• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 214
 • 51
 • 13
 • 13
 • 11
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 361
 • 188
 • 51
 • 42
 • 33
 • 31
 • 30
 • 30
 • 28
 • 27
 • 27
 • 27
 • 27
 • 26
 • 23
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Studies on haemolytic complement

Bernstein, Ralph Ernest 19 August 2014 (has links)
Thesis (M.Sc.)--University of the Witwatersrand, Faculty of Science, 1937.
2

The study of the feasibility of using only neonatal sample in pre-transfusion compatibility testing

Chan, Kwan-Yee, 陳筠儀 January 2011 (has links)
published_or_final_version / Pathology / Master / Master of Medical Sciences
3

Cytogenetics and molecular genetics of haematological disorders

鄺沃林, Kwong, Yok-lam. January 1995 (has links)
published_or_final_version / Medicine / Master / Doctor of Medicine
4

Cytogenetics and molecular genetics of haematological disorders /

Kwong, Yok-lam. January 1995 (has links)
Thesis (M.D.)--University of Hong Kong, 1995. / Includes bibliographical references (leave 217-256).
5

Cytogenetics and molecular genetics of haematological disorders

Kwong, Yok-lam. January 1995 (has links)
Thesis (M.D.)--University of Hong Kong, 1995. / Includes bibliographical references (leave 217-256). Also available in print.
6

Flödescytometri : Metodverifiering av flödescytometri med immunologisk tillämpning

Linnér, Jonathan January 2017 (has links)
Introduktion: Lymfocyter är celler som ingår i immunförsvar mot patogener och kan delas in i T- och B-lymfocyter. Lymfom är solida neoplasier som framför allt kan drabba lymfocyterna och olika lymfom uttrycker olika immunofenotyper. Flödescytometri är en mycket effektiv teknik för att särskilja olika lymfom. Tekniken kan differentiera celler i en vätskeström genom att dessa bestrålas med monokromatiskt ljus av olika våglängder. Ljusbrytningen framåt och 90° åt sidan ger information om cellernas storlek respektive innehåll, medan fluorokromkonjugerade antikroppar identifierar immunofenotyperna på cellerna. Fluorokromer exciterar ljus av en viss våglängd och emitterar ljus av en längre våglängd. Studien syftade till att applicera flödescytometern FACSCanto II:s tredje laser, så att fler fluorokromer ska kunna användas vid antikroppsbaserad lymfomdiagnostik. Material och metod: Provmaterialet var lymfkörtlar och benmärg. Åtta patientfall med lymfomfrågeställning i anamnesen, samt ett normalblod som kontroll, analyserades med LST:s antikroppsreagens parallellt med befintlig antikroppsreagens. De instrument-inställningar som behövdes gjordes under två dagar under handledning av en applikationsspecialist från företaget BD Biosciences. Resultat: De nya fluorokromerna separerade lymfocytpopulationerna bra i diagrammen. Det kunde inte påvisas någon signifikant skillnad mellan LST- och den befintliga antikroppsreagensen. Diskussion och slutsats: Antalet prover kan ha varit lite för lågt för de statistiska slutsatser som dragits. Resultatet verkar ändå lovande för klinisk applicering av den tidigare oanvända lasern hos FACSCanto II. LST-rörets antikroppsreagens saknade några viktiga CD-markörer samt innehöll CD-markörer som upplevdes som överflödiga. LST-rörets fördelar mot nackdelar kommer ändå att övervägas vidare och kan bli aktuell på klinisk patologi i Kalmar.
7

Krisis aplastik Eritroblastopeni mendadak pada anak /

Markum, A. H. January 1900 (has links)
Tesis-Universitas Indonesia. / Summary in English. Includes bibliographical references (p. 225-240).
8

The evaluation of a new haematological cell counter, the CELL-DYN 3500, on canine leukocyte differential counts

Prinsloo, T. January 2009 (has links)
Thesis (MMedVet. (Companion Animal Medicine, Veterinary Science))--University of Pretoria, 2001. / Also available in print format.
9

Response of leukocytes to parenteral injection of Pseudomonas aeruginosa into rats and mice

Vacura, Gordon William January 2011 (has links)
Digitized by Kansas State University Libraries
10

The influence of selected factors on erythrocyte sedimentation rate in the dog and cat

Frank, Doyle Wayne. January 1966 (has links)
Call number: LD2668 .T4 1966 F828 / Master of Science

Page generated in 0.0293 seconds