• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Vienetų testų generavimo metodo Android aplikacijoms testuoti realizavimas ir tyrimas / Implementation and research of unit tests generation method for testing Android applications

Babenskas, Egidijus 31 October 2013 (has links)
Tobulėjant išmaniesiems telefonams ir jų techninėms galimybėms bei didėjant jų pardavimams Lietuvoje ir pasaulyje, kuriamos aplikacijos tampa sudėtingesnės ir funkcionalesnės, tačiau kokybės problema vis dar išlieka skaudžia programinės įrangos kūrimo dalimi. Šiuo metu iš visų parduodamų išmaniųjų telefonų apie 50% parduodami su Android operacine sistema. Matant Android OS programų vis didėjantį poreikį rinkoje ir jų populiarumą bei panagrinėjus esamą rinką ir pamačius, jog testavimo įrankių, skirtų testuoti Android aplikacijas, beveik nėra, buvo nuspręsta, jog reikalingas vienetų testų generavimo sprendimas pritaikytas testuoti Android aplikacijas. Šio darbo pagrindinis tikslas ir yra pateikti vienetų testų generavimo sprendimą skirtą Android OS aplikacijos testuoti, jį realizuoti bei pagrįsti eksperimentiškai. Darbe siūlomas vienetų testų generavimo metodas, kuris remiasi atsitiktiniu generavimu, naudoja OCL apribojimus bei regresinio testavimo principus. Taip pat yra suderinamas su Google kompanijos teikiamu ADT įskiepiu ir Android SDK priemonėmis. Įrankis sukurtas kaip Eclipse programavimo aplinkos įskiepis. Pasiūlyto vienetų testų generavimo sprendimo efektyvumas įrodomas eksperimentiniu tyrimu. Šio eksperimento metu buvo testuojamos 4 aplikacijos. Naudojantis įrankiu vidutiniškai sugautų mutantų skaičius yra 75%. Mažiausia reikšmė yra 69%, o didžiausia – 88%. Vidutiniškai pasiekiamas 85% kodo eilučių padengimas. Mažiausia reikšmė yra 72%, o didžiausia padengimo... [toliau žr. visą tekstą] / With the development of smart phones and their technical capabilities and increase of their sales in Lithuania and the world applications become more complex and have more functionality, but the issue of quality remains a painful part of the development of software. Currently 50% out of all smart phones are sold with Android operating system. Having an increasing demand and popularity of Android OS applications in the market, as well as having researched the current market and seen that there is a lack of testing tools to test Android applications, it has been decided that a solution generating unit tests is needed to test Android applications. The main goal of this work is to provide unit test generation solution for the Android OS application testing, implementation and validate it experimentally. This work proposes a method generating unit tests based on random generation, using OCL constraints and regression testing principles. It is compatible with Google plug-in ADT and Android SDK tools. The tool is designed as a plugin in Eclipse development environment. Efficiency of the proposed decision of generating unit tests is proved by experimental study. During this study four applications were tested. Using the tool the average of catched mutants is 75%. The minimum value is 69%, while the highest - 88%. On average coverage of code lines is achieved by 85%. The minimum value is 72% and the maximum value of coverage - 97%.

Page generated in 0.0854 seconds