, is saamgestel. Daar is gepoog om die kunstenaars se verband met die Drakensteinvallei, Wagenmakersvallei en Wellington in elke bespreking vas te stel. In die bespreking van die bodem word die Wagenmakersvallei binne die konteks van die Drakensteinvallei geplaas. Daar word in die bespreking gekyk na die ontdekking en vestiging van die vallei, sowel as die naamgewing van die Drakensteinvallei, Wagenmakersvallei en Wellington. Die voorkoms van die vallei, berge, heuwels, sowel as die plantegroei, dier- en voellewe word bespreek. Die invloed van die Bergrivier en ander riviere op die lewens van die mense word in die bespreking ingesluit, sowel as relevante volksvertellings en volksgelowe. Die gebruik van plante vir medisinale en ander gebruike in die daaglikse lewe van die mense, is waar toepaslik bespreek. In die bespreking van die kerk is daar gekyk na die ontstaan van sendingwerk in die Wagenmakersvallei, die afstigting van die kerk, die gevolglike ontstaan van Wellington en enkele geestelike aspekte soos die Wederdopersekte en die groot herlewing van 1860. Feesvieringe, sport en ontspanning skets die sosiale bedrywighede van die Wellingtonners tot die einde van die negentiende eeu. Aspekte soos politieke, ekonomiese en maatskaplike invloede wat boustyle beinvloed het, sowel as boumateriaal en -metodes, is in ag geneem in die bespreking van die argitektuur. Ter illustrasie: die opening van die spoorlyn tot by Wellington en die opening van Bainskloofpas het 'n invloed gehad op die argitektuur van die dorp en omgewing. Daar is gekyk na faktore wat die dorpsuitleg beinvloed het, asook die betekenis van Bainskloofpas vir Wellington.
8

Die ontstaan van 'n Westerse militere tradisie aan die Kaap tot 1795

Grobbelaar, Paul Marais 03 1900 (has links)
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 1994.
9

Die herkoms en ontwikkeling van die Afrikaanse volksdans

Burden, Matilda 12 1900 (has links)
Proefskrif (MA)-- Stellenbosch University, 1985. / No abstract available
10

'n Genealogiese studie van die Petrus Johannes-tak van die Botes-stam met besondere verwysing na die Weltevrede-plase in die distrik Prins Albert

Botes, Mariana 12 1900 (has links)
Thesis(MA) -- Stellenbosch University, 1988. / No Abstract Available

Page generated in 0.1432 seconds