• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 23
 • 1
 • Tagged with
 • 24
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Marschen mot makten : västra arméns revolt och väg till Stockholm 1809 = Marching on the powers that be : the Western army's revolt and march on Stockholm, 1809

Hemström, Mats 2005 (has links)
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2005.
2

Det globala upproret : är svenska reglementen användbara?

Sandsjö, D'arcy 2012 (has links)
Uppsatsen utgår ifrån utvecklingen av reglementen på senare år, där mycket har hänt på grund av olika händelser i omvärlden som exempelvis berlinmurens fall, invasionerna av både Afghanistan och Irak i början av 2000-talet och politiska förändringar i omvärlden. Utvecklingen går att härleda till bland annat regeringspropositionen ”ett användbart försvar” och senaste utgåvan av Militärstrategisk doktrin.Undersökningen har sin grund i en kvalitativ analys av MSR6 (Marstridsreglemente 6 – bataljon) och de stabiliserande uppgifter som återfinns där. Dessa uppgifter har sedan utifrån David Kilcullens teori om globalt uppror analyserats.Syftet är således att, med utgångspunkt i Kilcullens teori om ett globalt uppror, undersöka huruvida/i vilken omfattning Försvarsmaktens stabiliserande uppgifter i MSR6 går att använda mot teoribildningen i kontexten av en irreguljär konflikt.Undersökningen visar att uppgifterna många gånger går att använda mot teoribildningen med olika effekt som utgång. Vissa uppgifter påverkar inte systemet tillnärmelsevis lika mycket som andra beroende på vad de syftar till och hur de löses. I enlighet med rådande forskningsläge inom COIN, framförallt kopplat till hur begreppet används i praktiken, kan det konstateras att det återfinns en överensstämmelse mellan svenska reglementen och Kilcullen i teorin.
3

We´re not into music, we´re into chaos : En komparativ studie om den brittiska och svenska punkkulturens identitetsskapande

Svensson, Dennis 2013 (has links)
Musik har i århundraden varit ett uttryck för mänskliga förhållanden och relationer i samhället. Denna uppsats behandlar den brittiska och svenska punkkulturens identitetsskapande under slutet av 1970-talet. Tidigare forskning tyder på att 1970-talets punkvåg var en svårtolkad rörelse, vars attityder och aktiviteter än idag betraktas som ambivalenta av forskare runt om i världen. Huruvida punkkulturen var vänster- eller högerpolitisk, liksom sexistisk eller feministisk, är en komplex fråga. Genom att granska de båda ländernas två främsta, mest inflytelserika punkbands texter, med fokus på politik, etablissemang, upproriskhet, utsatthet och genus, skapas förståelse för budskapen som formade punkidentiteten. The Clash och Sex Pistols var de två största punkbanden i Storbritannien under 1970- talet. De motsvarande svenska banden var Ebba Grön och KSMB. Uppsatsen utgår från två frågeställningar: Vilka identitetsskapande budskap förmedlade banden genom sina låttexter? Kan man urskönja någon skillnad i förmedlingen mellan länderna?, och kombinerar den kvalitativa och kvantitativa metoden. Studiens främsta resultat är att den brittiska punkkulturen identifierade sig som upprorisk och antiauktoritär, i likhet med anarkismens ideal. Den svenska punkidentiteten formades av ett större politiskt intresse och en större politisk medvetenhet. De kulturella skillnaderna mellan länderna har haft stor betydelse för nationernas punkkulturer, där upplevelsen av utanförskap är gemensamt men beskrivs olika. Gängtillhörighet, ofta kopplat till olika etniciteter, beskrivs av de brittiska punkbanden som den största faktorn till utanförskap. Enligt de svenska punkbanden är bosatthet i förorten den största faktorn till segregation.
4

Vilka bakomliggande orsaker gav upphov till den egyptiska revolutionen?

Tholen, Lennart 2013 (has links)
Syftet med denna studie har varit att ta reda på vilka samhälleliga faktorer som initierade det egyptiska upproret. Envåldshärskaren Mubarak hade styrt landet i 30 år fram till revolten 2011. Egypten hade sedan lång tid lidit under svåra ekonomiska och sociala förhållanden, där medborgarna saknade politiska rättig- heter. Det auktoritära systemet gjorde att konfrontationen mot regimen kom plötsligt utan förvarning. Jag har använt mig av litteraturgranskning som metod, där jag analyserat vetenskapliga artiklar och litteratur. I den teoretiska bakgrunden har jag använt mig av demokratiseringsforskning som grundval, därefter följer fem underliggande perspektiv som inverkar på staters demokratiutveckling. Resultat visar att det egyptiska upproret inte hade någon klar ledare, det drevs av olika individer och grupper utan inbördes hierarki. Det politiska förtrycket och frånvaron av politiska rättigheter kan ha inverkat på delar av befolkningen, men inte haft väsentlig betydelse för upproret. Resultat indikerar att kulturella eller religiösa grunder inte hade någon avgörande betydelse för upproret. Kultur- påverkan genom olika medier hade en viktig roll för organisering av upproret, medierna orsakade däremot inte upproret. Egyptens ekonomiska recession med tillhörande matkris, korruption, fattigdom och arbetslöshet antas sammantaget ha haft avgörande betydelse för upproret. USA: s avståndstagande från regimen en kort tid efter att demonstrationerna inletts påverkade troligen Mubaraks avgång. Det nära geopolitiska läget till Tunisien och Libyen inspirerade förmodligen folket i Egypten att göra uppror. De två enskilt största faktorerna till framgången under själva upproret var det civila motståndet och militärens beslut att inte använda våld mot civilbefolkningen under demonstrationerna. Nyckelord: Egypten, auktoritärt styre, uppror, matkris och civil revolt. 
5

Attack och farväl : en historiografisk diskussion rörande Erik Pukes eftermäle

Karlström, Ludvig 2010 (has links)
Attack och farväl är ett historiografiskt arbete. I arbetet presenteras läsaren för grunderna till varför två till synes samstämmigt agerande individer kommer att skildras på högst olikartade vis. Som central gestalt för studien står upprorsledaren Erik Puke, och i diskussionerna lyfts även dennes allierade Engelbrekt upp för att visa på en kontrast i hur senare skildringar utformats. Analysen bygger på historiografisk litteratur från 1900-talet. Arbetets art är utformat till att fungera som en introduktion för vidare studier inom området.
6

Lön efter kompetens? : En kritisk diskursanalytisk studie av sjuksköterskeupproret 2012

Öberg, Felicia 2013 (has links)
Uppsatsens syfte var att studera artiklar som publicerats om sjuksköterskeupproret 2012 genom ett kritiskt diskursanalytiskt angreppssätt för att se vad det råder kamp om och hur sjuksköterskans yrkesroll- och identitet konstrueras, reproduceras och transformeras genom diskurser.De frågeställningar som uppsatsen bygger på är: Hur ser diskursen ut? Vilka objekt/subjekt som finns och återkommer i artiklarna och som det råder kamp om? Vilka grupper kan identifieras och hur beskrivs grupperna/vilken karaktär har de och vilka egenskaper tillskrivs det (direkt och indirekt)? Hur förs argumentationen? Vad är innebörden av det som skrivs?Vilken språklig karaktär har artiklarna? Vilka säger vad – vilken auktoritet tillskrivs dem? Vilka maktrelationer kan urskiljas?Uppsatsen vilar på Norman Faircloughs kritiska diskursanalytiska teoretiska och metodologiska ramverk för att svara på frågeställningarna. Det empiriska material som utgör grunden för analysen är nio utvalda tidningsartiklar från nationella, lokala och vårdpraktiska tidningar. Resultaten pekar på att det råder kamp om att sjuksköterskeyrket värderas som ett ”kall”, en föreställning de genom att kräva högre ingångslön vill bryta. De vill med upproret få betalt efter den utbildning och kompetens de besitter.
7

Hur når insurgenter framgång? En teoriutvecklande explorativ studie av första Tjetjenienkriget.

Pedersen, Simon 2016 (has links)
In the beginning of the 21st century counterinsurgency has been at the center of the scientific debate considering war-studies. Great efforts have been made to achieve success in conflicts against insurgents in the Middle East. Much of the scientific contributions have been implemented in doctrines and strategic approaches but unsuccessfully so. Given the complexity of these conflicts many theories that have emanated from the subject fail to grasp the insurgents’ actions altogether. Considering these statements, the purpose of this essay is to conduct an explorative study of the First Chechen war in order to contribute to the understanding of the insurgents’ success. The result of this study reveals that the theory I developed grasps the complexity of the conflicts but is overly detailed on how the insurgents should act. It is therefore not applicable to this conflict in its current form but cannot be dismissed, though. The Chechens mostly acted according to the theory. Therefore, the result of this study reveals that this insurgency had specific characteristics that need to be taken into consideration if one is to understand the outcome of the conflict. The study provides an indication that this might be true for other conflicts as well.
8

Underrättelseproblematik inom modern upprorsbekämpning.

Johansson, Rick Peter 2012 (has links)
Uppsatsens syfte är att pröva doktrin JP 3-24 mot en teoretisk grund samt hur underrättelseproblematik kopplat till upprorsbekämpning i Afghanistan relaterar till doktrinen. I syftet ingår också att koppla problematiken till svensk relevans då Sverige lutar sig mycket på amerikanska erfarenheter i underrättelsearbetet.   Arbetet utgår från en bred teorigrund som operationaliseras i ett analysverktyg där fyra dimensioner ur ett befolkningscentrerat perspektiv genomlyser empirin. Empirin är ett subjektivt urval med exempel från Afghanistan mellan 2006-2012. Resultatet visar att trots en teoretiskt och doktrinellt stabil bas så fokuserar fortfarande många amerikanska förband felaktigt avseende underrättelsearbetet. Relationen mellan teori-doktrin-praktik påvisar en tydlig korrelation i att om doktrinen följs maximeras sannolikheten för seger i upprorsbekämpning. Övergripande slutsats är att det krävs ett omtag gällande utbildning och förberedelse av förbanden där resurser bör styras om till kulturell förståelse, bättre databassystem, metodöversyn, analytikerutbildning, samordning av informationsintegrering samt en mer utvecklad underrättelseledning. The purpose of this thesis is to examine the JP 3-24 doctrine against a theoretical basis and investigate how the intelligence problems of counterinsurgency inAfghanistanrelate to the doctrine. The aim is also to link the problem to its relevance forSwedensinceSwedenleans heavily onU.S.experience in intelligence matters.The thesis is grounded on a broad theoretical basis which is operationalized in an analysis in which five dimensions of a people-centered perspective are applied to the empirical data. The empirical data is a subjective selection of examples fromAfghanistanbetween 2006-2012.The result shows that despite JP 3-24’s theoretical and doctrinal solid foundation, manyU.S.units are still improperly focused. The relationship between theory, doctrine and practice shows a clear correlation between following the doctrine and maximizing the probability of victory in counterinsurgency. The overarching conclusion is that a new approach to the training and preparation of units is required, where resources should be redirected to cultural understanding, better database systems, method revision, analyst training, coordination of information integration and intelligence management and leadership.
9

”Den farliga underklassen” : – Dagens Nyheters skildring av händelserna i Frankrike under hösten 2005

Boija, Paulina 2006 (has links)

Under drygt två veckor hösten 2005 pågick det som den svenska pressen kallade för ”våldet i Paris” eller ”Frankrikekravallerna”, alltså de uppror som bröt ut i många av de franska städernas förorter. Då upproren uppfattades som mer våldsamma och mer omfattande än andra uppror, fick de stor uppmärksamhet i media. Utifrån några teoretiska utgångspunkter och med hjälp av olika diskursanalytiska verktyg granskar jag i denna uppsats hur händelserna i Frankrike, platsen som händelserna utspelade sig på och människorna bakom dessa, skildrades i Dagens Nyheter.

I min analys ställer jag mig kritisk till Dagens Nyheters sätt att beskriva händelserna och porträtterandet av upprorsmakarna. Jag har bland annat funnit att tidningen många gånger ger en relativt onyanserad och förenklad bild av upproren och aktörerna bakom dessa händelser. Dagens Nyheters skildring av händelserna visar hur media är med och döljer det faktum att upproren i Frankrike har sin främsta orsak i den ojämlika maktfördelningen som råder i samhället. I analysen har jag även funnit en tendens hos Dagen Nyheter att inte vilja länka dessa uppror till andra liknande händelser, vilket både förstärker upprorsmakarnas underläge och fördummar dem. Vad detta kan bero på diskuterar jag i uppsatsens avslutande del.

10

Norsk soldatutdanning - relevant i forhold till opprørsbekjempning?

Nilsen, Trond 2008 (has links)
Utdanningssystemet for soldater til internasjonale operasjoner har blitt vesentlig endret som enfølge av omstruktureringene i Forsvaret. I tillegg har norske styrker det siste året gjennomførtstadig tøffere oppdrag i Afghanistan. Til tross for dette deployeres soldatene tiloperasjonsområdet hovedsakelig med bakgrunn fra den ettårige førstegangstjenesten. Dettestiller store krav til utdanningen.Hensikten med denne oppgaven er derfor å vurdere den norske utdanningsmodellen i forhold tilde krevende operasjonene som gjennomføres av den norske PRTen og QRFen i Afghanistan.Oppgaven er fokusert rundt følgende tre spørsmål: Hva kjennetegner oppørskrig, hvilkeutdanningsmessige prinsipper bør ligge til grunn for utdanningen av regulære styrker for å møteopprørsstyrker og hvordan er den norske hærens utdanningsmodell tilpasset dette?Oppgavens inneholder innledningsvis en beskrivelse av opprørskrig, og utledning av 8utdanningsprinsipper relatert til ytterpunktene i opprørsbekjempning, voldsmakts- ogtillitsoperasjoner, jfr. spørsmål 1 og 2. Utdanningsplanen for PRTen og QRFen er deretterdiskutert opp mot utdanningsprinsippene, samt at det er utledet tre prinsipper som danner enutdanningsmessig grunnplattform for opprørsbekjempning.Resultatet av undersøkelsen viser at utdanningen som gjennomføres er relevant i forhold tilopprørsbekjempning, men også at utdanningen har klare begrensinger som en følge av den korteutdanningstiden. Blant annet er den ettårige utdanningen for kort for de operasjonene som MOTlagene gjennomfører i Afghanistan, samt at utdanningstiden til samtrenings- ogsamvirkeperioden for QRFen er presset. Gjennomgangen av den norske utdanningsmodellenviser også at det er visse mangler i utdanningsplanene. Blant annet manglet det konkreteutdanningsplaner for den operasjonsspesifikke utdanningsperioden til både QRFen og PRTen. The training system to soldiers to international operations has been considerably changed dueto reorganisation of the Norwegian Armed Forces. Norwegian Forces in Afghanistan have alsocarried out more and more difficult and risky missions the last year. Despite this, soldiers arestill deploying to the mission area after only one year of training. This puts great demandsupon the training system.Therefore, the purpose of this essay is to evaluate the Norwegian training model against thedemanding missions which are being conducted in Afghanistan by the Norwegian led PRT andQRF. The essay is focused upon the following questions: What is characteristic of insurgency,which principles should the training model for regular forces follow in order to conductcounterinsurgency and is the Norwegian training model adapted to these principles?To begin with, the essay contains a description of insurgency and a derivation of 8 educationalprinciples related to the extremities of counterinsurgency, brut force- and hearts and mindsoperations, related to questions 1 and 2. Then the training program for the Norwegian led PRTand QRF will be discussed in relation to the educational principles. Three principles are alsodeduced which form a training platform for all soldiers conducting counterinsurgency.The conclusion shows that the Norwegian training model is relevant for counterinsurgency,but has limitations due to the short period of training. The year long training period is, forinstance, too short for the demanding operations which the MOT teams are conducting inAfghanistan, and also marginal in relation to common training and combined arms training.The examination of the Norwegian training model also showed some shortcomings related tothe planning documentation. For instance, the operational training periods for the PRT- andQRF unit hadn’t any tangible training program. Avdelning: ALB - Slutet Mag 3 C-upps. Hylla: Upps. ChP 06-08

Page generated in 0.045 seconds