• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 13
 • 5
 • 1
 • Tagged with
 • 19
 • 9
 • 9
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Performance and implementation aspects of nonlinear filtering /

Hendeby, Gustaf, January 2008 (has links)
Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2008.
2

Aspects of list-of-two decoding /

Eriksson, Jonas, January 2006 (has links)
Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2006.
3

A visual query language served by a multi-sensor environment /

Camara, Karin, January 2007 (has links)
Licentiatavhandling (sammanfattning) Linköping : Linköpings universitet, 2007. / Härtill 3 uppsatser.
4

Superimposed codes for additive channels /

Danev, Danyo. January 2001 (has links) (PDF)
Diss. Linköping : Univ., 2001.
5

Die Kunst die Zukunft zu erfinden : Selbstrationalität, asymmetrische Information und Selbstorganisation in einer wissensintensiven professionellen Non profit Organisation : eine informationstheoretische und organisationssoziologische Studie zum Verständnis des Verhaltens der Bibliotheksverwaltung /

Quast, Detlef, January 2006 (has links)
Diss. Växjö : Växjö universitet, 2006.
6

Informationsdesign i samhällsinformation : fallstudier i ett flerkontextuellt perspektiv

Udd, Staffan January 2006 (has links)
<p>Avhandlingen har arbetats fram inom ramen för forskningsprofilen Innovation och Design. Temat är informationsdesign i samhällsinformation.</p><p>Texten tar utgångspunkt i utställningen Toppmötet och debatten går vidare… Utställningen används som en informationsartefakt genom hela avhandlingen. Ytterligare fallstudier inom samhällsinformation knyter an till utställningens tema om massmedier, politik och kommunikationen mellan medborgare och myndigheter.</p><p> Avhandlingen diskuterar metoden att studera informationsmaterial i tre kontexter: en inre kontext, en närkontext och en yttre kontext. I den inre kontexten studeras informationsmaterialets innehåll och språkliga utformning, i närkontexten den rumsliga och kommunikativa processen och i den yttre kontexten studeras informationsmaterialet i ett socialt och kulturellt sammanhang. Resultatet visar att ett kontextuellt synsätt på informationsmaterial är en framkomlig väg för forskningsarbete inom informationsdesign och att traditionen av kulturstudier ger en lämplig arbetsmetod för detta.</p>
7

Henkelfilmen : En informationsfilm om Henkels industriprodukter / Henkel the Movie : A movie about Henkel's industrial products

Lund, Henrik, Tindefjord, Henrik January 2012 (has links)
No description available.
8

Informationsdesign i samhällsinformation : fallstudier i ett flerkontextuellt perspektiv

Udd, Staffan January 2006 (has links)
Avhandlingen har arbetats fram inom ramen för forskningsprofilen Innovation och Design. Temat är informationsdesign i samhällsinformation. Texten tar utgångspunkt i utställningen Toppmötet och debatten går vidare… Utställningen används som en informationsartefakt genom hela avhandlingen. Ytterligare fallstudier inom samhällsinformation knyter an till utställningens tema om massmedier, politik och kommunikationen mellan medborgare och myndigheter. Avhandlingen diskuterar metoden att studera informationsmaterial i tre kontexter: en inre kontext, en närkontext och en yttre kontext. I den inre kontexten studeras informationsmaterialets innehåll och språkliga utformning, i närkontexten den rumsliga och kommunikativa processen och i den yttre kontexten studeras informationsmaterialet i ett socialt och kulturellt sammanhang. Resultatet visar att ett kontextuellt synsätt på informationsmaterial är en framkomlig väg för forskningsarbete inom informationsdesign och att traditionen av kulturstudier ger en lämplig arbetsmetod för detta.
9

Can the Second Law of Thermodynamics be Broken? : A Study of Maxwell's Demon using Monte Carlo Methods

Ahlström, Edwin, Johansson, Marcus January 2024 (has links)
Szilárdmaskinen har länge förbryllat många fysiker. Det verkar som att det är möjligt att utvinna arbete enbart från värme. Något som enligt termodynamikens andra lag ska vara omöjligt. För att förklara hur Szilárdmaskinen fungerar behövde fysiker använda sig av informationsteori. Med kombinationen av termodynamik och informationsteori var det möjligt att rädda termodynamikens andra lag. Under de senaste åren har ett nytt teoretiskt ramverk utvecklats för att förklara termodynamiska fåpartikelsystem. Detta forskningsområde kallas för stokastisk termodynamik och ska visa sig mycket användbar för analyser av Szilárdmaskinen. I detta arbete användes Markovkedjor för att simulera Szilárdmaskinen genom en brownsk partikel i en tidsberoende potential. Först undersöktes möjligheten att utvinna arbete från Szilárdmaskinen. Sedan jämfördes de simulerade värdena med informationstermodynamik för att undersöka hur bra simulationen stämmer överens med teorin, exempelvis den generaliserade Jarzynskilikheten. Szilárdmaskinen lyckas under kontrollerade förhållanden att utvinna arbete och simulationsresultaten stämmer bra överens med teorin vilket stödjer kopplingen mellan stokastisk termodynamik och informationsteori. Det leder till intressanta slutsatser som exempelvis en modifiering av termodynamikens andra lag. Arbetet har även studerat hur Szilárdmaskinen påverkas av systemets egenskaper. Temperaturen i maskinen påverkar partikeln så att bara vissa intervall av temperaturer gör Szilárdmaskinen verkningsbar. Det visar sig också att processen som utgör Szilárdmaskinen måste vara tillräckligt långsam för att det ska vara möjligt att utvinna arbete.
10

Upplevelser av budskap : fallstudier av hur användare upplever och förstår information i användargränssnitt /

Andersson, Carina, January 2007 (has links)
Lic.-avh. (sammanfattning) Västerås : Mälardalens högskola, 2007. / Härtill 8 bilagor.

Page generated in 0.1117 seconds