• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 159
 • 2
 • Tagged with
 • 161
 • 108
 • 101
 • 71
 • 59
 • 48
 • 42
 • 18
 • 16
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Factoring : Nya möjligheter eller nya konflikter?

Bengtsson, Carl Oscar, Zhang, Wei January 2012 (has links)
Factoringbranschen är en snabbväxande bransch som erbjuder många företag nya sätt att finansiera sitt rörelsekapital. Factoringtjänster går ut på att köpa kundfordringar från företag eller att låta företag pantsätta sina kundfordringar mot likvida medel. Factoringbranschen i Sverige, har sedan 90-talet upplevt en enorm tillväxt. Den svenska forskningen på området har dessvärre inte upplevt samma tillväxt. Vi upplevde att den finns en avsaknad av teoretisk kunskap om factoring i Sverige. Detta gav upphov till studien och dess syfte. Studiens syfte vara att, med teoretiskt etablerade modeller förklara hur situationen ser ut inom factoringbranschen. Vi önskar att förklara hur factoringverksamheten i Sverige ser ut, med hjälp av agentteorier.Vi genomförde, med en deduktiv ansats, en kvantitativ studie för att undersöka vår problemformulering. Studiens fokus utgick från ett kundperspektiv för att ge kunder till factoringföretag större förståelse om vilka effekter som factoringtjänster orsakar.Genom bidrag från aktörer inom factoringbranschen, kunde vi genomföra studien. Vi genomförde statistiska hypotestester och intervjuer med aktörer för att erhålla ett resultat. Vårt resultat visade att de valda agentteorierna, var relevanta för att förklara den rådande situationen inom factoringbranschen.Vår studie mynnade ut i ökad kunskap om vad som påverkar pris och avtal inom branschen. Informationsgapet mellan kund och factoringföretag var uppenbart och gav upphov till ökande kostnader för kunden, i form av dolda avgifter och obalanserade avtalsstruktur. Vi hoppas att utifrån kundperspektivet ge framtida kunder en bättre kunskap om vilka åtaganden som finansieringen ger upphov till.Studiens slutsats, efter observerat resultat är: Det finns agentkonflikter mellan factoringföretag och kundföretag i Sverige, främst på grund av det stora informationsgapet mellan factoringföretagen och kundföretagen. De undersökta agentteorierna är relevanta för att beskriva förhållandet mellan factoringföretag och deras kunder.
2

Hur mycket kan och bör en Principal styra sin Agent? : En fallstudie om relationen mellan en tillverkare och dess återförsäljare

Gustafsson, Therese, Arvidsson, Jennie, Bengtsson, Björn January 2008 (has links)
Bakgrund: Svenska företag med färre än 50 anställda ökar sin export i snabbare takt än stora företag. Det är ett stort steg att börja sälja sina produkter och tjänster utomlands. Viktiga frågor att jobba med är exempelvis vilka länder man ska exportera till och hur man ska sälja på dessa marknader; återförsäljare, egna filialer osv. Även om man ser en stor potential i sin produkt på exportmarknaden är det riskfyllt och kostsamt att börja exportera. Vi har undersökt hur ett av dessa små företag hanterar sin exportverksamhet i vardagen. Syfte: Vårt syfte med denna studie är att beskriva och förklara risker och problem som kan finnas för ett mindre företag gentemot sina utländska återförsäljare i deras affärsrelation. När vi beskrivit och förklarat riskerna och problemen som vi funnit ska vi föreslå förbättringar som kan reducera dessa risker och problem. Metod: Vi har valt att genomföra en fallstudie med endast ett fall. Resultat, slutsats: Vi har kommit fram till att det finns en hel del problem i relationen mellan ett företag och dess utländska återförsäljare. Bland annat utgör de långa avstånden och språkhinder problem för företaget i deras vardag. Det finns även en rad mer konkreta problem som vi upptäckt och försökt finna lösningar på hur de ska reduceras. Förslag till fortsatt forskning: Att studera hur man ska finna nya återförsäljare och hur man bäst bör arbeta med denna process ger vi som förslag till fortsatt forskning.
3

Hur mycket kan och bör en Principal styra sin Agent? : En fallstudie om relationen mellan en tillverkare och dess återförsäljare

Gustafsson, Therese, Arvidsson, Jennie, Bengtsson, Björn January 2008 (has links)
<p>Bakgrund: Svenska företag med färre än 50 anställda ökar sin export i snabbare takt än stora företag. Det är ett stort steg att börja sälja sina produkter och tjänster utomlands. Viktiga frågor att jobba med är exempelvis vilka länder man ska exportera till och hur man ska sälja på dessa marknader; återförsäljare, egna filialer osv. Även om man ser en stor potential i sin produkt på exportmarknaden är det riskfyllt och kostsamt att börja exportera. Vi har undersökt hur ett av dessa små företag hanterar sin exportverksamhet i vardagen.</p><p>Syfte: Vårt syfte med denna studie är att beskriva och förklara risker och problem som kan finnas för ett mindre företag gentemot sina utländska återförsäljare i deras affärsrelation. När vi beskrivit och förklarat riskerna och problemen som vi funnit ska vi föreslå förbättringar som kan reducera dessa risker och problem.</p><p>Metod: Vi har valt att genomföra en fallstudie med endast ett fall.</p><p>Resultat, slutsats: Vi har kommit fram till att det finns en hel del problem i relationen mellan ett företag och dess utländska återförsäljare. Bland annat utgör de långa avstånden och språkhinder problem för företaget i deras vardag. Det finns även en rad mer konkreta problem som vi upptäckt och försökt finna lösningar på hur de ska reduceras.</p><p>Förslag till fortsatt forskning: Att studera hur man ska finna nya återförsäljare och hur man bäst bör arbeta med denna process ger vi som förslag till fortsatt forskning.</p>
4

Massmedias makt i bolagsstyrningen : Om och hur massmedial publicitet påverkar bolagsstyrningen / The power of media in Corporate Governance

Petersson, Lisa, Andersson, Anna January 2015 (has links)
Background and problem: Corporate Governance is a well-known phenomenon which has been the focus of plenty of research where the board of directors and the CEO have been regarded as important actors. What's affecting decisions regarding these actors has been debated whereas media has been pointed out of having an impact. To decide whether or not media can affect Corporate Governance have shown to be problematic whereas it exists divergent views regarding this. At the same time this relationship is more explored in other contexts than the swedish one, although this one is considered suitable for this. Consequently there is a motive for examining medias impact on Corporate Governance in Sweden.   Purpose: The purpose of the thesis is to explain if media has an impact on Corporate Governance at an overall level. This by developing a research method that is able to capture and measure positive and negative publicity and thereby present if media can affect Corporate Governance, as well as if some kind of publicity has a greater impact above other.   Method: A deductive approach has been used whereas agency theory has been pointed out as legitimate from an institutional logic. Also has theory about media been used and applied to the Corporate Governance field. A substantial part of the thesis has consisted of developing a method for capturing and measuring publicity in media. At the same time a great deal of the data collection occurred from annual reports regarding 55 companies listed on Nasdaq OMX Large Cap-list.   Conclusions: It has been established that the independence function of the board of directors, the compensation level and employment of the CEO is affected by media. It has also been noted that it is primarily positive publicity that affects Corporate Governance whereas it is publicity regarding the CEO that has a greater impact. Furthermore it is the CEO that is affected most by publicity in media. It can also be said that the agency logic which have been assumed to be legitimate for good corporate governance only can be considered to be so regarding some decisions. / Problembakgrund: Bolagsstyrning är ett vedertaget fenomen som varit fokus för mycket forskning där styrelsen och verkställande direktör lyfts fram som betydande aktörer. Vad som påverkar beslut omfattande dessa aktörer har varit omdiskuterat där massmedia utpekats kunna ha en påverkan. Att avgöra om massmedia kan påverka bolagsstyrningen har dock visat sig vara problematiskt då det existerar motstridiga ståndpunkter om detta förhållande. Samtidigt är förhållandet mer utforskat i andra bolagsstyrningskontexter än den svenska, trots att denna anses vara lämplig för detta. Följaktligen ges motiv att undersöka massmedias påverkan på bolagsstyrningen i just Sverige. Syfte: Studiens syfte är att förklara om massmedia har en påverkan på bolagsstyrningen på en generell nivå. Detta genom att utveckla en undersökningsmetod vilken kan fånga samt mäta positiv respektive negativ publicitet och därigenom påvisa om massmedial publicitet kan påverka bolagsstyrningen. Samt identifiera om viss typ av publicitet har en större påverkan framför annan. Metod: En deduktiv ansats har legat till grund för studien där agentteori lyfts fram som legitim utifrån en institutionell logik samtidigt som teori om massmedia använts och applicerats på bolagsstyrningsområdet. En väsentlig del av studien har utgjorts av att utveckla en metod för att fånga samt mäta massmedial publicitet samtidigt som en stor del av datainsamlingen skett från årsredovisningar avseende 55 bolag noterade på Nasdaq OMX Large Cap-lista. Resultat: Av resultaten har det kunnat påvisas att styrelsens oberoendefunktion, verkställande direktörs ersättningsnivå samt dess anställning påverkas av massmedia. Det har även konstaterats att det främst är positiv publicitet som påverkar bolagsstyrningen samtidigt som det är publicitet avseende verkställande direktör som har störst påverkan. Dessutom är verkställande direktör själv den bolagsstyrningsaktör som blir mest påverkad av massmedial publicitet. Likaså har slutsatsen kunnat dras att agentlogiken som antagits legitim för god bolagsstyrning endast kan anses vara detta avseende vissa beslut.
5

Earnings management vid redovisning av forskning och utveckling : tar företagsledningarna chansen?

Belin, Johan, Holmgren, Johanna, Zetterman, Hanna January 2016 (has links)
Bakgrund och Problematisering: I och med att internationella redovisningsregler blev tvingande för europeiska börsbolag 2005 förändrades svensk redovisning. Vad gäller redovisningen av forskning och utvecklingskostnader öppnades för en större andel subjektiva bedömningar. Denna subjektivitet kan leda till att företagsledningar tar redovisningsbeslut för att genom de i näringslivet vanliga bonussystemen gynna sig själva, bedriver earnings management. Om detta är fallet innebär det att det kan ifrågasättas om bonussystemen fungerar som det är tänkt. Det är därför relevant att studera om företagsledningar verkligen använder forsknings och utvecklingskostnaderna för att bedriva earnings management. Syfte och frågeställning: Syftet är att undersöka om de möjligheter till subjektiva bedömningar som ges av IAS 38 leder till earnings management. Ur detta syfte kommer frågeställningen om hur det eventuella sambandet mellan incitament att bedriva earnings management och kostnaderna för forskning och utveckling. Metod: Studien har en kvantitativ metod med hypotetiskt deduktiv ansats. Ur agentteorin har hypoteser deducerats som prövas i en undersökning av redovisningsdata. Prövningen använder regressionsanalys för att godta hypoteserna. Slutsats: Studien visar på positivt samband mellan incitament att bedriva earnings management i form av big bath och income smoothing och kostnaderna för forskning och utveckling vilket innebär att företagsledningar synes utnyttja forsknings och utvecklingskostnaderna för att reglera resultatet.
6

VINNARE OCH FÖRLORARE : Vid avskaffandet av revisionsplikten

Esmaili, Siamand, Shahverdyan, Rafael, Derakhshan, Pouyan January 2010 (has links)
<p><strong>Problemformulering: </strong>Hur kommer lagändringen att beröra revisorer,redovisningskonsulter och mindre aktiebolag? Vilka kommer att vinna respektive förlora vid genomförandet?</p><p><strong>Syfte:</strong>Syftet med denna studie är att beskriva och analysera de valda intressenternas åsikter om konsekvenserna av en slopad revisionsplikt. Med hjälp av detta ska vi försöka förutsäga om och i så fall vilka som kommer att vinna eller förlora vid avskaffande av revisionsplikten.</p><p><strong>Metod:</strong>För att uppnå vårt syfte har vi valt en kvalitativ ansats me intervjuer som främsta informationskälla.</p><p><strong>Slutsats:</strong>Informationsbrist om vad lagändringen innebär är hos alla företag, revisorer och redovisningskonsulter ett faktum. Många beslut som kommer att tas inför avskaffandet kommer att grunda sig på för lite information. </p><p>Aktiebolagen är de egentliga vinnarna men även de kan förlora då de kanske fattar fel beslut på grund av kunskapsbrist. Konkurrensen mellan revisorerna och redovisningskonsulterna kommer att öka och detta kräver vidareutbildningar och en anpassning av befintliga rutiner vilket många respondenter inte tänker på. En förändrig i yrkesrollerna revisor och redovisningskonsult är väntad.</p> / <p><strong>Problem description:</strong>In which way will a possible legislative change effect accountants, accounting consultants and smaller businesses? Which parties will win or lose after this alteration?</p><p><strong>Purpose:</strong>The purpose of this study is to describe and analyze the selected stakeholder’s views on the consequences of a seized duty of audit. Using this, we will try to predict whether and if so who will win or lose as a result of this legislative outcome.</p><p><strong>Method:</strong>In order to meet the demands of the study and to fulfill its purpose, a qualitative approach has been taken, with interviews being the foremost source of information.</p><p><strong>Conclusion:</strong>The lack of information among businesses, accountants and accounting consultants regarding the implication of the new law, is a fact. A large part of the decisions will be based upon insufficient information considering the dropped financial auditing duty. The limited companies (Ltd) are the real winners, however, these parties might lose this advantage as a result of the lack of information. The competition among the accountants and the accounting consultants will increase. This will lead to further education and an adaptation of existing routines, which in fact many of the respondents do not take into account. It is expected that a change in the professional role of the accountant and accounting consultant will be evident.</p>
7

VINNARE OCH FÖRLORARE : Vid avskaffandet av revisionsplikten

Esmaili, Siamand, Shahverdyan, Rafael, Derakhshan, Pouyan January 2010 (has links)
Problemformulering: Hur kommer lagändringen att beröra revisorer,redovisningskonsulter och mindre aktiebolag? Vilka kommer att vinna respektive förlora vid genomförandet? Syfte:Syftet med denna studie är att beskriva och analysera de valda intressenternas åsikter om konsekvenserna av en slopad revisionsplikt. Med hjälp av detta ska vi försöka förutsäga om och i så fall vilka som kommer att vinna eller förlora vid avskaffande av revisionsplikten. Metod:För att uppnå vårt syfte har vi valt en kvalitativ ansats me intervjuer som främsta informationskälla. Slutsats:Informationsbrist om vad lagändringen innebär är hos alla företag, revisorer och redovisningskonsulter ett faktum. Många beslut som kommer att tas inför avskaffandet kommer att grunda sig på för lite information.  Aktiebolagen är de egentliga vinnarna men även de kan förlora då de kanske fattar fel beslut på grund av kunskapsbrist. Konkurrensen mellan revisorerna och redovisningskonsulterna kommer att öka och detta kräver vidareutbildningar och en anpassning av befintliga rutiner vilket många respondenter inte tänker på. En förändrig i yrkesrollerna revisor och redovisningskonsult är väntad. / Problem description:In which way will a possible legislative change effect accountants, accounting consultants and smaller businesses? Which parties will win or lose after this alteration? Purpose:The purpose of this study is to describe and analyze the selected stakeholder’s views on the consequences of a seized duty of audit. Using this, we will try to predict whether and if so who will win or lose as a result of this legislative outcome. Method:In order to meet the demands of the study and to fulfill its purpose, a qualitative approach has been taken, with interviews being the foremost source of information. Conclusion:The lack of information among businesses, accountants and accounting consultants regarding the implication of the new law, is a fact. A large part of the decisions will be based upon insufficient information considering the dropped financial auditing duty. The limited companies (Ltd) are the real winners, however, these parties might lose this advantage as a result of the lack of information. The competition among the accountants and the accounting consultants will increase. This will lead to further education and an adaptation of existing routines, which in fact many of the respondents do not take into account. It is expected that a change in the professional role of the accountant and accounting consultant will be evident.
8

Effekten på låneräntan vid borttagandet av revisionsplikten : En kvantitativ studie på små privata svenska aktiebolag

Ghebremedhin, Isayas, Karlsson, Emil January 2016 (has links)
År 2010 avskaffades revisionsplikten för små svenska privata företag i syfte att minska företagens kostnader och öka konkurrenskraften. Förväntningarna var att det inte skulle påverka kreditkostnaderna för de drabbade företagen trots att forskning i andra länder tyder på en högre ränta för företag utan revision. Anledningen enligt forskare är att kreditgivare tvingas göra fler kontroller på företag utan revision för att säkerställa att informationen är korrekt. Syftet med studien är att undersöka om avskaffandet av revisionsplikten i Sverige har fått någon effekt på låneräntan när små privata aktiebolag väljer bort revision. Även säkerhetens påverkan på låneräntan jämfört med revision undersöks. Resultatet visar på att företag med revision får en lägre låneränta än utan revision. Det visar även en högre ränta för företag utan revision med säkerhet jämfört med företag med revision utan säkerhet. Dessutom har företagsstorlek och andel materiella tillgångar betydelse för att företag ska få en lägre låneränta.
9

Förvaltningsrevisionens vara eller icke vara i små svenska aktiebolag

Carlsson, Elin, Pira, Anna January 2008 (has links)
<p>Ämne: Företagsekonomi, kandidatuppsats 15 hp</p><p>Studien har till syfte att klarlägga behovet av förvaltningsrevision i de små aktiebolagen i Sverige samt undersöka vilken betydelse ett avskaffande har för styrelsen och verkställande direktören. Frågan är mycket aktuell då det just nu pågår en viktig diskussion om revisionsplikten bör vara obligatorisk eller inte. Frågeställningen är således: vilket värde ger förvaltningsrevision för mindre aktiebolag samt dess styrelse och verkställande direktör?</p><p>Undersökningen är deduktiv då den tar sitt ursprung i en redan erkänd teoretisk ram. En kvalitativ studie har genomförts med fyra personliga intervjuer och tre intervjuer som genomförts via mail. Respondenterna är alla verkställande direktörer och styrelseledamöter i mindre aktiebolag i Uppsalaregionen.</p><p>Det empiriska materialet har analyserats utifrån en teoretisk ram som har sin grund i agent- principalteorin.</p><p>De olika respondenternas svar har analyserats och presenterats under de tre olika kategorier som intervjufrågorna delats upp efter. De olika kategorierna är; generella frågor, förvaltningsrevision och årsstämma och ansvarsfrihet.</p><p>Förvaltningsrevisionens värde för mindre aktiebolag, dess styrelse och verkställande direktörer varierar med företagets ägarstruktur. I ägarledda bolag ger en förvaltningsrevision mindre legitimitet gentemot aktieägarna än i ett företag där aktieägarna inte är engagerade i företagets förvaltning. Alla respondenter var dock överens om att en, av en revisor, genomförd förvaltningsrevision är värdehöjande i relationer med externa intressenter och visar att företaget sköts enligt gällande lagar och regler.</p><p>Sammanfattningsvis var flertalet respondenter positiva till ett avskaffande av revisionsplikten och därmed förvaltningsrevisionen då det bör vara upp till varje företag att välja de tjänster de behöver. De flesta respondenterna kommer ändå att välja att ha kvar förvaltningsrevisionen i sina bolag i framtiden.</p>
10

Bostadsrättsmarknaden i Stockholm : - en studie av budgivningsprocessen

Krasniakova, Elena, Malmsäter, Christian January 2006 (has links)
<p>Den svenska fastighetsmarknaden glöder. Bostadspriserna stiger så gott som i hela Sverige. Rådande låga ränteläge och lägenhetsombildningar är några faktorer som gör att allt fler aktörer, både köpare och säljare, kommer in i spelet och agera på en spelplan.</p><p>Våra valda problemformuleringar är vilka har mest att vinna på olika budgivningsformer, följs de etiska riktlinjer av mäklare. Hur ser teknikutvecklingen ut samt hur ser köpare och säljare på budgivningsprocessen. Syfte med denna studie är att kartlägga budgivningsprocess ur fyra olika perspektiv samt att analysera skillnader och likheter i deras synsätt.</p><p>Budgivningsprocessen är till sin natur sådan att olika aktörer agerar på samma spelplan men ur olika perspektiv. För att belysa hela budgivningsprocessen måste man se budgivningsprocessen utgående från dessa olika aktörers roller och analysera deras agerande utgående från sina respektive perspektiv. På det sättet byggs en enhetlig bild av budgivningsprocessen som helhet.</p><p>Undersökningen baseras på intervjuer med 6 mäklare på Jan af Ekenstam, VD på Mäklarsamfundet samt enkätundersökning som gjordes på 30 köpare respektive säljare.</p><p>Slutsatsen är att den överväldigande andelen av mäklarna agerar pliktetiskt.</p><p>Det finns undantag i form av mäklare som agerar kortsiktigt vinstmaximerande och därmed agerar oetiskt. Ny teknik genom datorsystem och Internet underlättar processen men kan på intet sätt ersätta den personliga kontakt som behövs mellan mäklaren och köpare/säljare</p><p>Men den grundläggande processen, som bygger på rollspel och förtroende, kräver en god mänsklig kontakt genom hela kedjan. Säljaren och mäklaren har informationsövertaget och av det skälet upplever köparna att mäklaren agerar oetiskt och bara i syfte att maximera sin egen vinst, samt att mäklaren agerar partiskt till säljarens fördel. Dock är det troligt att detta är mer ett resultat av att bostadsmarknaden i storstäder som Stockholm är säljarens marknad.</p><p>När det gäller öppen eller sluten budgivning pekar mälarna och mäklarsamfundet på att etiska skäl, främst integritetsskäl, gör att sluten budgivning är att föredra för säljarna men kanske främst för köparna. Säljaren vinner på den slutna processen genom sitt informationsövertag. Detta kan i vart fall konstateras på en överhettad marknad som dagens bostadsmarknad i Stockholm.</p>

Page generated in 0.0848 seconds