• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 8
 • 1
 • Tagged with
 • 9
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

The Relation of Selected Background Variables of Negro Girls of Metropolitan High Schools to their Curriculum Interests in Foods

Chatmon, Bettie C. 01 1900 (has links)
It is the purpose of the present study to add to the growing source of information, so valuable to curriculum makers, by studying the relationship of certain background variables to the Negro girl's curriculum in foods. The background variables included in this study are age, siblings, residence, father's occupation, and mother's education.
2

Some Practical Applications of New Language Principles

Worsham, Dorris J. 01 1900 (has links)
The purpose of this thesis is to encourage Texas language arts teachers to re-examine the contribution of twentieth century language scholars, not with the thought that any one grammar should be chosen to replace the traditional one now being used but with the notion that the different approaches to grammar are complementary rather than mutually exclusive, and to suggest some specific ways in which major linguistic principles may be reflected in the classroom practices of the high school English teacher.
3

New Developments in Interior Design Curricula

Maddox, Roy L. 08 1900 (has links)
The problem with which this study is concerned is that of identifying new developments in interior design education which may have resulted from curriculum reevaluations.
4

A Study to Determine the Nature and Scope of Industrial Arts Activities in the Elementary Schools of West Texas

Crawford, Jack C. 05 1900 (has links)
This was a study to ascertain the nature and scope of industrial arts activities in the elementary schools of West Texas.
5

From Knowing Content to Constructing Knowledge: A Trend Analysis of Secondary Science Education, 1953-1992

Kelly, Janet Arlene 12 1900 (has links)
The purpose of this study was to identify and analyze secondary science education curriculum and instruction trends for the period 1953-1992 by using the technique of content analysis to examine a representative portion of journal articles and policy statements in secondary science education. Two major science publications, The Science Teacher and Science Education, were selected for analysis.
6

A Study of the Drafting Curriculum in the Fort Worth Public High Schools, Fort Worth, Texas

Agee, David W. 12 1900 (has links)
This is a study of the drafting curriculum in the Fort Worth public high schools, Fort Worth, Texas.The specific purposes or the study were as follows: 1. To review and compare the courses and content of the drafting curriculums listed in the bulletins of the TEA and the Fort Worth Public Schools. 2. To study drafting scheduling procedures in each of the Fort Worth public high schools. 3. To study the courses and contents of the drafting curriculums offered in each of the Fort Worth public high schools. 4. To determine if there are variations from school to school in curriculum content of the drafting courses in each of the Fort Worth public high schools. 5. To offer suggestions and recommendations for improving the program, if weaknesses were evident, when the program was evaluated by acceptable criteria (12, 13, and 14).
7

An Examination of the Advertising Art Curriculum of North Texas State College in Relation to Preparation for a Career in Advertising Art in Television

Knox, Thomas Mark, Jr. 08 1900 (has links)
"This study is limited to the problems of and demands made upon the advertising artist in relation to the television medium"--1.
8

Om miljövär(l)den : En kritisk diskursanalytisk studie av miljöetik i styrdokument, förlagsläroböcker och sponsrade läromedel / Landscape (of) values : A Critical Discourse Analysis of environmental ethics in curriculum documents, educational textbooks and sponsored texts for education

Andersson, Marcus January 2014 (has links)
The urgency of sustanible development is world-over issue. This essay focuses on the relations of enviromental ethics in the context of the Swedish upper secondary school and the subject of geography, by analysing different educational texts. The purpose of this essay is to reveal and identify discourses of enviromental ethics in curriculum documents; Lgr 11 and the plan- and the coursedocuments for the subject of geography, in educational publisher’s textbooks and in sponsored texts related to the subject of geography and finally to discuss potential consequences this might implicate for education. For this have the methodology of Norman Fairclough´s critical discourse theory, CDA, as well as a matrix of environmental ethics, based upon Mikael Stenmarks classifications of enviromental ethics, been used. In the Cirriculum, Lgr 11 and documents for the subject of Geography, and in the educational textbooks from “Liber” and “Gleerups”, are the environmental ethics of intergenerational anthropocentrism the dominant. The analysis of the sponsored texts and the educational textbook from “Natur och Kultur” indicated a mixture of anthropocentric traditionell environmental and anthropocentric intergenerational enviromental ethics. None of the analysed texts shows any clear non-anthropocentric features. And to conclude; we have seen that the consequences of uncritically select and follow, independent “type” of educational texts, is not a garant for fulfilling the intentions of curriculum. / Föreliggande uppsats syfte är att identifiera och därmed åskådliggöra miljöetiska diskurser i styrdokument, förlagsläroböcker och sponsrade läromedel i en gymnasie- och ämnesgeogra­fisk kontext, och diskutera dess eventuella pedagogiska konsekvenser. Uppsatsens frågeställ­ningar är: Vilka miljöetiker kan synliggöras i läroplanen Lgr 11 och i ämnesplans- liksom kursbeskrivningarna för geografi? Vilka miljöetiker kan synliggöras i dels förlagsproduce­rade läroböcker och dels i sponsrade läromedel med geografianknytning, och vilka eventuella pedagogiska konsekvenser kan detta ge upphov till? Analysen utgår från Norman Faircloughs tredimensionella kritiska diskursanalys, CDA, och Mikael Stenmarks miljöetiska kategoriserar. I arbetet likställs Mikael Stenmarks kategoriseringar av olika miljöetiker som motsvarande miljöetiska diskurser. Styrdokumenten uppvisar kopplingar till en ämnesakademisk tradition och till det intergene­rationellt miljöetiskt färgade begreppet hållbar utveckling. De tre förlagsproducerade geogra­filäroböckerna tycks följa samma intergenerationella antropocentriska grundhållning. Detta är dock mer tydligt hos de två nyare Lgr 11-anpassade läroböckerna från Liber och Gleerups än den från Natur och kultur. För samtliga analyserade texter på styrdokumentsnivån och de förlags­producerade läroböckerna kan biocentriska och ekocentriska tendenser sägas vara uteslutna med några enstaka undantag. Sammantaget följer detta resultaten från tidigare studier inom samma ämnesområde väl. I de sponsrade texterna från Utbudet framträder en mer heterogen miljöetik, där både en traditionell miljöetik och intergenerationell gör sig närvarande. Här tycks även någon form av miljövänlighetsdiskurs skymta fram, vilken eventuellt kan knytas till en större reklam- och försäljningsdiskurs. De pedagogiska konsekvenserna rör främst de risker som hör till ett ensidigt och okritiskt för­hållningssätt till och användande av läromedel, vilka kan leda till att läroplaners intentioner går förlorade. I föreliggande arbete kan detta ses i frånvaron av de icke-människocentrerade miljöetikerna i de undersökta läromedelstexterna. Vikten av olika etiska perspektiv är något som både Lgr 11 och geografiämnets styrdokument påtalar vikten av. Dessa och liknade frågor torde bli allt viktigare i utbildningssammanhang inte minst i takt med att allt fler producerar numera genom Internet lättåtkomliga läromedel. Sedan kan ju alltid frågor kring om det i dagsläget alls existerar läromedel som verkligen lyfter etiska perspektiv utanför den antropocentriska, och vilka konsekvenser detta kan innebära ställas?
9

Durable WAC: A Sustainability Study of Two WAC Programs at Two, Two-Year Colleges

Snyder, Timothy D., Dr. 23 August 2022 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0243 seconds