• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 308
 • 75
 • 46
 • 29
 • 19
 • 10
 • 6
 • 6
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 517
 • 281
 • 219
 • 188
 • 144
 • 133
 • 106
 • 105
 • 90
 • 79
 • 78
 • 74
 • 59
 • 56
 • 49
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Goodwill : revisorers tankar om granskning av börsnoterade bolags goodwill efter införandet av IFRS

Arapovic, Luka, Blixt, Tommy January 2011 (has links)
No description available.
2

Goodwillbilanzierung nach SFAS 141/142 : eine ökonomische Analyse /

Esser, Maik. January 2005 (has links)
Zugl.: Bochum, Universiẗat, Diss., 2004.
3

Nedskrivningsprövning av goodwill : Tillvägagångssätt och problematik

Lindqvist, Johan, Bergman, Andreas January 2014 (has links)
No description available.
4

Ansätze für eine umfassende Rechnungslegung zur Zahlungsbemessung und Informationsvermittlung : eine Analyse am Beispiel der Goodwill-Bilanzierung /

Schmidt, Ingo M. January 2007 (has links)
Zugl.: Bayreuth, Universiẗat, Diss., 2007.
5

Goodwillbilanzierung nach US-GAAP Kapitalmarktreaktionen auf die Abschaffung der planmässigen Abschreibung

Pfauth, Andreas January 2007 (has links)
Zugl.: Tübingen, Univ., Diss., 2007
6

Das Goodwill im Steuerrecht Deutschlands und der Schweiz in betriebswirtschaftlicher Sicht /

Graf, Klaus. January 1957 (has links)
Diss. rer. pol. Bern, 1955.
7

Die Bilanzierungsfähigkeit immaterieller Firmenwerte nach Handels- und Steuerrecht ...

Mahn, Kurt, January 1928 (has links)
Inaug.-diss.--Handels-hochschule, Berlin. / Lebenslauf. "Literaturverzeichnis": p. 65-66.
8

Tillförlitlighet vid värdering av goodwill : En fallstudie av tre koncerner

Hedrén, Veronica, Andersson, Celina, Lassen-Ahl, Mia January 2007 (has links)
<p>Since year 2005 the accounting has changed for public companies because of the new international standards, IFRS. IFRS 3 provides a single international accounting treatment for acquisitions and has broadened the definition of intangible assets. By IFRS 3 goodwill is defined as the excess of the cost of acquisition and is separated from intangible assets. Now goodwill must be annually tested by an impairment test. There are many valuation issues to considerate when it comes to deciding the value of goodwill. One obstacle could be choosing an appropriate valuation methodology, another determine appropriate assumptions.</p><p>The main purpose of this study is to see how companies overcome difficulties involved in the valuation process so that the assumptions can be reliable.</p><p>To be able to fulfil the purpose and answer our question relevant and necessary theory has been presented as a foundation of this study. Through interviews with three head accountants at three different companies, important information has been gathered and analysed in the light of theory.</p><p>The conclusion of our study is that in order to make reliable assumptions concerning goodwill, companies have competent accountants, make prognosis that distinctly follow the IFRS 3 standard and use bench marketing.</p>
9

Tillförlitlighet vid värdering av goodwill : En fallstudie av tre koncerner

Hedrén, Veronica, Andersson, Celina, Lassen-Ahl, Mia January 2007 (has links)
Since year 2005 the accounting has changed for public companies because of the new international standards, IFRS. IFRS 3 provides a single international accounting treatment for acquisitions and has broadened the definition of intangible assets. By IFRS 3 goodwill is defined as the excess of the cost of acquisition and is separated from intangible assets. Now goodwill must be annually tested by an impairment test. There are many valuation issues to considerate when it comes to deciding the value of goodwill. One obstacle could be choosing an appropriate valuation methodology, another determine appropriate assumptions. The main purpose of this study is to see how companies overcome difficulties involved in the valuation process so that the assumptions can be reliable. To be able to fulfil the purpose and answer our question relevant and necessary theory has been presented as a foundation of this study. Through interviews with three head accountants at three different companies, important information has been gathered and analysed in the light of theory. The conclusion of our study is that in order to make reliable assumptions concerning goodwill, companies have competent accountants, make prognosis that distinctly follow the IFRS 3 standard and use bench marketing.
10

Diskonteringsränta vid nedskrivningsprövning av goodwill

Holmberg, Hanna, Forselius, Lovisa January 2011 (has links)
Goodwillposten är ett mycket omdebatterat område inom redovisningen då värderingsmetoderna som tillämpas har stora inslag av subjektiva bedömningar. I Balans belyser Lennartsson börsens krav på ökad transparens inom området och vid tillämpningen av IAS 36, där Buisman även konstaterar att standarden tillåter stora inslag av subjektivitet[1]. En undersökning gjordes av Carlin och Finch 2008 då de granskade 105 australienska företag och deras val av diskonteringsräntor vid nedskrivningsprövning av goodwill. Man valde att med hjälp av CAPM räkna fram teoretiska diskonteringsräntor för varje enskilt företag, dessa jämfördes med företagens redovisade diskonteringsräntor för att undersöka om räntenivån var satt på en opportunistisk nivå för att påverka det redovisade resultatet. Med detta som grund anser vi att det är av intresse att studera om det finns ett bakomliggande opportunistiskt beteende hos företagen noterade på OMX Large Cap vid nedskrivningsprövning goodwill. Problemformuleringen avser att besvara om svenska koncerners redovisade diskonteringsräntor vid nedskrivningsprövning av goodwill skiljer sig i jämförelse med externa uppskattningar av densamma beräknade med hjälp av CAPM. Syftet med undersökningen är att studera om företagen använder diskonteringsräntan som styrinstrument vid nedskrivningsprövning av goodwill. Totalt uppfyllde 20 företag av 56 möjliga på Stockholm OMX Large Cap 2011 urvalskriterierna. Av de 20 företag som var med i undersökningen redovisade 7 en diskonteringsränta som avvek med mer än 150 räntepunkter under den teoretiska diskonteringsräntan, 11 företag höll sig inom spannet på +/- 150 räntepunkter från den teoretiska diskonteringsräntan samt att 2 företag redovisade en diskonteringsränta som avvek med mer än 150 räntepunkter över den teoretiska diskonteringsräntan. Resultatet visar att hos 9 av 20 företag skiljer sig diskonteringsräntan från externas bedömningar av densamma. De 9 företag med en diskonteringsränta som avvek med mer än 150 räntepunkter från den teoretiska diskonteringsräntan anses ha en ränta som är satt till en opportunistisk nivå, dock vet vi ej vilka incitament som ligger till grund för de avvikande räntesatserna. Vad som kan vara en intressant faktor att se till vid kommande studier är hur bonus- och incitamentsprogram är utformade hos företagen och om det går att utläsa ett beteendemönster för respektive program.   [1]Lennartsson, R i Balans nr 2/2011 ”Noteringar: Börsen kräver ökad transparens kring goodwill”

Page generated in 0.0296 seconds