• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Köpbeteende och attityder : en studie av unga tjejers attityder till företaget Gina Tricot / Buyers`behavior and attitudes : A study of young female attitude to the company Gina Tricot

JIRESKOG, SOFIA, JIRESKOG, SOFIA January 2010 (has links)
Konkurrensen är idag hård inom modebranschen. Flera stora aktörer slåss om kunderna och ett brett utbud, snabba leveranser och att effektivt möta efterfrågan är av stor vikt. Utveckling och globalisering har lett till att privatpersoner snabbt och enkelt kan leta fram information själva. Konsumenterna kan jämföra priser, utbud och annat hemma på internet. Människor väljer idag kläder inte bara utifrån funktion och kvalitet utan utifrån intressen, livsstil och andra faktorer. Konsumenter syn på olika varumärken påverkas inte bara av företagen själva utan också av andra företeelser. Bloggar, sajter som pricerunner och andra mellanmänskliga aktiviteter är exempel på faktorer som företagen inte kan kontrollera. I vår studie undersöker vi unga kvinnliga konsumenters attityder för att se vad det leder till för slags köpbeteende. Frågor vi arbetar med är till exempel vilka variabler kunder prioriterar vid ett klädinköp. För respektive företag är det viktigt att känna sin målgrupp väl och veta vad de har för önskemål och behov. Vi undersöker vad kunderna prioriterar och om det handlar om t.ex. pris, kvalitet eller tillverkningsförhållanden. Är det bara ett bra pris och kvalitet som prioriteras när kunden väljer vad som ska köpas eller spelar andra saker in? Vi inriktar oss på en del av Gina Tricots målgrupp, unga tjejer mellan 14-24.Vårt syfte med studien är att undersöka, beskriva och analysera vilka viktiga delar som ingår i processen mellan Gina Tricot och deras kunder för att åstadkomma positiv respons?För att kunna svara på problemet väljer vi att ansluta två delproblem. •Vilka viktiga delar i erbjudandet uppfattar konsumenterna som särskilt intressanta?•Vilka delar i marknadsmixen fokuserar Gina Tricot på i första hand?Genom att samla fakta och utföra marknadsundersökningar kan vårt problem besvaras. Vår undersökning påvisar att de två faktorerna unga kvinnliga kunder prioriterar högst vid klädinköp är plaggets kvalitet och ett rimligt pris. I den valda gruppen förknippar många Gina Tricot och företagets koncept med ”billigt”, ”ungt” och ”snabbt mode”. Många tycker att företaget är snabba på att hänga med i trender. Gina Tricot uppger att deras fokus på ligger på pris, kvalitet och passform. Företagets marknadsföring är inriktad på igenkänning. De svart-vita reklamerna med en leende tjej är välkända. Majoriteten av våra respondenter uppger att det sett reklamen från Gina Tricot på bl.a. tv, tidningar och reklampelare. / <p>The competition today is fierce in the fashion business. Several large players are fighting to attract customers and a wide range, quick deliveries and ability to effectively meet the demand is of great importance. Progress and globalization has made it easy for individuals to find information. Consumers can compare prices, ranges and other things at home at the Internet. Nowadays people do not only pick garments because of their function or quality but because they symbolize a certain interest, life style and other factors. A costumer’s view of different brands is not always affected by the company but also by other phenomena. Blogs, sites like pricerunner and other interaction is examples of such things the companies cannot control. In our study we investigate young female consumers’ attitudes to see what kind of buyer’s behavior it leads to. Questions we work with are for example what kind of factors costumers favors when she’s purchasing clothing. It’s important for companies to know their target group well and to know their wishes and needs. We explore the priorities of consumers and if they are for example a reasonable price, good quality and fit or how the garments have been manufactured. We focus our study on one segment in Gina Tricots target group, young girls between 14-24 years.Our intention is to investigate, describe and analyze which important elements are included in the process between Gina Tricot and their customers to achieve a positive response? To be able to do this we choose to connect two further questions.•Which important elements does the consumers find particularly interesting?•What parts in the marketing mix does Gina Tricot focus on primarily?By collecting information and implement a market survey are we able to answer our questions. Our study shows that the two factors young female customers’ favors the most is the garments quality and a reasonable price. In our chosen segment many respondents’ associates Gina Tricot and their concept with expressions like “cheap”, “young” and “fast fashion”. A lot of the respondents think that the Company quickly responds to new trends. Gina Tricot states that their main focus is on price, quality and fit. The Company’s marketing strategy is based on recognition. The black and white commercials with a smiling girl are well known. The majority of our respondents state that they have seen the Gina Tricot commercial on for instance television and in newspapers.</p><p>Program: Butikschefsutbildningen</p>
2

Nová média jako nástroj komerčních komunikací v oblasti PR. / New media as a tool of commercial communication in the field of PR

Losertová, Michaela January 2008 (has links)
The diploma thesis applies new media into the public relations field. First part of the thesis is dedicated to the concept of PR and it is allocating it in the frame of marketing and commercial communication. It also defines special PR channels of communication and PR tools. Second text presents new trends in marketing. It describes three important kinds of new media, which are digital marketing, viral marketing and special tactic of marketing called guerilla marketing. It brings up the importance of internet and on-line technics too. Third part shows the outline procedure of PR process. And it shortly mentions the main characteristics of PR manager. It is also a pattern for the practical part, which is considered a case study made up for company mBank. The target group is described as a studenty community. And the strategy uses a special new media and tactis to influence this target group. Pratical part is completed with a research, which was supposes to find out the possition opinion about advertisment and channels of communication. The PR campagne was also based on this research and it impeached a general research, which was about the public possition and estmation of advertisement in Czech republic.

Page generated in 0.0534 seconds