• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 11
 • 8
 • 6
 • Tagged with
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Self-Service Business Intelligence verktyg – möjligheter ochbegränsningar : En jämförelse av teorier om Self-Service Business Intelligence verktyg och praktiska resultat av verktyget PowerPivot

Eriksson, Else-Maj, Shebli, Peter January 2011 (has links)
Inom Business Intelligence har begreppet Self-Service Business Intelligence (Self-Service BI) vuxit fram. Self-Service BI omfattar verktyg vilka möjliggör för slutanvändare att göra analyser och skapa rapporter utan teknisk support. Ett av dessa verktyg är Microsoft PowerPivot.På Transportstyrelsens Järnvägsavdelning finns behov av ett Self-Service BI-verktyg. Vi fick i uppdrag av Sogeti att undersöka om PowerPivot var ett lämpligt verktyg för Transportstyrelsen. Målet med uppsatsen har varit att testa vilka tekniska möjligheter och begränsningar PowerPivot har samt huruvida PowerPivot är användbart för Transportstyrelsen.För att få en djupare förståelse för Self-Service BI har vi kartlagt vilka möjligheter och begränsningar med Self-Service BI-verktyg som finns beskrivna i litteraturen. Vi har sedan jämfört dessa med våra testresultat vilket har varit syftet med uppsatsen.Resultatet av testerna har visat att Transportstyrelsens Järnvägsavdelning initialt behöver teknisk support för att använda PowerPivot. Testerna har även visat att vissa av Transportstyrelsens krav inte kan uppfyllas. Detta minskar användbarheten för Transportstyrelsen.Vidare har vi kommit fram till att Self-Service BI inte alltid är enkelt att använda för slutanvändare utan teknisk support. Resultatet visar även att det krävs en BI-infrastruktur för att enkelt skapa rapporter med god kvalitet och högsta möjliga korrekthet.
2

Self-Service Business Intelligence : Kritiska framgångsfaktorer för att tillämpa Self-Service Business Intelligence / Self-Service Business Intelligence : Critical Success factors to enable Self-Service Business Intelligence

Chamoun, Christoffer January 2018 (has links)
Self-service Business Intelligence är idag ett relativt nytt koncept och det blir vanligare idag att verksamheter börjar röra sig mot denna nya trend inom Business Intelligence för att att göra sina användare mer flexibla i sitt beslutsfattande. Anpassningen idag till Self- service BI är idag är låg och har sjunkit de senare trots stora investeringar. Konceptet med Self-service BI är kan vara svårt för användarna att förstå och det finns ett antal faktorer som kan bidra till att öka anpassningen och uppnå framgångar med att tillämpa SSBI. Denna studien syftar till att ta reda på: ”Vad finns det för kritiska framgångsfaktorer för att tillämpa Self-Service BI? ”. För att besvara frågan användes en kvalitativ metod och insamlingen för data utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna utfördes på 6 företag med 6 olika respondenter som har erfarenhet inom SSBI och BI. Respondenterna bidrog med empirisk underlag för att kunna besvara studiens frågeställning, men även till litteraturen med information som litteraturen tidigare inte nämner. Resultaten har visat att svaren från respondenterna och litteraturen går i linje med varandra när det gäller kritiska framgångsfaktorer. Framgångsfaktorerna som diskuteras och tas upp av respondenterna och litteraturen var: Rätt verktyg för rätt användare & anpassningsbara användargränssnitt, utbildning, data governance & data management, kartlägga användare och tillgänglighet av data för att framgångsrikt tillämpa SSBI. Nya faktorer som framkom under de semistrukturerade intervjuerna med respondenterna var: Change management, kommunikation och experimentering & testning.
3

Self-Service Business Intelligence : Hantering av utmaningarna inom SSBI i praktiken

Angi-Lazar, Robert January 2018 (has links)
I dagens affärsmiljöer är det kritiskt för organisationer att kunna ta del av sina affärsdata och använda denna för att fatta beslut och bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Idag behöver människor i organisationer tillgång till data snabbare än någonsin vilket sätter en oerhört stor press på IT-avdelningen. Denna press gör att dem inte hinner med alla förfrågningar vilket leder till att dessa människor behöver få tillgång till och analysera data på egen hand för att fatta tidskritiska beslut. Denna miljö benämns self-service business intelligence (SSBI). Implementationen av SSBI visar sig vara svårare i praktiken än vad många organisationer räknar med då det finns många utmaningar. För att lyckas med SSBI är det kritiskt att organisationer lyckas hantera dessa utmaningar i praktiken. Denna studie besvarar frågan: ❖ Hur kan utmaningarna inom self-service BI hanteras i praktiken? Studien baseras på en litteraturanalys och en fallstudie med intervjuer för att undersöka hur erfarna människor i organisationer anser att dessa utmaningar kan hanteras i praktiken. Resultatet är en framtagen faktormodell som består av olika riktlinjer för hur respektive identifierad utmaning kan hanteras i praktiken.
4

Self service business intelligence : En fallstudie för kartläggning av mognadsnivåer / Self service business intelligence : A case study for mapping maturity levels

Falkman, Ida January 2018 (has links)
Det här arbetet fokuserar på att kartlägga SSBI-mognadsnivåer för att underlätta för företag att införa SSBI i sina organisationer med ett mer lyckat resultat. Arbetets metodansats är kvalitativ och den vetenskapliga metoden är en fallstudie som består av intervjuer på ett samarbetsföretag. Utmaningar relaterade till självständiga användare ligger till grund för intervjuerna. Olika områden inom utmaningarna har sedan identifierats med samarbetsföretaget genom intervjuerna. De olika områdena är antingen arbetssätt som samarbetsföretaget har börjat arbeta på eller ser behov av att börja arbeta på. En avstämmande intervju genomfördes sedan med en extra kunnig person inom BI på samarbetsföretaget för att fastställa samarbetsföretagets mognadsnivå inom de olika identifierade områdena. Resultatet blev tre olika mognadsnivåer av SSBI som är baserade på samarbetsföretagets mognadsnivå. De tre mognadsnivåerna består i sin tur av 24 stycken olika områden inom utmaningarna relaterade till självständiga användare inom SSBI.
5

Förväntningar på SSBI – slutanvändarnas perspektiv : Identifiering av slutanvändarnas förväntningar på SSBI / Expectations on SSBI – end users’ perspective : Identifying end-users expectations on SSBI

Pedersen, Martin January 2022 (has links)
I dagens konkurrensutsatta miljö där organisationer verkar i, behöver organisationer fatta databaserade beslut snarare än beslut baserat på magkänsla. Detta med syfte att ta rätt beslut, vid rätt tillfälle. Tidigare har Business Intelligence mestadels nyttjas av beslutsfattare på den strategiska nivån, men i takt med att fler personer inom organisationerna behöver ha beslutsunderlag när de fattar beslut, har ett behov av rapporter och dataanalys också genererats på den operativa nivån. Exempelvis behöver operativa avdelningar snabbt tillgång till tillförlitlig information när de skall ta fram idéförslag till ledningsgrupper. Detta ökade behov av BI har således skapat ett ökat tryck på IT-avdelningen vilket resulterat i att deras arbetsbörda eskalerats. En lösning på detta är Self-Service Business Intelligence (SSBI) vilket i praktiken innebär att vanliga användare, så kallade casual users, får tillgång till SSBI-verktyg med direkt koppling till en eller flera datakällor så att de själva kan skapa egna rapporter och analyser. Ett syfte med SSBI är således att förbättra informationstillgängligheten inom företaget så att fler användare kan nyttja data för att kunna ta databaserade beslut.  Beträffande hur SSBI kan förbättra nuvarande informationstillgänglighet utifrån slutanvändarnas förväntningar visar studien på att casual users och power users anser att SSBI kan förbättra informationstillgängligheten. Genom att använda SSBI innehållandes en förenklad datamodell kan ett databaserat arbetssätt appliceras, resurser i form av tid kan besparas samt en hög nivå av transparens kan uppnås. Emellertid, för att kunna uppnå en förbättrad informationstillgänglighet behöver slutanvändarnas förväntningar på vad SSBI kan tillhandahålla, hanteras. Detta bör göras genom att involvera slutanvändare tidigt i de projekt som arbetar med att ta fram en SSBI-lösning samt arbeta med strategier för att säkerställa att förväntningarna på SSBI-lösningen motsvarar de behov slutanvändarna har.  Frågeställningen har besvarats genom en fallstudie innehållandes två fall. Fem semistrukturerade intervjuer har genomförts med två olika användargrupper, casual users och power users. Casual users motsvarar det ena fallet och är slutanvändare från ett företag, power users motsvarar det andra fallet och är slutanvändare från ett annatföretag. Samtliga respondenter och företag är anonyma i studien. / In today's competitive environment in which organizations operate, organizations need to make computerized decisions rather than decisions based on gut feeling. This with the aim of making the right decision, at the right time. In the past, business intelligence has mostly been used by decision-makers at the strategic level, but as more people within the organizations need to have a decision basis when they make decisions, a need for reports and data analysis has also been arisen at the operational level. For example, operational departments need quick access to reliable information when developing idea suggestions for senior management teams. This increased need for BI has thus created increased pressure on the IT department, which has resulted in their workload being escalated. One solution to this is self-service business intelligence (SSBI), which in practice means that ordinary users, so-called casual users, have access to SSBI tools with a direct connection to one or more data sources so that they can create their own reports and make analyses. One purpose of SSBI is to improve the availability of information within the company so that more users can use data to be able to make fact-based decisions. Regarding how SSBI can improve current information availability based on end users' expectations, the study shows that casual users and power users believe that SSBI can improve information availability. By using SSBI containing a simplified data model, a data-driven working approach can be applied, resources in terms of time can be saved and a high level of transparency can be achieved. However, to achieve improved information availability, end users' expectations of what SSBI can provide need to be managed. This should be done by involving end users early in projects that is responsible for developing a SSBI-solution as well as working with strategies to ensure that the expectations of the SSBI solution correspond to what the end users want. The research question has been answered through a case study containing two cases. Five semi-structured interviews were conducted with two different user groups, casual users and power users. Casual users correspond to one case and are end users from one company, power users correspond to the other case and are end users from the other company. All respondents and companies are anonymous in the study.
6

Self-Service Business Intelligence : En studie om vilka grundläggande kunskaper en slutanvändare bör inneha vid användningen av SSBI / Self-Service Business Intelligence : A study of which basic knowledge end users should include for the use of SSBI

Johansson, Linus January 2019 (has links)
Eftersom dagens affärsklimat ständigt utvecklas i och med utökad konkurrens behöver organisationer fatta beslut som är baserade på data i ett tidigt skede. Business Intelligence (BI) tillhandahåller beslutsfattare inom organisationer snabb och riktig information som kan användas som beslutsstöd. I och med att BI’s omfattning gått från enstaka avdelningar till att beröra hela organisationer sätter det stor press på experter inom IT-avdelningar.Det bidrar till att slutanvändare behöver en miljö som ger dem direkt åtkomst till data för egna analyser och beslut. Den miljön nås genom att implementera Self-Service Business Intelligence (SSBI). Det SSBI gör är att det effektiviserar processen för beslut. När SSBI implementeras kräver det att de slutanvändare som berörs av det behöver utöka sina kunskaper för att utnyttja potentialen vilket SSBI medför. För nuvarande saknas forskning kring vilka kunskaper slutanvändare behöver inneha vilket har bidragit till att följande frågeställning kommer att undersökas i studien:➢ Vilka grundläggande kunskaper bör en slutanvändare inneha vid användningen av Self-Service Business Intelligence?Studien grundas i en litteraturgranskning och en fallstudie där intervjuer av sex respondenter, vilka förfogar över god kunskap kring SSBI, använts för datainsamling. Resultatet framställer fyra grundkunskaper vilka slutanvändare bör inneha för att öka möjligheten att börja använda SSBI på ett mer framgångsrikt sätt.
7

SELF-SERVICE BUSINESS INTELLIGENCE : Hantering av användarrelaterade utmaningar vid införande av SSBI / SELF-SERVICE BUSINESS INTELLIGENCE : Managing user related implementation challenges of SSBI

Davoust, Emelia January 2018 (has links)
Det behövs mer databaserade beslut av företag för att konkurrera på marknaden, vilket har bidragit till att business intelligence har gått från att användas på strategisk nivå till att även användas på en mer operativ nivå. Detta har medfört att behovet av analys och beslutsunderlag har vuxit hos ett större antal anställda som har resulterat i att IT-avdelningen i verksamheter blir en flaskhals. I takt med att behovet av BI har vuxit har begreppet self-service kommit, som innebär att användare själva ska kunna ta fram sina beslutsunderlag. Att införa self-service BI innebär dock en del utmaningar, och många av verksamheterna som har infört det blev missnöjda med resultatet. Det största hindret har visat sig vara användarna och det oväntade faktum att det krävs mer utbildning än förväntat. Därför är syftet med den här studien att underlätta införande av SSBI genom att undersöka hur användarrelaterade utmaningar kan hanteras vid införande av SSBI. För att besvara frågeställningen har sex stycken intervjuer genomförts på ett anonymt företag med respondenter som på olika sätt har en koppling till införande av SSBI. Resultatet av studien är en modell över de användarrelaterade utmaningarna vid införande av SSBI och de i detta arbete identifierade rekommendationerna för hur de kan hanteras. Genom att använda sig av dessa utmaningar vid införande av SSBI kan verksamheter ge användarna goda förutsättningar, vilket ökar möjligheten att införa ett lyckat och hållbart SSBI.
8

The Emerging trend of Self-Service Business Intelligence : A sustainable solution for a large organization?

Schützler, Thomas January 2014 (has links)
Business intelligence (BI) is an umbrella term used to describe the applications,infrastructure and tools, and best practices which organizations canuse to analyze information in order to improve and optimize decisions andorganizational performance. In the later years a new trend has emerged inthe area of BI namely, Self-Service Business Intelligence. The purpose ofSelf-Service BI is to empower the users by allowing users to create reportsand analyze data without support of the IT department. This thesis have tested and evaluated Microsoft's new Self-Service BI toolsuite, Power BI, through a case study in a large organization. The mainpurpose was not only to conclude if it is possible to implement a completeSelf-Service BI solution in a large organization, but also examine which partsof the Business Intelligence architecture are most suitable for implementingPower BI. The result have shown that Power BI and Self-Service BI tools can't meetthe back-end requirements of a large organization and therefore it is not asuitable or functional solution. However, the front-end applications and bestpractises of Power BI and Self-Service BI are suitable for a large business.They support the users needs and empowers the users create better andmore powerful analysis.
9

Vývoj business intelligence na platformě Microsoft: komparace tradičního BI a selfservice BI / The development of business intelligence based on Microsoft: comparison of traditional BI and self-service BI

Buřil, Marek January 2013 (has links)
The first aim of this thesis is map the Microsoft development tools for business intelligence systems. This goal devide the tools for develop BI into two groups: tools for traditional BI systems and tools for self-service BI systems. The second aim of this thesis is a critical evaluation of approaches based on the criteria and scenarios focuse on selected business areas. This thesis answers the question if some of the approaches is a better solution for business intelligence systems, or whether one approach is more suitable for business intelligence solutions to some business areas.
10

BI nástroje MS Excel 2013 v prostředí internetového obchodu / BI Tools in MS Excel 2013 for eCommerce

Šleis, Jakub January 2013 (has links)
This thesis deals with the Microsoft's self-service business intelligence tools and it's used for eCommerce. The main goal of this work is to analyze and design metrics and applications for effective management of eCommerce using PowerPivot and Power View. Metrics are based on balanced scorecard approach and applications are based on MBI reference model. This thesis is supposed to help eCommerce managers and administrators to implement a custom self-service business intelligence solution.

Page generated in 0.222 seconds