• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 13
 • Tagged with
 • 13
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Ledaren & Ledarskapet : En diskursiv studie av ledarens konstruktion av ledarskapsidentiteten

Niva, Anna January 2013 (has links)
Denna uppsats undersöker identitetskapande inom ledarskap utifrån ledarens eget perspektiv. För det används socialkonstruktionism som teoretisk ram och diskursanalys som metodologisk ansats med diskursiv psykologi som inriktning. Som analytiska verktyg används subjektspositioner och tolkningsrepertoarer. Detta för att belysa hur konstruktionen av ledarskapsidentiteten ser ut. Med diskursiv psykologi som metodologisk ansats innebar det att språket är det viktiga, vad ledarna säger och hur de säger det. Detta för att språket ses som konstruerande istället för representerande inom socialkonstruktionism.   Uppsatsen utgår från två frågeställningar 1) Vilka subjektspositioner förhandlar, legitimerar och intar individen i talet om ledarskap? 2) Vilka tolkningsrepertoarer använder individerna i sitt identitetsskapande som ledare? Utifrån transkriberingen av de fem intervjuer som gjordes med fem personer i ledarpositioner på olika företag i Mälardalsregionen, analyserades texten för att finna vilka subjektspositioner som var möjliga för ledaren att förhandla, legitimera och anta. Fem subjektspositioner återfanns i materialet, dessa var den raka och ärliga ledaren, den kommunikativa ledaren, den tillgängliga ledaren, den humoristiska ledaren och den dåliga ledaren i kontrast till den goda ledaren. Vidare eftersöktes vilka möjliga tolkningsrepertoarer som ledaren använde för att skapa sin ledarskapsidentitet. Två tolkningsrepertoarer hittades och dessa var ledarskapet som auktoritärt och ledarskapet som empatiskt.
2

We´re not into music, we´re into chaos : En komparativ studie om den brittiska och svenska punkkulturens identitetsskapande

Svensson, Dennis January 2013 (has links)
Musik har i århundraden varit ett uttryck för mänskliga förhållanden och relationer i samhället. Denna uppsats behandlar den brittiska och svenska punkkulturens identitetsskapande under slutet av 1970-talet. Tidigare forskning tyder på att 1970-talets punkvåg var en svårtolkad rörelse, vars attityder och aktiviteter än idag betraktas som ambivalenta av forskare runt om i världen. Huruvida punkkulturen var vänster- eller högerpolitisk, liksom sexistisk eller feministisk, är en komplex fråga. Genom att granska de båda ländernas två främsta, mest inflytelserika punkbands texter, med fokus på politik, etablissemang, upproriskhet, utsatthet och genus, skapas förståelse för budskapen som formade punkidentiteten. The Clash och Sex Pistols var de två största punkbanden i Storbritannien under 1970- talet. De motsvarande svenska banden var Ebba Grön och KSMB. Uppsatsen utgår från två frågeställningar: Vilka identitetsskapande budskap förmedlade banden genom sina låttexter? Kan man urskönja någon skillnad i förmedlingen mellan länderna?, och kombinerar den kvalitativa och kvantitativa metoden. Studiens främsta resultat är att den brittiska punkkulturen identifierade sig som upprorisk och antiauktoritär, i likhet med anarkismens ideal. Den svenska punkidentiteten formades av ett större politiskt intresse och en större politisk medvetenhet. De kulturella skillnaderna mellan länderna har haft stor betydelse för nationernas punkkulturer, där upplevelsen av utanförskap är gemensamt men beskrivs olika. Gängtillhörighet, ofta kopplat till olika etniciteter, beskrivs av de brittiska punkbanden som den största faktorn till utanförskap. Enligt de svenska punkbanden är bosatthet i förorten den största faktorn till segregation.
3

Positioneringsbeslutsmodellen : För ett litet B2B företag

Perérs, Tomas, Ryberg, Fredrik, Svensson, Martin January 2009 (has links)
The purpose of this essay is to analyze theories about positioning that will create an image of the positioning process, which we later on shall benchmark with other companies way to position their brand. By this, we want to obtain a well-documented work on how Luma Metall AB should work with the positioning on its brand in the future. This essay is based on a qualitative method that is characterized by an abductive approach. The empirical materials we have gathered through interviews with 5 selected persons that are well experienced on the subject have given us important information. We have come to a conclusion how a small company in a B2B market can position itself. With support of theoretical and empirical studies we have created a model for positioning decisions that shows how a company with these criteria can proceed. We have also come to a conclusion about which type of marketing communication channels that are most efficient for a small company in a B2B market. The essay final chapter is based on our own thoughts and ideas, also the material that we collected from our interviews that we have presented in the chapter empirical and theoretical analysis.
4

Positioneringsbeslutsmodellen : För ett litet B2B företag

Perérs, Tomas, Ryberg, Fredrik, Svensson, Martin January 2009 (has links)
<p>The purpose of this essay is to analyze theories about positioning that will create an image of the positioning process, which we later on shall benchmark with other companies way to position their brand. By this, we want to obtain a well-documented work on how Luma Metall AB should work with the positioning on its brand in the future. This essay is based on a qualitative method that is characterized by an abductive approach. The empirical materials we have gathered through interviews with 5 selected persons that are well experienced on the subject have given us important information. We have come to a conclusion how a small company in a B2B market can position itself. With support of theoretical and empirical studies we have created a model for positioning decisions that shows how a company with these criteria can proceed. We have also come to a conclusion about which type of marketing communication channels that are most efficient for a small company in a B2B market. The essay final chapter is based on our own thoughts and ideas, also the material that we collected from our interviews that we have presented in the chapter empirical and theoretical analysis.</p>
5

En studie kring migrationens betydelse för unga somaliers identitetsskapande i Bristol

Ravelin, Pauliina, Johansson, Malin January 2008 (has links)
The Somali community is relatively new in the UK and the majority of Somalis in Bristol are living under poor conditions in deprived areas. According to literature and research relevant for this study ethnic identity seems to be of more importance when threatened by environmental or social changes, such as experiences of migration. Young people are more exposed to such a process of identity construction. The aim for this study was to get a more profound understanding for the significance of migration for young Somali people’s identity formation in Bristol. We aimed to answer the following questions; 1) how do the young people describe their experiences of migration, 2) how do they describe their place in the new society and 3) how do they describe their ethnic and national belonging. To reach our aim we have performed six semi-structured qualitative interviews with three young Somali women and three young Somali men in Bristol in the age 18 to 25. The results show that the young participants’ experience of migration differs in many ways. The young people express a certainty about their personal identity as well as their ethnic and national belonging to the Somali community. Hence, looking at the conclusions from a holistic view a firm uncertainty and contradictorily reflections are revealed. Some influencing aspects on the significance of migration for the young people’s identity formation are exposed. The age at the time of leaving Somalia and arriving in the UK is one; the age at the time the interviews were held is another. The family and friends along with religion, the Somali language and the social surroundings in the living area all have influence in the Somali young people’s experiences of forming a life as well as an established identity in Bristol.
6

En studie kring migrationens betydelse för unga somaliers identitetsskapande i Bristol

Ravelin, Pauliina, Johansson, Malin January 2008 (has links)
<p>The Somali community is relatively new in the UK and the majority of Somalis in Bristol are living under poor conditions in deprived areas. According to literature and research relevant for this study ethnic identity seems to be of more importance when threatened by environmental or social changes, such as experiences of migration. Young people are more exposed to such a process of identity construction. The aim for this study was to get a more profound understanding for the significance of migration for young Somali people’s identity formation in Bristol. We aimed to answer the following questions; 1) how do the young people describe their experiences of migration, 2) how do they describe their place in the new society and 3) how do they describe their ethnic and national belonging. To reach our aim we have performed six semi-structured qualitative interviews with three young Somali women and three young Somali men in Bristol in the age 18 to 25. The results show that the young participants’ experience of migration differs in many ways. The young people express a certainty about their personal identity as well as their ethnic and national belonging to the Somali community. Hence, looking at the conclusions from a holistic view a firm uncertainty and contradictorily reflections are revealed. Some influencing aspects on the significance of migration for the young people’s identity formation are exposed. The age at the time of leaving Somalia and arriving in the UK is one; the age at the time the interviews were held is another. The family and friends along with religion, the Somali language and the social surroundings in the living area all have influence in the Somali young people’s experiences of forming a life as well as an established identity in Bristol.</p>
7

Att minnas det förflutna : Historieskrivning i strävan efter ett gemensamt Sydafrika

Johansson, Terese January 2010 (has links)
This thesis is intended to respond to the extent to which South African textbooks on the subject of history is linked to the governmental policy documents and whether they are producing and reproducing national identity. The two textbooks are aimed at students in grade 10. Both books were produced in 2008 but published by different publishers. The essay is based on Norman Faircloughs critical discourse theory which has been supplemented by Michael Billings theory Banal Nationalism, which assumes that it is the national words that remind us daily of our homeland that is producing and reproducing national identity.   The survey shows that both textbooks are closely tied to the government policy document for the teaching of history. The textbooks refer to the policy, both explicitly and implicitly. The two textbooks reproduce a common national identity in South Africa based on the discussions taking place in society. In other words, the textbooks have been influenced by Rainbowism and African Renaissance. The books lift up both the idea of a reconciled South Africa and a proud nation in the continent of Africa. The texts and exercises in the books contribute to the production of national identity by reminding students that they can be proud to be South African in a unique multicultural nation. The analysis also shows that the textbooks strive to include all people in the national community regardless of ethnicity.
8

Människan och havet : En kvalitativ studie på tre självbiografiska skildringar om att växa upp under ogynnsamma villkor

Karlsson, Madeleine, Lundblad, Hanna January 2010 (has links)
Sammanfattning  Syftet med studien är att belysa hur tre författare genom sina självbiografiska skildringar beskriver upplevelsen av att växa upp under ogynnsamma villkor i relation till identitetsskapande processer. Studien knyter teoretiskt an till ett socialkonstruktionistiskt och interaktionistiskt perspektiv. I studien har narrativ analys används för att närma sig författarnas subjektiva skildringar av interaktionens betydelse för deras självbild.   I studien har vi funnit att författarna beskriver en identitetsprocess vilken gestaltas genom olika faser av närmanden och distans till sin uppväxt. Studien belyser även hur självbiografin som produkt kan ses som en del av identitetskonstruktionen. Studiens slutsatser visar att författarna genomgående beskriver ambivalenta känslor gentemot sin uppväxt och sina upplevelser. Detta påverkar deras identitetsutveckling. I studien används havet som metafor för livet och utifrån detta redovisas resultatet med hänvisning till havets olika uppförande samt hur dessa kan bemästras, därav uppsatsens namn Människan och havet. Identitetsfaserna benämns och karaktäriseras enligt följande: Stilla havsbris är den fas då författarna börjar få en förnimmelse av normalitet och avvikelse i relation till sin egen situation. Hela havet stormar är den fas då författarna strävar efter frigörelse från sitt sociala sammanhang. Lägga till vid en brygga är den fas då författarna närmar sig och försonas med sin historia.
9

"Allt jag ville var att tillhöra något" : En kvalitativ studie om vägen in och ut ur kriminalitet, tillhörighet och utanförskap / “All I wanted was to belong to something” : A qualitative study of the process in and out of criminality, sense of belonging and social exclusion

Palm, Ida, Svinghammar, Elin January 2019 (has links)
Denna studie behandlar fenomenen kriminalitet och identitetsskapande. Den syftar till att skapa kunskap om vägen in i kriminalitet samt utträde ur en kriminell gemenskap. Studien koncentreras till att förstå hur sociala faktorer kan påverka processen med fokus på identitetsskapande. Hur ser förändringsprocessen ut för individer som tidigare befunnit sig i utanförskap till att tillhöra en socialt accepterad gemenskap? Studien genomfördes med en fenomenologisk ansats och resultatet baseras på den empiri vi erhöll genom sju semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har baserats på teman för att tillhandahålla samtalsstruktur och i ett led att besvara syftet. Urvalet är målstyrt och samtliga respondenter, utom en, är medlemmar i en ideell förening som arbetar stödjande för människor med en förflutet inom kriminalitet och missbruk. Resultatet visar att både in- och utträde ur en kriminell gemenskap är en komplex process och att omgivningen genomgående har en stor påverkan i processen och i möjliggörandet för en ny identitet. Sammanställningen av den insamlade empirin består av tre olika delar, vägen in i kriminalitet, livet som kriminell samt vägen ut ur kriminalitet och skapandet av en prosocial identitet. Resultatet analyseras genom meningskoncentrering och tematisk analys. / The purpose of this study is to explore criminality and identity-creation. Why does some people end up in criminality and how one desist from crime. This paper focuses on how social factors can influence the process in and out of criminality with focus on identity-creation. This study also seeks to understand the change-process; how does an individual with a criminal past move from being socially excluded to becoming a member of a socially accepted group? The study takes a phenomenological approach and the result is based on the data we received from seven semi-structured qualitative interviews. The interviews were based on different themes to structure the dialogue with a view towards answering the purpose. The sample we used are based on purposeful technique and all informants, except for one, are members of associations that work to support people with a history of crime and addiction. The results show that entering and leaving a criminal community are complex processes and also that social context has a major influence on the process and the possibility to create a new identity. The compiled data consists of three different parts: 1) the gateway to crime 2) life as a criminal and 3) desistance from crime and creating a prosocial identity. The result is analyzed by initial sentence-concentration and thematic analysis.
10

Designhistoria i ny skepnad? : En studie om nyproducerade bilder av svunna tider. / Designhistoria i ny skepnad? : En studie om nyproducerade bilder av svunna tider.

Blanc, Olivia January 2015 (has links)
Uppsatsen är skriven ur ett postmodernt och identitetsskapande perspektiv och handlar om hur designhistoria skapas i en nyutkommen vintagebok. Studien undersöker hur vintagebilder kan verka som en ny konstruktion av designhistoria. Detta undersöks genom semiotiska analyser av fem stycken bilder, hämtade ur boken Vintageparty (2013) och diskuteras sedan i relation till de sedvanliga designhistorieböckernas beskrivning. Resultatet tolkas utifrån identitetsskapande, postmodern och semiotisk teori. Undersökningen visar att vintagebokens skapare, vilka jag valt att kallar för bricholeurer1 själva kombinerat de föremål som finns med i bilderna. Istället för en traditionell designhistorisk beskrivning flyttas identitetsskapandet, genom design, ut i det offentliga rummet. Studien visar också att bilderna kan kopplas till postmodern stil, detta då bilderna visar upp eklektiska sammansättningar av föremål. Att ta till vara på olika föremål, genom att återvinna dem, visar på en miljövänlig designhistorik. Genom den identitetsskapande teorin, går det att konstatera att vintagebilderna till stor del konstruerar en individualitet, eftersom föremål valts ut och sammansatts så som skaparna av boken själva önskat. Kanske kan man påstå att bilderna skapar designhistoria på ett nytt sätt, i en ny skepnad?

Page generated in 0.0901 seconds