• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Underhållsplanering för pumpprovningsanläggning Q2 : Vid Xylem Water Solutions AB, Flygt Emmaboda

Håkansson, Anton, Lundgren, Jan January 2017 (has links)
Företaget Xylem Flygt i Emmaboda producerar dränkbara pumpar av olika storlek och typer som används i hela världen. Innan pumparna levereras till kund testas de i Xylem’s egna testanläggningar. Anläggningen Q2 som berörs i rapporten består av en bassäng med tillhörande rörsystem, ventiler, anslutningsutrustning och mätutrustning. Denna rapport undersöker och lägger fram förslag på förbättringsmöjligheter rörande testanläggningens underhållsplanering. Frågor som undersöks är, om anläggningen ser kvalitetsmässigt och utseendemässigt riktigt ut inför kundbesök, tidsintervaller mellan förebyggande underhåll, miljöansvar angående vattenbyte i bassäng, möjlighet att implementera resultatet på övriga anläggningar samt rekommendationer på uppföljning. Rapporten resulterade i checklistor till underhållsavdelning och operatörer av anläggningen, dokumentation av komponenter och förbättringsförslag. / The company Xylem Flygt in Emmaboda produces submersible pumps of various sizes and types used worldwide. Before the pumps are delivered to the customer they are tested in Xylem's own testing facilities. The plant Q2 concerned in the report consists of a basin with associated piping, valves, connection equipment and measurement equipment. This reports main objective is to investigate and make proposals for improvement regarding test facility maintenance planning. Other questions examined areIf the plants looks representable in quality and appearance to the visiting customers, the time intervals between preventive maintenance, environmental responsibility regarding the change of water in the basin, the ability to implement the results in other facilities as well as recommendations on follow-up’s. The report resulted in checklists for the maintenance department and the operators of the facility, documentation of components and improvement proposals.

Page generated in 0.0854 seconds