• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 24
 • 1
 • Tagged with
 • 25
 • 10
 • 9
 • 9
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Vilka bakomliggande orsaker gav upphov till den egyptiska revolutionen?

Tholen, Lennart January 2013 (has links)
Syftet med denna studie har varit att ta reda på vilka samhälleliga faktorer som initierade det egyptiska upproret. Envåldshärskaren Mubarak hade styrt landet i 30 år fram till revolten 2011. Egypten hade sedan lång tid lidit under svåra ekonomiska och sociala förhållanden, där medborgarna saknade politiska rättig- heter. Det auktoritära systemet gjorde att konfrontationen mot regimen kom plötsligt utan förvarning. Jag har använt mig av litteraturgranskning som metod, där jag analyserat vetenskapliga artiklar och litteratur. I den teoretiska bakgrunden har jag använt mig av demokratiseringsforskning som grundval, därefter följer fem underliggande perspektiv som inverkar på staters demokratiutveckling. Resultat visar att det egyptiska upproret inte hade någon klar ledare, det drevs av olika individer och grupper utan inbördes hierarki. Det politiska förtrycket och frånvaron av politiska rättigheter kan ha inverkat på delar av befolkningen, men inte haft väsentlig betydelse för upproret. Resultat indikerar att kulturella eller religiösa grunder inte hade någon avgörande betydelse för upproret. Kultur- påverkan genom olika medier hade en viktig roll för organisering av upproret, medierna orsakade däremot inte upproret. Egyptens ekonomiska recession med tillhörande matkris, korruption, fattigdom och arbetslöshet antas sammantaget ha haft avgörande betydelse för upproret. USA: s avståndstagande från regimen en kort tid efter att demonstrationerna inletts påverkade troligen Mubaraks avgång. Det nära geopolitiska läget till Tunisien och Libyen inspirerade förmodligen folket i Egypten att göra uppror. De två enskilt största faktorerna till framgången under själva upproret var det civila motståndet och militärens beslut att inte använda våld mot civilbefolkningen under demonstrationerna. Nyckelord: Egypten, auktoritärt styre, uppror, matkris och civil revolt.
2

We´re not into music, we´re into chaos : En komparativ studie om den brittiska och svenska punkkulturens identitetsskapande

Svensson, Dennis January 2013 (has links)
Musik har i århundraden varit ett uttryck för mänskliga förhållanden och relationer i samhället. Denna uppsats behandlar den brittiska och svenska punkkulturens identitetsskapande under slutet av 1970-talet. Tidigare forskning tyder på att 1970-talets punkvåg var en svårtolkad rörelse, vars attityder och aktiviteter än idag betraktas som ambivalenta av forskare runt om i världen. Huruvida punkkulturen var vänster- eller högerpolitisk, liksom sexistisk eller feministisk, är en komplex fråga. Genom att granska de båda ländernas två främsta, mest inflytelserika punkbands texter, med fokus på politik, etablissemang, upproriskhet, utsatthet och genus, skapas förståelse för budskapen som formade punkidentiteten. The Clash och Sex Pistols var de två största punkbanden i Storbritannien under 1970- talet. De motsvarande svenska banden var Ebba Grön och KSMB. Uppsatsen utgår från två frågeställningar: Vilka identitetsskapande budskap förmedlade banden genom sina låttexter? Kan man urskönja någon skillnad i förmedlingen mellan länderna?, och kombinerar den kvalitativa och kvantitativa metoden. Studiens främsta resultat är att den brittiska punkkulturen identifierade sig som upprorisk och antiauktoritär, i likhet med anarkismens ideal. Den svenska punkidentiteten formades av ett större politiskt intresse och en större politisk medvetenhet. De kulturella skillnaderna mellan länderna har haft stor betydelse för nationernas punkkulturer, där upplevelsen av utanförskap är gemensamt men beskrivs olika. Gängtillhörighet, ofta kopplat till olika etniciteter, beskrivs av de brittiska punkbanden som den största faktorn till utanförskap. Enligt de svenska punkbanden är bosatthet i förorten den största faktorn till segregation.
3

Marschen mot makten : västra arméns revolt och väg till Stockholm 1809 = Marching on the powers that be : the Western army's revolt and march on Stockholm, 1809 /

Hemström, Mats, January 2005 (has links)
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2005.
4

Lön efter kompetens? : En kritisk diskursanalytisk studie av sjuksköterskeupproret 2012

Öberg, Felicia January 2013 (has links)
Uppsatsens syfte var att studera artiklar som publicerats om sjuksköterskeupproret 2012 genom ett kritiskt diskursanalytiskt angreppssätt för att se vad det råder kamp om och hur sjuksköterskans yrkesroll- och identitet konstrueras, reproduceras och transformeras genom diskurser.De frågeställningar som uppsatsen bygger på är: Hur ser diskursen ut? Vilka objekt/subjekt som finns och återkommer i artiklarna och som det råder kamp om? Vilka grupper kan identifieras och hur beskrivs grupperna/vilken karaktär har de och vilka egenskaper tillskrivs det (direkt och indirekt)? Hur förs argumentationen? Vad är innebörden av det som skrivs?Vilken språklig karaktär har artiklarna? Vilka säger vad – vilken auktoritet tillskrivs dem? Vilka maktrelationer kan urskiljas?Uppsatsen vilar på Norman Faircloughs kritiska diskursanalytiska teoretiska och metodologiska ramverk för att svara på frågeställningarna. Det empiriska material som utgör grunden för analysen är nio utvalda tidningsartiklar från nationella, lokala och vårdpraktiska tidningar. Resultaten pekar på att det råder kamp om att sjuksköterskeyrket värderas som ett ”kall”, en föreställning de genom att kräva högre ingångslön vill bryta. De vill med upproret få betalt efter den utbildning och kompetens de besitter.
5

Attack och farväl : en historiografisk diskussion rörande Erik Pukes eftermäle

Karlström, Ludvig January 2010 (has links)
Attack och farväl är ett historiografiskt arbete. I arbetet presenteras läsaren för grunderna till varför två till synes samstämmigt agerande individer kommer att skildras på högst olikartade vis. Som central gestalt för studien står upprorsledaren Erik Puke, och i diskussionerna lyfts även dennes allierade Engelbrekt upp för att visa på en kontrast i hur senare skildringar utformats. Analysen bygger på historiografisk litteratur från 1900-talet. Arbetets art är utformat till att fungera som en introduktion för vidare studier inom området.
6

Hur når insurgenter framgång? En teoriutvecklande explorativ studie av första Tjetjenienkriget.

Pedersen, Simon January 2016 (has links)
In the beginning of the 21st century counterinsurgency has been at the center of the scientific debate considering war-studies. Great efforts have been made to achieve success in conflicts against insurgents in the Middle East. Much of the scientific contributions have been implemented in doctrines and strategic approaches but unsuccessfully so. Given the complexity of these conflicts many theories that have emanated from the subject fail to grasp the insurgents’ actions altogether. Considering these statements, the purpose of this essay is to conduct an explorative study of the First Chechen war in order to contribute to the understanding of the insurgents’ success. The result of this study reveals that the theory I developed grasps the complexity of the conflicts but is overly detailed on how the insurgents should act. It is therefore not applicable to this conflict in its current form but cannot be dismissed, though. The Chechens mostly acted according to the theory. Therefore, the result of this study reveals that this insurgency had specific characteristics that need to be taken into consideration if one is to understand the outcome of the conflict. The study provides an indication that this might be true for other conflicts as well.
7

Det globala upproret : är svenska reglementen användbara?

Sandsjö, D'arcy January 2012 (has links)
Uppsatsen utgår ifrån utvecklingen av reglementen på senare år, där mycket har hänt på grund av olika händelser i omvärlden som exempelvis berlinmurens fall, invasionerna av både Afghanistan och Irak i början av 2000-talet och politiska förändringar i omvärlden. Utvecklingen går att härleda till bland annat regeringspropositionen ”ett användbart försvar” och senaste utgåvan av Militärstrategisk doktrin.Undersökningen har sin grund i en kvalitativ analys av MSR6 (Marstridsreglemente 6 – bataljon) och de stabiliserande uppgifter som återfinns där. Dessa uppgifter har sedan utifrån David Kilcullens teori om globalt uppror analyserats.Syftet är således att, med utgångspunkt i Kilcullens teori om ett globalt uppror, undersöka huruvida/i vilken omfattning Försvarsmaktens stabiliserande uppgifter i MSR6 går att använda mot teoribildningen i kontexten av en irreguljär konflikt.Undersökningen visar att uppgifterna många gånger går att använda mot teoribildningen med olika effekt som utgång. Vissa uppgifter påverkar inte systemet tillnärmelsevis lika mycket som andra beroende på vad de syftar till och hur de löses. I enlighet med rådande forskningsläge inom COIN, framförallt kopplat till hur begreppet används i praktiken, kan det konstateras att det återfinns en överensstämmelse mellan svenska reglementen och Kilcullen i teorin.
8

Norsk soldatutdanning - relevant i forhold till opprørsbekjempning?

Nilsen, Trond January 2008 (has links)
Utdanningssystemet for soldater til internasjonale operasjoner har blitt vesentlig endret som enfølge av omstruktureringene i Forsvaret. I tillegg har norske styrker det siste året gjennomførtstadig tøffere oppdrag i Afghanistan. Til tross for dette deployeres soldatene tiloperasjonsområdet hovedsakelig med bakgrunn fra den ettårige førstegangstjenesten. Dettestiller store krav til utdanningen.Hensikten med denne oppgaven er derfor å vurdere den norske utdanningsmodellen i forhold tilde krevende operasjonene som gjennomføres av den norske PRTen og QRFen i Afghanistan.Oppgaven er fokusert rundt følgende tre spørsmål: Hva kjennetegner oppørskrig, hvilkeutdanningsmessige prinsipper bør ligge til grunn for utdanningen av regulære styrker for å møteopprørsstyrker og hvordan er den norske hærens utdanningsmodell tilpasset dette?Oppgavens inneholder innledningsvis en beskrivelse av opprørskrig, og utledning av 8utdanningsprinsipper relatert til ytterpunktene i opprørsbekjempning, voldsmakts- ogtillitsoperasjoner, jfr. spørsmål 1 og 2. Utdanningsplanen for PRTen og QRFen er deretterdiskutert opp mot utdanningsprinsippene, samt at det er utledet tre prinsipper som danner enutdanningsmessig grunnplattform for opprørsbekjempning.Resultatet av undersøkelsen viser at utdanningen som gjennomføres er relevant i forhold tilopprørsbekjempning, men også at utdanningen har klare begrensinger som en følge av den korteutdanningstiden. Blant annet er den ettårige utdanningen for kort for de operasjonene som MOTlagene gjennomfører i Afghanistan, samt at utdanningstiden til samtrenings- ogsamvirkeperioden for QRFen er presset. Gjennomgangen av den norske utdanningsmodellenviser også at det er visse mangler i utdanningsplanene. Blant annet manglet det konkreteutdanningsplaner for den operasjonsspesifikke utdanningsperioden til både QRFen og PRTen. / The training system to soldiers to international operations has been considerably changed dueto reorganisation of the Norwegian Armed Forces. Norwegian Forces in Afghanistan have alsocarried out more and more difficult and risky missions the last year. Despite this, soldiers arestill deploying to the mission area after only one year of training. This puts great demandsupon the training system.Therefore, the purpose of this essay is to evaluate the Norwegian training model against thedemanding missions which are being conducted in Afghanistan by the Norwegian led PRT andQRF. The essay is focused upon the following questions: What is characteristic of insurgency,which principles should the training model for regular forces follow in order to conductcounterinsurgency and is the Norwegian training model adapted to these principles?To begin with, the essay contains a description of insurgency and a derivation of 8 educationalprinciples related to the extremities of counterinsurgency, brut force- and hearts and mindsoperations, related to questions 1 and 2. Then the training program for the Norwegian led PRTand QRF will be discussed in relation to the educational principles. Three principles are alsodeduced which form a training platform for all soldiers conducting counterinsurgency.The conclusion shows that the Norwegian training model is relevant for counterinsurgency,but has limitations due to the short period of training. The year long training period is, forinstance, too short for the demanding operations which the MOT teams are conducting inAfghanistan, and also marginal in relation to common training and combined arms training.The examination of the Norwegian training model also showed some shortcomings related tothe planning documentation. For instance, the operational training periods for the PRT- andQRF unit hadn’t any tangible training program. / Avdelning: ALB - Slutet Mag 3 C-upps. Hylla: Upps. ChP 06-08
9

Distributed Operations : en framtida lösning för upprorsbekämpning?

Ihalainen, Mika January 2006 (has links)
Chefen för amerikanska marinkåren beslutade 2005 att påbörja utvecklingen av konceptet DistributedOperations (DO). Syftet med konceptet är bland annat att möta utmaningarna inom upprorskrigföring och”Small Wars” som kännetecknas av asymmetriska förhållanden mellan parterna. Grundidén medDistributed Operations är att skapa en fördel över motståndaren genom att uppträda utspritt ellerkraftsamlat och hela tiden kunna avge understöd till den ”lägsta enheten”. Det innebär att utspridda grupperskall agera på djupet och bredden inom hela stridsområdet och ha en gemensam målsättning. Gruppernaskall vara sammanknutna i ett vertikalt och horisontellt nätverk för att skapa ett informationsöverläge samtbekämpa främst mål som ger operativ effekt. Idén med små självständiga grupper har likheter med bådeCombined Action Program (CAP) från Vietnamkriget men även den tyska infiltrationstaktiken från 1917-18 som påbörjade utvecklingen av manöverkrigföringsfilosofin.Uppsatsen har således som syfte att undersöka konceptet Distributed Operations som en metod förupprorsbekämpning. I uppsatsen undersöks de centrala begreppen upprorskrig, upprorsbekämpning ochDistributed Operations genom en textanalys. Därefter genomförs en jämförelse mellan DistributedOperations och tre valda upprorsbekämpningsteorier. Jämförelsen sker utifrån operationella indikatorer urmanöverteorin. Slutligen diskuteras resultatet av jämförelsen och relevansen av konceptet inomupprorsbekämpning. Undersökningen visar att konceptet med sin utspridning och närhet till befolkningenger en ökad förmåga att uppta kampen om befolkningen vilket är relevant inom upprorsbekämpning.Undersökningen visar även att Distributed Operations med sin dynamiska möjlighet att kunna växla mellanasymmetriskt och symmetriskt uppträdande ger en ny dimension inom upprorsbekämpning. / In 2005 the Commander of the USMC decided to start developing the concept of Distributed Operations(DO). The objective of the concept is, among other things, to meet the challenges of insurgency and”SmallWars”, which are characterized by asymmetric relations between the opponents. The basic idea ofDistributed Operations is to establish supremacy over opponents by either dispersing or concentratingeffort, whilst giving combat support to the lowest units. This means that the dispersed groups should have acommon goal and operate with depth and width in the operational area. The groups should be connected ina vertical and horizontal network in order to have superior information access and to attack objectives thatprimarily give operational effect. The concept of small independent units is similar to both the CombinedAction Program (CAP) from the Vietnam War but also to the German infiltration tactics from 1917-18which triggered the development of the philosophy of Maneuver Warfare.Consequently the objective of the thesis is to investigate the concept Distributed Operations as a method ofcounterinsurgency. In the thesis the central definitions insurgency, counterinsurgency and DistributedOperations are textually analysed. A comparison is made between Distributed Operations and threeselected counterinsurgency theories. The comparison is made using operational indicators from ManeuverWarfare theory. At the conclusion the result of the comparison and the relevance of the concept tocounterinsurgency are discussed. The thesis shows that the concept, because of dispersion and theproximity to the population, enables success in counterinsurgency. The thesis also shows that DistributedOperations, being able to dynamically switch between asymmetric and symmetric actions, providescounterinsurgency with a new dimension. / Avdelning: ALB - Slutet Mag 3 C-upps.Hylla: Upps. ChP 04-06
10

Legitimitet inom ett COIN-perspektiv. / Legitimacy in a COIN perspective.

Andersson, Björn January 2009 (has links)
<p>Uppsatsens problemställning utgår från en eventuell brist i utbildning eller kunskap om gällande doktriner för svenska förband i utlandstjänst. Uppsatsen har ansatsen att visa på en ögonblicksbild av hur ett svenskt förband tolkar begreppet legitimitet och hur det arbetar med att stödja detta i genomförandet av verksamheten. Jämförande underlag och även analysverktyg utgår från ett brett urval inom forskning om upprorsbekämpning och även amerikanska doktriner samt reglementen.</p><p>Uppsatsen utgår från att begreppet legitimitet har stor betydelse för teorier kring upprorsbekämpning och även för den använda amerikanska doktrinen. Begreppet legitimitet har definierats med hjälp av tre frågeställningar, <em>Legitimitet för vem, Vem ska uppfatta vad som legitimt?</em> samt<em> Vem genererar legitimiteten åt vad? </em></p><p><p>Resultatet visar på att det svenska förbandet i det undersökta exemplet har en bred syn på begreppet legitimitet och kopplar det till såväl sig själva som statsmakten i värdlandet och detta både mot befolkningen i hemlandet och också i operationsområdet. Skillnaderna mot vad som i uppsatsen redovisas som COIN teori eller amerikansk doktrin är små. En viktig del är dock att uppsatsen visar på att det svenska förbandets huvudsakliga definition av legitimitet inom ett COIN-perspektiv är stärkandet av landets säkerhetsorganisationers legitimitet kontra den egna befolkningen. Detta skulle skilja sig mot ovan redovisad teori och doktrin.</p></p> / <p>The essay presentation of a problem proceed from a possible lack of training or knowledge about valid doctrines for Swedish units conducting service abroad. The essay have the goal to give a snapshoot picture of how a Swedish unit interpret the concept of legitimacy and how the unit works with different aspects to support this. Relating material and also the tool for conducting the analysis are gathered from a wide selection of science in counterinsurgency and also American doctrines.</p><p>The paper assumes that the concept of legitimacy is important in theories surrounding counterinsurgency and also for the used American doctrine. The concept of legitimacy has been defined by three issues, <em>Legitimacy for whom</em>, <em>Who will perceive what is legitimate</em>? and <em>Who generates legitimacy for what</em>?</p><p>The result shows that the Swedish unit in the examined example has a width of vision of the concept of legitimacy and linking it to both themselves as the state of the host country and that both the population in both the home and area of operation. The differences of what is in the paper are reported as COIN theory or the American doctrine is small. An important part is that the paper shows that the Swedish's unit primary definition of legitimacy in a COIN perspective, are the strengthening of the country's security organizations legitimacy versus its own population. This would differ from the above reported theory and doctrine.</p>

Page generated in 0.0637 seconds