• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • Tagged with
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Exponeringssystem och rumsliga lösningar på Multeum

Nygård, Kristina January 2009 (has links)
<p>I rapporten redovisas arbetet kring framtagandet av ett nytt exponeringssystem och tillhörande rumsliga lösningar till kulturhuset Multeum i Strängnäs. Arbetet är ett resultat av mitt examensarbete i informationsdesign och rumslig gestaltning vid Mälardalens högskola. Jag har med god informationsdesign och med mina kunskaper i rumslig gestaltning utformat ett skissförslag på en ny typ av exponeringssystem. Ett system avsett för fotografier med utgångspunkt från den lokalhistoriska fotosamling Multeum tillhandahåller idag. Arbetet har utförts med respondent och informant -intervjuer, observationer och litteraturstudier.</p><p>Arbetets syfte har varit att ta reda på hur fotografier bäst exponeras i Strängnäsrummet på Multeum med de krav på systemet och flexibiliteten som finns. Hur man kan göra olika utställningar, inom likartade ämnen och kontext, speciella och specifika med hjälp av ett nytt exponeringssystem och specifika rumsfördelningar.</p>
2

Exponeringssystem och rumsliga lösningar på Multeum

Nygård, Kristina January 2009 (has links)
I rapporten redovisas arbetet kring framtagandet av ett nytt exponeringssystem och tillhörande rumsliga lösningar till kulturhuset Multeum i Strängnäs. Arbetet är ett resultat av mitt examensarbete i informationsdesign och rumslig gestaltning vid Mälardalens högskola. Jag har med god informationsdesign och med mina kunskaper i rumslig gestaltning utformat ett skissförslag på en ny typ av exponeringssystem. Ett system avsett för fotografier med utgångspunkt från den lokalhistoriska fotosamling Multeum tillhandahåller idag. Arbetet har utförts med respondent och informant -intervjuer, observationer och litteraturstudier. Arbetets syfte har varit att ta reda på hur fotografier bäst exponeras i Strängnäsrummet på Multeum med de krav på systemet och flexibiliteten som finns. Hur man kan göra olika utställningar, inom likartade ämnen och kontext, speciella och specifika med hjälp av ett nytt exponeringssystem och specifika rumsfördelningar.

Page generated in 0.1116 seconds