• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 11
 • Tagged with
 • 11
 • 9
 • 8
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Exponeringssystem och rumsliga lösningar på Multeum

Nygård, Kristina January 2009 (has links)
<p>I rapporten redovisas arbetet kring framtagandet av ett nytt exponeringssystem och tillhörande rumsliga lösningar till kulturhuset Multeum i Strängnäs. Arbetet är ett resultat av mitt examensarbete i informationsdesign och rumslig gestaltning vid Mälardalens högskola. Jag har med god informationsdesign och med mina kunskaper i rumslig gestaltning utformat ett skissförslag på en ny typ av exponeringssystem. Ett system avsett för fotografier med utgångspunkt från den lokalhistoriska fotosamling Multeum tillhandahåller idag. Arbetet har utförts med respondent och informant -intervjuer, observationer och litteraturstudier.</p><p>Arbetets syfte har varit att ta reda på hur fotografier bäst exponeras i Strängnäsrummet på Multeum med de krav på systemet och flexibiliteten som finns. Hur man kan göra olika utställningar, inom likartade ämnen och kontext, speciella och specifika med hjälp av ett nytt exponeringssystem och specifika rumsfördelningar.</p>
2

Exponeringssystem och rumsliga lösningar på Multeum

Nygård, Kristina January 2009 (has links)
I rapporten redovisas arbetet kring framtagandet av ett nytt exponeringssystem och tillhörande rumsliga lösningar till kulturhuset Multeum i Strängnäs. Arbetet är ett resultat av mitt examensarbete i informationsdesign och rumslig gestaltning vid Mälardalens högskola. Jag har med god informationsdesign och med mina kunskaper i rumslig gestaltning utformat ett skissförslag på en ny typ av exponeringssystem. Ett system avsett för fotografier med utgångspunkt från den lokalhistoriska fotosamling Multeum tillhandahåller idag. Arbetet har utförts med respondent och informant -intervjuer, observationer och litteraturstudier. Arbetets syfte har varit att ta reda på hur fotografier bäst exponeras i Strängnäsrummet på Multeum med de krav på systemet och flexibiliteten som finns. Hur man kan göra olika utställningar, inom likartade ämnen och kontext, speciella och specifika med hjälp av ett nytt exponeringssystem och specifika rumsfördelningar.
3

Vi kan inte blunda för öronen längre : En fallstudie om ljud som kommunikationsmedium i utställningen Drömmens syster

Carleklev, Jan January 2008 (has links)
Ljudet är ett intressant kommunikationsmedium som utnyttjar varje individs egna erfarenheter och föreställningar där associationer får stort utrymme. Mu- seer som idag kan välja från ett stort urval av medier har mycket att vinna ge- nom att använda sig av ljud - inte enbart för att tekniken tillåter det. Den här uppsatsen har för avsikt att undersöka ljudets möjligheter som kom- munikationsmedium i utställningar. Syftet är att sprida ljus över detta förhål- landevis outforskade område som jag anser har många outnyttjade möjligheter. För att avgränsa min undersökning har jag valt att studera utställningen Dröm- mens syster som finns på Världskulturmuseet i Göteborg. Jag har intervjua någ- ra nyckelpersoner bakom utställningen för att förstå dess mål. Därefter har jag intervjuat ett antal besökare för att skapa en bild av hur dessa har upplevt besö- ket i utställningen. Drömmens Syster är en utställning om människor och myter kring Orinocoflo- den som visas. Utställningen vill berätta om de alltmer hotade folken kring flo- den som slingrar sig igenom Venezuela. Resultatet visar att ljud är ett bra medium för att förmedlar information och speciellt för att involvera besökaren i en upplevelse av regnskogen och livet kring vattenfallet. Vid flera tillfällen har museet lyckats förmedlar mer informa- tion än en bild skulle har gjort. Besökarna kan dra nytta av den lugnande effekt som vattenfallet har och uppleva skräck när ormen väser. På grund av det resul- tat jag fått hoppas jag att fler kommer att se möjligheterna i informationsför- medling via sinnen som till exempel auditiv kommunikation. / Sound is an interesting communication media that takes advantage of each persons individual ex- perience and conceptions and allows for many individual associations. Today museums can choo- se from a wide range of media (pictures, video, sound guides, computer and sound installations) to communicate with their audience because a greater variety of technical solutions is available. This paper has the goal to analys the possibilities of sound as a media of communication. The aim is to shed light on this relativly unexplored field that I think has a lot of potential. To narrow down my exploration, I have chosen to take a closer look at the exhibition Drömmens syster that is shown at the Världskulturmuseet in Gothenburg, Sweden. I have interviewed some key persons behind this exhibition to get an idea about the aim and I have interviewed a number of visitors to get a better understanding of how they experienced the exhibition. The exhibition Drömmens syster is about the more and more endangered people and their myths who live close by the Orinoco river in Venzuela. The conclusion from this essay shows that sound is a good media for communicating informa- tion. It is especially well suited to involve the audience in an experience of rain forest and the daily life around it. The museum suceeds several times to tell more by using sound than by just using pictures. Visitors can gain from the calming effect of the waterfall and they can get thrilled from the hiss of the snake. Therefor I sincerely hope that we are going to see more media con- cepts in the future that use auditive communication.
4

Vi kan inte blunda för öronen längre : En fallstudie om ljud som kommunikationsmedium i utställningen Drömmens syster

Carleklev, Jan January 2008 (has links)
<p>Ljudet är ett intressant kommunikationsmedium som utnyttjar varje individs</p><p>egna erfarenheter och föreställningar där associationer får stort utrymme. Mu-</p><p>seer som idag kan välja från ett stort urval av medier har mycket att vinna ge-</p><p>nom att använda sig av ljud - inte enbart för att tekniken tillåter det.</p><p>Den här uppsatsen har för avsikt att undersöka ljudets möjligheter som kom-</p><p>munikationsmedium i utställningar. Syftet är att sprida ljus över detta förhål-</p><p>landevis outforskade område som jag anser har många outnyttjade möjligheter.</p><p>För att avgränsa min undersökning har jag valt att studera utställningen Dröm-</p><p>mens syster som finns på Världskulturmuseet i Göteborg. Jag har intervjua någ-</p><p>ra nyckelpersoner bakom utställningen för att förstå dess mål. Därefter har jag</p><p>intervjuat ett antal besökare för att skapa en bild av hur dessa har upplevt besö-</p><p>ket i utställningen.</p><p>Drömmens Syster är en utställning om människor och myter kring Orinocoflo-</p><p>den som visas. Utställningen vill berätta om de alltmer hotade folken kring flo-</p><p>den som slingrar sig igenom Venezuela.</p><p>Resultatet visar att ljud är ett bra medium för att förmedlar information och</p><p>speciellt för att involvera besökaren i en upplevelse av regnskogen och livet</p><p>kring vattenfallet. Vid flera tillfällen har museet lyckats förmedlar mer informa-</p><p>tion än en bild skulle har gjort. Besökarna kan dra nytta av den lugnande effekt</p><p>som vattenfallet har och uppleva skräck när ormen väser. På grund av det resul-</p><p>tat jag fått hoppas jag att fler kommer att se möjligheterna i informationsför-</p><p>medling via sinnen som till exempel auditiv kommunikation.</p> / <p>Sound is an interesting communication media that takes advantage of each persons individual ex-</p><p>perience and conceptions and allows for many individual associations. Today museums can choo-</p><p>se from a wide range of media (pictures, video, sound guides, computer and sound installations)</p><p>to communicate with their audience because a greater variety of technical solutions is available.</p><p>This paper has the goal to analys the possibilities of sound as a media of communication. The aim</p><p>is to shed light on this relativly unexplored field that I think has a lot of potential.</p><p>To narrow down my exploration, I have chosen to take a closer look at the exhibition Drömmens</p><p>syster that is shown at the Världskulturmuseet in Gothenburg, Sweden. I have interviewed some</p><p>key persons behind this exhibition to get an idea about the aim and I have interviewed a number</p><p>of visitors to get a better understanding of how they experienced the exhibition.</p><p>The exhibition Drömmens syster is about the more and more endangered people and their myths</p><p>who live close by the Orinoco river in Venzuela.</p><p>The conclusion from this essay shows that sound is a good media for communicating informa-</p><p>tion. It is especially well suited to involve the audience in an experience of rain forest and the</p><p>daily life around it. The museum suceeds several times to tell more by using sound than by just</p><p>using pictures. Visitors can gain from the calming effect of the waterfall and they can get thrilled</p><p>from the hiss of the snake. Therefor I sincerely hope that we are going to see more media con-</p><p>cepts in the future that use auditive communication.</p>
5

Att skylta lagom : Ett examensarbete om att finna balans mellan frihet och struktur i informationsförmedlingen i en utställningsmiljö.

Wikström, Karolin January 2015 (has links)
Detta examensarbete undersöker balansen mellan frihet och struktur i informationsförmedlingen i en utställning som bygger på hands on-pedagogik. Arbetet har utgått från utställningen Människokroppen vid Tom Tits Experiment i Södertälje. Utställningen som byggdes 1997, har utformats med en tanke om att skyltar skapar hinder och en motvillighet om att skylta om "rätt sätt". Utställningsytan har idag komprimerats och experimenten har grupperats i två avdelningar. I samband med denna förändring har skyltningen i utställningen kommit att ses över. Detta eftersom föräldrar och andra vuxna besökare utryckt en önskan om mer information. Behovet av information har delats in i skyltar för enskilda experiment och skyltar för utställningens tema. Hur denna efterfrågan kan mötas utan ett gå emot den pedagogik och estetik som Tom Tits tror på är den centrala punkten för arbetet. Lösningen har utgått från en tes om att det går att samla informationen vid en punkt för att minimera antalet skyltar i utställningen. Genom metoder såsom litteraturstudier, kvalitativa intervjuer, enkätundersökning och rumsanalys har en förståelse för problemets komplexitet skapats. Vilken i stor utsträckning handlar om kontrasterna mellan barns nyfikenhet och den kontrollerande vuxenvärlden. Den designlösning som tagits fram, resulterade i tre (istället för en) punkter där fokus har lagts på att etablera utställningens tema och uppmuntra till interaktivitet. Det har även funnits en strävan efter enhetlighet och flexibilitet då problemet inte är koncentrerat till den aktuella utställningen och informationsförmedlingen i hela huset saknar en röd tråd. Varpå hänsyn har tagits till Tom Tits visuella profil och den estetik som ses som karaktäristisk för verksamheten. Studierna kretsar därmed till stor del kring Tom Tits, men förhoppningen är att arbetet intresserar flera aktörer, varpå en strävan efter generella riktlinjer för informationsförmedlingen har funnits. / This is a study about the balance between freedom and structure in the information design of an exhibition based on hands-on education. Work is focused on the exhibition The Human Body at Tom Tits Experiment in Södertälje. The exhibition, which was built in 1997, was designed with the idea that signs create barriers and a reluctance to advertise about the "right way". The exhibition space has now been compressed and experiments have been grouped into two sections. In connection with this change, the signs in the exhibition come to be reviewed. This is because parents and other adult visitors expressed a desire for more information. The need for information is divided into labels for individual experiments and signage for the exhibition's theme. How this demand can be met without going against the pedagogy and aesthetics that Tom Tits believe is the central point of the work. The solution was based on the thesis that it is possible to gather information at one point to minimize the number of signs in the exhibition. Through methods as qualitative interviews, questionnaire survey and spatial analysis have an understanding of the complexity of the problem created. Which largely deals with the contrasts between the child's curiosity and the controlling adult world. The design solution that has been developed, resulting in three (instead of one) points where the focus has been on establishing the exhibition's theme and encourage interactivity. There has also been a quest for uniformity and flexibility, then the problem is not found to the current exhibition and information design throughout the house lacks a common thread. Whereupon consideration has been given to Tom Tits visual profile and the aesthetic that is seen as characteristic of the business. Studies circuits thus largely about Tom Tits, but it is hoped that the work interests a number of players, then a pursuit of general guidelines for the transmission of information have existed.
6

Djurattraktioner : En studie om djurattraktioner utifrån svenska intressenters perspektiv

Utterborn, Ylva, Kindstedt, Linus January 2017 (has links)
Att använda djur inom turismindustrin är vanligt, trots det har lite forskning inom ämnet riktats mot människors etiska hänseenden. Turistaktiviteter som elefantridning, gå på delfinshow eller besöka djurparker är vanliga inslag under semestern. Denna uppsats syftar till att studera djurattraktioner utifrån olika svenska intressenters perspektiv och dess uppfattningar om djurattraktioner. Studien utgår från en kvalitativ metod där intervjuer har genomförts med följande intressenter: Kolmården djurpark, djurrättsorganisationen Djurens Rätt, researrangören NAZAR, samt besökare av djurattraktioner. Utöver det har även en platsobservation gjorts samt enkätfrågor delats ut på Kolmården. De valda teorierna för studien utgår från två huvudteman vilket är följande: “Djur och etik” samt “Djurens utrymmen i förhållande till besökarnas upplevelser”. I resultatavsnittet får läsaren ta del av de olika intressenternas syn på djurattraktioner inom turismen. Kapitlet presenteras med resultat utifrån producenternas perspektiv för att sedan övergå till besökarnas. Därefter analyseras resultatet i förhållande till tidigare forskning och teori. Slutsatsen av studien redovisas i det sista kapitlet med tillhörande diskussion. Resultatet visar att djurens välbefinnande är av största vikt för samtliga intressenter men att det finns olika uppfattningar om vilket tillvägagångssätt som är bäst för att säkerställa djurens välbefinnande i framtiden. / Using animals in the tourism industry is common, although some research on the subject has been directed towards people's ethical concerns. Tourist activities such as elephant riding, dolphin shows or visiting zoos are common features during the holidays. In this study, we will try to provide new knowledge about how visitors relate to and argue about animal attractions. This paper aims to study animal attractions based on the views of different Swedish stakeholders and their views on animal attractions related to tourism. The study is based on a qualitative method where interviews have been conducted with the following stakeholders: Kolmården zoo, animal rights organization Djurens Rätt, tour operator NAZAR, as well as regular visitors of animal attractions. In addition to this, a site observation has also been made and questionnaires were distributed at Kolmården zoo. The chosen theories for the study are based on two main themes which are: “Animals and ethics” as well as “Animal spaces in relation to visitor’s experiences”. In the result chapter, each stakeholder’s view of animal tourist attractions is presented. The chapter starts with the results based on the producer's perspective and then switched to the visitors. Thereafter, the result is analyzed in relation to previous research and theory. The conclusion of the study is presented in the last chapter, along with an accompanying discussion. The results shows that animal welfare is the most important to all stakeholders but there are different perceptions how to ensure the future for the animals.
7

Bergmans spelifierade landskap : Interaktioner mellan det digitala och det rumsliga, där användarens intressen, drivkrafter och motiv ingår i spelet.

Antonino, Martina January 2020 (has links)
This is a thesis in information design focusing on spatial design. This project is a collaboration with visitor center Bergmancenter on Fårö, who has asked for an interactive aspect to their permanent exhibition Fårö – Ingmar Bergman’s Filmic landscape. Bergmancenter is open for the public during the summer season, May to September. Fårö, which has a population of 500, is a popular destination, which makes the number of inhabitants increase significantly during the summer. Tourism significantly affects Bergmancenter. This work will be based on how exhibition content can be shaped so that it benefits the users who visit Bergmancenter as a quick stop on their way through Fårö, a crowd of users with different conditions in previous knowledge, interests and motivation. The work is partly based on theories in exhibition design – storytelling, hierarchies and multimodality. The design concept is based on culture –and media consumption and aims to meet the user’s interests, motives and motivations. By compressing information, distributing it on the user’s terms and allowing the user to create their own experience, the concept allows the user to discover the cinematic landscape on Fårö through the auteur Ingmar Bergman. / Detta är ett examensarbete inom informationsdesign med inriktning på rumslig gestaltning. Projektet görs i samarbete med besökscentret Bergmancenter på Fårö, som önskat skapa en interaktiv aspekt till sin basutställning Fårö – Ingmar Bergmans filmiska landskap. Bergmancenter har öppet för allmänheten under sommarsäsongen, maj till september. Fårö, som är ett populärt resmål har 500 invånare, ett antal som ökar markant under sommarsäsongen. Turismen påverkar Bergmancenter signifikant. Arbetet kommer att utgå från hur utställningsinnehållet kan formas så att det kan gynnar användarna som besöker Bergmancenter som ett stopp på vägen genom Fårö, en användarskara med olika förutsättningar när det kommer till förkunskaper, intresse och motivation. Arbetet grundar sig bland annat i teorier inom utställningsdesign – storytelling, hierarkier och multimodalitet. Designkonceptet baserar sig på unga vuxnas kultur- och mediekonsumtion och syftar till att möta användarens intressen, motiv och drivkrafter. Genom att komprimera information, distribuera den på användarens villkor och låta användaren skapa sin egen upplevelse kan konceptförslaget få användaren att upptäcka det filmiska landskapet på Fårö genom auteuren Ingmar Bergman.
8

Att känna historien : - ett skapande av intresseväckande ingångar för barn

Danielsson, Lovisa January 2021 (has links)
Touching history – to create interesting entrances is a thesis in the field of information design focusing on spatial design. Many museum experiences have been characterized by the gaze. Different barriers in forms of showcases, ropes and exhortations have made the visitor into an observer. With the digitalization this has become even more noticeable. But humans, no matter how young or old, are still physical beings with different senses which offer different ways to experience the world, also in regards of museum experiences. The purpose of this study is to investigate the haptic experience of an object as an information channel in exhibitions. This has been done to investigate if information that is communicated in the interaction between the body and the object has any significance for children’s interest in history.  The scientific theoretical basis for the study focuses, among other things, on the correlation between cognition, emotion and the physical body. This means theories in embodied cognition and haptic perception and previous research about sensory experiences in museums. The purpose for the methodological work has been to thoroughly explore the subject. The work includes interviews through video call, telephone and e-mail with persons working in the museum sector. This to establish the study firmly into the field it aims to explore, and from a museum perspective receive experiences and important inputs. Moreover different workshops and one prototype test have been conducted, this to explore and get an understanding of the subject from the users perspective and to meet their needs. The workshops and the prototype test have been conducted in collaboration with school classes.  With support from theories, previous research and methodological work a design has been created that aims to provide and make haptic experiences available in an exhibition context. This to arouse interest in children, so that the interest works as an entrance in regards to wanting to know more about history. / Att känna historien – ett skapande av intresseväckande ingångar för barn är ett examensarbete inom informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Många museiutställningar har under en tid präglats av visuella intryck, där olika barriärer i form av montrar, rep och förmaningar gjort besökaren till en betraktare. Detta har genom digitaliseringar av museibesök blivit allt mer påtagligt. Samtidigt är människan, gammal som ung, en fysisk varelse med flera sinnen vilka erbjuder en möjlighet att uppleva världen på flera olika sätt, så även med avseende på museibesöket. Studien syftar till att utforska den haptiska upplevelsen av föremål som informationskanal i utställningssammanhang. Detta har gjorts för att undersöka huruvida information som erhålls i samspelet mellan kropp och föremål har betydelse för barns intresse av historia.   Studiens vetenskapliga teoretiska grund fokuserar främst på samspelet mellan kognition, emotion och den fysiska kroppen. Det innebär teorier om förkroppsligad kognition och haptisk perception samt tidigare forskning om betydelsen av sensoriska upplevelser i museisammanhang. Studiens metodiska arbete har syftat till att utforska ämnet från grunden. Arbetet har inbegripit intervjuer via videosamtal, telefon och mejl med personer verksamma inom museisektorn. Detta för att förankra arbetet i det område vilket det avser att utforska och utifrån ett museiperspektiv erhålla erfarenheter och betydelsefulla insikter. Därtill har olika workshops och ett prototyptest genomförts, detta för att utforska och förstå ämnet ur användarens perspektiv och förankra gestalningsförslaget i de behov som föreligger. Genomförande av workshops och prototyptest har skett tillsammans med två skolklasser.   Med stöd i teori och tidigare forskning samt metodiskt arbete har ett gestaltningsförslag för ett utställningsrum arbetats fram som syftar till att tillhandahålla och tillgängliggöra haptiska upplevelser av föremål i utställningssammanhang. Detta för att väcka intresse hos barn, ett intresse som i sin tur är tänkt att fungerar som ingångar till att vilja veta mer om historien.
9

Ta på historien - inkluderande design på museum

Alfthan, Frida January 2016 (has links)
Detta arbete redogör för hur en stadshistorisk utställning kan utformas för att kommunicera sitt innehåll till målgruppen utrikes födda med bristande kunskaper i svenska. Undersökningen mål är att hitta riktlinjer som visualiserar ett koncept för denna typ av utställning. I undersökningen behandlas den lokalhistoriska utställningen ”Se Eskilstuna” på Eskilstuna stadsmuseum. Utställningen används idag som undervisningsmaterial för studenter från SFI; svenska för invandrare. Idag har utställningen brister som gör att den inte uppfyller den specifika målgruppens behov. Genom låg kontrast och struktur samt att den idag till stor del utgår från text, försvåras möjligheten att kommunicera sitt innehåll till målgruppen. I detta arbete diskuteras främst utställningens rumsliga formgivning, men även hur innehållet påverkar förståelsen för utställningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur en utställning på bästa sätt kan förmedla information om platsen och platsens historia, utan att enbart förlita sig till kompletterande text-information. Detta för att underlätta för målgruppen att ta till sig innehållet. Med hjälp av tydligare struktur, och genom att skapa grupperingar och ett visuellt narrativ, skapas ökade förutsättningar för målgruppen att ta till sig utställningens innehåll. I undersökningen kombineras teorier om kognitiva processer, distribuerad kognition och affordans som vetenskaplig utgångspunkt. Genom kvalitativa metoder i form av fokusgrupp och öppen observation har en förståelse för målgruppen och dess behov skapats. Genom en platsanalys har brister i den existerande utställningsmiljön identifierats och en förståelse för rummet formulerats. Med stöd av litteratur och metodresultat har sedan ett designförslag skapats.
10

Ofrivillig ensamhet och isolering hos äldre : Hur kan man genom användarcentrerad design möjliggöra skapandet av nya kontakter för seniorer och minimera effekterna av ensamhet som följd? / Undesirable loneliness and isolation among elderly : How can user-centered design enable new contacts and by that minimize the effects of loneliness for seniors?

Olsson, Moa January 2022 (has links)
The study examines how the effects of loneliness and isolation among seniors can be reduced with the help of user-centered design. Users, seniors but also care staff and project managers have participated in the study through interviews, both individually and in groups. With the insights that the interviews contributed, suggestions for concepts were sorted, compared and evaluated according to how well they could fulfill the purpose of the study.  The concept with the most potential was developed several times into different designs in order to review the overall possibilities. By that the final concept appeared. The final result became an exhibition concept in a pop-up format with the main purpose of making it possible for seniors to find new contacts in their home environment. / I studien undersöks det hur effekterna av ensamhet och isolering bland senior kan minska med hjälp av användarcentrerad design. Användare, det vill säga seniorer men även vårdpersonal och projektledare har deltagit i studien genom intervjuer, både enskilda och i grupp. Med de varierande insikterna som intervjuerna bidrog med tillkom förslag på koncept som sorterades, jämfördes och värderades utefter hur väl de kunde uppfylla syftet med studien. Därefter utvecklades det koncept med mest utvecklingspotential genom att flera typer av utformningar och varianter togs fram för kunna se över konceptets möjligheter. I samband med det uppkom det slutgiltiga konceptet. Det slutgiltiga konceptet blev ett utställningskoncept i pop-up format med huvudsyfte att möjliggöra för seniorer att hitta nya bekantskaper i sin omgivning.

Page generated in 0.0811 seconds