• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 34
 • 25
 • 14
 • 11
 • 10
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 125
 • 25
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Kreditsäkerhet i fakturafordringar : en förmögenhetsrättslig studie /

Martinson, Claes, January 2002 (has links)
Diss. Göteborg : University, 2002.
2

Rechtsfragen des englischen Factoring

Buchmann, Tania Simone. January 2007 (has links)
Konstanz, Univ., Diss., 2007.
3

"The practices of factoring in Hong Kong" : business research report.

January 1984 (has links)
by Mo Hung Fat, Yim Kwok Wai. / English with summary in Chinese / Title in Chinese: / Bibliography: leaves 60-61 / Thesis (M.B.A.)--Chinese University of Hong Kong, 1984
4

Factoring : Nya möjligheter eller nya konflikter?

Bengtsson, Carl Oscar, Zhang, Wei January 2012 (has links)
Factoringbranschen är en snabbväxande bransch som erbjuder många företag nya sätt att finansiera sitt rörelsekapital. Factoringtjänster går ut på att köpa kundfordringar från företag eller att låta företag pantsätta sina kundfordringar mot likvida medel. Factoringbranschen i Sverige, har sedan 90-talet upplevt en enorm tillväxt. Den svenska forskningen på området har dessvärre inte upplevt samma tillväxt. Vi upplevde att den finns en avsaknad av teoretisk kunskap om factoring i Sverige. Detta gav upphov till studien och dess syfte. Studiens syfte vara att, med teoretiskt etablerade modeller förklara hur situationen ser ut inom factoringbranschen. Vi önskar att förklara hur factoringverksamheten i Sverige ser ut, med hjälp av agentteorier.Vi genomförde, med en deduktiv ansats, en kvantitativ studie för att undersöka vår problemformulering. Studiens fokus utgick från ett kundperspektiv för att ge kunder till factoringföretag större förståelse om vilka effekter som factoringtjänster orsakar.Genom bidrag från aktörer inom factoringbranschen, kunde vi genomföra studien. Vi genomförde statistiska hypotestester och intervjuer med aktörer för att erhålla ett resultat. Vårt resultat visade att de valda agentteorierna, var relevanta för att förklara den rådande situationen inom factoringbranschen.Vår studie mynnade ut i ökad kunskap om vad som påverkar pris och avtal inom branschen. Informationsgapet mellan kund och factoringföretag var uppenbart och gav upphov till ökande kostnader för kunden, i form av dolda avgifter och obalanserade avtalsstruktur. Vi hoppas att utifrån kundperspektivet ge framtida kunder en bättre kunskap om vilka åtaganden som finansieringen ger upphov till.Studiens slutsats, efter observerat resultat är: Det finns agentkonflikter mellan factoringföretag och kundföretag i Sverige, främst på grund av det stora informationsgapet mellan factoringföretagen och kundföretagen. De undersökta agentteorierna är relevanta för att beskriva förhållandet mellan factoringföretag och deras kunder.
5

Factoring als Instrument des Risikomanagements im Projektgeschäft /

Keitel, Tobias. January 2008 (has links)
Zugl.: Berlin, Techn. Universiẗat, Diss., 2008.
6

Factoring im deutsch-französischen Rechtsverkehr /

Schwenke, Frederike. January 2006 (has links) (PDF)
Univ., Diss.--Konstanz, 2005. / Literaturverz. S. [283] - 295.
7

Faktoring pohledávek / Factoring of Receivables

Mileretová, Eva January 2010 (has links)
The main purpose of my work will be the introduction of factoring as a method of financing short-term loans. Factoring is the purchase of short-term receivables to maturity under the factoring agreement, which establishes the rights and obligations of the parties. Factoring is implemented in two basic ways, either to themselves factoring company transfers the risk of failure to pay debts (without the possibility of reverse recourse), or the risk is left to the original owner receivable (with the possibility of re-recourse). From the form of factoring is then derived its price, which consists of two components, the components of risk and administrative costs. Through factoring the original owner receivable obtains most of the nominal value of the claim immediately and these financial funds may be used freely. The aim of the work will assess the financial situation of Kasalova pila, Ltd., which to finance their debts began to use factoring services in 2009. The central focus will therefore be placed on the use of factoring, but since we take into account the opportunity costs to company from the fact that the part of the funds held in the form of receivables (receivables not progress to factoring), receivables financing options will be supplemented by the use of business credit. This loan will therefore cover the portion of receivables that will not be progressing to the factor, thus ensuring the possibility of any use of the funds that would otherwise be bound by the claims. Subsequently, the current status in society compared with other variants of the layout of finance receivables, which find that the opportunity for your company represent the least expensive form of this funding.
8

Some remarks on consequences of Shor's Factoring Algorithm

Karl-Georg Schlesinger, kgschles@esi.ac.at 26 February 2001 (has links)
No description available.
9

A Plausibility Argument for \#P$

Karl--Georg Schlesinger, kgschles@esi.ac.at 26 February 2001 (has links)
No description available.
10

El Factoring como una alternativa financiera para las pequeñas y microempresas

Choque Aranda, Raúl Alberto January 2008 (has links)
El presente estudio tiene base fundamental en la realidad Boliviana, palpada por todos y cada uno de nosotros al referirnos a nuestra magra economía. lacerante pobreza, con escasos recursos para la recuperación económica, más aún dada la situación política en la cual crea inseguridad, esta llevando al cierre de empresas, tanto pequeñas como medianas, con resultados negativos como la reducción de producción y la disminución de la mano obra, orientado a una solución para pequeñas, medianas y microempresas que requieren de financiamiento para su capital de trabajo, debido a que los servicios de financiamiento requieren bienes y activos, distintos a las cuentas por cobrar, entidades mencionadas que no cuentan con lo requerido por entidades financieras tradicionales, esta inconsistencia a la que estan sometidos los pequeños microempresarios pueden superar con una nueva modalidad de financiamiento EL FACTORING orientado de manera exclusiva a los pequeños microempresarios

Page generated in 0.0545 seconds