• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 9
 • 4
 • Tagged with
 • 13
 • 7
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Underhålls- och driftplanering inom Svenska kyrkan : Hur ser kontrollen ut hos en av Sveriges största fastighetsägare?

Poulsen, Magnus January 2013 (has links)
This diploma work handles how some parishes of the Swedish Church administrate their building properties.The report also includes how some external property managers in Sweden work with maintenance plans and other maintenance issues. Further, a number of deficiencies have been identified and suggestions to workarounds are treated. The conclusions drawn in this thesis are based on the author´s experience in the field, performed interviews, and literature studies. The result of the work shows a general lack of knowledge in many parishes what concerns regulatory requirements, properties with no maintenance plan and substandard supervision resulting in unnecessary and expensive repairs. Based on these results, different plans for the maintenance of the building properties of the Swedish Church has been proposed.
2

Strukturering av jobbkort : -för ökad effektivitet i underhållsplaneringen

Bergman, Caroline, Bergman, Tobias January 2015 (has links)
Det här Examensarbetet genomfördes i samarbete med Airline Support AB. Airline Support AB är i enlighet med EASA Part 145 en godkänd underhållsorganisation som utför flygplansunderhåll på uppdrag av operatörer och flygplansägare.   Airline Support AB får av kund en arbetsorder som innehåller hundratals jobbkort utan inbördes ordning. Med begränsad tillgång av tekniska hjälpmedel, sorteras dessa jobbkort fysiskt i en lämplig ordning. Sorteringen och prioriteringen av jobbkorten görs genom att man delar in flygplanet i tre zoner och sedan delas de upp mellan de tre arbetslagen som skall genomföra underhållet.   Den fysiska sorteringen av jobbkorten är tidskrävande och måste göras om vid varje tillfälle man åtar sig ett underhållsarbete. Den manuella sorteringen av jobbkorten skapar också dåliga förutsättningar att följa underhållsarbetets gång och kunna ge korrekt status till uppdragsgivaren.   Den huvudsakliga målsättningen med examensarbetet var att få insikt i hur underhållsarbetet inom en Part 145 organisation hanteras i verkligheten. En av målsättningarna var också att finna en bestämd struktur för jobbkorten, sådan att ett dynamiskt system kunde skapas för att automatisera delar av planeringsarbetet.   Examensarbetet genomfördes i samråd och i enlighet med organisationens önskemål. Det bestämdes att man skulle sortera jobbkorten med avseende på hur lång tid varje jobbkort tar att genomföra samt i vilka zoner av flygplanskroppen arbetet skulle utföras. Efter jämförelse mellan olika programvaror så valdes Excel till det bäst lämpade programmet för att skapa den typen av system man önskade.   Ett planeringsverktyg skapades med hjälp av programspråket Visual Basics, efter att man gemensamt kommit överens om önskvärda funktioner. Planeringsverktyget är i huvudsak resultatet av detta examensarbete och omfattas av alla delar av projektets faser.   Det planeringsverktyg som skapades är inte en färdig produkt utan det krävs mera arbete med att få fram exaktare tider för att få systemet att stämma bättre med verkligheten. I och med att man lagt stor vikt på tester och implementering av systemet så har det skapats goda förutsättningar för att verktyget skall uppfylla den huvudsakliga målsättningen att spara resurser och effektivisera underhållsarbetet. / This thesis was carried out in co-operation with Airline Support AB. Airline Support AB is in accordance with EASA part145 an approved maintenance organization, that performs maintenance work for airline operators as consultants.   Undertaking a major maintenance mission, Airline Support AB receives an Work order from their client which contains hundreds of unorganized task cards. With limited access to technical means, the TCs is sorted and organized physically according to their expected applicability. The order in which the TCs should be arranged is determined by dividing the TCs equally between the three working teams and between one of the three different aircraft fuselage zones.   The physical organization of the large amount of TCs is time-consuming and the process have to be redone every time a new maintenance commitment have been made. This creates poor conditions to follow-up the progress during the maintenance work and to be able to give reliable information to their clients.   The main purpose of this thesis work was to get an insight in how the maintenance work is being executed and handled in an approved Part-145 organization in reality. The goal was also to find a specific structure for the TCs and create a dynamic system that could automatically organize some parts of the maintenance planning process.   The thesis was carried out while consulting Airline Support AB, according to their requests and organizational needs.  It was established that the TCs should be divided in terms of calculated man-hours for each card and according to the three aircraft fuselage zones. After comparing different software and their possibilities, Excel was chosen to be the most suitable option for creating the type of system desired.   A planning tool was then created according to agreed functions and desires, using Visual Basics to program the software.  The planning tool is the essential result from working on this thesis and concludes the result of all the project phases.   The planning tool created is not a complete product. It takes a lot more work to get the man-hours performing the maintenance tasks calculated more precise. A more precis calculation would make the system seem closer to the reality. Due to a lot of time and effort spent during the project on testing and implementation, there is a high probability for the developed tool to live up to the expectations, and forfill the main goal to save resources and optimize the maintenance work.
3

Strategisk fastighetsförvaltning : Fallstudien Stockholms Hamns fastighetsföretagande i Frihamnen

Preutz, Gustav January 2011 (has links)
Arbetet handlar om strategisk fastighetsförvaltning med fokus på underhållsplanering i Stockholms Hamns fastighetsbestånd i Frihamnen. Fastighetsföretagandet analyseras med hjälp av en modell framtagen av Sveriges kommuner och landsting. Modellen är utformade som en punktlista där brister eller fördelar med fallstudiens egna system för underhållsplanering framkommer. Inledningsvis beskrivs fastighetsförvaltarens roll, dels i fråga hur arbetet har förändrats över tid men även vikten av att underhålla fastigheter för att undvika höga framtida kostnader. En förklaring ges till fastigheter där verksamheten styr lokalanvändningen och en insyn i offentligt fastighetsföretagande där stat, kommun och landsting är en av de största aktörerna på fastighetsmarknaden i Sverige. Lagen om offentlig upphandling beskrivs där syftet att främja konkurrens alltför ofta istället blir konkurrensbegränsande vid planering och beställning av entreprenader hos Stockholms Hamn. Arbetets fallstudie och applicering av modellen utgår från Stockholms Hamn fastighetsbestånd och tre stycken fastigheter plockas ut ur beståndet för att representera varsin fastighets typ. Magasin 2 är kärnfastigheten, Magasin 6 är en osäker fastighet som ej har något att göra med kärnverksamheten och Hus P är en övrig fastighet som på sikt skall rivas. Modellen tittar närmare, för respektive fastighet, på verksamhetsplanering och underhållsplanering, respektive fastigheters förutsättningar, funktion och framtid och vilka avtal som kontrollerar ansvarsområdena mellan hyresgäst och hyresvärd avseende underhållet. Jag kommer fram till att Stockholms Hamn är ett välskött företag med större potential än vad de idag utnyttjar. Studier av hamnen visar att det finns arbete kvar att göra inom företagets organisation, tolkning av ägardirektiv och arbetet kring underhållsplaneringen som är påbörjad men ej avslutad.
4

Underhållsplanering för pumpprovningsanläggning Q2 : Vid Xylem Water Solutions AB, Flygt Emmaboda

Håkansson, Anton, Lundgren, Jan January 2017 (has links)
Företaget Xylem Flygt i Emmaboda producerar dränkbara pumpar av olika storlek och typer som används i hela världen. Innan pumparna levereras till kund testas de i Xylem’s egna testanläggningar. Anläggningen Q2 som berörs i rapporten består av en bassäng med tillhörande rörsystem, ventiler, anslutningsutrustning och mätutrustning. Denna rapport undersöker och lägger fram förslag på förbättringsmöjligheter rörande testanläggningens underhållsplanering. Frågor som undersöks är, om anläggningen ser kvalitetsmässigt och utseendemässigt riktigt ut inför kundbesök, tidsintervaller mellan förebyggande underhåll, miljöansvar angående vattenbyte i bassäng, möjlighet att implementera resultatet på övriga anläggningar samt rekommendationer på uppföljning. Rapporten resulterade i checklistor till underhållsavdelning och operatörer av anläggningen, dokumentation av komponenter och förbättringsförslag. / The company Xylem Flygt in Emmaboda produces submersible pumps of various sizes and types used worldwide. Before the pumps are delivered to the customer they are tested in Xylem's own testing facilities. The plant Q2 concerned in the report consists of a basin with associated piping, valves, connection equipment and measurement equipment. This reports main objective is to investigate and make proposals for improvement regarding test facility maintenance planning. Other questions examined areIf the plants looks representable in quality and appearance to the visiting customers, the time intervals between preventive maintenance, environmental responsibility regarding the change of water in the basin, the ability to implement the results in other facilities as well as recommendations on follow-up’s. The report resulted in checklists for the maintenance department and the operators of the facility, documentation of components and improvement proposals.
5

Framtidsplanerat byggande för koncepthus / Future-planned construction for concept houses

Arlid, Emma, Karlsson, David January 2019 (has links)
Underhåll och fastighetsförvaltningen utgör en väsentlig del av en byggnads livscykel. Vid projekteringsfasen finns sällan en underhållsplan upprättad. Detta medför att fastighetsägarna vid övertagandet från entreprenaden får fastslå en årlig avsättning till underhållsfonden, i den ekonomiska planen, genom att beräkna en viss andel av taxeringsvärdet. Om det vid förstudie och projektering kan kartläggas vilka underhållsåtgärder som har störst påverkan på ekonomi och miljö skulle dessa åtgärder kunna tas hänsyn till redan vid uppförandet. Syftet med arbetet var att identifiera de viktigaste åtgärderna att ta hänsyn till vid underhållsplanering av en flerbostadsfastighet med bostadsrätt som upplåtelseform. Målet för studien var att selektera och rangordna de fem komponenter där materialvalen har störst betydelse ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt. Studien har utförts med inriktning på flerbostadsfastigheter producerade som koncepthus. Då teorin gällande underhållsplaner och följderna av materialval under byggandet var mycket begränsad valdes att utföra en intervju. En underhållsplan med tre materialval på var och en av komponenterna har upprättats för att jämföra kostnader över tid. En livscykelkostnadsanalys (LCC) utfördes för att kunna bedöma vilka kostnader som belastar de olika materialalternativen, dock har driftkostnader inte inkluderats. En livscykelanalys (LCA) har genomförts i form av miljödeklarationer (EPD) för varje individuellt material med hjälp av Byggsektorns Miljöberäkningsprogram (BM). Slutsatsen blev att materialvalet av de komponenter som har störst betydelse på fastighetskostnader under en 40-årsperiod är enlig följande: 1. Fasadbeklädnad, 2. Hiss, 3. Fönster, 4. Takbeklädnad, och 5. Parkeringsbeläggning. Om totalkostnaden för dessa komponenter tas med i beräkningen redan vid förstudie och projektering skulle det kunna leda till utgifter för fastighetsägaren över tid.
6

FASTIGHETERS UNDERHÅLLSSKULD : EN STUDIE AV BERÄKNINGSMODELLER FÖR EFTERSATT UNDERHÅLL MED AVSEENDE PÅ OLIKA BYGGNADSTEKNISKA SYSTEM. / DEFERRED MAINTENANCE ON PROPERTIES

Gahm, Märta, Velic, Nedim January 2015 (has links)
No description available.
7

Framtagande av en förebyggande underhållsplan : Studie av en brikettfabrik vid BDX

Nordlander, Frida January 2023 (has links)
En konkurrenskraftig tillverkningsindustri är beroende av tillförlitlig drift. Vilket ställer krav påverksamheternas underhållsarbete. Som arbetets rubrik antyder behandlar studien arbete kringframtagandet av en förebyggande underhållsplan samt införandet av denna i ett nytt underhållsystem.Vilket inrymmer examensarbetes mål och syfte. Begreppen underhållsteknik, underhållsplan ochförbyggande underhåll med flera beskrivs och illusteras tillsammans med förklaringar av det berördasystemet. Detta för att skildra datan bakom studien. Några av de anträffade problemen vidinformationsinhämtningen till arbetet kan beskrivas som avsakad av en tydlig underhållsplan samtrapporterings problematik. För att svara mot studiens fundna problem samt uppnå dess syfte och målgjordes flera ansatser. Dessa i form av analyser av underhållssystem, intervjuer, anläggningsbesök,litteraturstudier etc. Förfarandet ledde dels fram till en förebyggande underhållsplan förbrikettfabriken samt själva processen för dess framtagnde. Examensarbetet avgränsas till att beröraförebyggande underhåll vid den studerade verksamheten.Förbättringar av inrapportering i underhållsystem medför stora förtjänster. Mer exaktafelrapporteringar leder till en snabbare fellokalisering. Snabbare identifiering av fel som också ger enenklare felsökning. Detta bidrar till kortare tid för återställande av krävd funktion och i förlägningenuppnåendet av större tillförlitlighet, hållbarhet samt lönsamhet. Många potentiella parametrar finnsatt undersöka och utveckla såsom reservdelshantering, uppföljning av kostander och feltider.Operatörer och underhållspersonal besitter viktig kännedom om systemet. Kunskapen bör fångas uppoch dokumenteras för att minimera systemets sårbarhet och personberoende. En produktionsenhet ärunder ständig förändring. Enhetens användning, teknik, degraderingar och modifieringar kan göra attbehovet av underhållsaktiviter förändras. Därför är ständiga uppdateringar av underhållsplan ochunderhållsystem nödvändiga, detta för att behålla en systematik i underhållsarbetet. Nyckelord: Underhållsplan, Förebyggande underhåll, Underhållsystem, Operatörsunderhåll. / A competitive manufacturing industry depends on reliable operations. Which places demands on thebusinesses maintenance work. As the title of the work suggests, the study deals with work around thedevelopment of a preventive maintenance plan and the introduction of this into a new maintenancesystem. Which contains the aim and purpose of the thesis. The concepts of maintenance technology,maintenance plan and preventive maintenance etc. are described and illustrated together withexplanations of the system concerned. This is to depict the data behind the study. Some of theproblems found when gathering information for the work can be described as a result of a clearmaintenance plan and reporting problems. In order to respond to the problems found in the study andto achieve its purpose and goals, several approaches were made. These in the form of analyzes ofmaintenance systems, interviews, facility visits, literature studies, etc. The procedure led to apreventive maintenance plan for the briquette factory as well as the actual process for its production.The thesis is delimited to concern preventive maintenance at the case company.Improvements in reporting in maintenance systems bring great benefits. More accurate errorreporting leads to faster error localization. Faster identification of errors which also provides easiertroubleshooting. This contributes to a shorter time for restoring the required function and in theprocess the achievement of greater reliability, durability and profitability. There are many potentialparameters to investigate and develop, such as spare parts management, follow-up of costs andfailure times. Operators and maintenance personnel possess important knowledge of the system. Theknowledge should be captured and documented to minimize the system's vulnerability and perondependency. A production unit is constantly changing. Device use, technology, degradations andmodifications may change the need for maintenance activities. Therefore, constant updates of themaintenance plan and maintenance system are necessary, this to maintain a systematic approach inthe maintenance work. Keywords: Maintenance plan, Preventive maintenance, Maintenance system, Operator maintenance.
8

Property management and maintenance in the multifamily housing sector in Sweden

Muyingo, Henry January 2016 (has links)
Several studies and government reports have indicated that a large number of apartments in Sweden built during the 1960s and 1970s require extensive refurbishment and that there is concern that some companies in the rental housing sector and in the tenant-owner cooperative (TOC) sector may have difficulties carrying out the needed activities. The overall purpose of the thesis is to increase the understanding of the factors that influence the decisions made within the multi­ faceted property management of multifamily housing in Sweden which would mitigate some of the shortcomings. Econometric analysis and semi-structured interviews as well as questionnaires carried out within the TOC sector as well as the public and the private rental housing sectors provide the basis of the conclusions arrived at. The aim is to contribute to raising efficiency in maintenance and property management within the housing sector in Sweden. The major conclusions presented in the thesis are that: maintenance as a concept is unnecessary from a decision-making perspective as the concept of investment embraces all the relevant decisions; maintenance models in manufacturing industries could be applied within the housing sector but building maintenance is different and should be grounded on a strategy that allows for the continuous adjustment of maintenance plans based on a regularly up-to-date decision support system in the company or TOC; reported maintenance costs within the municipal (public) and the private rental sectors in Sweden continuously diverge mainly due to principal-agency issues of a socio-political character, in the form of political involvement in the operations of public housing companies, as well as the way companies define maintenance together with the timing of the maintenance measures; hidden incentives in the form of cooperative members, managers or service providers that seek short term gains together with the lack of a long-term perspective in the decision-making as well as a high turnover rate of committee members are major challenges to efficient property management within the Swedish TOC sector. Similarly, the information asymmetry between the professionals (constructors as well as service providers) and the amateur decision-makers in the managing committees, especially in cooperatives with newly constructed buildings, is a substantial source of losses in efficiency within the operations of the TOCs. Major contributions of the thesis are that: it promotes the view of maintenance as an investment and highlights the possibility of cost saving through the linking together of several measures as well as the challenges involved; it points to the need within the housing sector for better decision support tools as well as knowledge transfer and sharing; it calls for the government to promote policies that would reduce the degree of information asymmetry between the procurers of services within the TOC sector and the construction companies as well as other service providers. A requirement of formal competence and certification could be a step towards increasing the degree of qualified decision making and efficiency in property management within the housing sector. How this could be implemented nationwide in the different housing sectors is an issue worth further investigation. / Flera studier och statliga rapporter har visat att ett stort antal lägenheter i Sverige som byggdes under 1960- och 1970-talet kräver omfattande renovering och att det finns oro för att vissa företag i bostadshyressektorn och i bostadsrättssektorn kan ha svårigheter att utföra nödvändiga åtgärder. Det övergripande syftet med avhandlingen är att öka förståelsen av de faktorer som påverkar beslutfattning inom den mångfacetterad fastighetsförvaltning av flerfamiljshus i Sverige, vilket skulle mildra några av bristerna. Ekonometriska analyser och semistrukturerade intervjuer samt enkäter som genomföddes inom Brf sektorn samt den offentliga och den privata hyresbostadssektorn utgör grunden för de slutsatser som dragits. Syftet är att bidra till att höja effektiviteten i underhåll och fastighetsförvaltning inom bostadssektorn i Sverige. De viktigaste slutsatserna i avhandlingen är att: underhållet som begrepp är onödigt från ett beslutsperspektiv eftersom begreppet investering omfattar alla relevanta beslut; underhållsstrategier i tillverkningsindustrin skulle kunna tillämpas inom bostadssektorn men byggnadsunderhåll skiljer sig och bör grundas på en strategi som gör det möjligt för kontinuerlig anpassning av underhållsplaner baserat på ett reguljärt uppdaterad beslutsstödsystem i företaget eller TOC; redovisade underhållskostnader inom den kommunala och den privata hyresbostadssektorn i Sverige kontinuerligt avviker från varandra främst på grund av principal-agent frågor av sociopolitisk karaktär, i form av politisk inblandning i verksamheten inom de allmännyttiga bostadsföretag, och hur företag definierar underhåll samt tidpunkten för underhållsåtgärderna; effektiv fastighetsförvaltning inom den svenska Brf sektorn kompliceras av olika aktörer (kooperativets medlemmar, che fer eller tjänsteleverantörer) med dolda incitament, avsaknaden av ett långsiktigt perspektiv i beslutsfattandet, en hög omsättning av kommittémedlemmar samt informationsasymmetri mellan yrkesverksamma (konstruktörer samt tjänsteleverantörer) och amatör beslutsfattare inom Brfer, särskilt i kooperativ med nybyggda hus, vilket utgör en stor källa till effektivitetsförluster inom verksamheten i Brf sektorn. Avhandlingens viktiga bidrag är att: det främjar synen på underhåll som en investering och understryker möjligheten till kostnadsbesparingar genom att knyta ihop flera åtgärder samt de utmaningar som kan finnas; det pekar på behovet inom bostadssektorn för bättre beslutsunderlagsverktyg liksom kunskapsöverföring och delning samt uppmuntrar den regeringen att främja en politik som skulle minska graden av informationsasymmetri mellan beställare av tjänster inom Brf sektorn och byggföretag samt andra tjänsteleverantörer. Ett krav på formell kompetens och certifiering kan vara ett steg mot att öka graden av kvalificerad beslutsfattande och effektivitet inom fastighetsförvaltning i bostadssektorn. Hur detta skulle kunna genomföras i hela landet i de olika bostadssektorerna är en fråga som ytterligare skulle kunna undersökas. / <p>QC 20160223</p>
9

Simultaneous scheduling of railway maintenance and trains : Modelling and solving train interactions close to a maintenance operation / Simultan schemaläggning av järnvägsunderhåll och tåg : Modellering och lösning av tåginteraktioner nära underhållsfönster

Vaillant, Pauline January 2023 (has links)
Rail transport plays a key role in the mobility of passengers and goods. It is expected to grow the decarbonization of society. In that context, it is important to use the railway network efficiently, and jointly planning trains and network maintenance allows for better use of resources. This master thesis focuses on the integration of regular maintenance slots in a timetable while minimizing the impact on rail traffic and maintenance costs. The problem has been modeled as a mixed-integer linear programming formulation. First, we study the modeling of the interactions between trains, and we focus on the possible conflicts due to maintenance slots. Two approaches are compared: an aggregated one and a detailed one close to maintenance slots. We analyze the computation time and the quality of the solution on a real-life timetable with different maintenance scenarios. The results show while the aggregated approach is useful for finding reasonable slots, the detailed one is necessary to achieve high quality solutions with minimal traffic impact. In the second step, we reduce the computation time by using construction heuristics. We use a greedy algorithm to find realistic maintenance slots combined with a train-fixing heuristic. Our experiments have shown that theses heuristics reduces significantly the computation time (with more than 50% on the considered test instances) for solutions of equivalent quality. Limitations of the model and improvements are discussed. / Järnvägstransporter spelar en nyckelroll för passagerar- och godstransporter. Den väntas öka koldioxidminskningen i samhället. I det sammanhanget är det viktigt att använda järnvägsnätet effektivt och en gemensam planering av tåg och underhåll av nätet gör det möjligt att utnyttja resurserna bättre. Den här masteruppsatsen fokuserar på integrering av regelbundna underhållsfönster i en tidtabell samtidigt som man minimerar effekterna på järnvägstrafiken och underhållskostnaderna. Problemet har modellerats som ett linjärt optimeringsproblem med blandade heltal. Först studerar vi hur interaktioner mellan tåg kan modelleras med fokus på konflikter som uppstår vid underhållsfönster. Två tillvägagångssätt jämförs: ett aggregerat tillvägagångssätt och ett detaljerat tillvägagångssätt nära underhållstidpunkterna. Vi analyserar beräkningstiden och lösningens kvalitet på en verklig tidtabell med olika underhållsscenarier. Resultaten visar att medan det aggregerade tillvägagångssättet är användbart för att hitta rimliga tidsluckor, så är det detaljerade tillvägagångssättet nödvändigt för att hitta lösningar med hög kvalitet och minsta möjliga trafikpåverkan. I det andra steget minskar vi beräkningstiden med hjälp av konstruktionsheuristik. Vi använder en algoritm för att hitta realistiska underhållstidpunkter kombinerat med en fixeringsheuristik för tågen. Våra experiment visar att dessa heuristiker avsevärt minskar beräkningstiden (med mer än 50% för de studerade testfallen) för lösningar av likvärdig kvalitet. Begränsningar av modellen och förbättringar diskuteras.
10

Betalningsvilja smarta fastigheter : En studie om långsiktiga faktorer som påverkar betalningsviljan för investeringar i digital teknik

Rosén, Anna January 2020 (has links)
Det finns många faktorer som driver och formar utvecklingen i samhället. Dels ny teknik som erövras och påverkar sin omgivning, dels människan som också är en viktig komponent i utvecklingen. Det är svårt att förutse då vi konstant ändrar vårt sätt att leva. Institutionerna, dvs hur vi organiserar oss med koppling till vår omvärld blir också en betydande faktor som driver utveckling. Det finns knappt 5 miljoner bostäder i Sverige, 1,1 miljoner utav dessa är bostadsrätter där en lekmannastyrelse får i uppdrag att driva förvaltningen som innefattar hållbart och löpande fastighetsunderhåll och långsiktigt hållbar ekonomi. I en tid av konstant utveckling med digitalisering i fokus så krävs nytänkande och anpassningar i dess omvärld. Ny smart teknik lovar kvalitetssäkrad och effektiva lösningar på återkommande analoga vardagssysslor både i privatlivet men också för fastighetsägare. Det finns en betalningsvilja för smart teknik bland bostadsrättsföreningar, men kännedomen om den nya tekniken är låg. För att fatta beslut om investeringar krävs tydlig information, säkrad avkastning och upplevelse av att leverantören har god kompetens. Vid nyproduktion av flerbostadshus finns ett hållbarhetstänk med en tanke på att huset ska leva i 100 år, något som också bör tas i beakt kopplat till fastighetsunderhåll och fördelning av livslängdskostnader över tid. En styrelse i en nyproducerad bostadsrättsförening följer upp sina kostnader för fastighetsunderhåll mer sällan än en bostadsrättsförening med äldre byggnader. Synen på långsiktighet i en bostadsrättsförening motsvarar 11–30 år vilket också påverkar viljan att investera i smart teknik. Påverkansfaktorer för att fatta beslut om investering i smart teknik gynnas av upplevelsen att leverantören av tjänsten har god kompetens och att säkrad avkastning kan utlovas. Sambandet mellan påverkansfaktorerna och digital teknik studeras närmare i denna uppsats.

Page generated in 0.1183 seconds