• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 44
 • 30
 • Tagged with
 • 74
 • 26
 • 14
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

UDO : ett steg närmre friheten

Andersson, Mattias January 2006 (has links)
No description available.
2

UDO : ett steg närmre friheten

Andersson, Mattias January 2006 (has links)
No description available.
3

Multi-robot information fusion : considering spatial uncertainty models /

Andersson, Lars A. A., January 2008 (has links) (PDF)
Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2008.
4

Integrering av robotar hos Saab Aerostructures : En förstudie med huvudfokus på kollaborativa robotar och möjliga tillämpningar för dessa i produktionen av flygplansstrukturer / Integration of Robots at Saab Aerostructures : A Pre-Study with focus on Collaborative Robots and Practicable Applications in the Production of Airplane Structures

Pehrson, Mats, Sehlin, Daniel January 2016 (has links)
Denna rapport behandlar automationsmöjligheter inom Saab. Arbetet bedrevs på den civila sidan av Saab i Linköping, mer känd som Saab Aerostructures, som ett examensarbete på kandidatnivå. Flygplansindustrin har i dagsläget en relativt låg grad av automatiserad tillverkning. Detta till följd av de många olika komplicerade moment som utförs samt av den relativt låga produktionstakten. Syftet med det här examensarbetet var att undersöka möjligheterna till att utöka graden av automatiserad tillverkning inom Saab Aerostructures produktion. För att undersöka detta spenderades tid i produktionen för att studera hur arbetet utförs. Med hjälp av undersökningen och samtal med personer inom produktionen togs ett antal tillämpningar fram på uppgifter som kan tänkas automatiseras med en robot. Eftersom Saab har begränsad erfarenhet inom det här området är den här rapporten mer av en förstudie för att sätta bollen i rullning och få företaget att börja integrera nya lösningar för att få en mer effektiv och automatiserad tillverkning av flygplansstrukturer.   Arbetet resulterade i att två stycken olika förslag på automationslösningar ges. De två förslagen skiljer sig en hel del åt vad gäller både uppgift och lösning. Det ena föreslås använda sig av en robot som går att arbeta med sida vid sida, utan fysiska avgränsningar i form av stängsel. Den andra lösningen använder en traditionell industrirobot i en vanlig miljö med en skyddsbur. Lösningen med den traditionella industriroboten ser mest lovande ut eftersom arbetet som roboten kommer utföra resulterar i att cirka 40 operatörstimmar per vecka frigörs. Payback-tiden för den investeringen är ungefär 4 år, vilket Saab anser vara överkomligt. Denna lösning kombinerar tre uppgifter: fräsning, tätning och målning som alla utförs på en lastdörr. / This report regards automation possibilities within Saab. The work was conducted at the Aerostructures division of Saab in Linköping, as a final thesis on a bachelor level. The aircraft industry today has a relatively low level of automated manufacturing. The reason for that is that it typically consists of several complicated operations and the production rate is relatively low. The purpose of this thesis was to examine the possibilities to increase the level of automated manufacture in production at Saab Aerostructures. To examine this, some time was spent studying how operations were conducted within production. The information collected combined with discussions within production resulted in a number of applications that might be possible to automate with a robot. Since Saab has limited experience in this field, this report should be considered as a pre-study to put the wheels in motion and initiate discussions regarding new solutions to achieve a more efficient and automated manufacturing process. The work resulted in two different suggested automation solutions. The suggestions differ in both scope and result. One of the suggestions uses a robot that an operator can collaborate with, without any safety fence. The other suggestion uses a traditional industrial robot in a more traditional robot cell. The suggestion of implementing a traditional industrial robot seems like the best alternative to proceed with. Its estimated payback time is approximately 4 years and it has the potential to reduce manual work by 40 hours a week. This solution combines three different operations that are conducted on the same cargo door: milling, sealing and painting.
5

Machine vision camera calibration and robot communication

Stark, Per January 2007 (has links)
<p>This thesis is a part of a larger project included in the European project, AFFIX. The reason for the project is to try to develop a new method to assemble an aircraft engine part so that the weight and manufacturing costs are reduced. The proposal is to weld sheet metal parts instead of using cast parts. A machine vision system is suggested to be used in order to detect the joints for the weld assembly operation of the sheet metal. The final system aims to locate a hidden curve on an object. The coordinates for the curve are calculated by the machine vision system and sent to a robot. The robot should create and follow a path by using the coordinates. The accuracy for locating the curve to perform an approved weld joint must be within +/- 0.5 mm. This report investigates the accuracy of the camera calibration and the positioning of the robot. It also brushes the importance of good lightning when obtaining images for a vision system and the development for a robot program that receives these coordinates and transform them into robot movements are included. The camera calibration is done in a toolbox for MatLab and it extracts the intrinsic camera parameters such as the distance between the centre of the lens and the optical detector in the camera: f, lens distortion parameters and principle point. It also returns the location of the camera and orientation at each obtained image during the calibration, the extrinsic parameters. The intrinsic parameters are used when translating between image coordinates and camera coordinates and the extrinsic parameters are used when translating between camera coordinates and world coordinates. The results of this project are a transformation matrix that translates the robots position into the cameras position. It also contains a robot program that can receive a large number of coordinates, store them and create a path to move along for the weld application.</p>
6

Konstruktion av en mobil robot som kan röra sig i okända rum

Szacinski, Anders January 2004 (has links)
No description available.
7

Machine vision camera calibration and robot communication

Stark, Per January 2007 (has links)
This thesis is a part of a larger project included in the European project, AFFIX. The reason for the project is to try to develop a new method to assemble an aircraft engine part so that the weight and manufacturing costs are reduced. The proposal is to weld sheet metal parts instead of using cast parts. A machine vision system is suggested to be used in order to detect the joints for the weld assembly operation of the sheet metal. The final system aims to locate a hidden curve on an object. The coordinates for the curve are calculated by the machine vision system and sent to a robot. The robot should create and follow a path by using the coordinates. The accuracy for locating the curve to perform an approved weld joint must be within +/- 0.5 mm. This report investigates the accuracy of the camera calibration and the positioning of the robot. It also brushes the importance of good lightning when obtaining images for a vision system and the development for a robot program that receives these coordinates and transform them into robot movements are included. The camera calibration is done in a toolbox for MatLab and it extracts the intrinsic camera parameters such as the distance between the centre of the lens and the optical detector in the camera: f, lens distortion parameters and principle point. It also returns the location of the camera and orientation at each obtained image during the calibration, the extrinsic parameters. The intrinsic parameters are used when translating between image coordinates and camera coordinates and the extrinsic parameters are used when translating between camera coordinates and world coordinates. The results of this project are a transformation matrix that translates the robots position into the cameras position. It also contains a robot program that can receive a large number of coordinates, store them and create a path to move along for the weld application.
8

Konstruktion av en mobil robot som kan röra sig i okända rum

Szacinski, Anders January 2004 (has links)
No description available.
9

Konstruktion av en autonom dammsugare

Fredriksson, Jonas January 2004 (has links)
No description available.
10

IQ-mower : styrning och positionering av mobil robot

Karlsson, Micael January 2004 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0437 seconds