• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • Tagged with
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Att närma sig ett museum : Ett förberedelsematerial för förskolan

Larsson, Elin, Rosvall, Emma January 2014 (has links)
Detta är ett självständigt arbete bestående av en uppsats och en produkt som utformats inom förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet i nära samarbete med Museum Gustavianum. Undersökningar visar att museer och förskola/skola ofta vill samarbeta, men att detta samarbete ofta uteblir trots den goda viljan. I detta examensarbete har vi valt att titta närmre på vilka trösklar som finns och utvecklat en produkt för att främja användandet av museum som arena för lärande. Som ett led i produktutvecklingen har vi i förarbetet gjort en omvärldsanalys. I denna ingår en enkätundersökning, två observationer av guidade visningar, ett besök på museet med en barngrupp samt inläsning av tidigare forskning på området. Produkten är ett förberedelsematerial för förskolan i form av en berättelse, tänkt att kunna användas av pedagoger och barn inför ett besök på Museum Gustavianum. Ambitionen är att materialet ska väcka upptäckarlust och ge en introduktion och förkunskaper genom text och bild. Vid produktens utvärdering var pedagogerna positiva till materialet, men det efterfrågades även ett mer riktat material med konkret koppling till ett specifikt strävansmål utifrån förskolans läroplan, exempelvis matematik.
2

Representationer av kvinnor : En undersökning om hur kvinnor representeras i utställningar på Museum Gustavianum och Uppsala universitets Myntkabinett / Representations of women : A study on how women are represented in exhibitions at the Museum Gustavianum and the Uppsala University Coin Cabinet.

Lundqvist, Lisa January 2016 (has links)
This essay studies how women are represented in three museum exhibitions. The exhibitions are the Museum Gustavianum exhibition of the history of the University from the 1800s to the present day, the viking exhibition Valsgärde and the Uppsala University Coin Cabinet. The methods used in the study are Thick Description and Wera Grahn’s analyticcal tool, Five Questions to an Exhibition. As the theoretical foundations of my study I have used Hirdman's gender system and Butler’s concepts of performance and the heterosexual matrix.   The results of the study show that women and men are displayed in different places in the exhibitions. The language and the way of speaking about women in the exhibitions often differed from how the men were presented. It also became clear that there were few items related to women in the exhibitions. Based on how women are represented in the exhibitions, one can conclude that museums are part of the gender system as maintainers and co-creators.

Page generated in 0.0631 seconds