• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3
 • Tagged with
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Actor observer bias : Påverkar könet hur vi attribuerar?

Aronson, Sara January 2014 (has links)
Actor-observer bias är benägenheten för människor att attribuera sitt eget beteende utifrån omständigheter och andras beteende utifrån deras person. Vi tenderar dessutom att favorisera och vara mer förlåtande i attributionerna till de som tillhör vår ingrupp. Studiens syfte var att undersöka huruvida graden av tillhörighet till ingruppen, kön, påverkar hur vi attribuerar. Studien genomfördes med 102 deltagare, 51 kvinnor och 51 män. En konfliktsituation mellan ett par presenterades för deltagarna där den ena parten i förhållandet (X) beter sig illa mot den andra. Enkäten förekom i tre versioner med X som kvinna, man eller deltagaren själv. Det predicerades bl a att deltagare som upplever hög identifiering med sin ingrupp kommer attribuera övervägande externt då X hör till dennes ingrupp. Resultatet visade inget signifikant stöd för denna hypotes. Tendenser för att kvinnans beteende bedömdes hårdare kunde dock urskiljas. Betydelsen av detta, den eventuella inverkan av könsroller samt framtida forskning diskuteras.
2

Actor-observer effekten och bilkörning : Hur attribuerar människor beteenden vid riskabel bilkörning?

Kunkel, Jennifer, Chen, Kristina January 2008 (has links)
Actor-observer bias är tendensen där människan som aktörer tillskriver sitt beteende till yttre omständigheter medan observatörer tenderar till att tillskriva aktörens beteende till personliga faktorer. Syftet med denna studie var att få en klarare bild av hur människor i sin roll som aktör eller observatör attribuerar ett riskabelt bilkörningsbeteende. Deltagarna bestod av 101 svenska studenter från en högskola i Mellansverige varav 77 stycken var kvinnor och 24 stycken var män. Deltagarna fick svara på en enkät angående actor-observer bias och riskfullt bilkörningsbeteende. Resultaten visade att andras beteende förklaras mer av personliga egenskaper än då personen själv kör riskfullt medan yttre omständigheter inte gav skillnad för vare sig andra eller en själv. Betydelsen av detta och implikationer för framtida forskning diskuterades.
3

Actor-observer effekten och bilkörning : Hur attribuerar människor beteenden vid riskabel bilkörning?

Kunkel, Jennifer, Chen, Kristina January 2008 (has links)
<p>Actor-observer bias är tendensen där människan som aktörer tillskriver sitt beteende till yttre omständigheter medan observatörer tenderar till att tillskriva aktörens beteende till personliga faktorer. Syftet med denna studie var att få en klarare bild av hur människor i sin roll som aktör eller observatör attribuerar ett riskabelt bilkörningsbeteende. Deltagarna bestod av 101 svenska studenter från en högskola i Mellansverige varav 77 stycken var kvinnor och 24 stycken var män. Deltagarna fick svara på en enkät angående actor-observer bias och riskfullt bilkörningsbeteende. Resultaten visade att andras beteende förklaras mer av personliga egenskaper än då personen själv kör riskfullt medan yttre omständigheter inte gav skillnad för vare sig andra eller en själv. Betydelsen av detta och implikationer för framtida forskning diskuterades.</p>

Page generated in 0.1117 seconds