• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 221
 • 33
 • Tagged with
 • 254
 • 79
 • 76
 • 76
 • 68
 • 61
 • 48
 • 45
 • 45
 • 44
 • 41
 • 38
 • 38
 • 36
 • 36
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Morgondagens Kassaapparater : Utveckling av ett gränssnitt för kassaapparater med fokus på struktur

Anes, Sljivic January 2010 (has links)
<p>Denna rapport handlar om hur jag gått tillväga för att designa ett användargränssnitt för kassaapparater till företaget STAMFORD. Rapporten består av bland annat forskning på struktur vilket är det betydelsefulla i detta arbete. Arbetet består också av användartester och olika designbeslut som har gjorts tillsammans men en annan student, Eli Joseph. Det finns också en första och en andra design med användartest och resultat från båda omgångarna. Avslutningsvis går jag igenom vad jag fått fram av detta arbete och vad som kan vara värt att titta på vid eventuell vidare forskning.</p><p>Nyckelord: gränssnitt, kassaapparater, snabbt, effektivt, Task-time, Task-success</p>
2

Morgondagens Kassaregister - Utveckling av ett gränssnitt med fokus på färg och form

Joseph, Eli January 2010 (has links)
No description available.
3

Adaptiva gränssnitt : användarcentrerad analys av målgruppsanpassad webbplats

Cokesic, Veronika, Pettersson, Lina January 2003 (has links)
No description available.
4

Adaptiva gränssnitt : användarcentrerad analys av målgruppsanpassad webbplats

Cokesic, Veronika, Pettersson, Lina January 2003 (has links)
No description available.
5

Morgondagens Kassaapparater : Utveckling av ett gränssnitt för kassaapparater med fokus på struktur

Anes, Sljivic January 2010 (has links)
Denna rapport handlar om hur jag gått tillväga för att designa ett användargränssnitt för kassaapparater till företaget STAMFORD. Rapporten består av bland annat forskning på struktur vilket är det betydelsefulla i detta arbete. Arbetet består också av användartester och olika designbeslut som har gjorts tillsammans men en annan student, Eli Joseph. Det finns också en första och en andra design med användartest och resultat från båda omgångarna. Avslutningsvis går jag igenom vad jag fått fram av detta arbete och vad som kan vara värt att titta på vid eventuell vidare forskning. Nyckelord: gränssnitt, kassaapparater, snabbt, effektivt, Task-time, Task-success
6

Morgondagens Kassaregister - Utveckling av ett gränssnitt med fokus på färg och form

Joseph, Eli January 2010 (has links)
No description available.
7

Web-based database solution : Drivhuset Sweden

Skoog, Jörgen, Karlsson, Daniel January 2003 (has links)
No description available.
8

ITS - Interaktivt textsystem

Andersson, Johan January 2007 (has links)
<p>This report describes the creation of an interactive text system for storing, retrieval and publishing of texts, ITS.</p><p>My task was to create a GUI together with a database capable of handling text, commenting of texts, references between texts, and the capability to associate images with texts.</p><p>After enough texts have been inserted into the database, there shall be an ability to generate a report out of them.</p><p>The report describes the methods used when the GUI was implemented, how the database was modelled and implemented, and how the security aspects where solved.</p><p>The entire project is created with the help of Java, MySQL server, Connector/J and OpenSSL.</p><p>Furthermore the functions of the GUI and the future of ITS is described.</p>
9

Web-based database solution : Drivhuset Sweden

Jörgen, Skoog, Karlsson, Daniel January 2003 (has links)
No description available.
10

ITS - Interaktivt textsystem

Andersson, Johan January 2007 (has links)
This report describes the creation of an interactive text system for storing, retrieval and publishing of texts, ITS. My task was to create a GUI together with a database capable of handling text, commenting of texts, references between texts, and the capability to associate images with texts. After enough texts have been inserted into the database, there shall be an ability to generate a report out of them. The report describes the methods used when the GUI was implemented, how the database was modelled and implemented, and how the security aspects where solved. The entire project is created with the help of Java, MySQL server, Connector/J and OpenSSL. Furthermore the functions of the GUI and the future of ITS is described.

Page generated in 0.0423 seconds