• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 165
 • 101
 • 55
 • 13
 • 13
 • 13
 • 8
 • 6
 • 4
 • 3
 • 1
 • Tagged with
 • 389
 • 212
 • 107
 • 89
 • 76
 • 75
 • 72
 • 63
 • 63
 • 58
 • 57
 • 55
 • 53
 • 52
 • 50
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Webbtjänst för projektledare : ett stöd för ekonomiska uppskattningar

Ali, Zana January 2004 (has links)
No description available.
2

Studentförenings hemsida : Gefleteknologerna

Hamrén, Daniel January 2011 (has links)
Detta examensarbete är utfört för att öka effektiviteten i Gefleteknologernas medlemshantering, deras medlemsregister samt festschema och gästlistor. Detta genom att skapa ett väl strukturerat system i PHP och använda sig av MySQL för lagring av data. Resultatet av detta projekt blev en ny hemsida där administratörer från föreningen har tillgång till speciella funktioner på sidan för att lägga till, ändra och söka medlemmar i databasen, samt att hantera festschema och gästlistor.
3

Webbtjänst för projektledare : ett stöd för ekonomiska uppskattningar

Ali, Zana January 2004 (has links)
No description available.
4

Data mining system in E-health system

zhu, chenguang January 2014 (has links)
No description available.
5

Databáze a framework systému ReLa

Žák, Pavel January 2010 (has links)
No description available.
6

Využití frameworků pro návrh databázové www aplikace. / The frameworks for www applications.

Marinov, Daniel January 2012 (has links)
The aim of this work is to introduce with the technology necessary to build Internet application, which will be partially generated by the code generator. These technologies are primarily PHP framework with MVC architecture, XML and MySQL database system. The goal is not only introduce with the technology but also the preparation of the generator.
7

Mokyklos lankomumo IS / Information system of school attendance

Ručinskaitė - Špokevičienė, Ramunė 10 July 2008 (has links)
Edukacine prasme svarbu suvaldyti ne tik mokymosi žinias, perteikiamas mokiniui, studentui, bet ir žinias apie mokinamųjų pažangumą, lankomumą. Pastebėtina, kad perteikiamoms žinioms įvertinti naudojami įvairūs testai, testavimo programos, mokinamųjų pažangumui – elektroninės knygelės, o lankomumui – apskaitos žurnalai. Darbe apžvelgsiu jau sukurtus lankomumo žurnalus, išanalizuojant jų trūkumus ir privalumus bei pabandysiu sukurti Panevėžio Skaistakalnio pagrindinei mokyklai unitarinę, unifikuotą sistemą. Lankomumo žurnalas turėtų palengvinti statistinės analizės procesus mokyklos ir švietimo skyriaus lygmenyse, o kartu leistų laiku pastebėti be pateisinamos priežasties pamokų nelankantį vaiką bei imtis efektyvių prevencinių priemonių. / The development of information technology is best seen in the expansion of the internet. It has a huge influence on the whole humanity. Absolutely new models of business and trade, based on the internet technologies, are being created. New social services and ways of their delivery arise. Information and its management is becoming a business. In modern society of knowledge, new work places are based on new technologies, on knowledge where existing work places are changing radically. Also the principles of work management are changing, together with the requirements for the competences. In education, it is not only important to control the knowledge students are taught but also the information about their advancement and attendance. We use online tests for assessments as well as electronic gradebooks and attendance logs for the tracking of their advancement and attendance.
8

Mokinių pavėžėjimo registravimo programa Kretingos rajono savivaldybės švietimo skyriui / The system of pupils ride registration for education department of kretinga district municipality

Pocius, Vitalijus 21 August 2013 (has links)
Šio darbo tikslas sukurti mokinių pavėžėjimo informacinę sistemą Kretingos rajono savivaldybės švietimo skyriui. Įgyvendinant projektą buvo siekiamą, kad sistema veiktų sparčiai ir stabiliai. Sistemoje turėjo būti realizuotas užsakovo pageidautas funkcionalumas. Taip pat buvo siekiama sukurti kuo paprastesnę, tačiau funkcionalią vartotojo sąsają. / This work is a student ride information system for Kretinga district education department. The project was designed to make the system work fast and stable. The system had to be realized in the customer expressed requirements for functionality. It was also aimed to create both simple and functional user interface.
9

Administrativt Trafikskoleverktyg / Administrative Traffic School Tool

Ericsson, Kristofer, Sundh, Eric January 2003 (has links)
<p>This examination project is carried out for Waséns Traffic School in Linköping. The task was to develop a completely new windows application and a webpage that connects to the same MySQL database. The windows application (ATSV) is a program intended to carry out all the administrative tasks that a clerk at a traffic school may need: pupil management, reservations, billing and register functions. The applications was developed in C++ using Visual C++ from Microsoft. The connection to the MySQL database was made possible by using the class package MySQL++. On the webpage pupils are able to login and carry out reservations. The webpage is written in PHP. T</p><p>he result is a well functioning and versatile program that can carry out the tasks intended and a reservations system that pupil’s them selves can use from the Internet. In this essay the reader will get a detailed view of the steps that led to the end result.</p>
10

Administrativt Trafikskoleverktyg / Administrative Traffic School Tool

Ericsson, Kristofer, Sundh, Eric January 2003 (has links)
This examination project is carried out for Waséns Traffic School in Linköping. The task was to develop a completely new windows application and a webpage that connects to the same MySQL database. The windows application (ATSV) is a program intended to carry out all the administrative tasks that a clerk at a traffic school may need: pupil management, reservations, billing and register functions. The applications was developed in C++ using Visual C++ from Microsoft. The connection to the MySQL database was made possible by using the class package MySQL++. On the webpage pupils are able to login and carry out reservations. The webpage is written in PHP. T he result is a well functioning and versatile program that can carry out the tasks intended and a reservations system that pupil’s them selves can use from the Internet. In this essay the reader will get a detailed view of the steps that led to the end result.

Page generated in 0.0942 seconds