• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Huset i slänten / House on a hillside

Hallgren, Tilde My Amalia January 2023 (has links)
"Huset i slänten" växer upp likt en stor trädkoja i kullen vid Kvarnängens idrottshall. Här finns café, ateljé och coworking space och alla boende och besökare i Nynäshamns är välkomna in. Byggnaden önskar bidra till en mer mångsidig plats då det tidigare utbudet av aktivitet i Kvarnängen till största del är idrottsinriktad. Då offentliga idrottsplatser till 80% brukas av män och unga kvinnor ofta efterfrågar platser att umgås, samtala och utföra en icke-tävlingsinriktad aktivitet väljs café och ateljé som del av byggnadens hybridprogram, vilket bidrar till ett större utbud av verksamhet i området. Nynäshamns gymnasieskola som är belägen 800 meter från byggnaden har i dagsläget ett sjunkande elevantal och en ojämn könsfördelning bland eleverna med 63% killar och 37% tjejer på skolan, vilket även tyder på att gymnasiet och området runtomkring behöver bli mer attraktivt för unga kvinnor.  Del två av byggnadens hybridprogram består av ett coworking space, en plats som verkar för att göra Nynäshamn till en mer attraktiv plats att arbeta på. Nynäshamns kommun är idag i behov av högutbildad arbetskraft och ligger efter rikssnittet i andel högutbildade med 18,3% i kommunen i jämförelse med snittet i landet på 30,3%. Ett coworking space i Kvarnängen erbjuder en naturnära arbetsplats i närhet till Nynäshamn centrum med stort utbud av rörelse och utomhusvistelse under dagen. Byggnadens grupper av besökare möts naturligt i de öppna och gemensamma ytorna som caféet och utomhusplatserna. Gymnasieelever, arbetande och företagare kan gynnas av att komma i kontakt med, och inspireras av, varandra.  Byggnaden växer upp för den backiga terrängen likt en stor trädkoja för folket med sin öppna och inbjudande fasad. Det bärande limträpelarna och takbalkarna är synliga och blir även till ett ornament i huset. Med hänsyn till platsen placeras byggnaden upplyft på pelare för att undvika att spränga i berget under den. Detta skapar även ett utomhusrum nedanför byggnadens undersida. Huset önskar uppmuntra till rörelse och kopplar an till dess olika delar, samt backen på ett flertal punkter med hjälp av träbryggor. Besökare kan även interagera med och påverka huset genom att reglera byggnadens vinkelbara träraster för att påverka ljusinsläpp och uttryck. / The "House on the hillside” grows up like a large treehouse on the hill by Kvarnängen's sports hall. There is a café, studio and coworking space here, and all residents and visitors to Nynäshamn are welcome to enter. The building wishes to contribute to a more versatile place, as the previous range of activities in Kvarnängen was mostly sports-oriented. As public sports fields to 80% are used by men and young women often request places to hang out, talk and perform a non-competitive activity, a café and studio are chosen as part of the building's hybrid program, which contributes to a greater range of activities in the area. Nynäshamn's high school, which is located 800 meters from the building, currently has a declining number of students and an uneven gender distribution among the students with 63% boys and 37% girls at the school, which also indicates that the high school and the surrounding area need to become more attractive to young women. Part two of the building's hybrid program consists of a coworking space, a place that strives to make Nynäshamn into a more popular area to work. The municipality of Nynäshamn is today in need of highly educated labor and is running behind the national average in the percentage of highly educated with 18.3% in the municipality compared to the national average of 30.3%. A coworking space in Kvarnängen offers a workplace close to nature and the center of Nynäshamn, with a wide range of possibilities to move and participate in outdoor activities during the day. The building's groups of visitors meet naturally in the open and common areas such as the café and outdoor spaces. High school students, workers and entrepreneurs can benefit from coming into contact with, and being inspired by, each other. The building rises above the hilly terrain like a large tree house for the people with its open and inviting facade. The load-bearing wooden pillars and roof beams are visible and become an ornament in the house. Considering the location, the building is placed elevated on pillars to avoid blasting into the rock below it. This also creates an outdoor space below the building. The house wishes to encourage movement and connects to its various parts, as well as the hill at several points with the help of wooden bridges. Visitors can also interact with and influence the house facade by adjusting the building's angled wooden grids to influence light admission and expression.

Page generated in 0.0448 seconds