• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 62
 • 18
 • 17
 • 9
 • 5
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 139
 • 57
 • 48
 • 40
 • 19
 • 18
 • 18
 • 16
 • 14
 • 13
 • 13
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

De första punkackorden : En jämförelse mellan de första brittiska och svenska punklåtarna.

Persson, Tommy 2008 (has links)
Musikgenren punk är nu över 30 år gammal. Och syftet med denna uppsats är att se likheter och skillnader mellan ett par tidiga brittiska punklåtar och ett par tidiga svenska punklåtar. Och ta reda på vad som kännetecknade det musikaliska i musikgenren. Frågorna som ställs i uppsatsen är: Vad var det i det musikaliska som kännetecknade musikgenren? Och vilka musikaliska likheter och skillnader hade den tidiga brittiska punken och den tidiga Svenska punken?För att få svar på dessa frågor så har fyra stycken musikaliska verk analyserats: Sex Pistols ”Anarchy in the UK”, The Clash ”White riot”, Ebba Grön ”Ung & sänkt” och P.F. Commando ”Svenne pop”. Metoderna som använts för detta arbete är en kvalitativ studie. Och en analys som kallas ”Gibsons elva aspekter” framarbetad av David Gibson och beskrivs i hans bok ”The art of producing- How to produce an audio project”.Studien visar att man kan finna många likheter i tidiga brittiska och tidiga svenska punkverk. Den mest framträdande likheten var attityden som banden visade mot det omgivande samhället. Texterna var hotfulla och fyllda av förakt mot etablissemanget, med ett undantag av ”Svenne pop” som visade förakt mot radio, radiolyssnare och popbanden som de inte gillade. Men detta är ett tecken på att de avskyr etablissemanget och det samhället står för också. Ytterligare en likhet var det musikaliska. Musiken var enkel, rak och mixningen lät dåligt producerad och inte riktigt färdig, och instrumenteringen var densamma i samtliga verk som analyserats nämligen: elgitarr, elbas, trummor och sång. Detta var också då det som kännetecknade ett verk ur musikalisk synpunkt ifrån genren punk under de första åren. Det viktigaste inom genren i dess födelse var inte att låta bra utan att låta och att göra saker själv.
2

Punk Identities in Post-Apartheid South Africa

Basson, Lauren 21 January 2010 (has links)
M.A. Punk was not only a music and fashion phenomenon of the 1970s, but the embodiment of non-conformity, discontent and a do-it-yourself culture that has continued to inspire the alternative youth of successive generations. One new cohort are the post-apartheid punks that provided the focus of this minor dissertation. The following three methods were used to collect qualitative data on South African punks: a qualitative content analysis, observations and semi-structured interviews. A search for the best conceptual tools with which to analyse this information found that previous usage of the concepts ‘subculture’ and ‘scene’ were useful, but inadequate. ‘Identity’ on the other hand, was capable of highlighting and examining the complexities of the punk phenomenon. The history of punk demonstrated that cross-cutting experiences, specific contexts, sub-categorisation and political motivations also contribute to the multiple meanings of punk. Similar influences were found at play in the South African case, but with a few crucial differences. Sub-categorisation was discussed in connection to a general and significant shift from old school to new school punk. The new school outlook is far more fun than the aggressive old school punk attitude of the 1970s. This change in punk culture provides an explanation for why it is that even politically aware punks, rarely make activism a priority. It may also explain why this small, optimistic, good humoured and creative ‘punk family’ do not express the fear and uncertainty normally found in punk collectives. The proudly South African context has also unexpectedly fostered the confidence of these mostly white, male and middle class punks.
3

Vom "Punk-Frühling" zum "Slowenischen Frühling" der Beitrag des slowenischen Punk zur Demontage des sozialistischen Wertesystems

Barber-Kersovan, Alenka 2005 (has links)
Zugl.: Hamburg, Univ., Diss.
4

Punk and the political the role of practices in subcultural lives

Tucker, Brian L. 2008 (has links)
Thesis (M.A.)--Ohio University, November, 2008. Title from PDF t.p. Includes bibliographical references.
5

More than music :

Traulsen, Andrew. 2009 (has links)
Thesis (M.A.)--California State University, Chico. Includes abstract. "Located in the Chico Digital Repository." Includes bibliographical references (p. 138-145).
6

We´re not into music, we´re into chaos : En komparativ studie om den brittiska och svenska punkkulturens identitetsskapande

Svensson, Dennis 2013 (has links)
Musik har i århundraden varit ett uttryck för mänskliga förhållanden och relationer i samhället. Denna uppsats behandlar den brittiska och svenska punkkulturens identitetsskapande under slutet av 1970-talet. Tidigare forskning tyder på att 1970-talets punkvåg var en svårtolkad rörelse, vars attityder och aktiviteter än idag betraktas som ambivalenta av forskare runt om i världen. Huruvida punkkulturen var vänster- eller högerpolitisk, liksom sexistisk eller feministisk, är en komplex fråga. Genom att granska de båda ländernas två främsta, mest inflytelserika punkbands texter, med fokus på politik, etablissemang, upproriskhet, utsatthet och genus, skapas förståelse för budskapen som formade punkidentiteten. The Clash och Sex Pistols var de två största punkbanden i Storbritannien under 1970- talet. De motsvarande svenska banden var Ebba Grön och KSMB. Uppsatsen utgår från två frågeställningar: Vilka identitetsskapande budskap förmedlade banden genom sina låttexter? Kan man urskönja någon skillnad i förmedlingen mellan länderna?, och kombinerar den kvalitativa och kvantitativa metoden. Studiens främsta resultat är att den brittiska punkkulturen identifierade sig som upprorisk och antiauktoritär, i likhet med anarkismens ideal. Den svenska punkidentiteten formades av ett större politiskt intresse och en större politisk medvetenhet. De kulturella skillnaderna mellan länderna har haft stor betydelse för nationernas punkkulturer, där upplevelsen av utanförskap är gemensamt men beskrivs olika. Gängtillhörighet, ofta kopplat till olika etniciteter, beskrivs av de brittiska punkbanden som den största faktorn till utanförskap. Enligt de svenska punkbanden är bosatthet i förorten den största faktorn till segregation.
7

Muslim punk rock in the United States a social history of the taqwacores

Hosman, Sarah Siltanen. 2009 (has links)
Thesis (M.A.)--The University of North Carolina at Greensboro, 2009. Directed by Rebecca G. Adams; submitted to the Dept. of Sociology. Title from PDF t.p. (viewed May 14, 2010). Includes bibliographical references (p. 116-120).
8

"Punk rock is my religion" : an exploration of straight edge punk as a surrogate of religion

Stewart, Francis Elizabeth 2011 (has links)
Using a distinctly and deliberately interdisciplinary approach to the subject of religion and spirituality as it presents itself within modern Western Societies today, this thesis argues that Straight Edge hardcore punk is a surrogate for religion. The term surrogate is used to denote the notion of a successor and a protector and provider of nourishment. It has been re-interpreted from Theodore Ziolkowski’s work on the same term in ‘Modes of Faith’, in which he examines surrogates for religion which emerged during the early part of the 20th century. An in-depth study, both theoretical and ethnographic in nature and presentation, of Straight Edge hardcore punk is provided to demonstrate that traditionally held categories of religion, secular, sacred and profane are being dismantled and re-built around ideas of authenticity, community, integrity, d.i.y and spirituality. Through the syncretic practices of the Straight Edge adherents they are de-essentialising religion and thus enabling us to re-consider the question of what religion is or could be. This thesis relies on theoretical ideas, interview quotes, informant quotes, researcher taken photographs, and interviewee created or utilised images, tattoos, graffiti and flyers. All of these are interspersed with song lyrics from various bands relevant to the time period under discussion and the themes being drawn out. Much like the adherents themselves, this thesis exists very much within the space of the ‘in-between’, which creates and reacts to necessary tensions throughout.
9

'Anarchy in the U.K.' : an analysis of punk rock

Michalski, Stefan. 1985 (has links) (PDF)
Thesis (B.A. (Hons))--University of Adelaide, 1985. Includes bibliographical references (leaves 75-77).
10

Sound and fury the writing and acting of Bang, bang!!

López, Nick 2005 (has links)
Thesis (M.F.A.)--West Virginia University, 2005. Title from document title page. Document formatted into pages; contains iii, 71 p. Vita. Includes abstract. Includes bibliographical references (p. 69-70).

Page generated in 0.054 seconds