• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 145
 • 26
 • Tagged with
 • 172
 • 82
 • 56
 • 52
 • 44
 • 43
 • 43
 • 35
 • 24
 • 24
 • 24
 • 21
 • 20
 • 18
 • 17
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Relationsdatabas eller NoSQL? : En jämförelse mellan MSSQL och MongoDB / Relational database or NoSQL? : A Comparative study of MSSQL and MongoDB

Skarman, Mattias, Östelid, Jacob January 2016 (has links)
Midroc automation uses databases for many different projects, both internally and in customer projects. At present, they are mainly using relational databases. There is an interest in researching different types of databases not based on the relational model. Midroc automation wants to know if there are any advantages of using a non-relational database. This project will compare two different databases. To make this comparison Microsoft SQL and MongoDB has been selected. MongoDB is a document type database which belongs to the category of non-relational databases commonly referred to as NoSQL. An application with a GUI and CRUD operations for each database has been implemented. This implementation was done using C# .NET in Visual Studio. The result of the comparison shows that MongoDB is more flexible while developing a database. It is also easier to make changes to an existing database while working with MongoDB. It is however harder to find information and support online when working with MongoDB. / Midroc Automation använder databaser till många olika projekt, både internt och mot sina kunder. Idag använder de främst databaser baserade på relationsmodellen. De är intresserade av att utreda om det finns några andra typer av databaser som inte är baserade på relationsmodellen och också om dessa skulle innebära några fördelar. I detta projekt kommer man att jämföra två olika databaser. För att göra denna jämförelse har man valt att undersöka Microsoft SQL och MongoDB. MongoDB är en databas av dokumenttyp som tillhör de moderna icke-relationella databaserna kallade NoSQL. För att göra jämförelsen har en applikation med tillhörande GUI och CRUD-operationer implementerats för varje databas. Implementationen har gjorts med hjälp av C# .NET i utvecklingsverktyget Visual Studio. Resultatet av jämförelsen visar att MongoDB är mer flexibelt vid utveckling av databasen. Det är också enklare att göra ändringar till en befintlig databas med MongoDB. Det är dock svårare att hitta information och hjälp online då man utvecklar en Mongo databas.
2

Medeltida matföring : En osteologisk analys på det animala materialet från borgen Ringstaholm

Roman Björklund, Emma January 2015 (has links)
Ringstaholm, a castle in Östergötland was established in 1310 and torn down during a rebellion in 1470.  Previous research has shown the importance in castles and fortifications, but the animal bone material is rarely examined.  An excavation was conducted in Ringstaholm, on an islet in Motala ström in 1912, where animal and human bones were found, along with mundane everyday items. Since the excavation in 1912 has the material that was found not been examined, and with no written report there is very little known about this particular site. The aim of this study has been to highlight the meat supply that was in the medieval castle of Ringstaholm in Motala ström, but also to examine the human remains that were left at the site after the rebellion against the castle. The results derives from the osteological analysis and the quantification on the animal bones, where species, age, sex and slaughter traces has been of interest in this study. There has also been an analysis on the human bones that were found on the site, which gives knowledge on the battle, and also the history of the inhabitants of the castle.
3

ITS - Interaktivt textsystem

Andersson, Johan January 2007 (has links)
<p>This report describes the creation of an interactive text system for storing, retrieval and publishing of texts, ITS.</p><p>My task was to create a GUI together with a database capable of handling text, commenting of texts, references between texts, and the capability to associate images with texts.</p><p>After enough texts have been inserted into the database, there shall be an ability to generate a report out of them.</p><p>The report describes the methods used when the GUI was implemented, how the database was modelled and implemented, and how the security aspects where solved.</p><p>The entire project is created with the help of Java, MySQL server, Connector/J and OpenSSL.</p><p>Furthermore the functions of the GUI and the future of ITS is described.</p>
4

Faktorer att beakta vid val av databasmodell för en molntjänst : Ur ett mikroföretags perspektiv

Espling, Sebastian January 2012 (has links)
En databasmodell är en viktig del av en applikation och för företag som utvecklar molntjänster är det viktigt att databasmodellen kan hantera föränderlig och växande data. För mikroföretag som utvecklar molntjänster är val av databasmodell en stor investering. Ett medvetet val måste göras för att säkerställa att rätt databasmodell väljs utefter de förutsättningar, resurser och syfte man har med sin applikation. Då mikroföretag inte har samma resurser i form av kapital, kunskap och kompetens som större företag är detta val än mer viktigt. I denna uppsats har en kvalitativ undersökning genomförts i syfte att svara på två delfrågor och en huvudfråga. Delfrågorna skall ligga som grund till att svara på huvudfrågan i uppsatsen. Huvudfrågan ämnar identifiera vilka faktorer mikroföretag som utvecklar molntjänster bör beakta vid val avdatabasmodell för deras förutsättningar och syfte. Delfråga 1 ämnar identifiera vilka fördelar samt nackdelar som finns med databasmodellerna relationsdatabaser och NoSQL databaser. Delfråga 2 ämnar klargöra om det finns några faktorer som påverkar valet av databasmodell speciellt för en molntjänst. Resultatet av uppsatsen och den slutsats som arbetet resulterade i var att mikroföretag med hjälp av de för- och nackdelar som identifierats kan utvärdera vilken databasmodell som passar deras förutsättningar och syfte. Då syfte och förutsättningar skiljer sig mellan företag är detta en analys som de själva måste genomföra. Studien visade att finns vissa speciella aspekter att beakta för valet av databasmodell för en molntjänst men att det inte skiljer sig avsevärt från vilka aspekter som beaktas för val av databasmodeller i allmänhet.
5

Utveckling av karttjänst i ASP.NET

Bollvik, Jonas January 2004 (has links)
Syftet med projektet var att tillverka en webbaserad kartvisningstjänst för att visualisera geografiska och infrastrukturella förändringar över tiden. Detta genom att historiska och dagsaktuella kartor överlappas och presenteras som en bild.Applikationen utvecklades i ASP.NET med programspråket Visual Basic. Som databashanterare användes Microsoft SQL-server 2000. För bearbetning av kartmaterialet användes Arcview 8. Som utvecklingsmetod användes David Siegels modell för att konstruera webbplatser. Rapporten tar upp Ben Schniedermans principer för att skapa användarvänliga webbapplikationer.Examensarbetet genomfördes våren 2004 vid Högskolan Dalarna, campus Framtidsdalen, Borlänge.
6

ITS - Interaktivt textsystem

Andersson, Johan January 2007 (has links)
This report describes the creation of an interactive text system for storing, retrieval and publishing of texts, ITS. My task was to create a GUI together with a database capable of handling text, commenting of texts, references between texts, and the capability to associate images with texts. After enough texts have been inserted into the database, there shall be an ability to generate a report out of them. The report describes the methods used when the GUI was implemented, how the database was modelled and implemented, and how the security aspects where solved. The entire project is created with the help of Java, MySQL server, Connector/J and OpenSSL. Furthermore the functions of the GUI and the future of ITS is described.
7

Versant, en objektorienterad databas i jämförelse med relationsdatabas. / Versant, an objectoriented database compared to relational database.

Lilja, Anna, Hallerboij, Pia January 2000 (has links)
Relationsmodellen kom 1970 och är i våra dagar generellt accepterad som ett landmärke. Databasen lagrar sin data i form av tabeller och har ett välbeprövat sätt att lagra information på. Första generationens objektorienterade databaser kom 1986. Det som är kännetecknande för en objektorienterad databas är att data sparas i form av objekt i databasen. Vi vill med vår uppsats testa om användandet av Versant minskar relationsdatabasens nackdelar och därmed är ett bättre val till typ av databas. I objektorienterade databaser är det möjligt att spara komplexa datatyper, som t.ex. bilder. I våra tester framgår det att vid användandet av Versant minskar relationsdatabasens nackdelar. Fyra av sju tester visar att Versant skulle kunna vara bättre alternativ pga. att relationsdatabasens nackdelar minskar. De nackdelar som Versant inte löste var begränsade operationer, integritet och användardefinierade regler och rekursiva frågor. I slutsatsen analyserar vi vår hypotes, ”Om man använder den objektorienterade databasen Versant minskas antalet nackdelar som en relationsdatabas har” och ser om den stämmer. Vi kan inte utifrån testerna och slutsatsen utgå ifrån att hypotesen gäller alla objektorienterade databaser eller datamodeller* i ”verkliga” livet. Testerna gjordes utifrån ett tänkt fall på en högskola med studenter, kurser, institutioner och personal. Vi kom i våra tester fram till att fyra av sju av relationsdatabasens nackdelar avlägsnades vid användandet av Versant. Detta gäller vår datamodell över ett uppdiktat fall på en högskola och med reservation för att vi inte har utnyttjat Versant på ett optimalt sätt.
8

Kommuner och myndigheters DNSSEC och IPv6 status

Stjernstedt, Mattias January 1983 (has links)
IP-adresserna under IPv4 är inte tillräckliga och har på många delar i världen redan tagit slut. IPv6 erbjuder många fler tillgängliga adresser och övergången till protokollet har redan börjat. Det Gävlebaserade företaget Interlan erbjuder en tjänst som kontrollerar om kommuner och myndigheter i de nordiska länderna är nåbara via IPv6 samt om de är säkrade med DNSSEC. Denna rapport beskriver jobbet med att förbättra och göra deras tjänst anpassningsbar för flera länder. Processen som beskrivs är parametriseringen av skripten som samlar data, skapandet av en databas att lagra data i, och ändringar till hur data presenteras så att det går att lägga till flera länder.
9

Den svenska guldgruvan - befolkningsregistren : Teknikens betydelse för utveckling av forskningsinfrastrukturen kring de svenska befolkningsregistren

Halleröd, Arvid, Lindborg, Sebastian January 2013 (has links)
In this paper we examine the possibilities to develop the population based research in Sweden by using technological advancements. The problem that exists with population based research today is that there is a contrast between conducting important research on one side and preserving the individuals’ integrity on the other. To examine this problem we are studying two projects that are active in this area. The two projects are SIMSAM (Swedish Initiative for research on Microdata in the Social and Medical Sciences) and DDB (Demografiska databasen). We have collected data from publicly available data sources as well as conducted interviews with individuals active in these projects and an individual who has been a participant in funding these projects. To analyze the gathered data we have used our analytical framework which is information infrastructure. The research question posed is discussed and finally our findings are summarized.
10

Digitalisera ritningar Ett ordningssystem för H&M Rowells / Digitize drawings An order system for H&M Rowells

Kamali, Arman, Shebli, Kavan January 2010 (has links)
Syftet med detta examensarbete är att införa ett digitalt arkiv som baseras på ett databassystem som hanterar planlösningar för H&amp;M Rowells byggnad på Hulta i Borås.Vi har undersökt befintliga lösningar som redan finns på marknaden. De når inte upp till de krav H&amp;M ställer, därför bestämde vi oss för att skapa en databas som är enbart baserad utifrån H&amp;M Rowells mål. Databasen som vi skapade uppfyller alla de krav och önskningar som H&amp;M hade. Den är enkel att hantera . Databasen delas in i två översiktsplaner som gör det mycket lätt att hitta en önskad ritning. För varje överskitsritning delas in i tre delar A, B och C.Databasen har skapats i Microsoft access 2003 och fungerar inte i äldre versioner.

Page generated in 0.0971 seconds