• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 308
 • 182
 • 104
 • 93
 • 84
 • 48
 • 25
 • 25
 • 20
 • 15
 • 13
 • 11
 • 7
 • 6
 • 5
 • Tagged with
 • 977
 • 279
 • 251
 • 234
 • 187
 • 164
 • 135
 • 125
 • 95
 • 95
 • 85
 • 83
 • 83
 • 82
 • 82
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Customizing UML with stereotypes /

Staroń, Mirosław, January 2003 (has links)
Lic-avh. Ronneby : Tekn. högsk.
2

Software code quality with UML-based design models

Ekberg, Linda January 2004 (has links)
No description available.
3

Software code quality with UML-based design models

Ekberg, Linda January 2004 (has links)
No description available.
4

Informationsmodelle für wandlungsfähige Produktionssysteme

Heinkel, Uwe. January 2000 (has links)
Stuttgart, Univ., Diplomarb., 2000.
5

Un formalisme graphique de représentation de contraintes sémantiques pour UML

Parent, Marc Philippe. January 1900 (has links) (PDF)
Thèse (M.Sc.)--Université Laval, 2008. / Titre de l'écran-titre (visionné le 2 sept. 2008). Bibliogr.
6

Semantic foundation and tool support for model-driven development with UML 2 activity diagrams

Sarstedt, Stefan, January 2006 (has links)
Ulm, Univ. Diss., 2006.
7

UML projektavimo įrankių lyginamoji analizė / Comparative Analysis of UML Design Tools

Švaplys, Tomas 03 September 2010 (has links)
Projektavimas naudojant UML kalbą tampa vis populiaresniu, todėl šios srities įrankių gausa vis didėja. Tampa tikra problema išsirinkti tinkamą UML įrankį. Šiame darbe yra analizuojami UML kalbos projektavimo įrankiai pagal jų galimybes. Yra išnagrinėti 10 pasirinktų UML įrankių, apibūdintos pagrindinės jų charakteristikos, bei palyginti pagal pasirinktus kriterijus. UML įrankių palyginimui buvo sudarytos ir pateiktos lentelės su išvardintais įrankiais bei kriterijais. Remiantis duomenimis iš lentelių, buvo sudaryti UML įrankių palyginimo grafikai. Pateiktas pagrindinių sąvokų detalus aprašymas. Suprojektuota ir sukurta mokomoji svetainė pagal išrinktą UML įrankį. Sukurtas vartotojo vadovas video formatu. Pateiktos rekomendacijos UML įrankio pasirinkimui. / According to the results of the research the design while using UML becomes considerably more popular due to this reason the great variety of tools of this sphere are also increased. Therefore, it goes naturally, that it became a real problem in order a suitable tool of UML to be closen properly. In this work the tools of the projecting of the language are analyzed and also the 10 chosen UML tools are represented while describing their main particularities, they are also compared according to the chosen criteria. In order the comparison of the UML to be carried out properly the tables with mentioned tools and their criterias to be represented. According to the date from the tables the graphs of the comparison of the tools of UML are made and the detailed description of the main conception is presented as well. The educational website according to the chosen appropriate UML tool is projected and created. The guidance of a user is also created in the video format. According to the analysis of UML tools there are given the certain recommendations in order the appropriate tool to be chosen appropriately. Also there are given the aspects with the help of which the choise of a suitable tool of a user can be carried out in the dependency on the desirable project. Acceding to the analysis of the commercial and non-commercial tools the certain recommendations are given.
8

Model driven development of plug-ins for UML based modeling tools / Modeliavimu grindžiamo UML įrankių įskiepių kūrimo metodika ir jos realizavimas

Vitiutinas, Ruslanas 08 August 2011 (has links)
This dissertation presents the principles and examples for building AMI for UML-based modeling environments. Modelers may use proposed AMI interface to extend UML modeling tools by modeling plug-ins using modeling tools itself. The work discusses four cases of AMI realization implemented in MagicDraw UML. Moreover, the proposed AMI implementation might be realized in other modeling tools that provide API and access to the model elements via standard UML metamodel interfaces. The ideas and results of this dissertation can be directly applied in numerous UML modeling tools available in the market. Although the focus in this dissertation is on UML modeling tools, many ideas are also applicable in other software systems that are developed using model driven approach. / Šiame darbe yra pristatoma modeliavimu grindžiama praplėtimo sąsaja, kurią siūloma vadinti aplikacijos modeliavimo sąsaja (angl. Application Modeling Interface, AMI). Modeliuotojai, naudodami siūlomą aplikacijos modeliavimo sąsają, gali kurti UML įrankių įskiepius juos modeliuodami pačių UML įrankių pagalba. Darbe taip pat nagrinėjamas aplikacijos modeliavimo sąsajos apibrėžimo ir realizavimo UML įrankiuose aspektai.
9

Modeliavimu grindžiamo UML įrankių įskiepių kūrimo metodika ir jos realizavimas / Model driven development of plug-ins for UML based modeling tools

Vitiutinas, Ruslanas 08 August 2011 (has links)
Šiame darbe yra pristatoma modeliavimu grindžiama praplėtimo sąsaja, kurią siūloma vadinti aplikacijos modeliavimo sąsaja (angl. Application Modeling Interface, AMI). Modeliuotojai, naudodami siūlomą aplikacijos modeliavimo sąsają, gali kurti UML įrankių įskiepius juos modeliuodami pačių UML įrankių pagalba. Darbe taip pat nagrinėjamas aplikacijos modeliavimo sąsajos apibrėžimo ir realizavimo UML įrankiuose aspektai. / This dissertation presents the principles and examples for building AMI for UML-based modeling environments. Modelers may use proposed AMI interface to extend UML modeling tools by modeling plug-ins using modeling tools itself. The work discusses four cases of AMI realization implemented in MagicDraw UML. Moreover, the proposed AMI implementation might be realized in other modeling tools that provide API and access to the model elements via standard UML metamodel interfaces. The ideas and results of this dissertation can be directly applied in numerous UML modeling tools available in the market. Although the focus in this dissertation is on UML modeling tools, many ideas are also applicable in other software systems that are developed using model driven approach.
10

Spezifikation und Anwendung einer Modellierungssprache für die Automatisierungstechnik auf Basis der Unified Modeling Language (UML)

Katzke, Uwe January 2008 (has links)
Zugl.: Kassel, Univ., Diss., 2008

Page generated in 0.0358 seconds