• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Kunders förtroende för mobila bankapplikationer : En empirisk studie som identifierar unga bankkunders förtroende för mobila bankapplikationer i samband med säkerhetsrisker

Talaie, Daniel, Ursu, Sara January 2021 (has links)
The banking industry is constantly changing, resulting in more flexible payment methods and user-friendly services. Today's digital society attracts young people where new attitudes and behaviours are attributed. Thus, mobile banking applications are considered to be a technological development and streamlining of the bank. With this development, operational risks such as security risks may also arise. Trust is therefore of great importance for the relationship between bank customers and the bank in order to maintain customer satisfaction and customer loyalty. Previous research shows that young bank customers' confidence in mobile banking applications is influenced and connected by a number of factors. The purpose of the study is to describe and analyse the relationship between young bank customers' trust in mobile banking applications and perceived security risks. A quantitative research method is applied for this study. The method has been based on a deductive and positivistic approach based on theoretical frameworks that tests the study's six hypotheses. The empirical data that the study has applied was collected through a survey that was answered by 183 respondents. It was processed by using a univariate and bivariate analysis as well as a multiple regression analysis. The study's theoretical frame of reference introduces a number of theories with the purpose of investigating the study's background and problem discussion. An independent variable and five control variables have been developed as influential factors for young bank customers' trust in mobile banking applications. The independent variable is perception of security risks. The five control variables consist of gender, age, level of education, position and savings, all of which are related to the dependent variable trust. The results showed that there is no statistically significant relationship between young bank customers' trust in mobile banking applications in relation to gender, level of education and position. However, it was also discovered that there is a statistically significant connection between young bank customers' trust in mobile banking applications with respect to perception of security risks, age and savings. Beyond that it was also established that the older the bank customer is, the lower the customer's trust is in the mobile banking applications. / Bankbranschen förändras ständigt där allt fler flexibla betalningsmetoder och användarvänliga tjänster uppkommer. Dagens digitaliserade samhälle lockar till sig unga människor där nya attityder och beteenden attribueras. Således anses mobila bankapplikationer vara en teknologisk utveckling och effektivisering av banken. Med denna utveckling kan även operativa risker såsom säkerhetsrisker tillkomma. Förtroendet är följaktligen av stor betydelse för förhållandet mellan bankkunder och banken för att bevara kundnöjdheten och kundlojaliteten. Tidigare forskning visar att unga bankkunders förtroende för mobila bankapplikationer influeras av och uppvisar samband mellan ett flertal faktorer. Syftet med studien är att beskriva och analysera sambandet mellan unga bankkunders förtroende för mobila bankapplikationer och upplevda säkerhetsrisker. Studien tillämpar en kvantitativ forskningsmetod. Metoden baseras på en deduktiv och positivistisk ansats med utgångspunkt i teoretiska ramverk som prövar studiens sex hypoteser. Den empiriska datan har samlats in genom en enkätundersökning, som vidare besvarades av 183 respondenter. Därefter bearbetades data med hjälp av en univariat och bivariat analys samt en multipel regressionsanalys. Studiens teoretiska referensram introducerar ett flertal teorier med ändamål att utreda studiens bakgrund och problemdiskussion. En oberoende variabel och fem kontrollvariabler har framtagits som inflytelserika faktorer för unga bankkunders förtroende för mobila bankapplikationer. Den oberoende variabeln består av perception av säkerhetsrisker och de fem kontrollvariablerna utgörs av kön, ålder, utbildningsnivå, befattning och sparande, vilka alla står i relation till den beroende variabeln förtroende. Resultatet påvisar att det inte finns ett statistiskt säkerställt samband mellan unga bankkunders förtroende för mobila bankapplikationer i relation till kön, utbildningsnivå och befattning. Däremot tyder resultatet på ett statistiskt säkerställt samband mellan unga bankkunders förtroende för mobila bankapplikationer i förhållande till perception av säkerhetsrisker, ålder och sparande. Studiens resultat fastslog även att ju äldre den unga bankkunden är desto lägre förtroende erhåller kunden för de mobila bankapplikationerna.

Page generated in 0.1351 seconds